is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 402, 14-10-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^-^^terdamsche Jfiterltlxxïe. Biadz. 7

———< r^ ■ ■mum

flllp CORRESPONDENT of AGEiTlipiil

m lOÜD- en ZINKWERKER, | _ I hJken' Broeders of Vrienden,

ruime keuze in (2240) $ (nrT^X^T? A A ï^i ' ÜFof 6°\Stoffeerde Kamer,

IfiAQnRMAyCMTCM 5 V JXAAljriJ $ met gebruik van Orgel en degolijk

H » „ORNAMENTEN, 5 voor een sedert pe?si0,n' te/en « Gulden per week;

j| Ballons, Branders, enz. | en ■ , , . _, $ Gasthuis6 3gmojet het Wilh6lmin«-

sa Au© Reparatiëu. \ OU jaar oestaande Binnenlandsche BranrJ-AssurantiR- 1 Brie™ n0. 25.™. r,

"— 3 5 van dit Blad.

TE KOOP: ! Maatschappij. j w „

■» * ~ » "tte° ™» »* **«1 i- *

le Jan Steenstraat 66. Te bevragen J van posten, kunnen in aanmerking komen $ No- 171' een VOOR- en ACHTER.

iüïL i 2542, bureau van dit blad. |

n TT ; ~ ! Züü,n het hui8- <2573>

| oHojBLi. b| fe Antirevolutionaire Kiesvereeniging | TE HlTITK>:

h. 9 VE KKO Or° van'fia iï e ïï:|! bMOBBLASB eis OBANJE», IS^rtdfT^y815 - 1 11 M„H * verkiezing ™ een Lid der pronedaie' i 8'

ra D„ o li VilB Noord- Jollat.d 0p $ —

B «aamsteeg 3. H; ■ 4/% ? te huu-r.

m&mmssmrni Jinsdag lo Ociober 1894, |»r»a;ztïïr:

~ ~~~~ $ 5 kentje f 2.25 p. w. Binnen Viascher-

JEb©11 S«S»l£G2^ ! CANDÏDAAT gesteld den Heer' |straat b' d' Haai'lemmerst''aat 2.

! Prof. Mr. D. P. D. FABIÜS1 3s«Brf5

— 5 1 ^ ^ J S Perceel Noordermarkt 37, onderste

Een Jongmensch, j ^ Ll(\van dm Gemeemteraad van \n,sterdam. \ vanie^SZ.Ciefe^S

z. b. b. h. h., zoekt voor dadelijk § J Wekt alle geestverwanten OD, niet in iiver tp 5 Direct te aanvaarden. Te

kost en inwoning, met gebruik van $ verflauwen rnmr 1 , . $ tT*?^ bÜ J. RAMAN, Nassau-

vrij kamertje, tegen billijken prijs. 5 -Wen, maar eenparig hunne stemmen Uit te $ 0 118, (2566)

Liefst omtrek Dam of Singel. Brie- J brengen' Op dezen ■ bekwamen rechtscrplppiYlp hn 5 —

ven franco, mot opgaaf Tan prijs, 5 ' on-vvauieu ieuiLSgeieerae en be- $ TT? XJTTTTO

onder ïett. p, bij den Boekhandelaar J slisten belijder onzer beginselen. $ ^ ^ -tC

J. Ii. BOS, te Kampen. (2546) ^ ^ Een zeer net 2de BOTENHUIS

$ Het Bestuur, $ ('25 p- m. vrij van personeele bo-

Jyl en zoekt plaatsing voor een NET ^ J-A. WORMSER, Voorzitter $ ™8t/ngvV(T een GJii'istehjk gezin,

|M MEISJE van 15 jaar, voor (2532) j Q y.„ FTT™ ~ . . j N' Z' Voorb«'gwal No. 53. (2554.)

' dag en nacht, die netje» kan \ , — . , VAJN MJKEIf, Secretaris.

rr„S;.rB-;°K"' ™„hZ I Het Stembureau is geopend ran 9-4 uur. 1 TE HUUR.

Weinssen's Adv.-Bur., N.Leliestr ho. 5 — j °P een lste Bovenhuis een Voor-

(2552) 5 If « — ■K'w « « i « . ï kamer met Alkoof, gemeubileerd of

1 i wrije Universiteit. 5 ongemeubileerd, naar verkiezing,

ir , -.y . 5 rr ï tt- . i zonder bediening, voor een ceniffe

Met November a. s. biedt zich aan i hf°° ,de lI(3ere. WJ''- |?1.er op Vrijdag 1!) October e k., des avonds te $ Juffrouw- Te bevragen bij C. \V.

een klian OnifPnmpiQip $ AL ^L^-P,maa ^T7S9r^htk,'rk' ten belloeve der Vrije Univer- 5 VAN TENT' Overtoom hoek SchoolÜBI1 lilltljj SlUi 160meisje, ïltc t. e< ! ' «ebeds gehouden worden, waarin de Heeren Dr straat 229' (2550)

liefst als meid alleen in een gezin $ on te Zalndam ho.en ?JX '' ffOTIJ,GA' Predikanten te Arn 5 1

52£t^rSrTsr»,f*S!§ork,„nen { TK hoör: I S^,F"™*>£S>-1—ï JÏS? " I,-S- SVS«',S

— — — ! Namens het Locaal-Comité Amsterdam, $ bevattende 3 Kamers, 2 Alkoven,

Wordt gevraagd tegen November $ 11 • 1'OUWELS, Voorzitter. I K<rr Zoltler ®n Meidenkamer.

eene nette Vi/erkmpifi $ G- H- A- GROSHEIDE, Secretaris. TJe bevrafen Recht Boomsloot 24. c Iicuc *SCI KHieid, i Voor II.H. Directesir<'is « r 5 Te aanvaarden November a s. (2539) gr.vx. zich aan te melden Dinsdag- SIluU llh-n ii.pT i,,, ,,?« n "ralöroia, 9»rofeN8»reu $

KV °01" - "Tssr I ».sïïavi£yiï^ï | TE HUTJE

$ ~T ~ ^ i ^ f 2-60 en f 2.50 per week een

i *- -• rL*r 12=5

*e vervoegen bij den Uitgever A. $ «©1^ Z cler X.'» ! ljvl ItM lc-! 1 •% $ — —

I"V -s»= »■ I TE KOOP:

Een burger Dienstbode \, Pr1 i

SS»&T i S l] 5EÏÏÏÏT

aan H. J. WINTER, Bookliandelaar' S GOED VOOR S geschikt voor Jongelieden.

Goudsbloemstraat 41. (2565) ' | | 1 Ex Tan den Rerg der Zaligheden, met 4 gekl. pl. voor 18 ct. | Bm'caTTan' dirbiad"'101 lett' M P