is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 388, 08-07-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heden overleed, na eene ziekte

van ongeveer vier maanden, onze geliefde Echtgenoot en Vader

lodewijk happee,

in den ouderdom van ruim 69

^a'ed' "wed. l. happée— Cbaamer. p. happée., i p happee.

Amst., l Juli 1894 (1889)

ni,'TT» nr«nnil(KAAIt.

Geref. Zondagsschool.

| "Wie heeft luBt om op oen Geref. ! Zondagsschool als Onderwijzer of ! Assistent werkzaam te zijn, om on! der de kinderen mede te werken j tot heil hunner onsterfelijke ziele. 5 Franco Brieven, onder No 1903,

i bureau van dit Blad.

5 GEID BESCHIKBAAK. $ als le Hypotheek, groote en kleine $ poston, met en zonder aflossing, a J 4 en 4% pCt. Br. fr. onder No. 1901, ^ bureau van dit Blad.

I© GOUDWERK. ©

5 , , n.„ ±iiA~ 1^1tmA

5 qr taai ten aneii iyuc $ iemand is er die dat ontkent,

!n wij bij dezen onzen ïnmgeu j ^ arzeii uaaium ui« -r->

.... w. Viü7.nnder aan den 5 w ooi Horlose dat prachtig loopt.

,V, T. ,.iv. AT k niifti AU ! p,n B»nai.iiiAa. Bottines Hingen, ?

vv « ï'.erw. neei -l*b. x*.* u " — --- ^

Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij^ het overlijden van onzen geliefden "Vader, Behuwd- en Grootvader,

JACOB YAN RIEL, Weduwnaar van

a a f.t.tr "rkrkhout.

betuigen wij bij dezen onzen innigen

dank,

y

' S

WelEerw. Heer Ds. N. A. DE GAAIJ ; an Broschjes, Kettings. l

tir-TPJ xr...>„ > : u^l,AnW ta /Iinerpn

FOlviMAJN en aen yv eir,u. ucci 5 g» leuiauu wuucn ^ s

Ph DEIJS ! H" '' oul^e adres 53, Gelderschekade ^

Uit aller naam, 5 j INEMAN'S Goudwerk kan geen schade. >

T va-NT PT KT. i " (1896) ï

Ifereeniging voor Lager en meer uitgebreid Lager Onderwijs op Gereformeerden grondslag, te Amsterdam.

Scliool FrixiserLgraclit 39,

later Keizersgracht 41.

Aanvang van het nieuwe leerjaar 1 Augustus.

van den Hoofdonderwijzer, den Heei 11. J VAN w , ë

eracht 5 huis, op Woensdag en Zaterdag, des avonds van 7 tot; 10uu. . ° ' Het onderwijs is berekend voor leerlingen van 0 ot bijna 6, tot en omvat behalve Bijbelsclie en KerkgescMedcniS, aUe vakken^oor Lager Onderw ijs, waaronder Teekenen, en voor do meisjes Handwerfce , benevens Franse,h, Duitsch, Engelsch en Wiskunde ƒ30-*

Het Schoolgeld bedraagt voor kinderen beneden 10 jaai / óU. , van ?0-13 jaar ƒ 85.- en%an 13-16 jaar f 40.- per jaar. School-

behoeften hieronder begrepen. wtin?

Yoor twee of meer kinderen ait netzenue ™ °

t06g^VooTnadere^nliohtingen wenden men zich tot den Hoofdonderwijzer, bij wien op aanvrage Prospectus verkrijgbaar is.

Zomervacantie, 21 Juii tot 11 Augustus.

Namens het Bestuur der Vereeniging voornoemd, H. "W. YAN LOON, Voorzitter.

JOH. D. W. TJüLiljlUiiv, oecrewrw.

ZONDAGSSCHOOL.

—— — — * 5 | » i iivFRG 4D£BIIfO op Maandag Juii9 "v ; ,v;k

-»nnr\ R fccnujim $ '"'""'"'''"'""ï 5 i3l i,et Sclioolgebouw Prinsengracht 39;

ZONDAGSSCHOOL. ï § VERSCUE GRASBOTER = 5 Jot bijwon'iuï waarvan alle Leden der Vereemg.ng

Oostenburger Middenstr. 60.\\*%Z"S~?™i> 11 x»,,!

van des middags \% tot 3 ure. ^ = „ J6 „ 10 „ , . „ 11-00 = ^ öl2-*| JLïïSlÜ C» 13. ü Wa

xSg"« -18"' '1.a-11 11 Uitgebreid Lager Onderwijs voor Jongens en Meisjes.

^^g/KÊKÊKÊÊÊWÊÊÊt \ ! in 6 I). 8ft. J- LAMMERS, 1| WESTEINDE 19, bij het FREDERIKSPLEIN.

fiAï nCfiIIM^ïHTVrr'Q ^ (1837) te Aalten. jn Zomervacantie van 14 Juli—21 Augustus a. s.

G0LDSCHMEI)l]N(j S $ $ lIot 0nder omvat alle ïaUkcn van GEWOON- en ÜITGK-

PIANO's 1 «„,"»« ipoTHEEK^ttw

i, ttULHo-AruintLiijr»»"^;-kl„a,,;en b..z.w.g.™ ioP«.t«rt.ng

Amerik. ORGELS j „skcubit as," j bi'g,„.=hii..nd.

bs \ Wonstraat 56. | „»,

GROOTE MAbA?-.NEN ^ drogbrijbn, specerijen, | Cr. SCHUTTE. Warmnp«ï«trflat 141 5 VERBANDSTOFFEN enz. i

AMSTERDAM. \j^7?£fX!33,\ GEREFORMEERD GYMNASIUM.

Yraaa de Catalogi, alsmede Con- en zonder prijsverhoogmg aan huis j . het in voorraad houden der Studieboeken in geb u k op

ditiën voor Huren, Ruil en Termijn- bezorgd. $ het „gereformeerd Gymnasinm», .en wel van de n^uwsU

| j*" '• I tsttü Z1& ?cratiï«irJa-Ai« -

mS& ! te leVevoor eventueele bestellingen houd ik mij beleefd aanbevolen.

!0HAlNES-STICHTiN6 te NieUWV8en. | Boekhandel van J. J. DE DIE,

Do Zevende Openbare Jaai-vergadei-ing zal O. V. | Vijzelstraat 13, bij e un_^

Striatwea- van Amsterdam naar Ouderkerk, op 20 minuten $ nVVERMAK i

Ïtad ?.n r«a,stgca«o,,.,l Een «„legplaat, voor de |

ötnnmiuinbn lipvindt ziek vlak voor ket terrein- s

De Zevende Openbare Jaarvergaaermg zaï v. v. gehouden worden, op Woensdag 25 Juli ^- ^ voormid^ dags ten 11 ure op den Huize ROOSENBUKir , aan aen Straatweg van Amsterdam naar Ouderkerk, op 20 minuten afstand van laatstgenoemd dorp. Een aanlegplaats vooi Stoombooten bevindt ziek vlak voor liet terrein-

BEWIJZEN VAN TOEGANG, met inbegrip van één plaats op de extra Stoomboot van Amsterdam naar Ouderkerk en terug en Consumptie, zijn voor ÉÉN GULDEN per persoon, verkrijgbaar gesteld, bij do Ueeien .

P. N. DE YRIES, Elandstraat 191.

J. H. MOLLEE, Da Costastraat 87.

P. MOLLEE, N. Leliestraat 120.

K. SNIJDER, Prinsengracht 55 en

J. C. VAN WESTERING, Von Zesenstraat 116.

bij wie tevens alle gewenschte inlichtingen te bekomen zü";

het bestuur.

p s Voor de Vrienden, die te Ouderkerk en omstreken wonen en geen gebruik maken van de extra stoomboot, zijn bewijzen ° ^ ifoodise

fi te bekomen bij den ingang van

•\ eivertchir gtn, tegen matigen prrjs, zal woiden zorg gtuiug v

\£S'

}noia 'Rubber Stempels

worden ateed» biaa«a 94 uren gtlevera OOOB DB

Stempelfabriek DE BRAKKE (iROND.