is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 392, 05-08-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Broodfabriek Wed. J. DE JONGE. |

Onze EIGE1V WIÏKEIS zijn gevestigd

Ri:n.....mn»U T.nnCTA Koninzstraat 7.

ixicuwmai i\i»

Amsteldijk.

Haarlemmerplein.

Heerenmarkt.

Kadijksplein.

Leidscheplein.

V. Lcnnspbuurt.

IroodfabriekWed. J. DE JÓNGE.)

Onze I IGEV WINKEL.S zijn gevestigd

in de volgende Omgevingen. J

Hcmonystraat 235. » | i

msteldijk. Hoedemake,straat «>■ \ ^ t t 26. $

i Kustenburgerstraat 24. markt. , SbTemSk (-

i Marmxstraat 21. \ 3e Goudsbloemdw.str. 6. 5

Haarlem- ) Van Reuningenstr. 17a. oo «u j

nerplein. | le Spaarndammorstr. 49. Overtoom Overtoom, Is.-Amstel 35 . ^

Heeren- < Korsjespoortsteeg 11. ^ Oudekerkspl. O Z. Voorburgwal 22. , } markt. I Buiten Brouwerstraat 16. prjnsen-Eiland. Groote Bickerstr. 61. ^

! Foeliestraat 15. Raampoort Lijnbaansgracht 79.

Hoogte Kadijk 50. Albert Cuypstraat 242,. J

KI. Kattonburgerstr. 2. ( Daniël Stalpertstraat 107 i

,, „ 162. Sarphati- ) Ö0Tert Fiinckstraat 29. 5 <

Gr. "Wittenburgerstr. 43. park. \ pran8 Halsstraat 46. | • Leidsche- \ Korte Leidsobedw.str. 68. ( Ferdinand Bolplein 72. 5 ^

plein. I Lange „ 80- vVeesperzijde Blasiusstraat 26. ^ ,

I/. Lcnnep-$ Verl.Jao.Y. Lennepstr. 18 / Bloeinstraat 37.

buurt. [ Bilderdijkstraat 106. \ Laurierstraat 71.

> Czaar Peterstraat 3. Wester- Hazenstraat 27. J

82. markt, j Qude Looijerstraat 54. J

Muider- 1 1! 'v 150- ^ le Leliedwarsstraat 10a. >

noort i Pieter Vlamingstraat 60. ( 3e "Weteringdw.straat 17. v

f le van Swindenstraat 66. Wetering- Noorderstraat 49. 3e Parkstraat 155. schans. ^ Spiegelstraat 43. J

Nieuwmarkt. Lange Koningstraat 7. Zaagpoort. Marmxstraat 16M1870) ^

Prima Melkkood met een Kaartje f» ct | —^rjTwËÏSSENO, Opticien, 1

Nieuwendijk 111, Amsterdam.|

iiiiiiimimiiiiiiiiiMiHiiii

MAGAZIJN van

Brillen, Pince-Nez, Baronieters, Microscopen, \er^kyho^ ;

Tooneelkijkers, Stereoscopen, enz. PRIJ/EN zce^ CO\ li -ER • ; &epa,ratien spoedig en billijk. _

t,ii,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiiiiiiii"iii|ii,,i|i|i|ii,n"i",yturn ne APnTll£Plf

= «rnDonuw nniaRnTKR = 5 III LI\«S" Hi tl I il

W. VAN JAARSVELD,

8S. Zwanenburgwal 88. faebikan re jv A. kt

Binnen- bh Bui19n-3aïousieén.

Beveelt zich tevens beleefd aan tot liet Alnemen, BeWaren, Schoonmaken, Repareeren, Schilderen en wederom ophangen derzelven, tegen cyncurreerende prijzen.

.pU»niiuT aai OUSIEBAND, beste kwaliteit ' en prima qualiteit KOORD per Meter verkrijgbaar. (.T2H)

"P. VAN EIJK

•'IRMA JOHANNES KRAMER & Co.

Dam 1.5—Amsterdam.

^ i nftnA« Tn^T^F.fJTTCN diverse LOTEN en vreemde

;0upSTvsx s°»

iSSLSS^i!SS^"Sf "ü meï G».?e»

noriien op vertoon terugbetaald.

Wie er prijs pp stelt de vruohtenTeplukken van het dagelijkseli gebruik van HAYEKMOUT, die bepale zich bij het

merk jtl

het ecnige merk, dat geheel door stoom wordt gekookt

den hoogsten graad van bereiding heeft bereik doch ook hot EEM<»b

merk dat niet LOS wordt verkocht, maar Mtsiuitend verjjak .

Die onze H- O» verlangt. lette dus op de yeipft^ki »•

^men in grootsprakige annonces of op andere charlatanacht.ge wflze

voor Havermout aankondige

H-ö. is eenig en alleen HAVERMOUT i

Koopt, kookt en proeft de H.-O. en vergelijkt 't met de zoogenaamde andere soorten, eerst dan zal men tot oordeelen in staat Z1J"- niV7F Th H O voor groote gezinnen te kostbaar, dan yrage men i OHZfc,

s,Dl (5tóS£' r:

nrVMK.P oneindis veel beter is dan welk andei moik o ,

■ ■ i ii /i. in ii n/i uu vl i** v v " «»—— .v > — . . .-wi

JL XXJLU^v v ^

"W^TwÉISSÉNÜ, Opticien, ^

Nieuwendijk 111, Amsterdam, j

MAGAZIJN van Brillen, Pince-Ï«ez, Barometer*, MVS^coP®!'!hftWrm{FEREND( Tooneelkijkers, Stereoscopen, enz. I' UJ/EX zMr COXCL E-eparatien spoedig en billijk.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»ii"|'|"||"|"|,"|",,,,ii 5 | YERSCHE GRASIÏOTER | | = Zuiver en heerlijk van smaak, | 5 Ë per Va vat 20 Kilo . . ƒ 21.50 = 5

I B Hé „ 10 „ , • » 11-00 | >

I 'Vaatje per 4„ . . „ 5-20 = ^ Ê Versche Bieren, 100 . „ 4.00 | 5 = Franco huis, & Rembours of | 5 = inzending Postw. aanbevelend. E 5

I). ft. J. LAMMERS, f :

i (2005) te Aalten. 5 !

°wszM"»Agi

Ê $ CHEMICALIËN, $ SfeM iï\ini«lFi\SFR Oll^iR-

= s ttrOR-ERIJBN SPECERIJEN, 5 ï*l«wls ^ ' ,i

15 VERBANDSTOPFEN enz. $ overheerlijk van Smaak, prachtig Helder en flink Mousseeren ï $ RECEPTEN worden k contant togen 5 verkrijgbaar_by

I 5 zeer billijken prijs gereed gemaakt, 5 W f R M D D H Ü H „

Ë $ en zonder prijsverhooging aan huis 5 ¥¥ . V-, U U U U 1,11 v». lx ,

it $ bezorgd. 5 Bierkooper. OXJTIDIE 3

Firma J. G. ELSMANN, $ (Woonplaats: MIDDENWEG 3^)» a^OS1

; (1887) APOTHEKER. 5 a 17 Cent per 1/1 en 9 Cent per 1|3 "leac,i. .

In het Weekblad voor

INCOURANTE FONDSEN,

vindt men OPGAAF DER FONDSEN, die niet of niet geregeld ter Beurze verhandeld worden, en hoe vele Maatschappijen en Yennootschappen enz. bestaan er niet, waarbij toch duizende personen en millioenen schats betrokken zijn.

Door niet geregeld op de hoogte te zijn van de waarde der Fondsen, berokkent men zich vaak nadeel en om dit te voorkomen geschiedt de uitgave van

HET WEEKBLAD TOOR

INCOURANTE FONDSEN.

Advertentiën 25 cents per rogel, groote letters naar plaats ruimte.

Prijs per Jaargang 52 N°". f 3.0<

ranco per post, bij vooruitbetaling.

Adros: Lokaal „DB BRAKKE GROND", AMSTERDAM,

, «™n,b «raMitifr Helder en flink Mousseereinl I

DE BRAKKE GROND.

DE BRAKKE GROND.

BLBOTBOLTTIBOHB

metaalveisleiing.

Metalen voorwerpen voor huishoudelijk gebruik, \\ v.:kclg°ef!oi Cil l'| ("1,) ^ ke, staa' verkeerende of Fabrieksproducten afgewerkt oi met -ord- ^9

eloctrolytischeu weg door een Dekmetaal, hetzij Goud, Zilver, Nikkel, Koper, Cu p r Brons in alle kleuren, enz. in nieuwen staat herschapen.

Groote verscheidenheid van bewerkte voorwerpen steeds ter bezichtiging.

Slijpen, folijsten, Schoonmaken en Ksparatiën.

' ~ r- nnm/i/r nnnhirt" Rf«r< A».0

Mnnicrhnbbii DF BRAKKE GROND," Nes 53,

IWIUU p fj tl——

AMiSTBRDA M.

Typ. BE BRAKKE GROND