is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 407, 18-11-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mmuuuu. \

* , * Aan de gemeente ! *,* êattchU^h" prCw^e''i n" d "f verac'hii fènde j blokken" feTameTgebracht. Wanneer op die wijs dat de Collecte voor het j door de geheele Gemeente werd gearbeid, zou zal gehouden worden opbondag -o No'™> j ,v«keu % S - ' 5 nog heel wat kunnen samenvloeien, tot krache. k., aau eind© b > W\jk ^ tigen steun der Schoolkas. Moge het voorbeeld dezer oefeningen. | ^ VV [ik lok aal Go ver t Flinckstraat 191. J kinderen navolging vinden en den ouders een

* (Onderwijzer: J. C. Levendig, Jac. van Len J aansporing zijn om hun kinderen tot spaarzaami • « rUn •R^csfnnvrlevs'borjd $ nenkade 24). * heid en mededeelzaamheid op te wekken. Ik heb

Lr*CoTOoratilnaa s. Dinsdagavond te 8K \ Woensdag™. 5 uur, kinderen beneden 13 jaar. | wel eens gehoord dat in de kringen van het

der Corporatien a s. b „ 6 » » boven 13 jaar. $ openbaar onderwijs de ouders hunnen k nderen

ure, m de kerksti . 5 ,, 7 „ meisjes boven 16 jaar. $ vaak snoepeenten meêgeven. Laat ra onze kringen

* * Taarvereaderinsr der Corporatie van i (/ S}4 » joneelingen en mannen. $ die centen voor het Christelijk onderwijs worden

»* Jaarvergaaering uc ^u ^ „ 0/i j $ weggelegd. De snoepwinkel is met zonder gevaar

Wijk VII, °P W, ® de doonkamer der 5 Wyk VI. $ en'kan een wegbereider zijn naar de herberg.

R0S Terk ~ ' 5 In het Schoolgebouw Bloemstraat 148. $ Wat echter met blijmoedigheid den Heere ten

Afgevaardigden van andere Corporatien worden $ (Onderwijzer: P. Josso, Lauriergracht 27). joffer wordt gebracht, brengt honderdvoudigen

daarbij uitgenoodigd. $ V'ryjd.av: 6% uur voor kinderen beneden lo jaar. s zegen. ^ HOVY

5 ,/ 7 }4 n n meisjes boven 16 jsar. 5

$ „ 9 » » jongsline. en gehuwden. 5

BIJBELLEZINGEN. | 5 Kleeding voor onze armen.

UiïbplWina- in het Wiiklo- ; * * Aan belanghebbenden wordt bekend ge- $ Onderstaand schrijven werd door de DiakoSVGoveft Flinckstraat 191. $ maakt, dat de = Scholen van de Vereeniging voor i naie Kleeding-Commissie gezonden aan de

.... •, 5 Lager Onderwijs op Gereformeerden grondslag, ^ Secretaressen der verschillende ZustervereeniDonderdagavond, ZeBen_ 5 alhier, gevestigd zijn als volgt: > gingen. Mocht deze brief niet allen bereikt

straat 50. ° i School No. 1, Kerkstraat 10.). $ hebben, of onwillekeurig een Zusterkrans over-

Spreker: de Heer li. A. de Ruijter, van $ Hoofdonderwijzer, 11. Lankamp, Nieuwe Looiers- $ geslagen zijn, zoo gelieve men deze uitnoodiging j Ouderkerk a/d. Amstel. ; dwarsstraat 10. $ als 00k tot haar gericht te beschouwen.

Woensdagavond 8 uur in het lokaal Oosten- ; School No. 2 Bloen.straal,148 5 nemen de vrijheid hiermede Uwe aandacht

burger-Middenstraat 60 ; Hoofdondermjzer, A. Sweers Rozengracht 7. s ^ ^ de • Q zeket. beken(Je Diaconale *

Spreker: de Heer H. A. de Ruijter. , ^ ^ GoTert Flinckstraat 10.!. ^ Commissje, die zich ten doel stelt gebruikte doch ;

Donderdagavond 8 uur, in het gebouw „Con- j Hoofdrmderwijzer L. Meijer, GovertFlinekstr. 193 5 bruikbare kleederen in ontvangst te nemen en stantia", Willemstraat 143a. * School No. 4 1'lanciusstraat 7. 5 deze aan de armen (ook aan de niet bedeelden,

Spreker: Ds. D. J. Karssen. ! Hoofdonderwijzer, J. C. van Ejjken, Haarlem- 5 stille, armen) uit te reiken. .

5 i"W lfis $ Deze Commissie mag zich verheugen in v el

, meraijK 100. ^„w^ratmat i belangstelling zoowel van de meergegoeden, die

* * Ten einde de leden der gemeente in de ? , No* w dP InL Ir (Ymmelin- 5 haar de kleederen verstrekken, als van de behoef-

o-elegenheid te stellen te weten, tot wien van ; Roofdmderwjzer, W. de Jong Jr.,(.om j ^ die daardoor dikwijls aan kleeding geholpen

de Ouderlingen zij zich, met betrekking tot ; straat 15. $ mochten worden.

hunne o-eestelijke behoeften, te wenden hebben, $ Op alle scholen is gelegenheid voor de ^ Toch, niettegenstaande de vele inzendingen, zal achtereenvolgens in de Kerkbode opgave $ meisjes der hoogste klassen tot het ontvangen j moet zij nog gedurig lieden wegzenden die zij gedaan worden van de namen en adressen der $ van onderwijs in de nuttige handwerken. 5 niet dadelijk helpen kan, en anderen weder her-

m ;!!; ! rlo veraplii 11«nH« Wiiken haaldelijk doen terugkomen, omdat de goederen,

" tr a w I Vereeniging voor Lager Onderwijs op | die door de bezoekbroeders op een afgegeven

Wijk V, | Gereformeerden grondslag, te i bewijs aangevraagd worden, met voorhanden zijn. j

(omvattende de buurten Z, AA, BB en YY). 1 Amsterdam. $ Niet het minst

H. L. Bekking, Noorderstraat 72, voor de buurten ; BESTUURSVERGADERING op Maandag, den i gedrag gevoeld,, d g^ h(;l

Z voor buurtBB | des nam" t0 ure' m d° Kelk" feitdat dkkenen oorspronkelijk slechts uitreiking

A.' Gr.' D. Gerritsen Sr.', Gov^t Flinckstraat 242, ! " ^ ' J. A. WORMSER, Secr. \ V°°r manne"' Vr°UWen

voor buurt ÏY, oostelijk gedeelte. | __ S Daar de Zusterkransen nu, hoofdzakelijk onder-

J. van Altena, Ceintuurbaan 612, voor buurt w Christelijk Onderwijs. J kleeding vervaardigen, neemt de Commissie voor-

YY, midden gedeelte. 5 Met hartelijken dank ontvangen: $ noemd beleefdelijk de vrijheid om Uwe gewaar-

F. J. D. Barends, Rozengracht 6/, voor buurt j j)oor dS- g. v. Schelven, van E. Z. „voor het 5 deerde medewerking te verzoeken door haar van tijd YY, westelijk gedeelte. j tekort" ƒ 1, gecoll. door den Antirevolutionairen i tot tijd te willen voorzien van ondergoed, waardoor

A. F. Weiman, Burmanstraat S7, de straten en 5 pr0paganda club „Keuchenius" f 1.55, door den 5 niet alleen zou tegemoet gekomen worden aan kade, zijde Amsteldijk. $ Hoofdonderwijzer A. Sweers, van de Kinderver- ij wat ons ontbreekt en zooveel gevraagd wordt,

Tyjj,. yj $ eeniging tot instandhouding der scholen ƒ24,12, 5 maar waardoor tevens de arbeid dar zusters be-

" ' ! van mej. N. N. ƒ 4, door den Hoofdonderwijzer i vorderlijk kan zijn, om zooveel mogelijk door

(omvattende de buurten DD, EE, FF, GG, 5 j{ Lankamp, van Jacob „eerste weekloon" f 1, 5 tusschenkomst van diakenen die door de Gemeente HH en XX). $ Jan „bij het verlaten der school" f 1, Abraham 5 en mitsdien door God den Heere zelve in het

H. Völlink, Heerengracht 302, voor de buurten ; f o.25, door brs. Diakenen, gecoll. Funenkerk J ambt zijn gezet, de rechte armen te bereiken en

DD en EE 1ste gedeelte. $ f 0.50, Keizersgrachtkerk f 2.50, F. C. M. „van | te verzorgen.

J. M. Schaink, le Helmersstraat 143, voor de j een gemeenschappelijke samenkomst' ƒ 1.15,Raam- i Wij vragen U derhalve, laat een deel van Uwen ' buurten EE 2de gedeelte, en FF. 5 kerk „tiende penning voor het tekort" f 2.50, 5 arbeid ons ten goede komen of laat Uwe arbeid,

H W. Felderhof, 2e Helmersstraat 113, voor de $ „nagift collecte 28 October" ƒ0.25, door Diaken § geheel in verband en in overleg met diakenen 'hiin'rtpu GG en HH $ P- N. de Vries Sr. vergaderde Godspenningen 5 mogen geschieden, meer dan zulks tot dusverre

W. Meijer, Frans Hals'straat 30, voor buurt XX, $ ƒ 3.50, mej S. W. A. ƒ 1, door brs. collectanten, | plaats vond. Het laatste komt °ns 1roer de meest' -.1 rrpflpplfp * diverse giften, door hen verantwoord ƒ 10.05, $ aangewezen weg te zijn. Kunt U tot ait ïaatsie

T-T Pm?w*lV Middenweg 14 voor buurtXX, $ door den Hoofdondenwijzer W. de Jong Jr.leer- S besluiten dan zijn wij gaarne bereid tot nader H. /ouwels. Middenweg 14, voor Duurte, R ^ faet tekort» ƒ 0.25. P. v. d. K. f 0,50. overleg met U over dit doel eene samenspre-|

„ f SZ C Q7 vnnr ! P. v. L. ƒ 1, mej. B. ƒ 1, P. ƒ0.25, M. R. „dank- 5 kh.g te houden.

. \^rUYm^' 01(J nb 97, v0° $ offer op haren verjaardag ƒ0.25, N. N. ƒ 1, door Leide de Heere U in Uwe overwegingen enzij buurt AA, <le paden. j ouderling J. H. Beijer, van mevrouw R. ƒ 2.50, ijne Geest met U en ons.

| door den heer H. A. Munnik, J. H. ƒ1.50, mej. /Inmiddels verblijven wij met broedergroete,

. .. 5 S. ƒ 1, N. N. ƒ 1. Namens de Commissie voornoemd,

Catechetisch Oiulerwys. ; Voorts ontving ik nog voor de Zending, door p yAN LOON Voorzitter.

^ T. c , , , p.. , J Brs. Collectanten van N. N. ƒ 0.25, door den heer T) fiOLDSCHMEDING, Scriba.

* * * Ds. van Son kan aanstaanden Dinsdag- v w de Jong Jr yan N N ƒ0 50; voor de Vrije U' 'U

avond, wegens predikdienst inde Boomslootkerk, 5 Universiteit, van S. ƒ 1, voor de Kweekschool, als , , [Ut

geen catechisatiën houden. $ voren ƒ 0,65, beiden door den heerW. de Jong Jr. * * * Ondergetekende, vernomen hebbende.dat

.. $ De Heere zegene deze gaven der liefde! er eene vrouw door de Gemeente gaatomgaven

* # * Voorbereidend Catechetisch Onderwijs voor 5 jje kindervereeniging", die mij de vruchten te vragen, die zich daarbij op nem neroepi, getu Kinderen in Wijk VI, wordt gegeven des Zon- $ van ha'ar arbeid door tusschenkomst van den langs dezen weg kennis, dat hij met deze zaa j dags van tot 3 uur, Jacob van Lennep- $ heer Sweers elke 3 maanden doet toekomen, geheel onbekend is rftifr straat 123. | heeft in dit jaar ƒ 108,39J bijeen verzameld. • |!