is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 392, 05-08-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Adv crtiïïi t^ &

Ue Advertentiën maken geen deel uit van $ -4< ^00 ^c Heere wil en zij leven, het officieel orgaan. ! ^*f§hopen onze geliefde Ouders fR-

— „ j _tf| JACOB VA is' oostveen É;

Ondertrouwd: $ en :<*.

willem eredrik schün 5 -1 martiia maria krug |t

en J ^5 18den Augustus hunne jf1-

Amsterd.',' 2 Ang. 1894. GB(2068,13 25-jarige Echtvereeniging §

— J iSto herdenken. (2064)1^

Ondertrouwd: 5 Hunne dankbare Kinderen, lil

j. h. smits je. 1 ^ïïïmm^iïïïïmnfk

en }

Gr. ICROOK. J Den 17den Augustus a. s. honen

Amsterdam, J D. V. onze geliefde Ouders,

N.-Amst el, 2 AuS- 1894- (2069) ^ DIRK TIEKER

$ en

Ondertrouwd: $ JOHANNA CORNELIA

ARNOLDUS STEIJLING $ MAGDALENA TER POORTEN hor. Pred. van St. Laurens $ hunne

«*»".« 13G-JARiGE ECHTVEREENIGING

"VVTLHELMINA SUSANNA IIECK $ to liei'denken.

Amsterdam, 2 Aug. 1894. (2082) $ ^ aller naam, 5 j- tieker.

| Getrouwd: ' | 3 Auguatuj 1894• t2073) j

^ DANIËL ANDREAS KIRCHNER j Zoo de Heere wil en zij leven i

5 hoPei1 onzeD geliefde Ouders, ' S HINDERIKA LUBBERDINA. A. J. DE REUS

APPELD, | EN

die, mede namens wederzijdsche fa- $ ® JANZEN Y'ALET,

rnilie, hun hartelijken dank betuigen 5 den 10den Augustus a.s. hunne

l'ng> bij hun huwelijk ondervonden ; | 40-Jarige Echtvereeniging j

j— H<*«rlem, 1 | to gedenken. |

Leer [Oost-Friesland), ! Hunne dankbare KinderenS

—— J (2104) en Behuudkinderen. $

Getrouwd: $ — §

JOIIANNES WILHELMUS DIEKE $ /Peu l^en Augustus a. s hopen 5 en ï mijne geliefde Grootouders $

ELIZABETH CATHARINA 5 A. J. DE REUS

LIQTERMOED, $ en

die ook namens wederzijdsche familie $ M. S. JANZEN WA LET hunnen oank betuigen voor de be- $ hunne ' 5

SUÏcSSfÏÏ"" h>i "°n """ | 40-Jarige EcUfverseniginj 1 2 ills. I8M. (20S5, | lto[h>libmde Ui._ |

t Gods jo.dh.id TOd i DE BEUS- _ I

heden eeno flinke Dochter geboren. $ —;

A. BERTRAM. | I Heden ontsliep zacht en kalm, 1 $ 1

M. BERTRAM— 5 f na eei' langdurige ziekte, onze $ < van Coeveeden i | geliefde \ rouw, Moeder,Behuwd- 5 ' Amst., 31 Juli 1894. (2081) 5 3 en- Grootmoeder, ^ 1

■ — ! f JOHANNA CLAZINA YOQEL ^ C

Psalm 103 vers 3. ! 1 , ,r ' S

Zoo de Heere wil, hopen onze $ f • , , S® ' Vissek> $ E 'oheide Ouders, $ I la "en ouderdom van 67 jaren. | 5 S

DIRK LEDEGANG 5 1 Uit aller naam, 1 5 en 5 I W. B. C. VOGEL. I 5 fOlIANNA ELISABETH PETIEP $ f Amsterd., 28 Juli 1894. (2091) I $ len 18 Augustus, a. s. hunne 5 — g 5 g

£5~3arige itchtvsrGsnictinct! 1 In Amsterdam is op den 3in i ^ 1

... ^ $ Juli »a een kort doch h j k e herdenken. j hevig lijden, in den ouderdom | 5 ol Hunne dankbare Kinderen. J van ruim-76 jaren, in don Heere i \ i.< Amst. 4 Aug. 1894. (2076; 5 ontslapen, onze geliefde Vader | $ te } en Behuwdvader (® 5 V|

en°nn^ "'r'?, T z« levcn> h°- ! WHBEL1I JACOB ffELLENSIEK, ^ sc

onzo 8'ellofde 0uders, Weduwnaar van $ st

hendrik emous i| Anna Maeqaretha Geeiiards. J

ïviBnnr.w™ 5 S a'ler naam, J

ERARDA VAN DEN BOOGAARD $ |(2096) W. J. WELLENSIEK JK $ 00 3n 18den Augustus a.s. hunne ! ^

?5-jarige Echtvereeoiginff | I

herdenken. J lijden van mijnen Echtgenoot, betuig $

hunne dankbare kindeeen 5 lk d°01' deze miJnen hartelijken dank. 5 en behuwddochter. | De Wed. h. nyenhuis, ^

Amst. 4 Augustus 1894. (2078) ) 8^. j h. b. Dierker. j

i Kraijenhofstraat 9. ^ Amsterdam, 3 Aug. 1894. (2059) 5 1

Bladz.

Voor de vele bewijzen van belang-

Stellino'. nnrloi'vrvMrlrt», i.;; op- •

"1 . uuucu Ui) UI1ZÜ

rige Echtvereenieintr. betnio-

aan familio. vrion^nn nr>

2 ... 7 ^UiVCliUÜIJ, J 7f»nx*7nl Kin,, -i 1 * 1 i _

•, -vumoi i/JiiiiHr 1 s nnirnn rin

> —^ vaü atau,

k ook namens onze kinderen. nnzpn

welmeenenden dank.

P. HUISKEN. G. C. HUISKEN(2102) Lubsen

^ve^üïsdT "

1 e. roos,

j (2084) yan

het Prinseneiland

naar

de Sloterdijkstraat No. 7.

E?tf 1 ^,n^r-Zen(jingvereenigir;g.

5 Buurtftn T TT V w n<;

j ^ , " j "" OIl Zj/i4

r>r^RDAAGDE VERGADE$ KING voor de MEISJES-AF5 DEELING, op Donderdaq, 9 $ y, uff- ffl'S., des avonds te 7 ure, 5 precies, Oostenburger-Midden-

j straat 60.

$ ALLE meisjesleden worden $ verwacht

5 JNbCHKIJTING van nieuwe ! leden

H. ELANDT Gzn.,

i» VERHUISD van

naar (2063)

Jac. i/an Lennnepstraat 32.

i. C. GÖEBEL,

Bode en Aanspreker, is VERHUISD van de Hugo de Grootkade 16,

naar de (2060)

i. Oldenbaraeveldtstr.66, huis.

vekgadeeim

met de Ledfir» rl^T»

| K.Z.V. deKLHeidenbode II,

op DINSDAG 7 AUGUSTUS a.s,

in de Gfovert Flinckstraat Ko, 191 des avonds te 7 ure. (2071) HET BESTUUR.

>

s

Westerstraat 213, (2100) heeft ontvangen, gebruikte Naaimachines vanaf /'6. Singers op houten voet f 12, Trap-Mach. m.k. /10. Gr.S. Kleerm. f 12, Taf f 6, alles m. onderr. en garantie. Ueparatie-inriohting.

VERZAMELAARS: Woensdagavond tevoren, 7 uur, Soli ooi Zeeburgerstraat.

j tal ijiiarlijksche Bussen: 8 uur.

HET BESTUUR.

Jongens en fl/leSsjes

van circa 11—14-i Si 1*i frnn

welke wensrthan mprlo fo ±.,.l.

J . 1 „v HDJLAU1J tUl

J oprichting eener Gereformeerde Ver^ eeni^-inp- tnt ltoAafa..;»» dü

o O Yitu 1>II-

belsche- en Wereld-Geschiedenis pet daaraan verbonden Zang'cursns, in den omtrek Noor der markt, gelieven brieven iri te zendon aan bot Bureau van dit Blad, onder No. 2086. Contributie 5 cents per week.

A. R,. T\ ninh ITannllAninn?)

- — - - - — „.ivutucuius ,

hoopt D. V. oene Openbare Vergadering to houden op Donderdag !) Augustus, dos avonds ten 8 uur in het lokaal Oostenburger-Middenstraat No. 60. Antirevolutionairen hebben vrijen toegang.

Spreker de Heer . Jf. SMIT. (2090) Namens het Bestuur, A. A. H. van Leeuwen, Secr.

Orgelliefhebbers!

AMERIKAANSE ORGELS

IN ALLE SOORTEN,

contant en ook op Maandelijksclio afbetaling bij

W F. LETTEKIE,

lste Jan Steenstraat 6G. (2067)

11!E COLLECTE, Kootwijk's Scholen.

Spoedig zal de UNIE COLLECTE weer gehouden worden. Bii den > grooten nood waarin liet Christelijk Onderwijs in onze eigene stad zich s bevindt, zouden wij geene vrijmoedigheid hebben voor onzo scholen te j vragen, wanneer wij niet wisten dat er nog broeders en zusters ziin die I te !'g®nv ,sch,ol®n niüt vergetende, bij de Unie Collecte ook nog iets voor J Kootw'ljk's Scholen kunnen en willen afstaan. En tot bon is onze bedo i °™..,hulP fell('ht. Kootwijk's bevolking doet wat zij kan, om hare Chriaj telijke scholen m stand te houden, maar zij is zeer arm. Daarbij is de . tegenstand die onze scholen van aller zijde ondervonden, groot. Daarom ! vragen wij van U, gereformeerd volk van Amsterdam, gedenkt aan do ; scholen die met do geschiedenis onzer kerken in zulk een nauw verband staan en verblijdt ons met een rijken oogst.

De Heeren Prof. Dr. A. KUYPER en Ds. B. YAN SCHELVEN die inede de belangen dezer scholen behartigen, zijn volgaarne bereid om giften in ontvangst te nemen.

Het Bestuur :

Ds. H. W. VAN LOON, Voorzitter.

Jacob van Lennepkade 27.

J. IJSEBRAND, Penningmeester.

Koninginneweg 187. N.-Amstel.

A. SWEERS, Rozengracht 57.

W. HAAKSMA Jr.,' Westerstraat 195.

G. H. A. GROSHEIDE, Secretaris.

. , , Bloemgracht 160.

Amsterdam, 1 Augustus 1894. (2072)