is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 9, 1895, no 444, 04-08-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gereedschap aangeschaft, Jat voor het Braille- J schrift noodig is. Ook hebben wij het Evangelie » van Johannes in Brailleschrift ontboden, benevens j Ps. 32, 42, 84 en 116, een stukje over Ps. 73: 25 J „Niels nevens God" en een boekje: „Cassy, of j de kleine pelgrim inet den zwaren last." 5

Een paar traktaatjes zullen spoedig gereed zijn; s en boekjes en blaadjes zijn nog voorhanden, die 5 wachten, of ze de een of ander wil overbrengen 5 in Brailleschrift 5

De bewijzen van belangstelling hebben ons ; goed gedaan. Blinden kunnen wij noemen, wier J hart zich verblijd heeft, toen wij wilden beproeven j eene bibliotheek voor blinden op te richten. Zij | wisten bij ervaring, dat er werkelijk behoefte is 5 aan Christelijke lectuur voor blinden.

Wie wil ons helpen, opdat wij boeken en j blaadjes voor de blinden beschikbaar hebben ? j En is er iemand, die een boekje of blaadje in j Brailleschrift ter leen wil ontvangen om aan een 5 blinde te laten lezen, die geve daarvan kennis aan | ondergeteekende, die zoo mogelijk aan dat verzoek 5 gaarne zal voldoen.

^Mevrouw Lindeboom houdt zich nog steeds * ^aanbevolen tot de ontvangst van gaven. A\ ij ! ontvingen tot nu toe ƒ 40.20lA; daarvan hebben | wij uitgegeven f 18.85, maar nog moet een leke- j ning betaald die ongeveer f 6 zal bedragen, terwijl j voor schrijfgereedschap, papier, inbinden en aan- ! koop van geschriften enz. spoedig vrij wat geld | noodig kan wezen. Eene dame in den Haag ver- ; blijdde ons door ons een machine voor blinden- ! schrift te zenden; dat was ons zeer welkom; zij j heeft ons reeds goeden dienst bewezen.

En hoe zouden wij ons verblijden, indien ; spoedig eene Christelijke inrichting voor blinde kinderen en jongelieden kon verrijzen! Er zijn blinden, die deze zaak gedurig gedenken in hunne gebeden. De Heere doe hen dien wensch verkrijgen.

Mevr. Wed. H. DE COCK— Dozy. Kaïnpen, 6 Juli '95.

De Gereformeerde Kerken in Nederland.

Tweetal: te

Bunschoten A: W. Bosch, te Vrijhoeven-Grevelduin-Iiapolle (N.-Br.) en J. R. Dijkstra, te Joure.

Beroepen.; te

Slcen (ol. Coeverden), B. J. Lamberts, oand. te Hasselt.

Langeralc (cl. Gorkum), J. Vesseur, cand. te , Kampen.

Sprang (N.-Brab. , J. C. C Voigt, cand. aan de theologische school te Kampen. . Nieuw-Vennep (Haarlemmermeer), J. Breuke* laar, te Bodegraven.

Katwijk aan Zee, G. Wielenga, cand. te Kampen.

IJlst, G. B Oberman, cand aan de V. U.

Bierum (Gron.), J. Groenewegen, te Hoogeveen (Dr.) A.

Aangenomen: naar

Drogeham (Fr.) A. H. Stutvoet, te Oosterend Texel).

Breda: W. Kapteijn, te Goes.

Bedankt: voor

Beekbergen, W. F C. van Lingen, te Lollum.

Aalten (Geld) B, J. D. van de Velden, te Midlelburg C. ,T

Burum, (Friesl.), H te Velde, te Varseveld Geld.).

llolwerd, G. P. Oberman, oand. aan de V. IJ.

Vianen B, J. J. Westerbeek van Eerten J.Bzn., te Kampen.

Werkendam, J. F. van Anken, te Urk.

Aalden ,cl. Coeverden), J. van Müntgem, te Harderwijk.

VOOB KINDEBEN.

Nu of nooit.

III. |

{Slot). \

Daar gekomen, klopte hij hevig aan de reeds $ geslotene deur (het was reeds negen uur in den 5 avond), en hij riep zoo hard en zoo angstig, dat ^ Je broeders daar binnen er door verschrikt werden 5 en meenden dat iemand een ongeluk overkomen ^ was. Verbeeld u hunne verwondering, toen zij, 5 haastig de deur opendoende, den hun bekenden $ jongen Bramin voor zich zagen. Doodsbleek en j in de hevigste ontroering stortte hij zich naar j binnen onder den uitroep:

„Ik weet dat ik een zondaar ben, en dat Jezus 5 Christus mijn Heiland is; hier ben ik, doet thans ! met mij wat gij goedvindt; ik kan de wroeging ! van mijn geweten niet langer verdragen."

Nu was het hooge woord er uit, de slagboom j was gevallen en van dat oogenblik af kwam er » vrede in deze arme, gejaagde ziel. De zendelingen j namen hem vol vreugde bij zich op en hielden j zijn verblijf ten hunnent zooveel mogelijk geheim, j omdat zij met hem voor geweldadigheden van de ; zijde zijner familie vreesden. Den eerstvolgenden ! Zondag werd hij openlijk in de kapel gedoopt, : nadat hij den dag te voren door een vriendelijk \ gesprek met eenen jongen, doch geleerden Maho- j medaan, die ook reeds sedert lang het christendom j als waarheid Gods had leeren kennen, dezen over- ! reed had, zich te gelijk met hem te laten doepen. ; De Heere zorgde dat deze plechtigheid, waarbij j de jeugdige Bramin den naam Johannes bekwam, i door niets werd verstoord.

Een paar dagen later was het echter in de hooge kringen waartoe hij behoort had algemeen bekend, dat hij het geloof der christenen had aangenomen. Zijne familie, die dit als de grootste schande aanmerkte welke haar kon worden aangedaan, deed alle moeite om er hem van terug te brengen, en ontzag zich niet elk middel aan te grijpen, om hem zelfs met geweld weer in haar midden te krijgen.

In het eerst kwamen zij met tranen en smeekingen,

en zij smeekten hem om tot hen weder te keeren;

laarop dreigden zij, dan weder trachtten zij hem loor vleierij te gewinnen, en toen ook dit niet lielp, schilderden zij hem den toestand zijner betrekkingen, hoe zij door hem met smaad overaden en verlaten werden: zij spraken van de smart zijns vader-, van de tranen zijner vrouw 3n kinderen, enz. Inderdaad, het was een zeer iware strijd voor een hart dat verre van ongevoelig was, — doch de Heere sterkte den jongbeieerde, zoodat hij zijne belijdenis getrouw bleef, jn op alle beden en dreigingen slechts antwoordde, lat hij Jezus tot geenen prijs weder zou verlaten.

Ziende dat al hun spreken en smeeken niet liielp, namen zij hun toevlucht tot geweld, en het kwam zoo ver, dat de Heidenen zich ten getale van vele honderden om de woningen van de zenJelingen vereenigden en daar eene beweging verwekten, die den omtrek van de verblijven des vredes in eene kampplaats veranderde; want toen de zendelingen hun Johannes over de binnenplaats naar eene der andere woningen wilden geleiden, werd op eens de kreet gehoord: Grijpt aan, grijpt aan! en oogenblikkelijk werden zij van de Heidenen omringd, en zij hadden zich met hunne armen en handen dapper te verweren, zoodat het hun ter nauwernood gelukte hem weder in hunne eigene woning in zekerheid te brengen. De woede der oproerigen werd hierdoor nog grooter; dreigend omsingelden zij het huis, en de bewoners konden ieder oogenblik een bestormenden aanval verwachten.

In den hoogsten nood kwam echter de hulp. Op bevel van de Engelsche overheid, die van de zaak gehoord had, verscheen de politie, die het volk uit elkander dreef, zoodat de menigte zich spoedig verstrooide. Wel is waar verzamelden zich nog dagen lang velen voor en om de woning der zendelingen, doch er vonden geene gewelddadigheden plaats, dewijl de Regeering daar eene wacht zette, die er verbleef, zoolang het voor de veiligheid der zendelingen noodig was."

„Deze Fschatr Dhari Singh", bericht de zendeling \erder, „is tot hiertoe nog in leven en verschaft den zendelingen veel vreugde. Daar de storm der vijandschap thans bedaard is, kan hij vrij gaan waar hij wil, en hij is de broeders en zusters in den zendingarbeid van grooten dienst. Wat zijne vrouw en kinderen aangaat, deze waren nog altijd van hem gescheiden. De eerste had evenwel in den laatsten tijd eenige meerdere toegankelijkheid voor het Evangelie doen blijken, zoodat men eenigen grond had voor de hoop, dat zij hem weldra volgen zou.

Correspondentie.

Aan C. K. Ook zóó kan uw stuk niet geplaatst dan na weglating van een deel er van.

Aan M. J. H. Voor de beschikbare ruimte is uw stuk veel te groot van omvang.

Aan H. S. Alleen voor de bespreking van zaken, niet van personen kan eenige ruimte voor inzenders beschikbaar gehouden.

Advertentie!!.

Ondertrouwd:

PHILIPPUS GROENEVELD en

JANTJE FRANCISCA KORNELISSEN.

Amst., 1 Aug. 1895. (4660)

Ondertrouwd:

JACOBUS VERHAGEN en

CATO NAAFS. Amsterdam, 1 Aug. 1895. (4662)

Ondertrouwd:

A SIJBRANT en

J. C. M DE BRUINE.

Amsterdam,) ,

Rotterdam, ) 1 AuS- 1895' (4646)

Heden werden wij verblijd met de geboorte eener flinke Dochter.

P BEEKMAN JB.

M. BEEKMAN,

geb. Mulder.

Amst., 31 Juli 1895 (4635)

Zoo de Heere wil en zij -•& leven, hopen onze geliefde

Ouders, Behuwd- en Groot- §<I*| ouders,

-»|§ Arnold Bruijnjé jf"~

:J en F

-•f1 Elizabeth van der Keijl, jg£ '*,l\ den 17en Augustus hunne

|j 371/2 Jarige Echtvereniging f

te herdenken. (4664)

HunDe dankbare Kinderen, pT_ Behuwd- en Kleinkinderen.

Bevallen van een welgeschapen DOCHTER,

MARIA SUSANNA PERSENAIRE, geliefde Echtgenoote van

C. WILLEMSE. Oostkapelle bij Middelburg,

27 Juli 1895. (4673).

Eben Haëzer.

Zoo de Heere wil en zij leven, hopen onze geliefde Ouders ATJKE BEINTEMA en

ADERIANA MEIER, den 19en Augustus a. s., hunne

35-3arige Echtvereniging

te gedenken.

Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Amst., 19 Aug. 1895. (4637)

Zoo de Heere wil, hopen onze geliefde Ouders

HENDERIK ALBERTUSjv.D.MEIJ en

KLARA MARIA SMIT den 9en Aug. a. s., hunne

30-3arige Echtvereniging

te herdenken.

Hunne dankbare kinderen, MARIA KLARA. (4647) JOHANNA HENDERIKA. HENDERIK ALBERTÜS.

Den 7en Aug. a s. zal het 20 Jaar ereleden zijn, dat

GEZINA WEINANDA BAALE, hare betrekking als Dienstbode, bij den Heer J. BOS aanvaardde, die zij gedurende dien tijd in allen vlijt en ijver waarnam.

G. J. L. MULLER.

A. M. MULLER — (4649) Tenge.