is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 380, 13-05-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gladz.

" "T" n A ( * * De Diaconale vergadering spreekt hiermede $ Raamkerk ƒ 12.12^, en door den Heer H. A.

Christelijk Onderwijs. f , * Ve U',ai°nale,71g l "5„;1^ hs„„w vm„ Wed. V. f 1.— voor een plaats

Met hartelijken dank ontvangen: j

Voor de Scholen: Van den heer F. fa. M. 1/10 j eener gratificatie ƒ10.-, door Ds B. v. Sche ven, ^

TT /i _ a M f 2.—, nagift voor de collecte :

op 29'April 'ƒ 1.— ! door den heer G. G. Blank- !

voort, van de geref. jongelingsvereemging Marmx j

f p; . door brs. Diakenen, uit de collecte r lan- i

ciusstr'aat K. E. ƒ1.-, Funenkerk G. Z. 25 c., » Buiten-Amstelkerk A. S. ƒ 1.50, Raamkerk mej. | J N 50 c A. B. 50 c., M. H. 25 c., Keizersgr. ^ kerk' W. D. *dankoffer" twee Oostenr. coupons, * elk 21 flor., H. E. ƒ 1—, H. ■J. B. 50 c.; door j Diaken Netelenbos, mej. W. ƒ 10.—, door den heer ^ P. Geervliet, van eene vergadering van Wijk 111. i ƒ2.50 ; door Ds. P. van Son, van zuster E. ƒ5. ; S door den hoofdonderwijzer W. de Jong Jr. Gath. » S. „dankoffer voor haar herstel ƒ 1.50, kinderen ,

M. 50 c., M. v. d. L ƒ1.50, d. J. 40 c., M. dui- ^

zend en S. honderd gebruikte _ postzegels ; door j den hoofdonderwijzer J. G. v, Eijken, V.M. ƒ5. , j C J v O „voor het te kort' 50 c., op Betje s ^ 9en 'verjaardag 50 c.; door den hoofdonderwijzer J A. Sweers, N. H. bij het verlaten der school 5

ƒ \ J. H. ƒ1.-, driemaandelijksche inzameling 5

der „Kindervereeniging" ƒ 27.08; van de iin. J Comm. der kerk. kas, vergoeding voor vuur en | licht in de Planciusschool over 1893 ƒ jJ5. , J door bode J. v. d. Berg, aan contnbutien ƒ850.50. 5 Voor de Kweekschool: Door den heer H. Bij- j leveld, van S. bij het welslagen van het examen ^ zijns zoons ƒ 10.—, M. ƒ 1.—

De Heere zegene deze gaven! S

Zeer verblijdde ik mij, dat de „Kindervereem- 5 ging" nog zoo aardig blijft werken. In de laatste 5 vier kwartalen bracht zij ƒ 103.50 bijeen. Wel | een bewijs „dat vele kiemen éénen grooten ma- 5 ken " Moge het voorbeeld, door deze kinderen ; gegeven, nog vele kinderen en jonge menschen j aansporen om in eigen omgeving kleine bijdragen s voor de scholen bijeen te zamelen. Een belangrijk cijfer zou dat over de geheele stad kunnen , worden De directeur der Geref. Kweekschool ; mocht weder met dank aan den Heere vermei- j den, dat al de zes kweekelingen dier school, die . voor het examen opgingen, wederom geslaagd , zijn. Waarlijk, een rijke dankensstof en een j

heerlijke vrucht. ;

Zegene de Heere den arbeid der Kweekschool j ook verder en moge zij ons vele waarlijk chris- ; lelijke onderwijzers brengen!

Het is mij een oorzaak van oprechte blijdschap te mogen mededeelen, dat onze beminde hoofdonderwijzer de heer W. de Jong Jr. na zijne ernstige ziekte deze week zijn werk op de school weer heeft mogen opvatten. De Heere spaarde zijn leven nog voor den arbeid in zijn wijngaard, die hem zoo- zeer op het hart gebonden ligt, en voor allen die hem zoo liefhebben en waardeeren. Moge Hem daarvoor onze dank worden

gebracht! ^ flOVY.

Kleedings tukken voor onze armen. Daar de behoefte aan Kledingstukken van allerlei soort door de talrijke wekelijksche aanvragen zoo groot blijkt en betrekkelijk weinig ondersoheid maakt tussohen winter en zomer, kunnen wij de uitdeeling in de zomermaanden niet staken, tenzij de gaven zoo weinig vloeien, dat de Commissie er toe genoodzaakt zou worden. Mogen wij daarom nog eens opwekken om ons te voorzien van wat gemist kan worden of ons anders in staat te stellen Kledingstukken op andere wijze aan te schaffen. De geringste gave wordt dankbaar ontvangen.

D. GOLDSCHMEDING, Warmoesstr. 118. P VAN LOON, Nassaukade 372. j' H NEUMANN, Marnixstraat 8. F. W. V. d. BERG, KI. Kattenburgerstr. 25. A P. KNAPP, Oude Hoogstraat 6.

J.' ROOS, Wagenaarstraat 49 J FELLINGA Jr, Govert Flinckstraat 308. G H. GERRITSEN, Kinkerstraat 19. A DOOYEWAARD, Marnixstraat 301. J.' H. WELZENBAGH, Bloemgracht 158.

NB. De bezoekbroeders kunnen aan bovengenoemde adressen het verlangde getal i/Bons" bekomen

naar nan.eiijK.eu uaua. uit »uui ^ ^

ondersteuning aan hare Commissie, voor het in 5 ontvangst nemen en uitreiken van Kaartjes voor s brandstoffen en eetwaren.

Deze Commissie ontving gedurende het afge- i loopen seizoen:

Aan geld voor den aankoop van 5

kaartjes . . ' f 120.25 |

Aan kaartjes voor grutterswaren. 180 stuks. J „ „ „ brood ... 74 „

„ soep en spijzen 306 „ $ " „ „ brandstoffen .119 „

Te zamen 679 stuks. !

De Bezoekbroeders mochten op deze wijze de J nooden van vele gezinnen eenigszins verzachten ^ en tegemoet komen. Met dank aan den Heere j die tot heden dezen bescheiden arbeid zegende, 5 hoopt de Commissie dat zij in het volgend winter- ^ seizoen door nog krachtiger medewerking der S Gemeente, de uitreiking van brandstoffen en eet- 5 waren op grooter schaal zal kunnen voortzetten. ^

Namens de Diaconale Vergadering, 5 W. H. VAN SCHAIGK, Voorz. $ F. L. VAN DER BOM, Scriba.

8 Mei 1894.

* # * In dank ontvangen van J. V. te B. ƒ 425. — 5 voor do Gereformeerde Ziekenverpleging en van J het gezin W. M, ƒ 5. — om te verdeelen tusschen 5 cnze Scholen, onze Kerkelijke Kus, de Zending, * 's Hoeren Loo en de Scholen te Kootwijk.

H. W. VAN LOON. $

* - * Met dankzegging is door mij ontvangen ! voor de Scholen van Mej. M f 2.— als gift j en ƒ — als bijdrage voor de laatste collecte; 5 voor de Weezen en voor de Geref. Ziekenner• \ pleging elk ƒ 0.50 van een dienstmeisje //ter $ navolging." Van B. kreeg ik voor dezelfde $ Ziekenverpleging ƒ 2.50. Voorts nog een jaar- s lijksche inschrijving voor de Kerkelijke Kas, ^ van iemand, die toegang verkreeg tot het 11. J

Av-WI. R VA[J SCHELVEN, i

| ..■ j l * * in dank ontvangen voor de Kerkelijke Kas: \

| ƒ 10.— van Mevr. W. en ƒ 25.— van J. W"., j

i een dankoffer bij gelegenheid hunner 25 jarige j

| echtvereeniging; en voor onze Scholen: J 1. 5

I van P' W' C. A. REN IER. I

! * * Ontvangen van Mej. N. N. voor de W eezen | «ƒ5 —; Voor de Scholen ƒ 2.50, voor de Zieken- j < verpleging ƒ 2.50, voor het tekort Orgel Raam- ; i kerk J 2,50, voor de School te Kootwijk ƒ 2.50, ! voor d« Ouden van dsgen te Nieuwveen f 5.—; 1 en van Zuster B. voor de Kerkelijke Kas ƒ 5.—, | voor de Weezen ƒ 2.50, vo^r dd Scholen / 2.50 S en voor het tekort Orgel Raamkerk ƒ 1.25. j J. H. BEIJER. Ouderling.

$ * ~ * In dank ontvangen voor de Zending door I BB. Diakenen, gecollecteerd van Mej. W. ƒ 2.50 $ en 50 cent en door den Heer H. Fhnderman, I uit de busjes te Loosduinen ƒ 9.T95.

C. G. TIMMERMEISTER.

5

! ' ** Ontvangen voor de fFeezen van J. 50 cent, 5 A S. / 1.—, door Ds. van Schelven, van een $ dienstmeisje 50 cent //ter navolging.". Voor de \ Idioten, B. v. d. W. ƒ 1.-, door Br. Netelenbos, 5 van Mej. W. / 2.50. Voor de Armen, 1. B. | //feestgave" ƒ 1.—. Door Br. Bejjer, van Mej. | N. N. voor de Ziekenverpleging ƒ 2.50, voor de > Ouden van dagen ƒ 5.—.

F. L. VAN DER BOM.

5 * * in dank ontvangea voor //de Kerkelijke 5 Kas", van HII. Collectanten, het bedrag der | collecte ƒ 495.19, benevens ƒ 2.50, gecollecteerd ï in de Keizersgrachtkerk; door HH. Diakenen,

5 van A. S. ƒ 1.— en van Mej. J. N. ƒ 0.50; ^ door Prof. Fabius, aan divere plaatsgelden,

in de doovenbank, Boomslootkerk.

Namens de Financieële Commissie, J. C. VAN SCHAICK Jzn.

%* Ingekomen bij het College van Collectanten, gecollecteerd: Planciusschool, van N.S. voor de Scholen ƒ 0.50, van J. S. voor het tekort ƒ 2.50; Keizersgraclitk :rk, voor de Ziekenverpleging ƒ 1 _ voor het orgel ƒ 0.10, voor de Vrije Universiteit van C. B. L. ƒ 2.50, voor de Scholen van U ƒ 1.—

E. JANSEN, Penningmeester.

* * * Met hartelijken dank is door mij ontvangen voor de Kinderzendingvereeniging, buurten T, U, V, W en ZZ: van Mej. N. f 0,10 en van Mej. v. V. te N.-A. ƒ 0,25.

A. F. E. HANSON, Penningmeester.

* t * Ontvangen voor Armen en kerkelijke kas, ieder ƒ 4.60, zijnde de inhoud van de catechisatiebus Boomslootkerk.

Namens Gecommitteerden van Wijk II, J. P. WE1SZ.

Gereformeerde Ziekenverpleging.

Zoo de Heere wil, zal het den 18en Mei a. s. (Vrijdag) juist een jaar geleden zijn, dat onze gereformeerde ziekenverpleging geopend werd. Veertien dagen later kwam de eerste kranke tot ons straks door meerdere gevolgd. In den tijd van een jaar heeft de Heere ons veel zegen geschonken in onze verpleging. Dit wenschen wij te gedenken in eene korte ure des gebeds. Iegelijk wenschen wij — zoo t maar eenigszins mogelijk is — den leden en belangstellenden een kijkje te gunnen in onze ziekenverpleging. Daarom zal deze den 18™ Mei van 2 tot 4 nre openstaan voor alle leden en belangstellenden. Te half drie ure hoopt de voorzitter in een der vertrekken van • 't gebouw op de Heerengracht 192, een kort woord te spreken en daarna de Geref. ziekenverzorging opnieuw Gode opdragen. Daar de ruimte beperkt is zullen misschien niet alle aanwezigen in het vertrek kunnen zijn. Dit neme echter niemand ons euvel. Wanneer daarna t gebouw zelf wordt bezien, zal dit natuurlijk geschieden met inachtneming van hetgeen wij aan onze kranken verplicht zijn. Wie dus met ons Gode i deze inrichting wenscht op te dragen, kome. We ! hopen zelfs dat 't getal leden dan veel toenemen zal. | Men zij echter tevreden met weinig ruimte. De i directrice wenscht bij die gelegenheid den bezoe! kers een kleine verkwikking aan te bieden, i Met hartelijken dank ontvingen wij : voor bei wezen diensten door de Pleegzusters: Hl. ! f 3_ dames M. ƒ5.— ; door Ds. v. Scheven: ^ N N f3. -f van een dienstmeisje (ter navolging) i ƒ0.50, b'. /2.50; een jaargang „de Vriend van i oud en jong", een dito „de Heilbode" van1 N.N.; 5 een voorsnijmes en vork van de dames M., 12 I lakens van de Zusterkrans ; door Ds P. v. bon, 5 ƒ 5.— van zuster E.; gecollecteerd: Buiten5 Amstelkerk A. S. ƒ 0.50, Raamkerk N.N. ƒ 2.50, $ Verjaarsgeschenk ter navolging f 1.-, Keizers$ grachtkerk N.N. ƒ 1.-, Wilhelm s le geboortedag

W. G. Z. ƒ1—.

Ds. N. A. DE GAAY FORTMAN, Voorz.

W. KUIJPER, Secretaris-Penningm. \ — —

$ Vergadering van den Kerkeraad metDiakenen, op Donderdag 10 Mei 18.li.

^ De Praeses, Ds van Schelven, opent de ver$ gadering met de lezing van 1 Timoth. 3 :1"' en gebed. Als Scriba fungeert Ds Karssen. TegenJ woordig zijn vijf predikanten, 27 ouderlingen en

5 24 diakenen. , x „ ,.

$ Br. Wellensiek voor het eerst tegenwoordig,

$ wordt welkom geheeten.

$ De Balans en de Winst- en Verliesrekening van $ de Diaconie worden voor kennisgeving aangenomen, ï Aan het verzoek van den Militairen Bond, om | eene collecte, kan niet worden voldaan, wijf het