is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 388, 08-07-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

ij.jj ii i ■ ■ ii rrn r~ rrrtv —

U[J UGll -- f 4- C

meenschappelijke bijeenkomst belegd van het 5

n . : ■ . r.v» rnn haf 2

TT . £'.1 \TPVP<JII 1/1111/ nii yau uw

ÜOOiautJöLUUi VI^J. —»—O ^

vnn De nut at en, waarin de over

* 1 >

dracht van den zendingsarbeid heeit plaats

gehad.

ta . .. iiiio rlovp '/aü.V nn.ar beslai

uaarmeuu ucon uu^ ~ « ^

gekregen. .... $

Wel zal de vereeniging nog blijven bestaan ; 5 evenwel, naar de uitdrukkelijk gegeven ver- ; klaring, niet om zendingsarbeid te doen; ! alleen om voorshands het ongestoord be/.it te j verzekeren van de goederen en bezittingen, j voor de zending dienende, welke op naam \

der Vereeniging staan.

den 31ste Mei is dan ook eene ge- |

-1 5 ;nK<,l.^inn>nn WOl'Hftïl w.daan. Onder anderen werd

On tl0n 31ste Mei is dan ook eene ge- | onder hun bestuur, te willen deelen in ae op- s ^ yierfal rgkgdaaiders aan den penningmeester neenschappelijke bijeenkomst belegd van het | ^totiX weTberioten* de U„ie-coUccte op | ter

ïoofdbestuur der vereeniging en van het j do gewone wijze te houden, en wel op Woensdag $ b(iStemd Een woord van sympathie en dank VLoderamen van Deputaten, waarin de over- p5 en Vrijdag17 Aug e J° ®{J?° *, 5 al den arbeid door de verplegers en ver-

U.cb, „n «... zemïingsai'beid heeft j ECÏ

"SL+ ** «- «k b» tah, 1 j y^.ttjaflggCtfS

gekresen 5 moerden grondslag, van do Vereeniging voor ^ J ^ dit dikwerf bij de inrichting voor

■ »i „1} ssrs «rïts, s p *u \ -"t'it

5S?ZISLptef»"«»;|^ssr^tïWrcaSj2/=V"irtr.rr.,:S«s»

vmLTn Vvaf XVetrr^enTtó^n! | ^Met" o^r^h^u' STvot ! £"Veldwijk ^Vtilnt 'j»!!

voor de zending dienende, welke öp naam | «ie a^«3, ep oolc aan den heer | ,B1«e»tend^"00bntirutiënebJderoPegennf 9,012.86.

der Vereeniging staan. 5 p. van Eijk voor zijn geldeli]ken steun wei 'e i kerkcolleeten in 52 gemeenten / 1,378 73.

, Trï?ejrLbt»Xt;r»t j sa «AS*ts.rsrcK -j

goederen overgeschreven werden op den naam | deehngjbr gto .gedu^en 0 *»<n ^ algemeln^Tan

der kerken in Indie. ! 82o adressen onder couvert was oerzonden, . J d w°.den dat de finaneieele toestand thans

.jBS^MGtfsCe 1 =frt-.fjrrXj3?ELjSs|,-*» ysjs$f.sr*3& ■,

Zf'J Oost-India au ..

niet gebeuren. § drie schoolbsturen allicht op dezen of genen moent ^ x)e Commissie tot nazien van de rekening,

Hoe willekeurig deze zaken aldaar geregeld ^ hebben gemaakt. 5 de heeren Yan Asch van Wijck, Hartgerink eu

ziin op eene manier die de kerken van alle 5 Een groot aantal broederensteldezioh wed. v deden yeral en Yerkiaarden do rekening

ö L°i iTn bandelen berooft en belet naar om beschikbaar om op beide ^oemde^dagen £ akkoord bevo„den.

vrijheid van banaeien oeruu nn, ^na 5 D. Y. de inzameling aan de huizen der belang- Eustool.d» had een tekort opgeleverd, dat

haren eigen aard te leven, weid ook no0 . atellenden te houd0n; terwijl liet bestuur ge- j » dkeul.ingder Yereeniging waarsohijnlök

aangetoond door Mr van der Jagt m ZLJn ; machtigd werd de noodige stappen te doen, om , .j j t t ingrijpende reorganisatie. De

vpfpraat Oü de jaarvergadering der Vereeni- haar zooveel mogelijk onder de aandacht der 5 ™ Jai verklaalVPdat bot finantieele beheer ïefeiaat, op f Gel.eformeerden vrienden van het Christelijk onderwgs te brengen, commissie ver naar aanieiding van

ging voor Hooger Onderwijs op beieloimee.ae milde offevvaardigheid op te wekken. d 6 veillag werden enkele vragen om inlichting

grondslag geleverd. $ in de plaats van den afgetreden bes uurder j dit verslag

Mocht weldra ook daarin verandering 5 den heer W. llaars, werd nog als^bestuurder 5 „ l;nkoie vvij.£igingen door het bestuur m de komen $ gekozen de heer J C Schipper, lid van ie j Statuton gebracht, om die in overeenstemming

t * r/oi mi hier te lande gezorgd 5 bestuur der Yereeniging Lutner. ^ de veranderde toestanden te brengen, kwamen

Intusschen zal nu hiei te ion,1 ë do inzameljl)g dit jaar eens eene zeer met oe ver VOOrnaamSte daarvan zjjn

moeten worden, dat ook de geldelijke steun j ruim(f zljl, De kaS8e„ der meeste schoolbesturen 5 ^ het begtuur op zeventien leden wordt

vroeger door de Vereeniging aan het werK 5 kunnen dezen steun niet missen. 5 gebracht, waarvan er twaalf persoonlijk instem-

der °zending verleend voor dien arbeid be- 5 5 uling moeten betuigen met de Belijderasschrilten

" $ $ in art 2 genoemd. In de tweede plaats, (art. 7)

Aanbeveling zoude het gewis verdienen, 5 Tiende Jaarvergadering van1 de Vereeniging 5 dat, gelijk vroeger bopa^d 1S> edl j

AanDeveun0 & ^ rhrwfpliike verzorii'inj? van Krank- > sticht ziin eieren bestuui zal neboen, die te j

dat de plaatselijke afdeelingen door hare be- > /hllli,.0„ (,ii Zenuwlijders te ütreclit, den $ zamen hot Algemeen bestuur vormen, torwijl het , .turen zich in betrekking stelden met de 5 $ Centraal bestuur do dagelijksche leiding heeft

kerkeraden, om te overleggen op wat wijze | ^ mooht ich in een goede op | van j

dit kon worden geschikt. ; komst verheugen. De Yoorzittei, liot. Lin ^ din„, van bun arbeid, een door bet Algemeen j

Nevens de collecten die op gezetten tijd ; deboom> opendo haar, 11a gebed en gezang en 5 bestuu? vast te stellen jawlijksche toelage.

in de kerken worden gehouden, is zeker ook 5 voorlezing van Psalm 1, met een terugblik, nu 5 ^ eel.8to wijziging werd aangenomen- om- |

•) no„,l 700 de kas voor de zending ge- 5 de Vereeniging haar tiende levensjaar ïs.ig , tweede werd besloten alsnog te blijven

uitnemend, zoo de kas vooi ae 0 e 5 «e q 0be®geen ondervonden is. Opgericht went ae 1 « ea een n,,der onderzoek

stijfd wordt door vaste bijdiagei J 0nder'velerlei tegenstand en bezwaar, voortdurend j J ^ Btellen 0 de aaugenomen wijzigingen

der kerk die daartoe m staat zijn, toegezegd. . vgle van de ee[.8te stichters en bestuurders door 5 Koninklyke goedkeuring worden govraagd.

Door de kerken moeten toch toezeggingen 5 den dood verloren hebbende, mag '™K,r°e'e" Overgaande tot de benoeming van leden des 3 aeda'tn van traktementen en andere uit- 5 uitbreiding merkwaardig heeten Yij , bestuurs werden gekozen: in de periodieke af-1

gedaan vau „prnlifhtinken is natienten worden thans op „Veldwijk en „Bloe 5 di van Dr. Hermanides, Dr. Hermanides,

gaven; en tegenover vaste ver p ich tingen 1 ; Pendaal„ verpleegd. Nog dit jaar wenscht men 5 ™splaVat8 van do heeren Chevallier en Dr. don het wenschelijk, voor een deel althans daar- 5 mct den bouw te Zuidlaron een aanvang te maken, s Hout0rI die bedankt hadden, Mr. P. Graaf van van ook op vaste inkomsten te mogen ^ ^ ^bet ons, S | ^

16 Moge' weldra de tijd aanbreken dat door | moeten missen, | IZo^nZ tnteXfjXIt

de aanwezigheid op Java van ker e , 5 den heel. van der Hoop, pas aan da Yereemg g v ^ ^ p de gaV0rnin Loliman.

voldoende vastheid en genoegzame leiding, de ; ontvalien, die zich vroeger met het seoretaiiaat ^lsnu kwam iu behandeling hot voorstel van inmeno-in^ der kerken hier in het leven der 5 van bet algemeen bestuur ha;l )elaa - J 5 hot Bestuur cm het algomeen Bestuur ^ te nuicikerte»° fa beperkt k„„n. w.rfen tot het | ^ «f 'tin | —*

yerleenen van geldelijke hulp alleen en in 5 lndien wjj gleobts niot Yertragenl Het $ unL daartoe leeningen uit te schrijven tot een

sommige gevallen van advies! 5 evaal. v00r de Vereeniging is, dat zij zien in j drie ton. Dit voorstel werd

VAN SCHELVEN. |et uitwendige verliezejen vergete dat de be- ^Lemmen . , . ..

5 vordering van Christelijke verzorging dei lijdeis, 5 ^ Commissie van de Ondersteuningskas bracht 5 naar dei, Woorde Gods, hootddool moet blijven 5 ^ ^ u_t> dat glQot met een „adeelig saldo

De Unie „een School met den Bijhei". 5 Daarin moge zij voihonden en nu 5 van ïuim f 400. Zij voegde er een opwekking

Het locale comité van Amsterdam van b0Ven- | ^j^J^beCt^è"aan haar do beloften | b« omg toe'neme"0' ^

staande Vereeniging, vergaderde Woensda avon g Hij make haar tot een boom ge- 5 aa 0 , 'n do afdeeling Loosduinen om

ter bespreking van $ plant aan waterbeken weiks bladeren niet af- 5 ook gelegerd tot verpleging

ter stede te houden „Unie-collecte^ ierwg 5 ^aUen en die zijn vrucht draagt op zijn tijd 5 ®an „atienten tweede klasse te geven, werd met

droefheid werd kennis genomen van de houdig, 5 Hierna werd een gedetailleerd verslag uit- ^ va p maar aan het bestuur werd de zaal

awsKs r iS;sls.SXS; j fszj&x M. rstó |

\ i *» ™° *• "Mlns ^00

i oinrlo Ifnn ae maakt, doordien de

uaaiaau '— ra - 5

goederen overgeschreven werden op den naam j

aer jieiKBii m 1111 *1 ■

den in Oost-Indie

niet gebeuren.

nn ar.11»^ m: n h i_iiü hui

Z,l 11, UI' tij S

vrijheid van handelen berooft en belet naar ^ haren eigen aard te leven, werd ook nog S

oon^ntnnnd door Mr van der Jagi m zijn