is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 9, 1895, no 443, 28-07-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LOGTENBSRGr's Advertentie-Bureau, — Oldenbarneveldtstraat 96.

(4276)

Alle haver in haren natuurlijken toestand bevat

FUSELOLIE.

Gelijk vrij algemeen bekend is, werkt deze olie branderig verhittend en prikkelend op het bloed.

Van geen enkel merk buiten

H.-0«

kan gezegd worden, dat de fuselolie GEHEEL verwijderd is. De dubbele koking door stoom en heete lucht bewerkt dit. Geene enkele fabriek ter wereld kan dusver de haver aldus bereiden!! (4528) & Ongeëvenaard in fijnheid van sina:>lt.

kevert daarom IJ maal meer uit dan de gewone soorten!

Hn THornby's Oatmeal.

*V.t HAVERMOUTH.

Een knappe Jongen

kan geplaatst worden ter Steendrukkerij van L. KUIPERS, Recht Boomsloot 18. (4616)

Terstond GEVRAAGD een

bekwame Schoenmaker

der G. G. om als zoodanig op te treden en zelfstandig te werken op een plaats in Zuid-Holland, waar veel Gereformeerd volk woont. Fr. brieven onder No. 4622, Bureau van dit blad.

Een net Burgermeisje, 18 jaar, , G. G„ van goede getuigen voorzien, zoekt tegen Augustus geplaatst te worden in een klein gezin. Op eene goede behandeling zal meer gelet worden dan op hoog salaris. Brieven franco letter A A, aan H J. WINTER, Boekhandel, Goudsbloemstraat 41. (4627)

Men zoekt voor een beschaafd MEISJE van nette familie, die geschikt is zelfstandig in een huishouden op te treden, als zoodanig plaatsing. Br. franco, onder No. 4615, Bureau van dit blad.

Wordt gevraagd een NET MEISJE, uit een Christelijk Gezin, om behulpzaam te zijn in het iiuishouden en genegen in den Winkel te assisteeren Men gelieve de briefjes, onder letter "W, franco op te zenden aan het bureau van dit Blad.

W. VAN JAARSVELD,

04. Zwanenbnrgwal 04.

FABRIKANT VAN

Binnac- m Buiten~3aIousieën.

Beveelt zicli teven* beleefd aan tot bet Afnemen, Bewaren, Schoonmaken, Repareereii, Schilderen en wederom ophangen derzelven, tegen concurreerende prijzen.

ISMfifüMS r («LOUSIEBAND. beste kwaliteit en prima qualiteit KOORD per Meter verkrijgbaar. (728)

De eenvoudigste en vlugste manier om boorden, manehetten enz. met weinig moeite.

mam Zoo schoon als nieuw mam te stijven, bestaat alleen in het gebruik van — Mack's Dubbel-Stijfsel. —

Elke proefneming leidt tot voortdurend gebruik.

Alom in voorraad a 15 cent per pakje van J/4 Kilo.

Eenige fabrikant en uitvinder Heinrich Mack, UIm a. Donau. (4381)

P. HUMFELD,

Leeraar in het Boekhouden, Handelsrekenen en Handelsrecht, Van Oldenbarneveldtstraat, 84.

Belast zich met het in orde brengen en bijhouden van Administratiën, enz. (3815)

(3875)

IP. LAMERIS Wzn

HORLOGEMAKER.

Leidschestraat81,

Goedkoopst solied adres. (3080)

IM. BREEBAART.Ï

Grootste en fijnste keuze

Amerik. ORGELS,!

Smith, Worcester, Story & Clark. I

22. Damrak 22.

J. VAN DEN BRINK,

Mr. KLEERMAKER,

beveelt zich beleefd aan voor het maken, repareeren en keeren van alle soorten Heerenkleeding, Bloem straat 25 (4610)

K. WINGELAAB,

JK.leerhleeker,

Oud-Loosdrecht,

Lid der Geref. Kerk, beveelt zich beleefd aan. (4463;

m-" thEE en KOFFIE in soorten. "W

M. .1. BEEKLIA'G. Rozengracht 17. (3936)

MKüBKlvBN

in alle soorten verkrijgbaar bij

= J. V A iV 1? TJ T T IS JX,

Martelaarsgracht 13. <3847)

P. VAN EIJK

FIRMA JOHANNES KRAMER & Co.

Bam 15-1*7, Amsterdam.

Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden en Zilveren Munten en vreemde Banknoten Sluiten PROLONGATIEN en BELEENINGEN.

A t'üicis gelde» & DEPOSITO met 1 dag opxe^gini;, tegen eene rentevergoeding van X pCt. onder de prolongatiekoers. Bedragen tot en met Duizend tiulden worden op vertoon terugbetaald. (3993)

Gevraagd:

eene eenvoudige, knappe DIENSTBODE, die netjes kan werken en een burgerpot kan koken. Loon f 100.— Zich te vervoegen Jacob van Lennepkade la huis, 's middags van 2 —4 uur, 's avonds van 7—8 uur. (4602)

Een Kindermeisje

gevraagd, voor den dag, niet beneden 16 jaar, om met September in dienst te treden, of met 1 Augustus om dan vier weken mede uit de stad te gaan. Adres Oosterpark 64.

(4619)

Een flinke Dienstbode

gevraagd tegen 1 Aug. van goede getuigen voorzien (wasch buitenshuis). Zich te vervoegen liafst in persoon, Van Oldenbarneveldstraat 80, huis. (4601)

In een Christelijk gezin bestaat gelegenheid voor kost en inwoning met vrij Kamertje, tegen billijke conditiën. Briev franco No. 4618, Bureau van dit Blad.

TF KOOP 2 lette Huizen brt.

■ llllUr Muiderpoort huur f 1500,— p. j. Koopsom f 15000.— viij op naam, f 1'»000.— & P°als Hypotheek; voorts een Winkelhuis, Egelantiers'raat, huur f 408. p j. Koopsom f 3800.—, vrij op naam. Br. fr. bij de Makelaar F. KROEZE, 2e v. Swindenstr. 5. (4600)

TC U||j|D met aannemelijke I L. nUUn conditiën, ruime Winkel- en Toehuizen; Bovenhuizen, bevattende 3 Kamers, 2 groote Alcoven en Keuken, liuurpr. van af f 3.— per week, Reinwardtstraat bij het Oosterpark, No. 43, 45, 47 en 49, en Dapperstraat 109. Voorts 2 nette Bovenhuizen met 2 buren, huur f 15 en f 10 p. m., Nieuwe Leliestraat 99. (4599)

TE HUUR

een Huis met Tuin, v. kl. gezin, f 3,75 en een Bovenhuis f 3,25 p. week, te bevr. bi) den Heer WITPEN, le Weteringdw str 73. (4608)

TE HUUR:

een vrij, gestoffeerd of ongestoffeerd

KAMERTJE. Bloemstraat 59, boven (4630)

Huis te huur,

VINKENSTRAAT 77, waarin een Melkaffaire is uitgeoefend. Huur f 3.50 per week. Te bevragen bij J. RAMAN, Nassaukade 118. (4586)

TE HUUR:

een NET WINKELHUIS, Albert Cujpstraat 171, & f 0 per week. Te bezichtigen alle werkdagen. Sleutel op No. 169, en voorts te bedragen bij M. J. ARNTZEN, 3e Weteringdwarsstraat 28. (4620)