is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), 1895, 10-11-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christel, Jongel, Vereeniging „THÉOFILUS." !

OPENBARE VERGADERING, fer gelegenheid van het 5-jarig bestaan,

)p Donderdag 14 November 1895, des avonds V/* uur, I

in het Lokaal „FRASCATI'' (ingang O. Z. Yoorburgwal.)

feestredenaar de WelEerw. Heer Ds. J. J. VAN NOORT, ;

met welwillende medewerking van de

Chr. Zang vereeniging „GOD IS MIJN LIED",

Directeur de Heer P. J. VISSER,

en de

Chr. Muziekclub „Ha ND EL".

Programma's, tevens Bewijs van Toegang & f 0.25 te verkrijgen bij j e Boekhandelaren J. F. P. "WEINSSEN Jr., Nieuwe Leliestraat 140 en i ?. W. EGELING, Singel 498.

Kaarten zijn ook des avonds aan het Lokaal verkrijgbaar. (5270) j

Ko. S. Wij schrijven 1895, en nog steeds is het GEVOEL oor de ZENDING bij vele Christenen VEKSTOUIPT! — s er eene bijeenkomst voor eigene, inwendige belangen: men rept :ich, men spoedt zich ter vergadering; is er eene samenkomst voor ie zending: men kan de hoofden tellen, alsof de zending niet met DflTSEE belangen in het nauwste verband staat!

Men kan de hoofden tellen, want men gaat liever uit wan-

ielen, of men zit thuis achter de kachel den tijd te dooden met liets te doen! —

Geve de Heere, dat het spoedig anders moge worden! — (5365)

J. KAMPHUIS,

BROODBAKKER,

Specialiteit in Fijn Krentenbrood. WAGENAARSTRAAT 143,

hoek Pontanusstraat.

üeveelt zich minzaam bij de leden van de Gereformeerde Kerken, aan.

(5345) ZONDAGS GEJSIvOÏBK.

IW Bericht aan de Lezers!

Koolang de voorraad strekt, stellen wij tegen inlevering van onderstaanden BON, de^lozers in de gelegenheid, tegen slechts 60 Cent in het bezit te komen van een zeer gunstig beoordeeld, prachtig geschreven boek, getiteld:

Beeriing's Novellen.

Om de plaatsruimte volge hier slechts een der vele gunstige beoordeelin*en: De Heer J. H. Breyer, een bevoegd recensent, schreef van Beering's Novellen: „Deze Novellen zijn de lezing niet slechts overwaardig, maar 't voornaamste is dat ze een bij uitstek nuttige strekking hebben. Dit geldt van alle verhalen en — wat ze m. i. bizonder aanbeveelt is lit: 't zijn [alle tafereelen uit ons volksleven. Beerling schetst zóó aanschouwelijk, en daarbij zóó naar waarheid, dat vooral zij, die geen vreemJelingen zijn in Amsterdam, zich daarin als verplaatst zien en de toestanden mede doorleven. Ik kan niet nalaten mijne gevoelens over deze kostelijke pennevrucht aan onze lezeressen en lezers bekend te maken en hun aan te sporen dit boekwerk zoo spoedig mogelijk aan te schaffen" Bnz. enz.

De elf verschillende stukken in dit boek, leenen zich ook uitnemend voor Voordrachten.

Maar ... bij elk boek wordt nog bijgepakt een werkelijke verrassing. 12 prachtige, in goud en chromodruk zinvol bewerkte Nieuwjaarsbriefkaarten geheel cadeau.

Met de aflevering zijn belast de boekhandelaars: H. HEURING, Oude Spiegelstraat 7 en J. KRAAN, Lange Niezel, Amsterdam. (5337)

E BON, af te geven aan een der bovenstaande adressen: =

Goed voor een Ex. BEERLING'S NOVELLEN en

E 12 Geïll. Nieuwjaarskaarten, waarvoor hierbij het bedrag 60 Cent. =

immuun 11 nni 111111=

Vereeniging voor Lager en meer uitgebreid Lager Onderwijs op Gereformeerden grondslag, te Amsterdam.

School Keizersgracht 41.

Het Onderwijs is berekend op kinderen van 6 tot 16 jaar. Schoolgeld f 2,50 tot f 3,35 per maand; Schoolbehoeften hieronder begrepen. Voor meer dan een kind uit één gezin wordt 10 pCt. korting toegestaan. Yolledig Prospectus te verkrijgen of aan te vragen bij den Hoofdonderwijzer H. J. YAN WIJLEN, Keizersgracht 41.

Heden Ontvangen :

NIEUWE GELDERSCHE HAMMEN.

Onze GELDERSCHE WORST is steeds bekend als de beste.

E. VONKENBERG, (5378)

Van Oldenbarneveldtstraat 78—80.

Theologische Boekhandel

EN

SNELPERSDRUKKERIJ

YAN

II. J. W INTBR, Goudsbloemstraat 41.

Alle groote en kleine Drukwerken worden keurig en net bewerkt, terwijl de prijzen uiterst billijk berekend worden. (53731

C. AALBERTS,

Mr. Timmerman, beveelt zich beleefd aan voor alle voork. werkzaamheden, administr. en innen der huren tegen billijke condit. N. Leliestraat 46, of van 01denbarneldtstraat 24, le etage.

(5353)

Neem nu de proef van het

Geurige St. NIGOLAAS- en Prima LETTERBANKET,

dagelijks versoh verkrijgbaar, bij

L. BAKKER,

y. OldenbarneveldtstraatÏJ). (5204)

!!! IEDER !!!

beveelt ondergeteekende met vertrouwen aan de TABAK en SIGAREN, benevens de ruime sorteering PIJPEN, die in zijn Magazijn verkocht worden.

Speciale verpakkingen voor St Nicolaas in alle prijzen (5372] Haarlemmerstraat 79.

J. H. J. QCHTMAN.

(3375)

GEVRAAGD een

Loodgietersjongen,

Buiten Brouwerstraat 13. (5381)

P. HUNIFELD,

Leeraar in het Boekhouden, Hande/srekenen en Handelsrecht, Van Oldenbarneveldtstraat, 84.

Belast zich met het in orde brengen en bijhouden van Administratiën, enz. (3815)

uiimMiiHiimiiiimiiMuimimiiiiimiHiiimiiiiim

1 Wend ü, |

E zoo getot heden zonder gewenschte E E vrucht Piano- of Orgelles ont- E E vangt, tot een bekwaam muziek- Ë = meester en zend Uwe brieven, Ë Ë onder 't motto „Muziek'' aan den Ê Ë Boekhan lel J. J. DE DIE, Vij- = Ë zeistraat 12. (5178) = mi

Bij een nette familie is gelegenheid tot

KOST en INWONING met vrije Kamer h ƒ22, - p. maand, omtrek Leidschegraeht. Br. franco No. 5382, Bur. vaa dit Blad.

JONGEN

GEVRAAGD, (5383) S ter Drukkerij van J. B O U M A N, ! Kerkstraat 249, bij de Vijzelstraat.

i In het Weekblad voor

| INCOURANTE FONDSEN,

j vindt men OPGAAF DER FOND; SEN, die niet of niet geregeld ! ter Beurze verhandeld wor! den, en hoe vele Maatschappijen > en Vennootschappen enz. bestaan er | niet, waarbij toch duizende personen 5 en millioenen schats betrokken zijn 5 Door niet geregeld op de hoogte J te zijn van de waarde der Fondsen, 5 berokkent men zich vaak nadeel en 5 om dit te voorkomen geschiedt de $ uitgave van

HET WEEKBLAD VOOR

1 INCOURANTE FONDSEN.

Prijs per Jaargang 52 N°". f 3.00 franco per post, bij vooruitbetaling

Advertentiën 25 oents per regel, groote letters naar plaatsruimte.

Adres: Lokaal „DE BRAKKE GROND", AMSTERDAM.