is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 382, 27-05-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. 7

ONBEGRIJPELIJK j

zijn de volgende prijzen.

Klossen Garen 2)g c. 5

Kaa'-tjes „ 1„ 5

Groote knotten zwarte !

Sajet 20 en 25 „ |

Ongebl. Breikatoen, de beste, geen J

f 1,00 doch f 0,80. 10/4 Graslinnen voor Lakens zonder $ naad, zeer zwaar . . . . 25 0. $ Zeer zwaar 4/4 ongebleekt Katoen $ voor kinderhemden ... 8 c. 5 Iïrimpvrij wit Flanel,

10, 14, 17}{, 20 en 25 e.

en zoo zijn alle goederen spotgoed- 5 . koop in het

Magazijn DA COS TA, |

Jacob v. Lennepstr. 2 1. |

'1575) Komt eii ziet,

Doch Zondag» MET. |

BOEKHANDEL | (

1616) EN $

ADVERTENTIEBUREAU, j *

RUIME KEUZE IN

GEBLOEMDE WANDTEKSTEN, ^ Zondagsschoolkaantjes,

felicitatiekaarten, | Kerkboeken, enz |1

egen concurreerende prijzen.

LEVERING VAK ALLE SOORTEN $ C

druk W brk, | Boeken en Tijdschriften. i

Plaatsing van Advertentiën in alle J *

NNEN- en BUITENLANDSCHE COURANTEN, i ~

C. VAN WERING, j-

msterdam. Von Zesenstraat 116. i

raagt BflKKtift |w

Zandkoekjes, ||

12 cent per ons. (1088) I

JJldenbarneveldstraat 79. \

■hbh hhI

(SCHSNO'S 17

PIANO'S |C

EN

Amerik. ORGELS j

)i den bij toeneming gevraagd.

GROOTE MAGAZIJNEN | bes

Warmoesstraat 141 AMSTEEDAM. lBoc

Vraag de Cotalogi, alsmede Con- $

iiën voor Huren, Ruil en Termijn- $

(1373) | ~

WT J. D. DAPPËRT I

Muziekonderwijzer, $ j

pft nog eenige uren disponibel, $ ' "I t het geven van grondig Orgel- $ \ ■ Piano-onderwijs, conditiën f 3. 5 ir maand Adres: (1578) 5

Westerstraat 138. i 1E

i

EERDAAGS OPENING \

van de 5

Koik- en j

»jde Beijenlcorf" i

Qommeiinstraat 38

YAN

E. M. v. d. BEND, |

Q6"9) Conf. Patissier. \

N. Alle werkzaamheden worden door vast ver- ^ ^ bonden Personeel, onder bekwaam toe- ^

iX zicht, degelijk en billijk nitge" |

russelschN^ #/ Behanger ij.

Koehaar Tapijt, X. ^ (Q* 5 ■

mvoi.KIH // \ w

CRÈME FRANJE, (1278) ^

^%epaste Grorclijnen. | j

BIJBELS, TESTASSEN TEN en PSAiMEN. j'

v01tv°.>^.^T.dk00pSt:e voorraad a™ de Fabriek en Magazijn van i siTnli,,,330 Jaar gevestigd : Singel bij de Paleisstraat 221/23. > M>. Oude Hoeken worden ingebonden of in ruil genomen. (9»29) 5 -

van mrnmn êxthaTtouT, I

: ï fleschSdo^ermg enz" WOrdt fraDC0 tbui8 *e,evBrd a '-w> cent $ ' _ (4907)

w. c. buddi.VGH. |

Bierbooper, OFWP, SCff AWS 81.

(Woonplaats: MIDDENWEG 20) * Ê I

een v-o^r hm «W hen, af^|Pv..,„.. K.,n hi, M ECHT ,g ^ l

> R G E L-M U Z I E K J

ONDEIi EEDACTIE VAN ^ $

A. KRUL Jr. en C0RNs. IMMIG Jr„

Organisten. | ^

Aangezien in _ vele huisgezinnen een orgel aanwezig is en de 5 M

"ave Ln' de behoeft °Ver ,al°oraewV te 'iuur is, wordt door deze 5 O, 'prijs Is sleehts 10 re?" g°8 °u, §-°dd,iOOP0 Orgelmuziek voldaan. G. khandelaar ^ ^ Pel' WeCk' pel' afW" verkrijgbaar bij den j O,

(1604) J. I . p. "\\ EiNSSEN Jr., 140 Nieuwe Leliestraat 140. \ G( e Aflevering en Prospectus op aanvrage ter inzage verkrijgbaar. ^

J APIJTEN EN GORDIJNJ

Ruime keuze m

pijtsi], Karpetten, Vloerzeilen, Linoleum, Behangselpapier, aii(

W het Behangersvak net en bekwaam personeel aanwezig

M. W O

Utrechtsehestraat

EDELE MENSCHENVRIENDEN!

Een Lid dar Ger. Kerk, eigen zaak hebbende, vraagt beleefd /'200 — ter leen, tegen overeen te komen conditiën. Fr Br onder No. 1601 bureau van dit Blad

Albert Stekelenbn

ZUIVERAAR, Egelantiersgracht 198.

(1524)

¥• bor^7

stoffeert alle soorten van STOELEN"

CANAPÉES , SPRING VEK REN-! PAARDENHAREN- eu KAPOK MATRASSEN. (1628)

Lindengracht b/d Lijnb.gr. 205.

~X7~ï^. I»ijI7~

HOVENIER, Alexanderstraat, No. 14. N.-Amstel.

Beveelt zich minzaam aan tot het «inleggen en onderhouden van tuinen, ^vering van Planten, Bouquetten, iransen, Versieringen enz, (1 (j31)

f190.- ORGEL f 190.-

Echt Amerik. Smith, prachtig r»n toon, als niruw, 5 oct, 11 reg, ! kniezw. Te zien Laurgr.93. (1591;

Goedkoop adres van

Amerikaansche Orgels

Contant en ook op Maandelijksche fbetaling bij

w. F. LETTERÏE, le Jan Steenstraat 66. ______ (1608)

THrÈÊbaarTS

Grootste en fijnste keuze

Amerik. ORGELS, 1

Smith, Worcester, Story & Clark. 1

22^ Damrak 22, | ien Seraphine Orgel

E KOOP; 5 Octaafs, 7 Registers, slluidend van toon, goed onder•uden ; billijke prijs. Te zien Yan denbarneveldstr. 95, huis. (1596)

Kj i E lnouü

mt eij Goud en Zilver koopen, i Horloges, die prachtig loopen, at garantie voor twee jaren, ld Gotid behoeft ge niet te sparen; •hveert knnstletters naar eisch, 3 glas i n metaal voor minnen prijs, lat uw brie! kaart in de bus glijden, sldersche Kade 53, tramzijde.

(1585)

>T0FFEN.

i soorten Gordijnen, enz.

• — Onder aanbeveling,

RM A,

85 bij de Kerkstraat.

EERDAAGS OPENING