is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 401, 07-10-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_ Amsterdamsche Kerkbode. Biadz. 5

VOOR KINDEREN. ^ Zeide hlJ: | Boekaankondiging.

^ ,. Willem Ried," antvvoorde de barbier. $

Hoe CCll arme Biirhipr Hit U»wl $ „Willem Ried uit K. ?" i . A. J. Hoogenbirk. Een jongelingsleven. De

nue BUL arme Barnier ïflt nerl $ „Ja mijnheer!" $ jeugd van C. II. Spurgeon verhaald f 0.30.

Willem Ried, een barbier ging op een zekeren $ „En hoe heet uw vader?" $ Looman. De schoolmeester en zijn zoon.

Zondag zijn talrijke kalanten bedienen. Hij liep 5 „Thomas Ried." 5 ®en verhaal uit den dertigjarigon oorlog Tweede

als bij toeval, even in de kerk en hoorde het 5 „Had hij nog een broeder?" $ druk. f 0.80.

voorlezen van den tekst, Exod. XX: 8: Gedenkt $ „Ja, mijnheer. Deze ging echter naar Indie 5 ^e Liefde. De vrijbuiter. Een kerstverhaal den Sabbathdag, dat gij dien heiligt. \ en wij hebben nooit meer iets van hem gehoord."' $ V00,'' j.onS en oud' V«fde dr,lk- f u-25

Hij luisterde nog eenigen tijd, en gevoelde dat v „Welnu, volg mij !" vervolgde de vreemdeling ï Strijd en Zegepraal of: Hoe een stokdoove God onmogelijk zijn Zondagswerk kon zegenen. 5 verwonderd. „Ik heb een man bij mij die beweert § werkmansiongen een groot geleerde werd. Tweede Hij ging ongerust weg; na vele in gebed en tranen, \ Willem Ried te zijn. Plaats u tegenóver hem en $ dr^.„ f „

soms slapeloos doorgebrachte nachten, besloot $ zoo gij bewijzen kunt bijbrengen, dat gij de be- $ , Wl}h"- Riem-Vis. Nellie of de weg naar hij zijn arbeid op den dag des Heeren testaken, $ wuste persoon zijt, heb ik goede tijding voor u $ A J. 020

en met ernst het heil zijner ziel te zoeken. $ Uw oorn is gestorven en heeft een groot vermosen * , ' ïe Z'rart- 1 url9e k°l*n *'» het vs' oude De rijken en voornamen onder zijn kalanten i nagelaten, waarop de zoon van zijn broeder \ watfr- kerstvertelling. Tweede druk ƒ0 20. verlieten hem nu; men overlaadde hem met spot- $ recht heeft" * . Hoogenbir k. Brood op het water. 7 0.15.

namen, ja, zelfs zag hij zich al spoedig genood- $ Zij naderden de postkar en vonden den man | £en blÜde kerstdug in de

zaakt zijn aanzienlijken winkel te sluiten, een $ die zich voor Willem Ried uitgegeven had, doch $ \Ta11 (TTi •• ■* n ,

ke der te huren en slechts lieden van de laagste nu spoedig als bedrieger werd erkend. De vreem- fl/LlZ T v Z'J" ult^aven ïa; Capadose, volksklasse te bedienen deling, een vroom advocaat, had door verscheiden $ ^chooK, V®reen,^lnf vour goedkoope Zon-

Op een Zaterdag, inde avondschemering, kwam $ berichten in de nieuwsbladen den rechtmatigen $ ' J "

een vreemdeling met de postkar aan en verlangde, ï erfgenaam van een groot vermogen trachten te $ i-f ' • ,

terwijl de paarden verwisseld werden, naar een 5 ontdekken totdat zich eindelijk deze bedrieeer $ h uitgaven verwierven reeds eeno soort

barbier te gaan. Men wees hem den kelder van $ had voorgedaan bedrieger burgerrecht; voor een deel berusten zij op histo-

Ried aan, bij trad binnen en verzocht den barbier ! Zoo was, waarde nood groot was de uitredding "X® fev.?ns'..on dat zlJn de be6,,:> V00!'. Pen hem SDoediff te heïnpn rlmr h\\ w . 1 •• ttj j wdb>ue uitredding ^ ander deel zijü zij verzon» en, m ar zijn vrij ge-

Zondags wenschte te laten doen ho-/» 1 S $ f ' 1 f aiI1J,e scheerder nog slechts zes ^ bleven van een gewoon gebrek van gefantaseerde

bewogen het hart van den £n fl ftulvers ^had' zoodat een licht had kunnen verhalen, on, .-1 zeer oawaarschijnh.k te zijn

Hh brak in tranen los en vSScht Z 5 k°üptn', hlJ zou ™ch.jnhjk met in het bezit $ Ze afzonderlijk bespreken, doen w,j niet; die lin" hem zes stuivers te leenen ' 'r n f 5 ^an ^et verrn0Den gekomen zijn, dat de almach- ^ zulke boekskens noodig beeft, ontbiede deze en

koopen daar hii niet 2 ' i lnte $ G?d ,hem na zlJn beproeving voorbehouden ! andere dergelijke, reeds vroeger doo- Capadose

vreemdeling voldeed a ,n wlT i A $ ï ' V00r Zljn tr0UW' en als beeld van $ uitgegeven ; hij zat in den Catalogus zeker vinden

na over Ie S?"deg^nmfnt | l ^ ^ ^

«iilfSS.;,,,,,, | :Z-1 {Voorstelling met Lichtbeelden,

het officieel orgaan j schapen ZUOIf, ! durig en smartelijk lijden, onze ; BIJBELSCHE en VADER-

i ? ' ! ?el,efde Moeder, Behuwd- e.i $ IANÜSCHE GESCHIEDENIS,

ro+^^TTr/i . s gclieide Lohtgenoote van $ Grootmoeder.

Getrouwd. » II. H. v. d. LICHTE. ! DIRKJE OLTMANS ; door den Heer L. JANSEN, .

ERICH FRIEDRICII WILHELM ! 2 Oct 1894, (2513) $ Wed van H. W. Breuk, $ Donderdagavond 11 October VA uur,

CiRAAF ! J in den ouderdom van 75 jaren $ Lokaal Monnikensteaat 13.

met } , , „ 5 J BREUK. 5 ,r ..

ALBERTHA JOHANNA ! lie Heere wil en zij leven, $ j. BREUK-LUBERTUS 5 Je toegang V001' ieder, die aan

CATHARLNA DE REUS. i hopen onze geliefde Ouders ! D. BREUK $ den inganK 10 conts 8tol't voor den

Amst., 4 Oct. 1894. (2489) $ P. - DERJEU i J. W. BREUK. $ kerkbouw te Calioub, Egypte. (2506)

Die ook namens de familie harte- ! en | A. BRKUK-DUURING > —

a } Mingstenenm

iii.w.-iI,k 1 40-Jarige Echtvereeniging | mbeei,(S:i5i |«e» »unm»u»i

Bevallen van een zoon. S te herdenken. ^ | Achterburgwal hoekMoiiiiikenstraat 59.

J. HUMFELD, 5 Namens hunne dankbare $ - 5

geb. van den Beug. ^ Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. ^ VEREENI(tIN(Ï ^ Woensdag 10 October,

Bussum, 2 Oct. 1894. (2492) $ Amst-, 4 Oct. 1894. (2480) $ " 5 des Avonds te S uur v ' 5 $ ter bevordering van Chris- 5 6 Avontis io & uui.

Heden verblijdde de Heere ons ^ rr-., r—^ telijk Schoolonderwijs ^ Lezing dooi dsn Heei H. BiJLEVELD

met de geboorte eeuer «ochtor. 5 Heden overleed na een 8mar. $ v00r de stad Amsterdam. 5 (Directeur der Gleröf.Kweekschool)

C H VAN GELDFR— ^ te'jjk lijden van 5 weken, in den $ J Alle belniigstellendeii

p ^ ouderdom van 54 jaar mijn ge- $ In de schoollokalen Roommarkt ^ wor<len Hel^eUM tol bijwo-

3 Oetohor iS'U ra,'»., 5 liefde Echtgenoot en der kin- $ 328, hoofd H. J. EMOUS, Rapen- 5 uilig ("2491)

i deren teedere en zorgdragende | 5 burg 47, hoofd M WIEG AND, ^ —

Heden werden wij door 's Heeren $ Vader $ Lindengracht 85, hoofd J. HE8TA, §

goedheid verblijd, door de geboorte $ FEIJ. $ is dagelijks, van 10—12 ure, gele- $

van een wel gesehapn ZOON. $ l1at 1'jj inde eeuwige rust $ <enl eid tot Inschrijving van nieuwe t ^ Al-,, nnQ|. Dn PanianhapHol

J H. NEUMANN. 5 die overbljjft voor het Volk Gods 5 leerlingen. ^ UB o 1 DUtJI\~ Uil I d[Jltil UailUtSI

M. C. NEUMANN — 5 is ingegaan, lenigt onze diepe $ Het onderwijs omvat al de vakken «: p|j I yu I nGTFWRFRfi I UU 711

AlBERTS ^ smart. ^ van het gewoon lager onderwijs ^ §§ d; nu L V'i ''nn

Amsterdam, 4 Oct. 1894. (2514, $ E. P. FEIJ, $ Ook wordt onderwijs gegeven m J jg|| S6. «311 0lueilbaril6V6ldtStPaat 30.

^ I Geb. Fakenhorst. 5 vreemde talen v Grootste en fijnste Sorteering

Psalm 116 vs. 12 en 14. $ I Amst., 5 Oct '94. (2510) $ Verdere inlichtingen te bekomen $ ^Tekst. eil Fellcltatiekaarten,

Heuen herdenkt onze geliefde 5 5 bij het hoofd van elke der drie 5 |£j Weuscbjes, enz. (2207)

Echtgenoote en Moeder, $ $ seaolen (2490) Keurine sorteerina PRENTENBOEKEN.

Mej. H. E. DE LA HOUSSAIJE, $ 5 J

L,eb. van der I1a\e, haren ^ ,**^^ëdën,^vërleë^^a1eën^^n^™," $ rt fti " j. |"| I rt A "

Tfisten fiphnnntpdarr 5 durig ïgden mgne geliefde Echt- $ üns Christeli k Lager Onderwijs.

U0UUUI LGUag. J genoote en der kinderen zorg- $ I,e<leiiYergaalerilig,

■XJSSfïS-. | "mSia mewk, | »I' . » Ool.be.1 ». S de» «.nd» U» »'l, «re,

J. C. DE LA. HOUSSAIJE. $ in den ouderdom van 42 jaren. $ 111 het Gebouw der Vereeniging Tot Heil des Volks, Barndesteeg. B. D DE LA HOUSSAIJE. $ üit alli r naam, 1 ^ Zeer belangrijke agenda.

Amst. 6 Oct 1894 ^ ^ DER STAR. ^ Alle Leden worden ten dringendste ter bijwoning uitgenoodigd,

Von Ze«e»\trr,r,t' 1191 J Amst., 29 Sept. 1894. (2B22) 5 aangezien belangrijke zaken aan de orde zullen zijn.

v on tesenstraat 112. £ $ (2511) HET BESTUUR.