is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 9, 1895, no 447, 25-08-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LOGrTËNBJüRGrs Advertentie-Bureau, — Oldenbarneveldtstraat 96.

(4276)

Attentie! Attentie!

Met deze heb ik de eer alle klanten, die vroeger hun Boter, Kaas, Eieren en Vleeschwaren gekocht hebben in den Winkel

Tweede Anjeliersdwarsstr. No. 4,

er attent op te maken, dat bedoelde zaak door den heer BEIJ KR aan mij ia over gedaan. Bestellingen worden direct aan huis bezorgd. Yoor goede waar en nette bediening zorg dragende.

(4768) Beleefd aanbevelend,

C. VAN ZONDEREN.

Zorgvuldige proeven, genomen op gezonde personen, hebben bewezen dat van de CEWONE haversoorten slechts 83 percent verteerbaar is.

Van (4805)

h.-o.

daarentegen is oo3/4 >er- I cent verteerbaar. Het is voedender dan E IJ E R E N, en bijna gelijk aan best rundvleesch !

ITTmwsviT

HORLOGEMAKER.

Leidschestraat81,

Goedkoopst solied adres. (3080)

en Burgerdochter 28 j. vraagt een nette BETREKKING voor huish winkelz. of kinderen. Fr. br. lett. B B, Adv -Bur. J. B. REIJNDORP, Martelaarsgr. 16. __ (4770)

Aan de Geref. Yoorber. School Albert Cuypstraat 197, kan een

Jongste Helpster

geplaatst worden, zich aan te melden

Maandao-ft.vniiH na 7 mir fA7aa\

Met September wordt gevraagd

een Dagmeisje,

fan 16 jaar of daarboven; zich te rervoegen Marnixstraat 218, 2de Sovenhuis. (4807)

fW. VAN JAARSVELD,

94. Zwanenburgwal 94.

FABRIKANT VAN

Binnen- en Buiten-^alousieën.

Beveelt zich tevens beleefd aan tot het Afnemen, Bewaren, Schoonmaken, Repareeren, Schilderen en wederom ophangen derzelven, tegen concurreerende prijzen.

EIGEN BEMiAKT JALOUSIEBAND, bette kwaliteit en prima qualiteit KOORD per Meter verkrijgbaar. (728)

Höveker's Boekhandel

J heeft voorhanden al de Boeken, benoodigd voor Gereformeerd 5 Gymnasium, Hoogere Burgerschool en verdere inrichtingen van $ Onderwijs. (4645)

| w THEE en KOFFIE in soorten.

M. J. BEERL1NG. Rozengracht 17. (3936) 5 _

Alleen echt met dit

! & C"

^ DUBBEL-

De eenvoudigste en vlugste manier om boorden, man5 ehetten enz. met weinig moeite.

^ Zoo schoon als nieuw bh 5 te stijven, bestaat alleen in liet gebruik van

s — Mack's Ühibliel-Stijfsel. —

Elke proefneming leidt tot voortdurend gebruik.

Alom in voorraad a 15 cent per pakje van 1k Kilo.

Eenige fabrikant en uitvinder Heinrich Maok, U!m a. Donau. (4381)

j A. H. J. VISCH,

5 2e v. Swindenstraat, hoek v. Swindendwstr. COMESTIBLES

^ EN (4806)

1 fijne Yl eeschwaren. j

f3375)

P. HUMFELD,

Leeraar in het Boekhouden, Handelsrekenen en Handelsrecht, Van Oldenbarneveldtstraat, 84.

Belast zich met het in orde brengen en bijhouden van Administratiën, enz. (3815;

5

ORGEL-

EN

PIANO-ONDERWIJS. |

Voor degelijk onderwijs op eiken 5 leeftijd, abonneere men zieh & f 7.50 j per 3 maanden, 2 maal per week. 5 Psalmen zonder notenkencig binnen 5 één maand f 6. Fr. Br. motto „Abon- $ nemont" Bureau van dit BI. (2889) 5

\

IIIIIIII tlllllll III llll IIII llll llllllll 11 lllllllll III | HU Hllll

I GRASBOTER. I

{Zuivere, Heerlijke Grasboterf

Ê per % vat 40 pond . . ƒ 22.50 =

| „ *6 * 20 „ . . „ 11.50 i

= „ postvaatje 9 pond „ 5.60 =

= 100 Versche Eieren, . „ 4.00 = = Franco Rembours.

f D. G. J. LAMMERS, |

= f4657) te Aalten. =

Tllll lllllllll llllllll lllll II llll llllllltlll II lllll II llll IHIIIÏ

P. VAN EIJK

FIRMA JOHANNES KRAMER & Co. j

Bam 15—17, Amsterdam.

Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde $ COUPONS. Wisselen Gouden en Zilveren Munten en vreemde Banknoten 5 Sluiten PROLONGATIEN en BELEENINGEN.

Kernen gelden ft DEPOSITO met 1 dagopzeeging, $ tegen eene rentevergoeding van % pCt. onder de pro- $ lougatiekoers. Bedragen tot en niet Duizend Gulden ( worden op vertoon terugbetaald. (3993) $

Een Burgerman vraagt een

Huishoudster

van Christelijke beginselen, niet beneden 40 h 50 jaar, zonder kinleren. Franco briev. lett. G, bij den Boekh. HAVERMAN , Ferdinand Bolstraat 65. (4792)

Wordt gevraagd:

Een net MEISJE voor halve dagen, Gereformeerd, 2e v. Swindenstraat No. 2b, le etage. (4790)

Een flink, knap

Dagmeisje

gevraagd, niet onder de 16 jaar. Palmstraat 89, (huis). (4779)

Terstond of tegen 1 Sept. gevraagd een fatsoenlijke, flinke DIENSTBODE, als Meid-alleen of Dagmeid, in een Christelijk gezin. Zich aan te melden le Helmersstr. 80. Loon f 100 — met verhooging. (4787)

Een Student

aan de V. U. vraagt tegen einde September gem. KAMERS zonder pension, liefst in de omgeving van Westermarkt of Letdscheplein. Br. met opgave van prijs ond. No 4776, aan het Bureau van dit Blad.

>en net Jongmensch van Ger. beg., zijne b. b. h h, vraagt omtrek Muiderpoort,

KOST en INWOMNG,

zonder bewassching; den prijs van f 5,— niet te boven gaande Briev. fr. onder lett. P A, aan J. L. WESTHOF, le van Swindenstr. 48. (4784)

In een Christelijk gezin bestaat gelegenheid voor

ROST en INWONING met vrij Kamertje, tegen billijke conditiën. Brieven franco No. 4800, Bureau van dit Blad

TE HUUR

op de Bloemgracht voor een Heer z b. b h., een gestoff. KAMER, te bevragen Bloemgracht 91, bovenh.

(4786)

ONDERSTE ACHTERKAMER te Huur voor een klein sezin, voorzien van duinwater, doorloopend privaat, fornuis, plat en zoldertje. Huurprijs f 1,30 per w. Goudsbloemstraat 115. (4789) Zondaas niet te zien.

TE HÜÜH:

Een groot eerste BOVENHUIS, f 375,— per jaar, Kerkstraat b/d Spiegelstraat 134. (4667)

TE HUUR:

Een HUIS, waarin sedert 10 jaren een Boter-, Kaas- en Vleeschhandel wordt gedreven, op een der drukste gedeelten van de Kattenburgergracht. Direct te aanvaarden. Te bevragen bij Th. L ü R S E N, Commelinstr. 42. (4808)