is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 9, 1895, no 421, 24-02-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p " 1 -^JM^erdamsche Kerkbode. Biadz .

Buitengewoon pote Uitverkoop

IN HET MAGAZIJN

„I>A CO STA"

Jacob van Leniaepstraat SI3

«om^LVederes. voor de in aantocht zijnde

GRASLINNEN voor Lakens 21/ PI h a

s' ^ breed, van 35 voor 26 Ct

GEHEEL LINNEN . » 47>£ „ 35 „

n 70 M 50 _

ONGEBLEEKT KATOEN " 50 » 35 „

» .. 29 „

GRASLINNEN, Olifantsmpi-lr ria u , » 32^ » 25 „

van 32j^ y00r »5 (Jt ' 1 ' !°or Hemden ei> Boezelaars:

22H Tö ' an 25 voor 20 Ctwit katoen, prachtig Goed- " 18 » U »

van 30 voor 25 Ct., van 20 voor 1? Pf

van 16 voor 12 rV ,9 ' Van 18 voor U Ct.

ONGEBLEEKT KATOEN vonr TT V00r 10 Ct

ZUIVER LINNEN THEEDOEKEN ' ™" 0t

T T nx ot 'S

LINNEN ZAKDOEKEN: » 15 „ 10 „

van 20 voor 15 Ct van 17U voor 12^ Ct, van 14 voor 10 Ct

TAFELLAKENS e™SERyETTElfande\"^ Ct'

ZUIVER WOL MERINOS vaJ^27VPt1JIlf-.deln halven PrÜ6-

HANDDOEKEN^ «pot goedkoop GeUeui'de Kat ^ W &ï}^ Ct' wordt ingestaan: v wjueurde Katoenen, voor de kleur

van 30 voor 24- Pf nn r».

21 171/ ' 24 T00r 20 Ct.

Alle WOLLEN STOFFENTn in « 15 » 10 „

40 pCt. korting soorten en ZWARTE THIBETS met

L '*n *' 10 °'" BBMKEH ™ 24 Ct„ BORSTROKKEN j

™ - 55 O, |

T M T 30 C'' ™° ™ ,00r 50 VOO» 85 Ct.

,25 „ H * 22H " io " " 35 " 20 »

en^OL^ON^DEKlElfs^oolf^PREl^W8^'08*'^"" en,Leid9olie WOLLEN | En zoo zijn alle , °,°r blJDa den kalven prijs S

DteKncIePdeSk;-dtU8 « VpLfi&E88 Termindei'd- Het is |

|»uii kpen ;vón7lrPdoInrdrêrle ^",keUers' «ewoon zijn | te komen. J (IOeu' Te^oclit 'smorgens voor 9 uur $

goederen, die niet voldoen, kannen binnen 8 dagen Jirden. |

BEÖSGRÏrOÊRÏCHtr- I

De Vleeschhouwer J. C. S PI E K E R !

SlIVGEIy 3is ' |

Süoui.h13 h6m het VLEES°H Teel goe'dkooper is dan bij uw | '

Prijscouranten bij mij aan hnis af te halen. (3506) j5 1

~ $

Ital. Boekhouden. 5 00ï ".lati°en PriJ9 tcr overname | I

Opleiding Examens praotijk door 5 Swfflne en' ^ W°ini'' Seb™ikte $ ivaatles k f 3 per maand. Brieven $ Jaloezie voJ36" ^

|oo,NoV5,5fB„, iit BM»«sri,rï.. SVK.;r. I. te koop! ! - i

Een uitgewerkte, krimpvrfle Ma- j ' ZONiDA(>SSCHOOL vraagt 5 <1

linnenkast. egeian- 5 Onderwijzend personeel. |e<

- • ^ t3516> $ Gevoelen Christenen, zich ook ge- !

- _ ^ roepen, met ons te arbeidpn ? 5 n' ™ ongesteldheid der vrouw , fÖ ^nden hun schrijven onder $ ^LSG Ifftfffc'ftl J bet motto „Math. 5: 14 16" aan f

® JCOO_p^ 5 'iet bureau van dit Blad. inum J

flinke Yronwenzaak, in Kruide { * "i 7, — S T1'

rswaren, Petroleum en verder $ ^ UC GeP. 1/OOrfjeP. SüflOOl $ °D

erhiis hZ^/T.80611- GrS | kan ^ ^ | » ttenburgerstraat No. 13. (3498j >s worden? We6(le HelPSter geplaatst $

(3526J | va]

-rrtrrrrrrwrrrmmi wnrtm. .

W. VAN JAARSVELD,

94. Zwanenburgwal 94. fabrikant Van

Binnen- sn Buiten~3aIousieën

het Af.'

Schilderen en VedeS?TXZ'en IV%™U> te«ren concurreerende prijzen ^ delven,

ElSENKfe'M.Jl/iKy ^ALOUSIERa kin

en prima (|uali,eit ^ORD per Meter mkrifgbaar.

| 0HfNliLj" ! Een juffrouw

i piano-onderwijs.

! , I0.0,1' ^gelijk onderwijs op eiken $ en bedstede r!-T0 ' T at°okpIaats

I "f l

$ ],3alrIll'n zonder notenkennis binnen >

Een HUIS en TUIN te Huup.""

| - | terstond of later te aanvaarden;

1 Tegen half Maart 5»

J BIEDT ZICH AAN een KTFPR W'"'Weweg 187 (Willemspark) I ™Af?,SK^ECHT' G°r Godsdienst" I te zien. behalve

{ goed bekend met Grootwcrk Br ! g (3509)

M- Boekhandal J. M.' $

I BREDÈE, Rotterdam. (3518) j T© HüüR- (,Ml

$ $ b6d °üTm- Voorka'»er mot Alcoof

| Eene eenvoudige Juffrouw, | H^s^^asSS^i

j ;'&ti l'SXi s& I

: tentie m de Huishouding. Br. lett. | ''p p TITrm. ; D., Advertertie-Bureau JAC. POST, $ n , * -TL 1$ ( i {

Haat-Urn. (3409; $ °P het schoonst gedeelte Van den

JSnn?' en BO

5 VMHül/EN, modem ingericht

Een net burger Meisje, {~HS8*!K»,wTSS-

pfgelTpkats^ng^'voo°r'deTn'is- \ Zw^"burgw. 94 3083)'

houding of iets dergelijks. Brieven | ,, , ~~ *

tr. onder No. 3510, Bureau v. d. Blad. | HUIS te HUUP

Oevraagd: voor heele dagen, | ^ ^

een fatsoenlijk Meisje ^ S f 1.60. (352:

omstreeks 18 jaar Aanmelden na $ ~ — —

5 U"r, Naasaukade 125. t3514) | We,leWaUdScl,e

Wordt öevraagd ! & J ^Sl(!(OrS-CölJPanf

roo spoedig mogelijk of met 1 Mei \ U' G'l!*

LTXilnmetkindereuteft™80tr: I Lhe!b08te middel om op6nbaar

K/K ■ 1 11 ■ . , )0) 5 d te geven aan Oienstaanvraoen

Meid-Huishoudster, $ a^^p..of ^00B

«oven de 40 jaar Ger. Godsdienst I HH' BAKKERS.

i_"evc" lott. D, aan den 5 NEDERLANDSCHE

boekhandel J. H. WITZEL (firma S BaLk, ^

lorice & WrrzBL), te Hilversum $ Sr^-OoiiraZlt $ verschijnt iederen Maandat

SrME1——^ 1 «•*«"' -

. vi ermjnen te voldoen

e eU^enmeid' ! A 15 cents pei ie goed kan Koken en srenegen is 5 A reSel! groote letters worden inig Huiswerk te verrichten. 5 naar plaatsruimte berekend Adres : Keizersgracht 495. ! hoplieden en Fabrikanten dieaao Zich aan te melden Dinsdagavond 5 , a^ers Gereedschappen of 1 8 UU1'- (3528) 5 Grondstoffen verkoopen, worden oi>■ 5 merkzaam gemaakt, dat men hier

E« JONGMEK8CH, z b b „ h, |

ttOST ejf INuWllë ^ i* tabat

per Advertentie, zonder

>t vrij Kamertje. ' J

?rirBni.'rt0' ^ 3"3'' ï"~ i .^U Ï~kk. Grond".

* AMSTEiBDAM.