is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 9, 1895, no 446, 18-08-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïoMa^l^Xigusras

9e Jaargang No. 446.

flmslBrflamsctie KerKDofle

Officieel Orgaan van DE GEREFORMEERDE KERKEN Alhier.

Abonnementsprijs / 1,—; franco per post f 1,25 per

jaar, bij vooruitbetaling te voldoen, jpfe Afzonderlijke nummers aan de Kiosken Cents.

K ANTOO R:

Lokaal DE BRAKKE GROND.

Prijs der Advertentien 1 —5 regels 371.9' Cents; —

elke regel meer Lr'j?! Cents.

Groote letters naar plaatsruimte. M JjJ

G ODSDIEN STOEFENIN GEN

IN DE WEEK VAN

18 tot 24 Augustus 189 5.

De Bediening van den H. DOOP zal plaats hebben Zondagnamiddag in de KEIZERSGRACHTKERK, 's avonds in de RAAMKERK, FUNENKERK en Woensdagavond in de KEIZERSGRACHTKERK.

Aan te schellen bij den Koster.

Zondag 18 Augustus.

Catechismus, Afdeeling 33.

KEIZERSGRACHTKERK . . 10 uur voorm. B. VAN SCHELVEN.

2 „ nam. H. W. VAN LOON.

6 „ 'B av. J. J. STEINHART,

Pred. te Nunspeet.

RAAMKERK 10 uur voorm. N. A. DE GAAY PORTMAN.

6 „ 'B av. W. VERHOEFP,

Pred. te Ridderkerk.

FUNENKERK 10 uur voorm. J. J. STEINHART.

6 „ 's av. N. A. DE GAAY FORTMAN.

Catechismus.

BOOMSLOOTKERK . . . . 10 uur voorm. W. VERHOEFF. BUITEN-AMSTELKERK. . .10 uur voorm. H. J. REUYL,

Pred. te Dordrecht.

School PLANCIUSSTRAAT . 10 uur voorm. H. W. VAN LOON.

Woensdag 21 Augustus.

KEIZERSGRACHTKERK . . 8 uur 's av. J. LANGHOUT,

Pred. te Haarlem.

Donderdag 22 Augustus.

KEIZERSGRACHTKERK . . 2Jl> uur nam. Huwelijksbevestiging.

Aangifte voor den DOOP Dinsdagsavonds van TA—10 ure in de Nieuwe Kerk.

Zondag 18 Augustus.

Catechismus, Afdeeling 33.

NIEUWE KERK 10 uur voorm. W. H. GISPEN.

5>£ „ 's av. A. BROUWER.

OUDE KERK 10 uur voorm. A. BROUWER.

„ 's av. L. NEJ JENS.

PLANTAGE KERK 10 uur voorm. L. NEIJENS

5K „ 's av. W. H. GISPEN.

Woensdag 21 Augustus.

OUDE KERK 7^ uur 's av. B. VAN SCHELVEN.

Woensdag en Donderdag 21 en 22 Augustus.

OUDE KERK 2% uur Dam. Huwelijksbevestiging.

Officiëele

Berichten.

* * * Vergadering van den Kerkeraad, Donderdag 22 Augustus, des avonds te 7 uren, Praeses: Dr. A. Kuyper, Scriba: Ds. P. van Son.

Stukken en brieven, voor den Kerkeraad bestemd, moeten minstens 24 uren vóór de vergadering bij den Heer P. Goedhuys, Plantage Middellaan 64, bezorgd worden, om nog in behandeling te kunnen komen.

AANVRAGEN VOOR DEN H. DOOP, HUWELIJKSBEVESTIGING en ATTES1ATIËN.

Gecommitteerden des Kerkeraads houden zitting Donderdag 22 Augustus, des avonds van half zes tot half zeven ure, in het Gebouw KERKSTRAAT 109, voor hen,

die kinderen hebben aan te geven voor den H. Hoop, (met vertoon van bewijs van lidmaatschap en geboortebewijs van den burgerlijken stand);

die attestatiën hebben in te dienen (met opgavt van adres) of aan te vragen; (laatstgenoemden met inlevering van bewijs van lidmaatschap);

die hun huwelijk wenschen bevestigd te zien, (zooveel mogelijk 14 dagen te voren en met overlegging van bewijs van lidmaatschap) enz. Praeses: Ds. D. J. Karssen.

Hun, die zich wenschen aan te sluiten bij de Gereformeerde Kerk, wordt bericht, dat daarvoor gelegenheid bestaat aan de bekende adressen, vermeld in No. 445 van de Kerkbode.

* » * De Collecte voor het Christelijk Onderwijs zal gehouden worden op Kondag 25 Augustus e. k., aan het einde van alle godsdienstoefeningen.

* » * Het bureau van Diakenen is gevestigd in de Kerkstraat by de Spiegelstraat No. 109.

VERHUIZINGEN. MF" "(n taden der Kerk wordt drinttF®» gend verzocht, in geval van verhuizing daarvan schriftelijk niededeeling te doen aan den Heer P. Goedhuys, Plant. Middellaan 64; of aan een anderen ouderling der Kerk; of aan de Kosterij van de Keizersgracht-, Raam-, Fun«n- of Boomslootkerk, alwaar bussen zijn geplaatst; en dan met duidelijke opgave der namen en voornamen voluit van allen die tot het gezin behooren, voor zoover zy tot het' H. Avondmaal zijn toegelaten, alsook van waar en waarheen zij verhuizen.

Eveneens wordt men dringend verzocht bericht van overlijden te zenden van leden der Kerk.

* * * Vergadering der Corporatie Wijk Vin, Dinsdagavond half negen (20 Aug. 1895), Haarlemmerdijk 100.