is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 378, 29-04-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Tapijten en Gordijnstoffen.

-2 -■ ... _ •

Avimiiü 111

Tapijten, Karpetten, Vloerzeilen, Linoleum, Bshangseipapier, alle soorten Oordijnen, enz.

Voor het Behangersvak net en bekwaam personeel aanwezig. — Onder aanbeveling

M. F O® MA,

I573) Utrechtschestra,a,t. RF» V>ii ri d ~W öulrci+tïn n 4-

„JJ OAOi, ixoi;xaaib<

TERSTOND GEVRAAGD, wegens ziekte, een flinke

Bienstbode,

SWffT fT2;5?' AdruS 'n Persoon: oJNhU, Lindengracht 250. (1407)

Aan hetzelfde adres een BAKER

gevraagd, begin Juni vrij hebbende.

gevraagd

tegen MEI eene Hinkt' Dienstbode als

I Let Bestuur der Yereeniging „de |j Kerkelijke Kas" te Waterp * graafsmeer, belicht dat Aandeel No. 20, groot f 50, is uitgeloot en van af 1 Mei 1894 betaaibaar is bij den Penningmeester, den Heer G. J. HAAVEKOST, Omval No. 11.

C1392)

Bij C. BLOMMENDAAL te \Gravenhage, is versohenen :

Aan Dr. A. KÜYPER.

Een Valsche Leuze

door (1353)

Jhr, Mr. A. F. de Savornin Lohman.

Bij J. BRANDT & ZOON, op het Kusland, j

UH üfcVERS en BINDERS

n/loin-QÜann I

IIIUIU Ullbl/U,

Overtoom 77.

GEVRAAGD een

(1404)

DER

Kruideniersleerling.

| -■iitiiu jjumi/i aui 1 KJ'i.

(1386)

5

zijn steeds voorhanden alle soorten BIJBELS TES- S

T A TVrTOTJiniTlXT T3C< yi r «rnvr O. J-ikJ 5

ir 0-fciLjj.ua JliiV , ens. (7167)

1'rijs 40 Gent.

MPQTHEEK,

De ondergeteekende bericht het publiek, dat hij aan zijn Drogistzaak eene APOTHEEK verbonden heeft.

De recepten worden tegen zeer billijken prijs gereed gomnakt en voor dienzeifden prijs aan huis bezorgd

NB. De Drogistzaak zal op denzelfden voet worden voortgezet. □ flac. Kinadruppels DE Vry ƒ 1.—.

(1360) J. (J. ELSMANN,

\ an Woustraat, 56. Apotheker.

A. HEIN,

SCHOEN- EN LAARZENMAKER.

Reparatie» spoedig, net en billijk. (1379) VOETBOOGSTRAAT, 18.

Dienstboden,

(iie hunne irikoopen doen willen, kunnen dit het beste doen in het (Magazijn

DA COSTA,

Jacob van Lennepstraat 21.

Bonte Boezelaars van af ƒ 0 30

Trr; i i • , '

Yvuue dito Vrouwen Hemden „ dito Broeken „ Witte Hemden

Echte kleuren Inditrn-hlAim vnni-

JaDOnnPTl. fiO snorfari run ot' 1 O nk' ï

I "7 » «.u ni j. ^ V/fcö.

^Graslinnen voor Hemden.

en Boezelaars van af 14 ets. frimpvrij wit Flanel van af f 0.10 Stukken Amersfoort en Keper van

af ƒ 2.75,

üwarte Sajet, 1 ons zwaar, 30 cent.

u±-jNilsuw UJNT VANGEN: !

Fiterage, Gordijn-Katoen, Vloer- i

en I atelzeilen. (1346)

a7FTpïjï^~

HnVWlVTTTIT?

ilexanderstraat, No. 14, N.-Amstel. | Beveelt zich minzaam aan tot het ! inleggen en onderhouden van tuinen. ! jevering van Planten, Bouquetten, j transen, Versieringen enz. (1412) '

u. j. mm.

niB ORGELS,

zijn te bekomen zoowel op proef als in huur en

tegen zeer gemakkelijke betaling. Prijzen va» af f 80.-, huur van af f 3.— per maand. (487)

Keizersgracht 305. Wolvenstr. 31. j

en ONDERWIJZERES in de f Handwerken, heeft cog eenige f uren disponibel tot het geven & van grondig onderwijs in bovenge- 5 noemd vak. Brieven franco lett. W, $ b;j den Boekh. F. W. EGELING, 8 Singel 498, Alhier. (1378) ' «

, 0 27 W

, 0 42^ ,0.52^

, 0.65

X/1Ü1.V $

mémrn en KEKKBOXDï I E^n^w?T

gevraaga tegen f 2.— per week. rr. Brieven lett a hil p„„i,i.

J. F. P. WEINSSEN Jr., Nieuwe Leliestraat 140. (1351)

Een knappe jongen gevraagd,

15 a 16 jaar, in een Manufactuurwinkel. Zich in persoon te vervoegen bij den Boekh. J. F. P. WEINSSEN Jr., N. Leliestr. 140. (1388;

Te Ito^p

voor ƒ 300 een Zaak in Tabak en Sigaren enz. OudeStad. Ruim Huis. Huurprijs billijk. Adres franco Br. Mo. 1369, Bureau van dit Blad (1369)

i lien eenig persoon z. b. b. li li. ! z°ekt bij Christel, lieden, in den omj trek van de Bloemgr. een ongem. j KAMERTJE, binnenshuis. Br. fr. lett.

oij uen uoekll. j. * . l\ weinssen Jr., N. Leliestraat 140. (1403)

Th 11 Lj U H:

G. Flinckstraat b/d. van Woustraat 291, een HUISJE, bevattende 2 Kamers. A le.oof. ('li'/., vnnr -F Q

j p. w. ; en in de Ü. Flinckstraat 289, ! e«n HUISJE, bevacceudo 2 Kai mers, Alcoof eu Keuken ƒ4.— p. w., 5 te bevr. Keizersgr. 3; ook e<<n groote ! KAMER met Keuken en Zolderka¬

mertje, Uommelinstraat 11. (1399J j

TE HUUR. ~

eene ruime, bovenste ACHTERKAMER, 2 Bedst. ƒ 1.80 p. week. { Egelantitrsgracht 34. (1396)'

IE HUUR,

a f 2.30 per week, een ONDERSTE ACHTERKAMER, Alcoof en Keuken, voor een stil gezin. Vinkenstraat 50. (1354)

Te Huur, Riant" Uitzicht,

2e en 3e BOVENHUIS, elk 3 kamers, Alcoof, Keuken, Dienstbodenkamer, gr. Zoidor, van alle gemakken voorz., met een onbelemmerd uitzioht op 't sjhoonste gedeelte van de i Binnen Amstel, op 't Zuiden gelegen. Billijke huurprijs. Adres W. V. JAARSVELD. Zwaiieiihni'or-

5 wal 88. (939)

TE HUUR,

S bij Ger. Lieden, burgerlijk en net, ^ gestoff. Slaapkamer, met of zonder ! pension, Bioemstraat 59, boven

| TE HUUR:

j een modern, ruim Bovenhuis. Kerki straat bij de Spiegelstraat 134, net ; uitzicht in tuinen, van aile gemaki ken voorzien, a ƒ300.— per jaar. j Te bevragen in het huis. (177)

J. JANSEN,

Stucadoor.

BLOEMSTRAAT 40,

verzoekt beleefd UEds. gunst en recommandatie, tot het Witten en Kep»reer<>» van alles wat tot het vak behoort Netjes en soli-d werk. (1383)

Geld aangeboden.

Ie Hypotheek groote en kl. posten op soliede Huizen, h 4, 4j^ en 4^ pCt. Br. fr. No. 1381 a/h. bur. v/d. BI.

VEILING.

op Maandag 21 Mei 1894 des avonds na zes uur, in het Verkooplokaal Fraseali. ten nvArsfnnn won

de Notarissen HUMLING en PARIS

Tryfosa. | "°Een winkelhuis,

De Sprei is gevallen op

»#• 45. (1371)

PSALMBOEKJES

van ai 22^ Cent e i liooger, met of zonder N. T. B IJ B E L S enz verkrijgbaar bij J. R. REIJNDORP, 9455) SïfirleSM.arHjsraeiat. 16.

mammen.

Gerookte le Kivaliteit (jelderscLe Achterhammen -

a 52 Cts. per ^ Kilo. Bij lieele van 6 — 10 Kilo. franco huis tegen Rembours bij

D. G. J. LAMMERS, (1256) Aalten.

Moderne Talen.

Iemand, reeds eenigszins met bovengenoemde talen bekend, wenscht zich daarin verder te oefenen, en zoekt daarvoor een degelijk onderwijzer. Fr. br. met conditiën worden ingewacht onder lett A B. bij den Boekhandelaar J. F. P. WEINSSEN Jr. N. Leliestraat 140. (1402)

waarin sedert onheugelijke jaren met het beste succes eene

KKUUIIIIAKKERIJ is en nog wordt uitgeoefend, met afzonderlijk verhuurde Bovenhuizen, Open plaats en Erve, aan de Nieuweudijk No. 54 over do Raamskooi.

Te bezichtigen Maandag en Donderdag, alsmede op den Verkoopdag van 2 4 uur.

JAN VAN DER HANS, £1398) Makelaar.

P. LAMERIS WZ«,.

HORLOGEMAKER.

Leidschestraat 81.

Goedkoopst, solied adres

voor reparatiën aan alle Uurwerken. Opruiming van Horlogekettingen

20 pU. korting. (1359)

GRATIS Leerlingen gevraagd voor

Linnen- en Woüennaaien

te .leeren. 2de Leliedwarsstraat 25, boven. (1335^