is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 375, 08-04-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

J. VAN PUTTEN,

MBUBE^Iv fabrikant.

MAGAZIJNEN: Martelaarsgracht 13 en 20,

Ook aan liuis te ontbieden voor Stoffeer werk. _____

P. VAN EiJK ~

FIRMA JOHANNES KRAMER & Co.

Bam 15—S^j Amsterdam.

Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS Wisselen Gouden en Zilveren Munten en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIEN en BELEENINGEN.

Kernen gelden ft DEPOSITO met 1 dag opzegging tegen eene rentevergoeding Tan % pCt. onder de prolongatiekoers. Bedragen tot en ïuet Duizend worden op vertoon terugbetaald. (d.).)■->)

7 J. VAN DER TAS,

Leidschestraat 1 O •»•

in Koffie, Thee, Comestibles, enz.

DeCACAO-POEDER van ƒ1.—

W. VAN JAARSVELD,

88. Zwanenburgwal 88. fabrikant van

Bincfin- en Buiten-3alousieën.

Beveelt zich tevens beleefd aan tot het Afnemen, Bewaren, Schoonmaken, llepareeren, Schilderen en wederom ophangen derzelven, tesen eoncurreerende prijzen.

EIGENGEMAAKT JALOUSIEBAND, beste kwaliteit en prima qualiteit KOORD per Meter verkrijgbaar. (728)

Waarom uitsluitend H.-O. (havermout) gebruikt?

H.-O.

omdat ,

is het eenig bestaande merk, clat Langs vxJ2jIIEEL KIEUW PROCES den lioogsten r.'T.no/l von VlOVOl diner bereikt lieeft. Daarom

■ ^i ciau < (tii kjkji

5 is II.O. het FIJNSTE, het GJfiUKItföTlü van ane mensen, | die bestaan Van geen ander merk kan gezegd worden, dat S reeds gedurende het koken de vunzige haverlucht verdwenen is.. $ U.=0. is alleen havermout, omdat H.=Q. is „steam cooked (geï 1 ,1 n-r»Vr»r\lrf^ on fl fl £1 r<lnnr o-eheel bevriid van iedere

< IltJUl UUU1 aiuvm vu - o ^

$ n etherische. branderiae stof, die bet. bloed verhit.

Uei'l UUUI ouuvm - u

..7,„ »ino ofrvP Viof. hl,om verhit!

UVbrMZr löuriv, ur wfowoi ouui, uiv «w

• „„*,1 Lsiisiianl , o Tiro ornm

En indien de prys voor sommigen nuy dan alleen DUNDÊE?

omdat ., , „ _ , ,

DUNDEE door dezelfde fabriek bereid als H 0., de goedkoopste soort is, die nog werd ingevoerd! 1 er 2, 1, 1/2 en 1/4 pond (Eng. gew.) 36, 18, 9 en 5 cent. Bovendien heeft zij het groote voordeel, dat zij smakelijker is dan alle andere soorten, die later zijn ingevoerd behalve HL-O.

W aclit U voor de vele nabootsingen!!

~T GROOTSTE SORTEERING

per 3^ Kilo, neemt in het verbruik steeds meer en meer toe, omdat zij gegarandeerd, zuiver> krachtig, fijn bereid en geheel oplosbaar is. (H^l)

melange thee. Souchon Congo

a 60 Ct. per Kilo.

~~ haarlbmschb m ]

Brandverzekering Maatschappij,|

AFDEEUHG: Jaar-, Maand- en Weekpremie. j

14 ;i pit aa I f 800,000. |

S. J. GRAAF VAN LIMBURG STIRUM en Directeuren: Mp N 6 CN00P KOOPMANS, te Haarlem. j

Vraag Prospectus voor Jaar-, Maand- en Weekpremie. j lUroptiA- HERIGER & Co.. f266ï 5

J/ JL JL \J\J HV • / y » "

WESTERMARKT 9, AMSTERDAM, j DAMRAK

- 5 <

I

Gegoten en Geëmailleerde

► FORNUIZEN.

RUIMSTE KEUZE IN

KINDERWAGENS.

Tuinbanken,

LEDIKANTEN, G-as-Fo r 11 ui zen

en

B^IDEIST.

ROOMBOTER.

Zuiver en heerlijk van smaak.

per % vat 20 Kilo / 24.50 „ Jlé V 10 „ _ v 13.— „ i}4 Ko.Postvaatje f 6 — franco huis a Rembours of inzending Postwissel. Aanbevelend

D. Gr. J, LAMMERS,

aalten, (8284)

prima

Fijne Leverworst (Duitsche)

a f 0.50 de 5 Ons bij

C. FRANK,

ZJtreclitscliestraat'74 de Ouderwetsclie Varkensslachterij, met liet Uithangbord (1014) Men vrage het merk (Rood lint).

\A/ A QP.Hk FT F I S.

,ll LllflOUIlU I IHWI" wil ^ Y y / \ \^S i I I v •— • — — ■' J

P KOOPMANS, te Haarlem. ! XBuiftlaoutlelijke Artikelen»

Sjf/cv1™-! Meyje» & Höweler,

9, AMSTERDAM. \ DAMRAK 1Q

~ 5 Op liet nummer letten s. v. pl. J

KALE | (lJ"'Geïllustreerde Catalogussen GRATIS verkrijgbaar.

plekken in den tuin aanvullen of | S ï S^l'AHA TP 113 ^

het aanleggen van nieuwe grasperken, J "

en randen geschiedt het voordeeligst, 5 TTTTRWERKEN worden spoedig en net uitgevoerd dooi het mooist en het duurzaamst door J aan aue uu* .

het zaaien van puik graszaad i p 1 A R/3 E R i S WZIl., HOnOGGITiaKGr.

Dit kan nu reeds gezaaid worden. $ I . L H m L IM w <■ ' ^

Hoe eerder men het dus zaait, hoe | T.Glfl flClieStTSLclt 81. a216)

eerder men er plezier van heeft. i ■, „ ,i ..„c.

Puik zwaar graszaad in verschil- ^ (goedkoopst, ï-i<» 11<'<1 iltll t?sa»j

lende soorten voorhanden bij: j — ~ . .

& 'co.^' /aai'handel, N. Z. Voor- I Bij J. BRANDT & ZOON, op het Rusland) Alle gewenschte inlichtingen om- I UITGEVERS en BINDERS

trent zaaien enz., worden gratis s DER

Landbouw- en Vogelzaden v -7' i BIJBELS en KERKBOEKEH

klimaat en tot elk bedrag, verzending S - „TRTTT TTüS

naar alle deelen der aarde. Speciale $ zyn gteeds Voorhanden alle SOOrten üiJ JSüiiiö, XM

verpakking. Opgericht 1823. | TAMBNTBN, PSALMEN, enz. ^

Typ. DE BRAKKE GROND