is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 375, 08-04-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz,

Catechetisch Onderwijs. *#» Ds. Van Schelcen kan Woensdag zijn catechisaties niet houden.

Christelijk Onderwijs.

Met hartelijken dank ontvangen: Voor de Scholen: door Ds. de Gaaij Fortman vanMej.W. ƒ 5.—; door den Hoofdonderwijzer H. Lankamp, inzameling bij het examen ƒ 10.32, bij het ontslag ontvangen ƒ 4.—, van de meisjes der avondschool ƒ 6 84 ' bij het betalen eener rekening B. ƒ 1.—, te samen ƒ 22.16, van L. H. een dankoffer 50 c.; contributiën door bode J. v. d. Berg ƒ 5. ; door BB. Diakenen van B. ƒ2.—, V. K. ƒ2,50, S. B. „Paaschgave" ƒ 2.50, C. W. „eene belofte" ƒ 2.—, G. W. H. ƒ 1.—, S. ƒ 5.— ; door BB. Collectanten bij' hen ingekomen en door hen verantwoord ƒ 26.60; door den Hoofdonderwijzer A.^Sweers „van onze weezen" ƒ 1.40, B. „een fooi ƒ 1. , F. „bijeenverzameld" ƒ 3,60; de opbrengst der collecte in de kerken op 1 April ƒ 724.7834, waaronder L. G. en J. V. 55 c., Mej. U. een tienguldenstuk, B. ƒ 5.—, D. B. ƒ 1.50, Mej. S. „drie maanden contributie" 50 c.; door den Heer E. Vonkenberg van H. ƒ 5.—, S. J. M. 8734 c. Voorts ontving ik door BB. Collectanten van M. ƒ1.— voor de zending.

De Heere zegene deze gaven der liefde!

De opbrengst der collecte was nog beter dan ik verwacht had na al de gehouden inzamelingen der laatste weken. Echter moest zij minstens ƒ 100.— meer zijn geweest, om'bij het cijfer te komen, waarop indertijd de maandelijksche collecten zijn begroot.

Het zal den aandachtigen lezer van mijn overzicht onzer finantiën, dat verleden week in de Kerkbode heeft gestaan, niet ontgaan zijn, dat in het woord vooraf een groote fout is ingeslopen. De zetter vergat één nul; maar jammer dat deze zoo veel beteekende in dit geval. Er stond daar, dat een jaarlijksch tekort van van ruim ƒ300.— het vooruitzicht onzer scholen zoo zeer in gevaar bracht. Dit had natuurlijk moeten zijn „een jaarlijksch tekort van ruim ƒ 3000.—Immers, het cijfer in de rekening wees op een tekort van ƒ 3,265.1234 over 1893, en zóó is het ook helaas. Wanneer geen flinke vermeerdering der bijdragen intreedt, herhaalt sich dit tekort ook stellig dit jaar. En dat mag niet. Dan kunnen de scholen niet allen blijven bestaan.

W. HOVY.

Kleeding voor onze armen.

Er zijn niet weinigen onder onze armen, die de noodige kleeding missen om in 's Heeren huis op te gaan of liunne kinderen naar school, catechisatie of zondagschool te zenden. Daarom bevelen wij ons aan, vooral in de voorjaarsdagen, als er opgeruimd en vernieuwd wordt, om alle gebruikte, doch bruikbare, zoowel boven- als onder-kleedingstukken, die nu als vanzelf voor den dag zullen komen, aan ons ter uitdeeling onder de armen te willen toezenden

D. GOLDSCHMEDING, "VVarmoesstr. 118. P. VAN LOON, Nassaukade 372. J. H. NEUMANN, Marnixstraat 8 F. W. V. D. BERG, KI. Kattenburgerstr. 25. A. P. IÏNAPP, Oude Hoogstraat 6.

J. ROOS, Wagenaarstraat 49 J. FELLINGA Jr, Govert Flinckstraat 308. G H GERRITSEN, Kinkerstraat 19. A. DOOYEWAARD, Marnixstraat 301. J. H. WELZENBAGH, Bloemgracht 158.

* # * In dank ontvangen voor het tekort van onze Scholen honderd hiilve stuiversstukken en 750 postzegels van G J ter navolging; en voor Kootwijk's Scholen, door BB. Diaken f 2.50 een Paaschgave van S. B.

H. W. VAN LOON

*** Met hartelijke dankzegging heb ik ontvangen ƒ2.50 voor onze Geref. Ziekenverpleging, van eenige Zusters op den jaardag van haren //krans"; van X. ƒ 5.— voor den bij mij bekenden leerling van het Gymnasium.

P. VAN SON.

*»* Met dankzegging is door mij ontvangen voor de Scholen de opb-engst van de collecte bij het zilveren huwelijksfeest der familie A. ƒ' 4 05 J; on Ier lett. N. 206 opsespaarde halve centen en ƒ 0.50; vdn eene Catechisante ƒ 1.—; voor de Kerkelijke Kas van V. d. W. f 1.—.

B. VAN SCHELVEN.

* » * Met hartelijken dank W ezen, van Mei. E J W

Voor

f 2.50 ;

uit het ƒ 2.50;

ontvangen voor de ! ƒ 2.—. i

J. H. BEIJER; Ouderling. \

* t * Ontvangen voor de Armen van eene her- J

stellende Zuster f 25.— : C. W. eene belofte 5

ƒ 2 —; N. ƒ 1.25; V. M G. ƒ 2.50; nagift S

ƒ 12.50; V. K. ƒ 2.50; B. S, K. ƒ 2.—; dank- J

offer aan de Heere Ps. 120/1.—; door Ds. van ^

Schelven van de Fam. A. bij een ziheren bruiloft $

/ 10.— $ ' i Tir TT TZ f C\ r C\ TT T ,1" f~\ \

de weezen: v. n. j z.oo ; v. m. u. » C. W. eene belofte ƒ 2.—; M. S./2—; $

busje van C. P. V. ƒ +.— ; Mevr. f. s kleine Jacob 50 c.; door den Heer ^

Hovy 5(J c. j

Voor 's H?eren Loo: de kinderen van R. G. 5 ƒ 1.—; V. K. ƒ 2.50.

Voor Wierum: van Mina en Anna ƒ 2.—; 5

N. ƒ 1. 5

F. L. VAN DER BOM. $

5

*** Met hartelijken dank ontvangen: vo">r de ^ Scholen ƒ 2.50; voor het Orgel in de Keizers- 5 orachtkerk ƒ 1.— ; voor de oude van dagen $

t 1 — en eeiiii't; &.10 uiu^aiiua-BDu.

J P. VAN LOON.

* * * In lank ontvangen voor de Zending door Br. J. 11. Bronkhorst van K. ƒ2.50 en voor de reiskosten van de kinderen van Br. Horstman door P.B. Diakenen gecollecteerd ƒ 1.— R G., en 25 cent van een werkman

C. G. TIMMERMEISTER.

* „ * Tn dank ontvangen voor« 'e Kerkelijke kas." van H.H. Collectanten het bedrag der collecte ƒ365.23 en van N. N. ƒ5.—. Van de Jongelings-vereeniging //Marnix" / 10 — ; door Ouderling. H. L. Bekking, van Mej. V. ƒ2. - : door Ds^ van Schelven, van 2 meisjes, nagift extra

collecte, ƒ0.50 en van V. d. W. ƒ L —; door

worden verzorgd, zoowel over het lichaam als over de ziel. Verblijden wij ons dus, dat de Heere ons reeds een beginsel van ziekenverpleging heeft gegeven en haar aanvankelijk zegent. En laten wij haar ook met onze gebeden en gaven steunen.

Met hartelijken dank ontvangen: Mej. W. ƒ 5.—; V. J. ƒ 1.5Ó; Mej. A. M. ƒ 0.50; gecollecteerd S. B. ƒ 2.50; S. ƒ 5.— ; N. N. ƒ 2.— ; nagift ƒ 12.50; Mej. M. S. ƒ 2.—.

Ds. N. A. DE GAAY FORTMAN, Voorz.

W. KUIJPER, Secretaris-Penningm.

Orgel Keizersgrachtkerk.

Met vriendelijken dank vermelden wij de ontvangst in de afgeloopen week van de navolgende giften, als: door tusschenkomst van HH. Diakenen, gecollecteerd in de Keirersgrachtkerk van N. N. ƒ 12 50; van N. N. ƒ 0.50; van een Werkman ƒ 0.10. Door bemiddeling van HH. Collectanten, Keizersgrachtkerk Lr. J. ƒ 0.50 en Buiten-Amstelkerk Lr. A. S. ƒ 0.25.

Namens de Commissie, J. A. DE VRIES, Penningmeester, late "Weteringdwarsstraat 39.

College van Collectanten. BESTUURSVERGADERING, Donderdag 12 April, ten 8}£ uur, Kerkstraat 109.

G. GÖTZEN Jr., Secretaris.

College van Organisten.

Gewone Vergadering op a. s. Vrijdag 13 dezer, 's av. 8 uur, doopkamer, Keizersgrachtkerk.

W. GOEDHUYS, Secretaris.

Vergadering vandeu kerkeraad~met diakenen op Donderdag, 5 April 1894.

De praeses, Ds Karssen opent de vergadering, n-aat vnnr in bet. srebed en leest ns. 142: scriba

; is Ds van Son.

Voorts zijn tegenwoordig nog 2 predikanten, 24 ouderlingen en 25 diakenen.

De notulen der vorige vergadering worden gearresteerd.

ïrorTAüV rlor (rArA-

1/VJ1VVVV, j ~ - ' ^ CCU Vbl Z^VJV^IV O.» VUWJ. ^ w

H.H. Diakenen, van V. K. ƒ2.50, N.N./ l.— * formeerde Zendingsvereeniging, om te collec-

J. J. Ii. voor 2 plaatsen in de doovenbank ^ teeren voor de zending op de Pinksterdagen, be-

ƒ5.— en door rrol. Nablus f 6 — en / U.^o ^ hoeft geen besluit genomen te worden, aangezien

voor plaatsgelden iiaamKerK".

Namens de linancieele Commissie, J. C. VAN SCHAICK Jzn.

*3i * Ingekomen bij het college van collectanten gecollecteerd Planciusschool voor de Zending, van P. S. ƒ5.—, voor het tekort der scholen van J. S. ƒ2.50.

E. JANSEN, Penningmeester.

Gereformeerde Ziekenverpleging.

„Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde." Dit woord van den Heere Jezus beteekent niet, dat Hij zich op alle gebied wenscht toegekend te zien het medezeggenschap over de dingen. Neen, Hij eischt voor zich het volstrekte gezag op overal, zoo in den hemel als op de aarde. In den hemel wordt dat eenige gezag erkend, maar hier op aarde wil menigeen er niet van weten. 1 Christus Jezus mag wel eens dienst doen, om een zaak aan te bevelen, vooral bij zijne kerk. Maar dat Hij alle macht zou hebben en over alle ding heerschen moet — neen dat niet. Dit kan de kerk des Heeren niet dulden. Daarom heft zii telkens en overal, waar zij eenigszins kan,

de banier op, die deze woorden bevat: „Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde." Wel voelt zij, terwijl zij dit doet, dat zij een voor de wereld dwaas stuk bestaat. Wel weet zij, dat zij hiermeê een verbitterden vijand tegen haar oproept. Maar zij kan, zij mag niet anders,

Daarom is ook tegenover de krankenverpleging, welke uit het beginsel der wereld is geboren, die opgericht, welke rust op het fundament, dat Jezus ook moet heerschen, waar onze kranken

eene collecte met zuixe nesiemmiug reeus up uen rooster voorkomt en aan de deputaten voor de zending pleegt gezonden te worden.

De vermelding van een tweetal gaven, door eene zuster, met bepaalde bestemming in de collecte voor de diakonie geworpen, zal in de eerstvolgende Kerkbode geschieden.

Naar het rapport der benoemde commissie wordt de rekening der diakonie over het vorige jaar onder dankzegging goedgekeurd; zij zal voor ( de gemeente ter inzage liggen; afkondiging van § tiid en plaats zal in de Kerkbode en van dé kan¬

sels geschieden; tot haar leedwezen heeft de commissie moeten constateeren, dat de offervaardigheid der gemeente minder groot is geweest, zoodat, zullen de armen geholpen worden, vermeerdering van gaven noodig is.

Besloten wordt om in de vergadering van Mei het concept der diakonale vergadering, over nieuwe bepalingen bij het verleenen van onderstand, in behandeling te nemen; inmiddels zullen de zaken op den ouden voet voortgaan.

Eene klacht over onduidelijkheid in het verslag der vergaderingen wordt aangehouden.

Na dankgebed door den praeses verlaten de diakenen de vergadering.

De notulen der vorige kerkeraadsvergadering worden gearresteerd.

Eene missive van den directeur van het „Het huis van Barmhartigheid" te Wagenborgen, met inlichtingen aangaande eene gedurende eenigen tijd aldaar verpleegde zuster, wordt voor kennisgeving aangenomen.

Eene attestatie met bijgevoegd schrijven aangaande een van elders overgekomen broeder en