is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 9, 1895, no 447, 25-08-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niets debiteerden dan ivat den Kerkelijken stempel der goedkeuring d> oeg.

Ds. A. Littooy van Middelburg zal de vraag bespreken: Hoe kan „Filippus" het best bevorderlijk zijn aan den arbeid der Christelijke barmhartigheid in ons land ?

Wie logies verlangt of middagmaal, gelieve dit aan te vragen bij den heer Jac. Post, Ged. Oude Gracht 15, te Haarlem, uiterlijk zes dagen te voren.

Woensdagavond te acht ure wordt in de Noorderkerk, Ridderstraat, een bidstond gehouden voor „Filippus". Hierbij za' voorgaan : Ds. J. Westerhuis, te Groningen.

Naar wij vernemen zal het portret van wijlen Ds. J. J. A Ploos van Amstel, bij den boekhan delaar A. Jongbloed te Leeuwarden worden uitgegeven, ten voordeele der Chr. Scholen.

De Gereformeerde Kerken in Nederland.

Brietal; te Lutjegast, (Gron.), W. Bouwman, cand. te Nieuwe-Pekela; C. Bos, cand. te Baflo en B. J. Lamberg, cand. te Hasselt.

Tweetal: te Schipluiden : G. Elahoven, cand. te 's Graven" hage en S. Tromp, cand. te Woudsend.

Beroepen: te Enschede, ü. J. Wijers, te Voorburg.

Cubaard, K. Troost, te Ambt-Yollenhovon. Schipluiden, G. Elahoven, cand. Scharnegoutum c. a., A. Roorda, te Zuid-Boijerland (Z-li.).

Hoornbergum c a, A. S. Schaafsma. cand. te Grootegasc.

Aangenomen: naar IJlst, G. P. Oberman, cand. aan de Vrije Universiteit.

Burum, J. Groenewegen, te Hoogeveen A. Hoofddorp, A. M. Diermanse, cand.

VOOR KINBER.EN.

De biddende Dienstknecht.

HI.

[Slot).

Terwijl B. zijnen neger al deze voorrechten opnoemde, straalden diens oogen van verrukking, m hij ving aan luide te lachen en God te loven sn te prijzen. Nadat hij van zijnen gewezen meester een hartelijk afscheid genomen en hem alle mogelijke heil gewenscht had, volgde hij den koopman naar het magazijn, om daar zijn nieuwen dienst in te gaan.

Met de volgende scheepsgelegenheid werden ook zijne vrouw en kinderen overgebracht.

Toen in het volgende voorjaar de heer B. op zekeren dag voor de deur van zijn magazijn stond, zag hij een heer van een schip afkomen, die met groote haast op hem toe trad. Hij herkende in hem den overste Williams. Zij begroetten elkander, en toen de aangekomene naar Mozes vroeg, zeide de koopman dat hij juist op den zolder in het koren bezig was en noodigde Williams uit, de trap maar' op te gaan, dan zou hij hem wel vinden. Deze deed het. Na een oogenblik hoorde B. een bijzonder geluid op den zolder; hij luisterde en vernam dat iemand luid snikte en een ander niet minder luid sprak. Nieuwsgierig wat er gaande mocht zijn, ging hij ook naar boven, en daar zag hij zijnen dienaar op de eene knie gebogen liggen, terwijl hij met beide handen den heer Williams omvat had, en daarbij een vloed van woorden uitte, afgebroken door het geween

van den diep bewogen overste. Het waren echter tranen der vreugde en woorden der dankzegging aan God.

Zoodra Williams zich een weinig hersteld had, vernam de koopman wat er gaande was. „Sedert Mozes heenging," verhaalde de overste, „heb ik rust noch duur gehad, ik kon zijne gebeden niet uit mijne zinnen zetten wat ik ook beproefde, en het behaagde God mijne sluimerende ziel er dermate door wakker te schudden, dat ik mij eindelijk geheel tot Hem bekeerd heb; even zoo mijne vrouw en kinderen. Mijn huis is thans ook een huis des gebeds en des vredes geworden."

„God zij geloofd, de Heere zij geprezen!" riep Mozes aanhoudend. „Sedert ik hier ben, heb ik u nooit in mijne gebeden vergeten, meester Williams, ik heb bestendig naast mijnen nieuwen, aan mijnen ouden meester gedacht: Dank aan God: dit herinnert mij aan Jozef in Egypte."

De heer Williams deelde den koopman verder mede, dat hij naar Baltimore gekomen was, met het voornemen, Mozes en zijne familie terug te koopen. De heer B. verzekerde hem echter, dat daar niet aan te denken viel, hij kon en wilde Mozes tot geenen prijs missen, en was ook van plan, hem eerlang met zijne geheele familie vrij te maken, zoodat de overste onverrichterzake terug moest keeren.

Mozes had geen ongelijk zich met Jozef in Egypte te vergelijken. Want toen deze derwaarts heen verkocht werd, bestuurde God het ten beste, en het werd hem tot overvloedigen zegen. Mozes evenzoo. Jozef was in de hand Gods het werktuig, om het leven te redden van hen, die hem verkocht hadden. Mozes was eveneens in 's Heeren hand het middel, om de zielen dergenen te redden, die hem hsdden verkocht.

De oude Mozes heeft later zijne vrijheid bekomen en woonde in een eigen huis. Daar zong en bad hij naar den lust zijns harten. Eindelijk is hij in vrede ontslapen.

van den diep bewogen overste. Het waren echter tranen der vreugde en woorden der dankzegging aan God.

ito WiiliaTTia Ach ppn weinig hersteld had.

Advertentïën.

De Advertentïën maken geen deel uit van het officieel orgaan.

Getrouwd ■

PIETER v. d. ENDE en

MARIA WILHELMINA HELENA HOOGENDONK.

Amsterd., 22 Aug. 1895. (4801)

Zoo de Heere wil en zij leven, hopen onze geliefde Oudera

LAMBERTUS RICHTER en

TRIJNTJE BOS,

den 3en Sept. a. a hunne 25-jarige Eehtvereeiiiging te herdenken.

Hun dankbare Zoon en Dochter. Amst., 21 Aug. 1895. (4802)

Willemstraat 95.

Zoo de Heere wil, hopen -*€ onze geliefde Oudera jg'-

JOHN LODEWIJK DE VRIES ^

I CORNELIA WILHELMINA SPAARGAREN, fc *i den Ten Sept. a. s. hunne gjl

125-jarige Echtvereeniging |

->f| te herdenken.

3j Hunne dankbare Kinderen, ÈV -§ J. J. DE VRIES. ®-

3 J. W. DE VRIES, gT-I

-I J. DE VRIES |r

"M M. DE VRIES. |«-

-Sj C. W. DE VRIES. It:

J. L. DE VRIES. ' gij D. DE VRIES. |r

-4 J. J. DE VRIES. g-

Amst., 24 Aug. '95. (4796)

Soli Deo Gloria.

Zoo de Heere wil, hoopt onze geachte Leeraar

Ds. H. W. YAN LOON,

Woensdag 28 Augustus den dag te herdenken, waarop hij voor

35 «Faar

in zijn ambt werd bevestigd. (4795) De Jongelings Catechisanten

Zoo de Heere wil, hoopt onze geliefde Leeraar (4780)

Ds. H. W. VAK LOON

28 Augustus den dag te herdenken, waarop hij voor 35 Jaren de Evangeliebediening aanvaardde.

Dat de Heere hem nog apare in lengte van dagen, ia de bede van de Catechisanten.

\

5 Onze hooggeachte Leeraar

üs. H. W. VAN LOON,

$ hoopt D. V. op 28 Augustus a. s. 5 den dag te gedenken, waarop hij voor

25 JAREN

$ in de Bodiening des Woords werd ï bevestigd Stelle de Heere Z Wel5 Eerw. nog vele jaren ten rijken $ zegen, voor Neerlands Kerken in i het algemeen, en voor de Amater5 damsche Kerk in het bijzonder, en $ bovenal, tot verheerlijking van den ^ Naam des Heeren. Dat verder Ps. $ 121 (onberijmd), in elk opzicht, de 5 zalige ervaring moge zijn van onzen $ waarden Dominé, is de wensch en $ bede van (4783)

Oud Catechisanten.

Zoo de Heere wil en zij leven, hopen onze geliefde Ouders N. POT en

M. C. NOODWANG, op 8 September hun

1272-jarige Echtvereeniging

te herdenken.

Hunne dankbare Kinderen JANNETJE. ADRIANA. HENDRIKA. Amst., Commelinstr. 112 (4767)

Heden herdenken onze geliefde Ouders

ABRAHAM MOLENAAR en

CHRISTINA VERHEIJEN, hunne

12Vz-jarige Echtvereeniging.

Hunne liefhebbende Kinderen. Amsterd., 24 Augustus 1895. (4785)

Het heeft den Heere behaagd, ! onze jongste lieveling tot zich j te nemen, in den ouderdom van ! ruim zeven weken.

J. C. JANZE. A C. JANZE— Wardenaar.

$ 20 Augustus 1895. (4799)

5 „nwi —"

———

Heden nam de Heere van ods, 5 ons geliefde jongste kindje $ ALBERT SAKE,

| in den ouderdom van slechts 10 ! weken

J. KEUNING.

M. A M. KEUNINGKorrels. $ N-Amstel, 17 Aug '95. (4772)

Heden ontsliep onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd-en Grootvader

JOHANNES GRATZ, in den ouderdom van ruim 81 jaar.

Uit aller naam, Wed. J GRATZ. -

C J. H. ter Haar. Amst., 18 Aug. 1895

> Heden overleed zacht en kalm i onze geliefde Vader, Behuwd- en ! Grootvader, de Heer

JOHANN CORNELIUS BÜHRMANN, ! Weduwnaar van Mejuffrouw Mar| garetha Hoedemaker, in d9n OuJ derdom van bijna 80 jaren I. BÜHRMANN J C. BÜHRMANN— $ Diehl.

Wed. P. BÜHRMANN—

VAN MUIJDEN.

$ M. M. BÜHRMANN

$ M. BÜHRMANN.

A BÜHRMANN. $ Strekkende deze algemeene. tevens $ als bijzondere kennisgeving. $ Amst, 17 Aug. 1895. 14794'

| Voor al de blijken van genegen$ heid, op 12 Auguatua hem geachon; ken, betuigt ondergeteekende zijnen $ hartelijken dank. ^ (4769) D. J. KARSSEN.

5 De onaergeteeKenaen ueiuigeii 5 hunnen hartelijken dank, voor de 5 gezellige bijeenkomst ter herinner ing ! aan de 25-jarige Echtvereeniging $ van

H. KIKKE en L. EKKER. J DE GEZELLEN,

jl Amsterd., 20 Aug. 1895. (4778)