is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 9, 1895, no 424, 03-03-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdamsche Kerkbode

Zoo de Heere wil en zij leven 5 Voor de vele bewijzen van deel- i hopen onze Ouders _ 5 neming, ontvangen bij het overlijden i

PAUL VAN OOSIVÜJN J van onze diefde Tante en Behuwd- j

uiDMTTmiTr t r*C3 5 tftnte de Wed. A. C. RavESTEIJN—

HARM1JN I Jh LUb, j Foest,betuigen wij onzenhartelijken

den 21 Maart a. s hunne ^ dank.

127a-jarigeEcht»ereenipg | a™. a"mSk

te herdenken. $ Amsterdam, 14 Maart 1895. (3670)

Hunne dankbare kinderen, 5

GIJSRERT en 5 Yoor de vele bewijzen van liefde (3690) JACOBA. ^ en belangstelling ondorvonden ge-

5 durende de ziekte en bij het over-

i i i ;— 5 lijden van onze Dochter, betuigen

Heden overleed mijne geliefde 5 wy onzen oprechten dank.

Echtgenoot en der Kinderen 5 H j GRAMBERG.

zorgvolle Vader $ A. GRAMBERG-y. d. Lek. HENDRIK NICOLAAS j Amsterdam, Maart 1895. (3668) ZEE\AT, ^

inden ouderdom van bjjna 50 jaar. J Voor de vele en hartelijke bewij-

\Yed. H. N. ZEEVAT, 5 zen van deelneming bij het over-

(3681) geb. BeckerS. j lijden onzer geliefde Zuster en Be-

Nieuwer-Amstel, 13 Maart 1895. $ huwdzuater

$ CATHARINA VAN KAMPEN,

1" 1 ! op 8 Febr. 1.1. door ons ondervonden,

Heden overleed in zijnen Heere v betuigen wij bij dezen onzen oprech-

en Heiland, na een kortstondig ^ ten dank.

lijden, in den ouderdom van bijna i (3682) De Familie.

70 jaren, onze innig geliefde 5

Vader, Behuwd- en Grootvader, 5 VEFIHZ7ISD *

DAVID JOHANNES V A.N ! JI ua>■ 11/111/ 01% 1

der trappen, ï Tn. VAN WIJK, Schoenmaker,

Wedr.vanlDASoPHiA de Graaf, | van PALMSTRAAT 97, naar P.A. VAN DER TRAPPEN. ! n . ' . .

G VISSER— ' COSTAK ADE15, huis.

van der Trappen. 5 Beveelt zich minzaam bij gemeente-

K. J VISSER. I leden aan. Alle reparatiën spoedig,

H. J. "W. DIJKSTRA— jj net en billijk. (3688)

van der Trappen. J ~~

h. dijkstra s Boekdrukkerï i

Amst., 13 Maart 1895. (366!) ^

| II. J. WINTER,

Den 4en Maart overleed mijn $ Goudsbloemstraat 41

geliefde Echtgenoot en der Kin- 5 Vervaardiging van:

deren zorgdragende Vader, Brochures, Reglementen.

HENDRIK PIJLMAN Vergaderingen-Verslagen,

na een langdurig smartelijk en 5 Vereenigings-Drukwerken, geduldig lijden, in den ouderdom Verkiezingsbenoodigdheden.

van 41 jaren, mij nalatende vijf $ Programma's,

kinderen, te jong om hun ver- j VerloTing8. en Ondertrouwkaarten.

lies te beseffen i Bruiloftsversjes,

De hoop, dat de Heere hem Qoud m BJrons. en

m genade heeft aangenomen, Kleurendruk

lenigt mijM diepe smart 5 Prijscouranten, Prijskaarten,

Wed. S. PIJLMAN— 5 J Adreskaarten

(3689> J0PSTRA- { Circulaires, Strooibiljetten,

^ Glas- en Reclame-Biljetten,

5 Aanplakbiljetten,

Heden nam de He re onver- J Nota's, Rekeningen,

wacht tot Zich, onzt n geliefden J Kwitantiën, Wissels,

jongsten Zoon en Broeder, ^ Memorandums,

CASPER, 5 Visite- en Naamkaartjes,

in denouderdom vanruim 17 jaar. ^ Rouwkaarten en Rouwcirculaires,

Zijn getuigenis, dat hij door > Enveloppen met Firma,

genade heenging tot Zijn Heere ^ Briefkaart-Formulieren

en Heiland, lenigt onze diepe j en a],e andero ürukwerkeQ

J DE KIJK 5 Zeer bi,1!jk. Keurig net.

A C DE RijK $ Modellen en Monsters voorhanden.

Ruifrok. $ Specialiteit in Christelijke

J. d. de RIJK. S TJ -1 n, v ,

H de rijk i (3687) Bruiloftsliederen.

Amst., 8 Maart 1895. (3691) $ vanrni, *<>«•■

| TABERNAKEL

AANNEMERS, Leden van de ^ Belangstellenden worden herinnerd, Geref. Iverk A ol B, genegen J dat de Voorstelling en verklaring mede te dingen bij de onder- > van den TABERNAKEL zal plaats handsche Aanbesteding voor het 5 vinden D.V. op Woensdag 20 Maart verrichten van eenige werkzaamhe- J a. g. ,jeg avon(jg 71^ uur.

den aan het perceel Heerengracht i Marnixkade 65. (3466)

No. 70, voor rekening van de Geref. 5 I

Ziekenverpleging, gelieven daarvan ^ KNIP»CÜRSUS door toezending van hun adres, J Onderricht in het knippen* en Maandag 18 dezer vóór 4 ure nam. j maatnemen van Dames. en Kinderkennis te geven aan ondergeteekende. > C0stuums) tegen bill. conditiën. Adr. (3684) D. SCHUT. ^ Mej. Elshove, Spiegelgr. 9,bovenhuis.

2e Jan v. d. Heijdenstraat 36. J Spreekuur dag. van 1—3 uur. (3655)

OPENBARE VERGADERING

der Gereformeerde Jongelings-Vereeniging

„MAKMIX,"

bij gelegenheid van haar 12-jarig bestaan, op Donderdag 21 Maart a. s., des avonds ten 8 ure, in de Ilaamkerk.

Spreker: de WelEerw. Heer Ds. P. A. E, SILLEVIS SMITT,

Predikant te Monster. Alle belangstellenden worden beleefd uitgenoodigd.

Toegang vrij. (3650) HET BESTUUR.

Christelijke Normaallessen,

-A-ZVTS TEFL DJLM-

Het TOELATINGSEXAMEN zal, D.V. gehouden worden WOENSDAG 27 MAART, des middags 2 uur, in de Lokalen der Bijzondere School, N.-Z. Voorburgwal 328.

Jongelieden van tenminste 13 jaar oud, die van deze lessen tot opleiding voor het examen als Onderwijzer of Onderwijzeres wenschen gebruik te makeD, kunnen zich aanmelden tot Zaterdag 28 tlaill't bij den Secretaris J HESTA, Lindengracht 85 Bij d aangifte moet het Geboortebewijs worden overgelegd. (3653)

MEYJES & HÖWELER.

FORNUIZEN

in ruim 3tt soorten, Gegoten en Geëmailleerd.

Mangels, Brandkasten,

Wascli Fornuizen,

Tuin-Aiheublement en

Huishoudelijke Artikelen

Afraster dam. JDJ\.1VLTIAK. 10

(3651) Op het nummer letten s. v. p. IÜ«

Zuivere Natuurboter,

MEPPELEB KLUITEN ï% KG f 1.40

GELDERSCHE HAMMEN de 5 Ons 0.42%

OSSEN-ROOKVLEESCH (bij het Stukje) 5 Ons. „ 0.65

BANKETHAMMETJES de 5 Ons 0.24

PRACHTIG SPEK de 5 Ons 0.23

Idem bij 5 Pond 0.22

RAUWE REUZEL de 5 Ons „ 0.80

(3685) II H. BIJTEL.AAR, Prinsengracht 192.

Bij J. BRANDT & ZOON, op het Rusland, UITGEVERS EN BINDERS

DER

BIJBELS ©n KIBKBOEKII

zijn steed-. voorhanden alle soortfn BIJBELS, TESTAMENTEN, PSALMEN, enz (3394)

BIJBELS, TESTAMENTEN en PSALMEN.

Grootste en goedkoopste voorraad aan de Fabriek en Magazijn van A. VAN ROSSUM Jr., 30 jaar gevestigd: Singel bij de Paleisstraat 221/23. NB. Oude Boekeu worden ing bonden of in ruil genomen. (9829)