is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 9, 1895, no 432, 12-05-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* # * In dank ontvangen voor //de Kerkelijke Kas" door HH. Collectanten het bedrag der Collecte ƒ 393.80, waaronder was een gift van ƒ 9.-—Hulpkerk Planciusstraat; aan extra giften van C. W. ƒ 1.—, van J. B. ƒ 0.50, door den Heer H. A. Munnik van J. H. ƒ1.50; van C. plaatsgeld Raamkerk ƒ 2.50; door HH. Diakenen extra giften //dankoffer" ƒ 2.—, van Mej. W. ƒ 0.50; door Ds. B van Schelven, van eenige jeug lige Zusters ƒ 12.50, van een Broeder uit Zuid-Afrika, uit dankbaarhe'd voor wat hij in de kerk van Amsterdam genieten mocht., f 20.—, door den Heer L. <i. WeiszvanV. W. voor de Kerkelijke Kas ƒ 10.—, voor plaatsgeld Eaamkerk ƒ 10.—.

Namens de Financieële Commissie, F, J. 1). THEIJSE.

* * * Ingekomen bij het College van Collectanten, gecollecteerd voor de Scholen: Keizersgracht tk er k ƒ 1.—, Boomslootkerk ƒ 1.—, Planciusschool lett. K. f 0.50, oud-leerliag T. ƒ 0.20, Raamkerk voor de Zending, ƒ 0.50 van M. D , Keizersgrachtkerk voor 's Heeren Loo ƒ 3.— van K. B. W.

E. JANSEN, Penningmeester.

* * * Ontvangen voor de Armen, door Ds. de Gaay Fortman, van N. N. ƒ 1.50, door Diaken Weisz, dan Y. W. ƒ 10.— door Ouderling van Waarden van een Zuster der gemeente ƒ20.—, Raamkerk //dankoffer" ƒ 1.—, Keizersgrachtkerk, van C. W. ƒ 1.—, Planciusschool ƒ9.—, door Diaken Stoltink, van A. Y. ƒ10.—, legaat van wijlen Mej. A. Dolleman, weduwe van den Heer Reinners ƒ 500.—.

Voor de Weezen: Legaat van wijlen Mej. A Dolleman, weduwe van den Heer Reinners ƒ 200, Raamkerk //dankoffer" ƒ 1.—, Keizersgrachtkerk van C. W. ƒ 1.—.

F. L. VAN DER BOM.

* * * Met dankzegging ontvangen voor de Weezen van Mej. S. ƒ 5.—.

Namens de (jommissie voor Weezenverpleging J. P. VYEISZ.

(Gereformeerde Ziekenverpleging.

Ofschoon onze nieuwe woning hare voltooiing nadert, is zij toch nog niet goed. Eer zij gereed komt, hopen we haar ter bezichtiging te kunnen stellen voor alle belangstellenden. Het zal dan echter slechts het huis kunnen zijn zonder zijne volledige stoffeering. Doch dit zal niet hinderen voor iemand, die eenige verbeeldingskracht heeft. Hoe meer nu het tijdstip nadert onzer verhuizing, des te meer moeten wij ons doordringen van de grootere verplichtingen die wij op ons nemen. Konden wij nog maar grootere verplichtingen dragen, we zouden ook alle kranken voor wie men komt vragen, opnemen. Doch laat ons afwachten wat de Heere doet. Hij kent zijn tijd. Intusschen bevelen wij de Ziekenverpleging ook nog in hare oude gedaante aan de voorbede der broederen en zusters. Mogen de gaven vermeerderd, die biddend gegeven worden.

Met hartelijken dank ontvingen wij : door bode Lursen mej. H. L. \V. 25 c.; gecollecteerd Baamkerk mej. A. W. S. 1 coupon Kerk. Kas f 2.25, Funenkerk mej. W. 25 c., Nieuwe kerk N.N. f 5, Oudekerk W. f 1.— ; voor bewezen diensten door de pleegzusters: mej. G. f 10.—, fam. Gr. f 2.50, mevr. v. L. f 10.—, mej. K. f 1.— ; dienstmeisje A. M. 50 c.; Br. W. t 1.—; Br. G. f 2.50.

Ds. N. A. DE GAAY FORTMAN, Poorz.

W. KUIJPER, Secretaris-Peuningm.

Vergadering van deu kerkeraad op Donderdag 9 Mei, des avo.ds 7 uur.

Praeses, Ds van Son; Scriba, Dr. Butgers. De vergadering wordt geopend met gebed en de lezing van Bomeinen 13.

Tegenwoordig zijn 6 predikanten en 30 ouderlingen.

Een bericht van overlijden wordt den sub-scriba in handen gesteld, wijl de familie reeds werd bezocht.

Een exemplaar van „de Heidenbode", April 1895, wordt voor kennisgeving aangenomen.

Na gegeven inlichtingen wordt aan een deiouderlingen van de Funenkerk opgedragen, een bezoek te brengen aan een broeder, die zich beklaagt, dat hij Zondag bij den doop van zijn kleinkind zijn plaats moest verlaten.

Op een brief van den kerkeraad van Watergraafsmeer met bericht, dat een zijner leden met attest van zijnentwege, alhier belijdenis des geloofs heeft afgelegd zonder dat daarvan mededeeling volgde, zal worden geantwoord, dat dit verzuim wordt erkend en dat er overeenkomstig den eisch in deze, voortaan zal worden gehandeld.

Aan de betrekkingen eener overledene, die volgens ingekomen schrijven enkele legaten vermaakte, zal worden bericht, dat de kerkeraad zich met deze zaak niet kan inlaten.

Br. Breen doet mededeeling omtrent de vergadering van den kerkeraad aan de Keizersgracht, door hem als deputaat bijgewoond.

Dr Kuyper brengt rapport uit in zake de kwestie, bij de censura morum, op de vorige vergadering gerezen, welke bevredigend ten einde is gebracht. Wordt besloten daarvan de diaconale vergadering in kennis te stellen.

Toegestaan wordt de Doop voor een kind van drie jaren.

In verband met het H. Avondmaal, dat Zondag weer zal worden bediend, worden maatregelen genomen, opdat Gods Verbond niet ontheiligd worde.

Besloten wordt, om in de week van Hemelvaartsdag de huwelijksbevestiging te doen plaats hebben niet op Donderdag maar op Vrijdag.

Medegedeeld wordt, dat de classe ditmaal niet zal saamkomen op den tweeden Woensdag van Juni, maar op Woensdag 29 Mei, met het oog op de Provinciale Synode.

Na de rondvraag sluit de Praeses met dankzegging.

!

Gereformeerde Kerk te Amsterdam A. !

i

* * * Maandag 13 Mei, 's avonds te 1)4 uur, vergadering van den Kerkeraad in de Nieuwe kerk.

5

Geliefde Broeders en Zusters!

X

Als naar gewoonte volgt hieronder een drie- | maandelijksche staat (van 1 Januari tot 31 Maart jl.) 5 van de ontvangsten en uitgaven der armen- $ administratie. ^

Zooals u wel zult bemerken, waren de uit- $ gaven weêr grooter dan de ontvangsten, want 5 het saldo van f 404.47, wat op uit" Maart aan- $ wezig was, mag niet batig genoemd worden, $ omdat in de ontvangsten een bedrag van ƒ500.— $ gemeld is, hetwelk diakenen verplicht waren te 5 leenen, zoodat de kas feitelijk met een tekort $ van p. m. f 96.— sluit. Daarbij komt dat er nog $ vele rekeningen te vereffenen zijn, zoodat, indien $ de gaven niet milder toevloeien, uwe diakenen 5 het volgende kwartaal voor een nog belangrijker $ tekort komen te staan. ^

Op dien ongezonden toestand veroorloven zij ^ zich u te wijzen en andermaal een beroep te 5 doen op uwe gewaardeerde medewei king en $ offervaardigheid, opdat Brceders diakenen door $ u in de gelegenheid worden gesteld de vele $ nooden ook maar eenigszins te helpen lenigen. 5 Da Heere, wiens het goud en het zilver is, $ verleene u daartoe den wil en het vermogen, $ en neige uwe harten tot liefdadigheid.

5

Namens de Diakonie, 5

J. VAN DER TAS. Voorzitter. \ C. F. VON MEIJENFELDT, Secretaris. \

Amsterdam, 10 Mei 1895.

1

Driemaandelijksche Armen-administratie van Primo Januari tot Ultimo Maart.

Ontvangsten.

Aan Saldo Ultimo December 1894 . f 337.55K „ gewone Kerk-collecten . . . „ 1399.18 „ Collecte b/d. Huwelijksinzegeningen 15.22

„ driemaandelijksche Collecte v/li.

Wees-, Oude Mannen- en

Vrouwenhuis 249.07

„ diverse Giften v/d. Armen . . „ 494.22 „ „ . v/h. Gesticht. . „ 37.— „ Weesbus Oude-enPlantagekerk „ 79.79 „ Saldo niet uitbetaalde aangevraagde losse Giften . . . „ 7.50 „ aandeel algemeen Armengeld. „ 136.99 „ korting betaalde rekening Doc-

ter en Apotheker . ... r —.75

„ geleende Gelden . ... „ 500.—

f 3248.27 K

Uitgaven.

Per vaste bedeeling. . f 1881.75

„ diverse losse Giften „ 203.68 „ Subsidie Wees-, Oude

Mannen- en Vrouwenhuis „ 100.—

„ Broodrekeningen . „ 52.06

„ Bekening y«or Schoenen „ 18.15

,, Geleideloon i. Blinden. „ 8.75

„ Schoolgelden . . „ 217.45 „ Bekening voor Spek

en Coke . . . „ 120.34 „ Docter- en Apothekers rekening . „ 79.45 „ Verplegingskosten

Ziekenverpleging „ 18.50 „ Bekening Schrijfbehoeften. . . . „ 5.85 „ diverse Maand- en

Jaarcontributiën. „ 28.—

„ rente geleendo golden . „ 104.82M

f 2843.80M

Saldo op Ultimo Maart „ 404.47

f 3248.27 M

* * * Gecollecteerd Oude kerk voor de scholen onder lett. N. N. ƒ 10.— ; Nieuwe kerk voor de scholen een pakje stuivertjes enz. ƒ 11.30, voor de scholen onder lett. N.N. ƒ5. — ; Plantagekerk voor de armen, dankoffer voor berstel f 1.— ; Nieuwe kerk voor het weeshuis lett. N.N. f 5.—, voor de armen f 5.—, voor de ziekenverpleging f 5. -, voor de zending f 2.50, voor de zending onder Israël, f 2.50; ingekr men bij Diaken Pouwels, voor de armen en voor de kerk onder lett. M. B. elk f 5.—.

H. GROENENDIJK C.Az

* * * Voor de scholen is ingekomen: bij den Ouderling A. W. Brenning, een geschenk af 100 van mejuffrouw de wed. B. Deze zuster had het voornemen, genoemd bedrag bij haren dood aan de scholen na te laten, doch kwam op de gelukkige gedachte dit geschenk bij haar leven reeds af te staan. Spare de Heere haar nog vele. jaren, waarin het haar gegeven moge zijn den bloei en voorspoed dezer scholen te aanschouwen.

Nog is ingekomen: de collecte voor de scholen, op Zondag 5 Mei jl. gehouden, a f 145.10, benevens 3 giften, een a f 11.30, een a ƒ 10. en een onder letters N.N. a f 5-, te zamen f 171.40. In aanmerking nemende, dat op dezen Zondag in een der kerken het H Avondmaal werd gehouden, stemt de opbrengst dezer collecte tot blijdschap en dankbaarheid, en blijkt het dat de gemeente de scholen, die de Heere haar gaf, waardeert en liefheeft.

Houde de Heere dit zijn werk in 't leven en gedenke de gemeente steeds hare scholen met hare gaven en gebeden.

De Penningmeester, F. H. VON MEIJENFELDT.

9 Mei 1895.