is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 9, 1895, no 421, 24-02-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

flmsteröamsone MDode

OfS.cieol Orgro-aix van de GEREFORMEERDE KERKEN Alhier.

ii rrijii wmi» rrirnr iwjjy

% prjig a*r Advertentien 1—5 rogels oï>| uents; — ,

1I=~ ^<*> P- P»8^6 *" | KANTOOR: ^ mew Ffl Cent,

jaar, bg

„oruitbetaling te voldoen. « | Lokaal DE BRAKKE GROND. f Orootc letter» naar plaatsruimte- 2 *

Afzonderlijke nummer, aan de K^ken ^ C^. j ^ ; „,_ „ ...

GODSDII5NSTOEFEN1NGEN | „ ^WDhto>. ,

24 FetoumUri tot 2 Maart 1895. ^

/ ^ ^ * Vergadering van den Kerkeraad op Donderdag •'

r>o Rp^ipninff van den H. DOOP zal plaats hebben Zondagnamiddag in $ 28 Februari, des avonds te 7 uren, Praeses: Ds.D./-

^pt^tSqPR fpHTKFRK S avonds in de RAAMKERK, FUNENKERK, 5 J. Karssen, Scriba: Dr A. Kuyper. ïe XjJjI/jERbGRACliili^iüv.» . ■- 1 . •, i7T?T7T?'RQfi.'R ArTïTK'FRK 5 Alle stukken en brieven, voor den Kerke

BOOMSLOOTKERK en Woensdagavond m de KM£EftbUitAOiiiA.&ri.ii.. 5 raad bestemd) moeten minstens 24 uren vóór -(ie

A_an te schellen bii den Koster. 5 vergadering bij den Sub-Scriba, den lieer'r.^.

, n .1 r L 5 Goedhuys, Plantage Middeliaan 64, bezorgd wor- •

Zondag 24- reÖYliaïl. | den, om nog in behandeling te kunnen komen.

lste en Sde Lijdenstekst, 5 AANVRAGEN VOOR DEN H. DOOP,

Catechismus, Afdeeling 8. $ HUWELIJKSBEVESTIGING en ATTESÏA WEN.

Collecte voor het Christelijk Onderwijs aan het einde van iedere Godsdienstoefening. j jat™-?.S. ™

tnrT7VT?Sf}T$ AfiHTKERK . 10 uur voorm. N. A. DE GAAY FORTMAN 5 half zes tot half zeven urfe, in het bovenio-

pilZLRblxit AOü. ^ Bevestiging van Kerkeraadsleden. $ kaal van het Gebouw KERKSÏRAA1' 109,

r. p VAN SON $ voor hen, die kinderen hebben aan te geven'voor

i " ,nam f>' irj v- Spuin VFN 5 den 51. Doop, met vertoon van bewijs van lid-

0 „ S av. B. \ A JN büllliL _ • 5 maatschap en geboortebewijs van den burger-

tj « isinrfBi? 10 uur voorm. P. VAN SON. S lijken stand;

RA AM.iv.hjri, & ... ' RENIER * die attestati&a hebben in te dienen (met opgave

b „ 8 av O A. 5 van adres) of aan te vragen; (laatstgenoemden

B,TTTiTT?'N"K"RR"K . 10 uur voorm. O. A. hivMali. 5 met inlevering van bewijs van lidmaatschap);

0 'sav. A. BROUWER 5 die hun huwelijk wenschen bevestigd te zien,

Catechismus. ^ (zooveel mogelijk 14 dagen te voren en niet over-

1 *x) tt \ "\T ^PTTT^T VTTN ^ legging van bewijs van lidmaatbchap) enz.

BOOMSLOOTKERK ... 10 uur voorm. B. \ AN bLtt&LVÜJS. j Praeses: Ds. N. A. de Gaay Fortman

6 „ 'sav. D. J. KAKodÜiJN. > ^an hen, di« zich wenschen aan te sluiten bij

SDXTEN.AHSTELKEKK . 10 «, voorn. U. | £ «XM&nSïWSMi

6 „ s av. li. J O ü \\ liy bellezmg. , vangen der bewijzen van Lidmaatschap, bestaat

School PLANCIUSSTRAAT. 10 uur oorm. H. W. VAN LOON. ^ aan de bekende adressen, vermeld in No. 414

Dinsdag 26 Februari, | v£.%Htrxsiv<»Bff

BOOMSLOOTKERK 8 uur 'sav. W. H. (jrlbl WN. • | t> 5^* In het belang der goede orde wordt

3de Lijdenstekst. | denledeuder gemeente dringend ver-

Woensdag 27 Februari. \ zocht, eventueele verhnizing schriftelijk te

_ , tt Tir v A ~nt I noiï 5 willen berichten aan den su.b-Kcriba d^« Ker-

KEIZERSGRACHTKEIK ■ • UU1 sav. ' Voorbereiding en Behjdenis. | keraadB (den Heer P. Goeöhuyp, Plant. Mid-

^ dellaan 64) of aan een anderen hun bekenden

Donderdag 28 Februari \ ouderling der gemeente, of aan de Kosterij

KEIZERSGEACHTKERK. 2XM .ar nam. Huwelijbbeve.tigi.g. I

Aangifte voor den DOOP DinsdagsaTonSs van tü—10 ure in de Nlenwekerk | vJÓinamin

7nndüg 24 Februari \ foluitvanallendietothetgezinbehooren,

r»t«ohi?mi.s Afdeeling 8. I tooi ««over zij leden der Gemeente A)n, als' J ir nTnpFn 5 ook vaa de plaats vaa waar an waarheen NIEUWE KERK 10 uur voorm. W. H. GISPEN. .erhniver-

5%n sav, A. BKUUWhili. | Voorts wordt den leden dringend verzocht

OUDE KERK .... . 10 uur voorm. A ^OT WER. Up dezelfde wijze bericht te zenden van over-

bh „ 'sav. A, H. \ AIS MINNEN, $ liiden van leden der Gemeente.

Pred. te Zaamslag. 5

PT. A NT A GE KERK • 10 uur voorm. A. H. YAN MINNEN. $ * * * Vergadering van Diakenen op Maandag 25

^ 5>e B 'sav. N. A. DE GAAY FORTMAN. j en Dinsdag ;26 Februari 1895, 's avonds 7 uur,

Woensdag 27 Februari.

^ * „ * Het bureau van Diakenen is gevestigd in

OUDE KERK w uur '8 av. D. KOFFIJBERG. I de Kerkstraat bg de Spiegelstraat No. 109.

I ' ' Pred. te Barueveld. i