is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 9, 1895, no 419, 10-02-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^Zonda^lOwuarr \m. V Jaargang !lo. W

flmslBrdamsofieKerKDode

0£fi.oi©©l Orgra-ajCL van de GEREFORMEERDE KERKEN Alhier.

TE== "TjLNTOO* j hfr é. Advertention 1-* ,*^^ots; --

jaar, bjj vooruitbetaling te voldoen. éF|| | | regel meer ...... rTj J. Gent»

Afzonderlijke nummers aan de Kiosken M-. Pent», f Lokaal DE BRAKKE GROND. j Groot* letters naar plaatwuimte. $ 2

GODSDIENSTOEFENINGEN | ntfi.... ...

IN DE week van ^ OfHCIBBIB k BBPiGfitBn.

10 tot 16 Februari 189 5. ^

— 5

Du Bediening van don H. DOOP zal plaats hebben Zondagnamiddag in ^ *„* Vergadering van den Kerkeraad op Donderdag de KEIZERSGRAOHTKERK, 's avonds in de RAAMKERK, FUNENKERK M4 Februari> des avonds te 7 ureQ'Praeses: L)s-Ben BOOMSLOOTKERK en Woensdagavond in de KEIZERSGRAOHTKERK. \ van Schelven, Scriba: Ds. N. A. de Gaay Fortman.

* Alle stukken en brieven, voor den KerkeAan te SCiiellen by den Koster. ^ raad bestemd, moeten minstens 24* uren vóór de

7nvirina 10 Fohvnnvi \ vergadering bij den Sub-Scriba, den Heer P.

L (Jn U Ug IU rvuruuri. \ Goedhuys, Plantage Middellaan 64, bezorgd wor-

Catechismus, Afdeeling 6. | den' om n0&' in behandeling te kunnen komen.

Extra Collecte voor de Kerkelijke Kas aan het einde van alle godsdienstoefeningen. ^ AANVRAGEN VOOR DEN H DOOP,

KSIZS^GRACHTKERE . . 10 uur voorm. H. W. VAN LOON. ^ HUWELIJKSBEVESTIGING en ATTES1ATIËST.

2 „ nam. N. A. DE GAAY FORTMAN $ Zitting van Gecommitteerden uit den Ker-

, „ . uiji\TTpü 5 keraad Donderdag 14 Februari, des avonds van

o „ s av. b. A. KUiJN lxtiii. J half zes tot half zeven ure, in het bovenlo-

RAAMKERK 10 uur voorin. N. A. DE GAAY FORTMAN. ^ kaal ,vaQ ',iel S™,

s voor hen, die kinderen nebben aan te geven voor

6 „ 's av D. J. KAESSEN. ^ den H. Doop, met vertoon van bewijs van lid-

FüfïENKERK 10 uur voorm. D. J. KARSSEN | maatschap en geboortebewijs van den burger-

^ iijkon stand ,

6 , 's av. W. H. GISPEN. - $ die attestatië'.bebbeiin te dienen (met opgave

Utttecilismus. 5 van adres) of aan te vragen; (laatstgenoemden

BOOMSLOOTKERK ... 10 uur voorm. C A. RENIER. |

6 „ 's av. B. YAN SCHELVEN. 5 (zooveel mogelijk 14 dagen te voren en met over-

BUITEN-AMSTELKERK 10 .ur voorn. B. VAN SCHELVEN. ^

6 „ 's av. J. C. LEVENDIG, Bijbellezing. !j Aan hen, die zich wenschen aan te sluiten bij

School PLANCIIJSSTRAAT. 10 uur voorm. P. VAN SON. ü de Gereformeerde Kerk, wordt medegedeeld, dat

>. uiv kjkj s (je gelegenheid daarvoor, evenals voor het ont-

f)iwcrlncr 7 9 Fphvunri $ vangen der bewijzen van Lidmaatschap, bestaat

UirlbUüg /z rtUtlAUn $ aan de bekende adressen, vermeld in No. 414

BOOMSLOOTKERK .... 8 uur 'sav. C. A. RENIER. ^ van dit Blad.

Matth. 6: 16 enz.

Woensdag 13 Februari. ; benoemd zijn,

KEIZEESGRAOHTKERK . . 8 uur 's av. P. VAM SOS. \ * »W, t.

ÜjXOdus ui). M enz. s ^ Kleeman; J. W. N. Schneider; H. L. Bekking;

f)n wrlpvrim. 14- Fphvunri 5 J. A. van Waarden; W F. Göbel; J. Eijnikel;

UUflUOl Mt/i ■ • loUf 11UI v j. p Stieler ; B. J. van Maare ; J Schaafsma;

KEïZERSGRACFTKERK. 2XA uur nam. Huwelijksbevestiging. $ en tot Diaken de BB

J F. L. van der Bom; W. P. Voorham ; E. Von$ kenberg; A. H. Kok; F. W. van den Berg; J. G. Aangifte voor den DOOP Dinsdagsavonds van 7)^—10 ure in deNieuwekerk $ de Vries; j.Boos; J.P. Weisz; W. F. van Gelder;

^ W. Kuijper; B. Prent van Dalen; J. van Putten;

Zondag 10 Februari. \J- wellef.

0 ! Namens aen Kerkeraad:

Catechismus, Afdeeling 6. 5 H. W. VAN LOON, Praeses.

NIEUWE KERK 10 uur voorm. L. NEIJENS. S , . _ J3- J: KABSSEN, Scriba.

bX , '8 av. H. W. VAN LOON. | Amsterdam, 7 Febr. 189o.

nnnif iTTfRir 10 uur vnnrm W TT ftTKPTP,N ^ *** Aau de Gemeente wordt bekend gemaakt,

•_\V 7 a bpot™ dat de Collecte voor het Fonds voor Em pre-

0X2 „ 'sav. A. BtvU U-W üjK. ! dikauten, enz. zal gehouden worden op Zondag

PLANTAGE KERK . . . . 10 uur voorm. A. BROUWER. ^17 Februari e. k., aan het einde van alle

5^ „ 's av. L. NEIJENS. $ godsdienstoefeningen.

" 5

Woensdag 13 Februari. h # * Vergadering van Diakenen op Dinsdag 12

„TTriT, . r >TTlrTnwa ï Februari 1895, 's avonds 7 uur, Kerkstraat 109.

OUDE KERK V4, uur Jsav. L. NEIJENS. | ^

Donderdag 14 Februari. 5 * + * Vergadering van Corporatie van Wijk II

° „ .... , 5 op Woensdag 13 Februari, 's avonds 8 uur,

OUDE KERK. .... nam. 2Y% uur Huwelijksbevestiging. ^ Boomslootkerk.

: , ' ^

de en