is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 9, 1895, no 418, 03-02-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdamsche Kei*lsl>o<le. — —« —— , _

KOOPT , i öohannes Richting

ïwe «Mannfaeturen in liet bekende $

iss^r»- | CHRISTELIJK TO E VLÜCHTSOORD

, ■■{ te NIEUW VEEN (Zuid-Holland).

1 i JOHAsrsrias KHAHER * C«. berichte», dat zij nog gi !" M bra,,,'!9n ™' een,klr gedeelte Obligatiên van bovengenoemde M. J, RADIUS, ■ | Inrichting, koers van uitgifte 100 pLt.; interest 4 pGt., verdeeling KEIZERSGR.305, hoekWOLVENSTR. 11 der stukken f 500.—, f lOO.—, f 50.—. Coupons betaalbaar Buiijke Prijzen en conditiën. 11 ^ Amsterdam, te hunnen Kantore. (3370)

_— | TE HUUR. | P~ "VAN FII K

Lostuines Leerlinjen 1, ...«m,»,.,L.. „, \ .,

unnen geplaatst worden a f 1.- S ll'. ,,een Slaapkamertje, | F I jR, M A JOHAN^ES KRAMER & ö O, er maand. (3369) $ violyk uitzicht, nette stand, geschikt s ^ P® 4 i m

Kinkerstraat 44, le etage. $ ™or e?n Onderwijzer, nabij de Le- i U<&3H 15 I I, AmStflrd fl.W1 _

a 5 liegracht. Brieven franco onder No. 5 tt , ™J? T ■

— 3364, Bureau van dit Blad. rnrP^TV" jerkoopen EFFECTEN diverse LOTEN en vreemde

Een fatsoenlijke Burgerdochter, $ . ( bOU l OJNb. Wisselen Gouden en Zilveren Munten en vreemde Banknoten.

0 jaar en van de Geref. godsd , zoekt $ rrvf^ j T-.-7 , T | fluiten PR.OLONGATIEN en BELEENINGEN.

enige, flinke WERKHUIZEN- Fr. $ 5 K H | ! £ TT| I j Nemen gelden h DEPOSITO met l da« opzegging,

r. lett J. N., aan H. J WINTER, $ 7mt " « 'j' f , I «ene rentevergoeding van % pCt, o^der de »ro-

;°'kl"^ <"*» | | :r«srvêw„,rï;s,sx.°,e'' D"ta— oKJ-

Wegens ziektoder tegenwoordige, $ maand, alsmede een zeer ruim Win- [ $ * & ' t ï""I A S <>~ü ii«~

wdt een flinke § kelkais voor /'6 per week, adres 5 ggn« I 9HAN iIlï«I 1 r»ïaia »«

5 den Heer ROEPMAN, Haarlemmer- 5 81%J«lw UlllldlCiljK Lapi ^flIQSl WIIS evraagd, door M. FOHMA, Utrecht- 5 weg 69, alhier. (33471 $ 9

3hestraat 35. (3384) j _ __ VEREENIGING VAN JONGE LEDEN DER GEMEENTE

GEVRAAGD alhier een flinke ^

TE HUUR ...

OM® IiAfiRRB SCHOLEN.

au Kerk A of B, m een klein bur- $ YENHUIZEN moXu-n in x-ri lit $ ——

uTauavanBdireBladan00 X° 33°5' | _ Huun«i> 'billijk Aanvaarding | Yriendelijk doch dringend noodigt het Bestuur dezer Yer| VELDM^w^Lurtw 94 308^ I eeniging ALLE jongere Leden der Gemeente, (boven de 17

Men vraagt te Amsterdam tegen ^ — f ^ ^ ^ d°°r huQ blJd™Ken.

[ei in een Gereformeerd gezin, e°ne 5 TB HUUR: 5 J3e llOOd der Sctiolen iüS groot.

KEUKENMEID, \ S^^^SStiBR 1 Dra8 werkl, tol leniging van dien nood, onder

ie goed kan koken en tavens huis- J en Kerkstraat, huurpr f 2 50 p w S llet J0I1gei'e gedeelte der Gemeente.

StTo:^" AdreS: 1 AanYaarde" 25 gebraari- ' (3358>' | Dat allen, van welken stand ook, daartoe medewerken!

—— —_ ^ TE HUURï S. Leden van »Ons Christelijk Lager Onderwijs" kunnen zijn alle

BTr» 4- n ' ' 5 ''® nt*te li°den z k, een ruime ^ jongelingen en jongedochters, leden der Gereformeerde Kerk

tcFj 001 SJaqmeiSie 5g®n'- Voorz.-euSlaapk. m.stookpl. 5 die zich tot een contributie van 2% of 5 cents Der week vpr'

r u rn \ en 8 ' ,°p net-tea ,stand a 5 binden. 1

Lrrj VIiAAItI ) S P- m met pension f 30.— h f 35.— 2 d i ri i i , ,

anOldenbarneveldtkade 3' (3385) S °ok enke!9 slaaPk i ƒ 1.25 p. w' i , , verzoeken ondergeteekenden, onderstaand inteeken' ( v001 H.ofjuf.Frederik-Hendrikstraat ^ biljet, ingevuld, aan een hunner te willen toezenden.

n nnm ^ ^ , , r, 1 U9' 3e etage b'd' Hug0 de,Grootk $ H- B" WEIJLAND Jr.. le Van Swindenstraat 3.9.

P ] \ i i 1 I) i 1 I 1 ^ — ^302) § J. G. KIRCHNER, Van Oldenbarneveldtstraat 59.

lllll aMKMIlJ]| 11 W W"k»hd"™« | 3: u.

Mi"rni'*"<l"°,i° "™''H ^COURANTE FONDSEN,! iwÏÏH,1SSm

ssurantfe-Maatschappij, weke ook i . A, j PT1 PTl?rPTrRQ O' 1 o

eine verzekeringen sluit J vmdt men OPGAAF DEB fOND- J 1 • 1 IL 1L Kb, Singel 6

Brieven franco onder N- 5 SEN, die niet of aiet sreregf^d ! , Bovsnstaande oproeping van eene Vereeniging die arbeidt in over-

n het Bureau van dit Blad. ^ ^ ^ J8 OP «ERE-

^ aeii, en hoe vele Maatschappijen $ iUMJiliKnJia UKONÜSLAGr, vau welke onze Scholen uitgaan, wordt j en Vennootschappen enz. bestaan er ! van harte aanbevolen door den ondergeteekende. Het is goed dat ook "J'ei' Onderwijzer zoekt togen 1 S niet, waarbij toch duizende personen 5 (,<! jongelingen en jongedochter<, onder wie zoovelen ziin die aan ^ Maart a. s kost en inwoning i e» millioenen schats betrokken zijn. ( ?llzc sckolen grooten dank verschuldigd zij t, zich opmaken om hare

met gebruik van vrije kaniei, J Door niet geregeld op de hoogte 5 instandhouding te bevorderen. Zegene de Heere iinnne pogingen, geveer / 30 per maand, omtrek i te zijn van de waarde der Fondsen, ! B. VAN SCHELVEn!

jzelgraclit. Brieven franco met ( berokkent men zich vaak nadeel en ^

tv inlicht, onder lett. W, aan den $ um dit te voorkomen geschiedt de ? De ondergeteekende wenscht zich als lid der Yereenio-insï iekh. D. KOEK, Scheveningen. ï aitgave van 5 n _7 . o b

(3345) j HET WEEKBLAD VOOR 5 Christelijk Lager Onderwys te verbinden tot eene contri-

B» hr.!ir..n.tk. k„j HCOÜIIHTE F0I08EI. |balie va° Wf cent8') f' w"k-

CüflJIEVSUL | Prijs per Jaargang 52 N°». f 3.00 ^ Te voldoen per week, per 4, per 13, per 52 weken

plaatst worden; f 5,50 per week. S franco per post, bij vooruitbetaling o 0 , , , , , '

fresH. SNELLAARS, Baangracht J A(jres: Lokaal „DE BKAKKE ÖKOND" S. v. p. door te halen wat met verlangd wordt.

f' ge" <3371) i AMSTERDAM. ' s Naam: Adres:' Datum: