is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 9, 1895, no 416, 20-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdamsche Kerkbod©.

rnfrr«rnwnVY'fïimtniinrfirf*i~"-~^"-~^——■ --------—---—— ■ - —*vrrriTfrfrfrri-rrrfrr rrrr

VERKIEZINGEN. | * * * Aan de Gemeente wordt bekend gemaakt, $ Christelijk Onderwijs.

. 5 dat in de maand December met attsstatie naar 5 Aan de Gemeente wordt bekend gemaakt, dat J e]ders zijn vertrokken: 5 M-t hïutclijken dank ontvangen:

in Januari 1895, de gewone jaailijksche ver- 5 J Voor de Scholen:

kiezing van Ouderlingen en Diakenen moet | Nainen. Plaais waarheen ^ Door Ds. B. v. Schelven, B. A. G. ƒ10.—, uit

plaats hebben. $ Jan Arend Oxener Hilversum. 5 een busje ƒ 2.50, uit het busje van Mej. v. d. L. ;

Dientengevolge worden de meerderjarige mans- $ Jacoba Johanna Oxener .... idem. 5 ƒ 15.—; door Ds. de Gaay Fortman: van Mej. |

leden, voor zooverre zij tot het H. Avondmaal » Johannes Griep ....... 's Gravenhage. $ W. ƒ 5,— ; door ouderling H. A. Munnik, voor

toegelaten, in het Lidmatenboek ingeschreven, j Martina Maria Stroosnijder . . . idem. J het gebruik der school in de Bloemstraat, ten

eu ' niet gecensureerd zijn, opgeroepen, om 5 Maria van der Kraan C udshoorn. ï dienste der Zondagschool ƒ 25.— ; door den Heer

op Maandag 21 Januari *1895, des avonds te 5 Hendrik Keuter • . Weesp. J G. L. Doerbecker Sr. alsvoren voor bet gebruik

8 ure precies, wijksgewijze, onder leiding van i Elatje Keuter idem. > der f-chool Planciusstraat ƒ 25. ; door ouderling

de Gecommitteerden voor elke wijk te komen i Johanna Keuter . . . . . . . idein. J Munnik gecoH. Raamkerk, S. f 1.—, Mej. S. drie

vergaderen, ten einde uit de door den Kei- $ jannes Wilhelmus Engelkes. . Sassenheim. maandel. contributie ƒ0,50, U/0.50; van,A. L. kern ad opgemaakte dubbelgetallen, 15 Ouder- 5 Alexander Jacobus N. de Jongh . Nieuwveen. „nagift voor de collecte van 30 Dec ƒ 0.25; uit lingen en 15 Diakenen, en uit het later opge- ^drla"a Petronella Brouwer . . idem. het busje van ouderling P. J. R. / 111.50; bij

i i j uu i i i o n i 1- j. 5 Marretje Wijnen Vlissingen. s mij bezorgd honderd halve Genten: door den

maakte dubbelgetal nog 2 Ouderlingen, te ver- j Jan wJillemJvan Dijk idemb Hoofd-onderwijzer A. Svveers, van kinderen D. B.

kiezen, overeenkomstig de te dier zake gemaakte > Hendrik Matthijs Bonzet. . . . Overtoom. 5 uit hun busje ƒ 4.65%, Matthijs op zijn veriaar-

regelmg. (Zie Amst kerkbode, No. 96, of plaat- Anna Pot . .' idem. 5 dag ƒ 0.50, K. ƒ 1.-, Mej. V. ƒ 0.50, Trijntje D.

seiij^e regelingen blz. 15.) ^ Jacobus Vergers de Transvaal. $ °P haar lï2en verjaardag ƒ 0.25; door Brs. Diake-

Als plaatsen voor deze W ijk vergaderingen wor- j Anna van den Brink idem. 5 nen : Gecoll. Boomsl. kerk, A. J. H. f 3.—, A. U.

den aangewezen: 5 Evert Vergers idem. $ dankoffer voor genoten gezondheid in 1894 ƒ2.50,

voor Wijk I, buurt A, B, D, E, F, X, IJ, 5 .. .. 5 J, M. H., dankoffer op mijner Zuster Verjaardag

CC, JJ, KK en LL, Kerkstraat 109 (Diaconie- $ Ln met attestatie van elders alhier zijn ge- s f a50j Keizersgr. kerk ƒ 0.75, Buiten Amstelkerk kamer); 5 omen. ^ y ^ q^q. yan ƒ 5__. (j0or den |

voor Wijk II, buurt C, G, H, I, K, L, M, $ NAME N. Plaats van waar. Woonplaats. $ hoofdonderwijzer W. de Jong Jr., Mej. M. ƒ 5.—, N, O, P, O,, R, 8, RR en SS, Boomslootkerk; ! Pier Hubert Westerhuis . Delft . . . Prinsengracht200 5 P- K. f L—. Mej. B. ƒ 1.— ; door den hoofdvoor Wijk III, omvattende de buurten T (Kat- J Willem Johannes A.Kiïmp. Woerden . Bilderdpkade 65. 5 onderwijzer J. G. v. Eijken, van de kinderen tenburg en Wittenburg) en U, in de voormalige 5 Hendrika van Oortmessen. idem. idem. $ v- d. fl. „bij het zevenjarig bestaan der school

Macliinistenachool,Oostenburgermiddenstraat 60. 5 Hendrikje Kombrink . . . Gouda. . . Singel 13. j op 10 Januari" ƒ 0.50, P. B. „uit een busje bij

voor Wijk IV, omvattende de buurtenï (Oos- ; Jan Aneina Rotterdam. Leidschepiein C5. ï wekelijksche bijeenkomsten f 3. ; door den

tenburg en Eunen) V, W en ZZ, Eunenscliool ; K- V[Ln Wijngaarden — 5 heer II. Kerkhof, voor het gebruik der School

Zeeburgerstraat' 5 Seb- Legen idem- $ Planciusstraat bij een Kerstfeestviering ƒ 7.50en

vnnr^Wiilr v' huurt 7 AA RR YY Wiïlr 5 Jan Frederik Balleur. . . Hoogeveen. Oostenb.gracht87. 5 ƒ 2.50 voor het gaslicht; door bode J. v. d. Berg lokaal Govert Flinkstraat 191; ' ' " i A'^a Geertr. Scholten . idem. idem. | aan halfjaarl. contributien ƒ 80.-.

voor Wijk VI buurt DD EE1 PP, GG, HH, | | tn dfkinderen

'voor° Wijk VII,1 buurtraMM, NN, OO, PP, | BIJBELLEZINGEN. ! Vnuari' f^dThfriSnering terug SepeT

WW, Raamkerk (Doopkamer); 5 Maandagavond, inliet Wgklokaal Govert Flinck- 5 Een bewijs ook> dat in dat gezin Je jadei] en

voor Wijk VIII, buurt QÓ, IT, UU, ^>5 straat 191 Geen Bijbellezng. 5 wegen des Heeren met zijn kerk worden opge-

Lokaal //üonstantia" Willemstraat No. 143a. 5 Woensdagavond,» uur, in het lokaal Oosten- 5 merkt, Zeven jaren heeft de Heere onze scholen

Namens den Kerlceraad, \ Spreker • de Heer H A de Ruijter $ 'n 'anomoe(iigheid gedragen Ook heeft Hij

U W VAAT TOOST Pmpw* \ ' n 1 1' ' /1' *' 1 5 ze ^oen wassen. Van ruim 1600 leerlingen klom

n. w. YAJN riaeses, \ van Ouderkerk a/d. Amstel. $ , i , . i _ üWnn i • i tt n

P. VAN SON, Scriba. \ Donderdagavond 8 uur, in liet gebouw „Üon- $ het getal tot pl m. 2300. Onze vijf beminde Hoofd-

... ln T • 1SQP, 5 stantia", Willemstraat 143a. » onderwijzers (wier leven de Heere genadiglijk

Amsterdam, 10 Januari 1895. Spreker : de Heer Bijdemast, spaarde vaak bij veel zwakheid des hchaams)

5 1 J Tau '8 Graveland ^ zlen zlch thans ter zljde Sestaan door 41 onder-

. 1 5 Donderdagavond, 7^ uur, in het gebouw der 5 7|fs. e" 0^e^«zeress®n' Kwe1} 'f len einde de leden der gemeente in de 5 Vereeniging „deZendingzaak", Von Zesen- S ^8f8. slf^ts 22 bedroeg. Hethandwerkonderwijs

gelegenheid te stellen te weten, tot wien van $ straat 50. 5 dat m 1888 door 5 onderwijzeressen werd gege-

<te Ouderlingen zij zich, met betrekking tot 5 Spreker: de Heer H. A. de Ruijter. $ ven' v'ere^cht thans de hulp van 11 onderwij-

hunne geestelijke behoeften, te wenden hebben, 5 Donderdag avond 8 uur, Elandstraat 84. $ zeressen. Hce echter staat het met onze liefde

zal achtereenvolgens in de Kerkbode opgave $ Spreker: Ds C. A. Renier. $ voor ne As.c, ,e?' Is die ook evenredig toege-

gedaan worden van de namen en adressen dor ; $ ™men? 0f hebijen wjj ons te beschuldigen, om-

Ouderlingen in de verschillende Wijken. $ 5 <a onze e„erste ^Wejerkocld is? De Heere wil,

w... VTI Catechetisch Onderwijs. dat w«; loffelBkheden zullen vertellen en

V» ijk VII, ^ ^ Zijne sterkheid en Zijn wonderen, die hij gedaan

(omvattende de buurten MM, NN, 00, PP $ * * * Ds. Karssen is wegens de verkiezingen J heeft" opdat wij ze niet zouden vergeten en onze

en WW). ! verhinderd Maandagavond a.s. te catechiseeren. $ kinderen na ons daaraan gedachtig mogen zijn. J. H. Beijer, Prinsengracht 200, voor buurt MM. s * * . , , u ,, , , . , , , . $ J^aat ons bidden om meerdere genade, opdat ons

W. C. Rreen, Haarlemmerpl. 17, voor buurt NN. \ ** tAa" belanghebbenden wordt bericht, dat 5 hart ook ruimer moge zijn.

W F. <BW. ™ OldenbarDeTeldstraat 75, ,00, | ^te""I W' B°"-

Duurt OO. ^ ^

P. Veenhuijsen, Westerstraat 28, voor buurt PP. $ W\jk YII en VHI. $

B. J. van Maare, Heerengr. 293, voor buurt PP. 5 jn [let gebouw //Constantia", Willemstr. 143a. 5

J. Z. Bohlander, Korte Prinsengracht 36, voor j (Onderwijzer- P Josso Lauriergracht 27 ) 5 * * * Met dankzegging vermeld ik te hebben buurt WW. $ Maand.av. 7 uur, jongel.'van 14—18jaar ^ o^gen voor de Kerkelijke Kas van^A. V.

, u rvr inT 5 " 8 // // 18 j. en daarboven ^20-7;/°Or l T JT ' C *'1?

(omvattende de buurten Q.Q,, TT, UU en VV) 5 q oPi„lwdp mnnnBn 5 vo°r "e Armen van A. V. ƒ 0.—; vanM. v. V.

A. Hein, Voetboogstraat 18, voor buurt 0,0,. ! . , ë . . , ' . 5 ƒ 0.50; van drie kinderen G. op hun jaardag

P. Moen, Lange Niezel 17, voor buurt 0,0, $ Dmsdagav. / uur, meisjes ian 14 —18 jaar 5 ƒ 0.50; voor de Zending van A. V. ƒ 2 — ;

J. W. Wichel, Palmgracht 33, voor buurt TT. ; " ° " " . " 1SJ-endaar boven. 5 ajt een busje van D. J. M. ƒ 10.— ; voor de

P. J. Bullmann, N. Z. Voorburgwal 53, voor 5 " " gehuwde vrouwen. ; Scholen uit een busje van Mej. v. d. L. ƒ15. —;

buurt UU. $ Woensd.m. 3 // jongens van 10—14 jaar. $ uit een busje van D. J.M. ƒ5.—; van M. v. V.

J. Prinsen, Haarlemmerstraat 7, voor buurt VV. ; '/ 3 // meisjes // 10—14 // | ƒ 1.—; en voor het Studiefonds (V. U) uit een

W. Kühler Wzn., Haarl. Houttuinen 39. 5 5 busje van Mej. v. d. L. ƒ 10.—.

, S B. VAN SCHELVEN.

5 Vereeaiging voor Lager Onderwijs op ^

* * * Vergadering van Gecommitteerden en ^ Gereformeerden grond8^?, te U ï [n dank ontvangen voor onze Scholeu van

Corporatieiedeii van Wijk IV, a. s. Vrijdag- rs nn M„„. , W W. R. f 10. 011 door Br. B. J. van Maare

avond 8 A uur, in de Funenschool. ! ü-hoiU UUoVhKbADliKlJNli op Maandag, den j t „ tS ^ in r ^ t fit

5 21 Januari 1895, des nam. te 7 H ure, inde J van • van G. d. L. ƒ 15, ;

* * * Vergadering van Corporatiel den van ! Kerkstraat No. 109. ( v00r "-ootwijks scholen van (x. d. L. 7 5. en Wijk VII, op Donderdag Ü4 Januari 1895, des ; J. A. WORMSER, Secr. \ «it het busje van Br. Sweers ƒ 5.67.

avonds ten 8 ure, in de doopkamer der Raamkerk. 5 5 H. W. VAN LOON.