is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 9, 1895, no 465, 29-12-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uetrouwa:

H. J. FLIPSE,

Litt. Hum. Docts. en

G. VONKENBERG, die mede namens wederzijdsche F milie hunnen hartelijken dank b tuigen voor de belangstelling 1 hun huwelijk ondervonden. Amsterdam, 27 Dec. 1895. (5727

3772-jari|re Echtvereenigin

Op den 8sten Januari 1896, h pen onze geliefde Ouders.

A. DE RUITER en A. BERGSMA,

hunne 37>f JARIGE ECHTVEREENIGIN te herdenken.

P. DE RUITER.

H. C. DE RUITER-

Hammbkoee.

G. H. J. VAN DER SLUIJÊ

H. VAN DER SLUIJS—

de ruiteb

R. KOOPMANS. M. KOOPMANS—

Amst., 25 Dec. 1895. de Ruiter Van Oldenbarneldtkade 5. (5718

Zoo de Heere wil en zij leven hopen onze geliefde Ouders, GERRIT VAN DE PEPPEL

en

MECHELINA PETRONELLA SCHUIJL, op 12 Januari a. s,, hunne

30~3arige Echtvereeniging

te herdenken.

Hunne danhbcire Kinderen. Amsterd., 28 Dec. 1895. (5728;

Den 6den Januari 1896, hoopt D.Vonze geachte Vriendin,

JEANNETTE ELISABETH

VAN DUIN, (5747) den dag te herdenken, dat zij 25 Jaar bij den WelEd. Heer en Mevrouw KeiJ^er in betrekking is geweest. De Heere sterke haar, opdat zij nog vele jaren in dezelve werkzaam moge Vriend en Vriendin, J- SCHOEMAKERS en Echtgenoote.

Daar het ons onmogelijk is, persoonlijk dank te betuigen voor de ! vele hartelijke blijken van belang- i stelling en deelneming ondervonden j bij de geboorte van onze Dochter, i betuigen wij bij dezen onzen wel- i gemeenden dank.

J. F. P. WEINSSEN Jr. $ M. A. G. WEINSSEN— (5740) Sprangers. J

■ — 5

Mede namens alle familieleden 5 zoowel hier ter stede, als ook té Ü s Gravenhage, Delft en Antwerpen, 5 betuigt ondergeteekende hartelijken 5 dank voor de talrijke bewijzen van s deelneming, door bezoek of schrif- $ telijk, hem en allen betoond bij het 5 overlijden der trouwe Gade, Zuster, $ Tante, Mejuffrouw

KLASINA CHRISTINA MARGARETHA HARTKAMP, $

A. BREEDÊ.' j5 Amsterd., 28 Dec. 1895. (5749; $

Allen, die tijdens ds ziekte, en bij $

Dochter^ °Me geHefde | <

CHRISTINE, | i

hunne hartelijke deelneming hebben 5 betoond betuigen wij hiermede on- 5 ( zen hartelijken dank. $ «

/prrjr?i \ D- ODINK J

(5751) en Echtgenoote. $

i -f^e Kerkeraad der Ger. Ker] ■ te Broek op Langendiji ■ $ | « bericht, dat van de Geld 5 » leening ten behoeve dei 5 ir „ Vereeniging de „Kerkelijk 5 Ka8 ZBU uitgeloot, de Nos. 4< ),e" i f",.92- Aflossing dezer Nos. en bebij ^ taling der vervallen Coupons, ge> schieden ten kantore van de H H ) 5 CRAMERUS & THEIJSE, te Am— 5 sterdam, Kerkstr 256 en D. KOOL, j te Broek op Langendijk. (5750)

• | nieuwjaarsgroet

J aan Vrienden eu Begunstigers. 5 , H- SCHOORL,

"G 5 vv ïttenburgergracht 53. (5743) $

$ O e ^nsterkrans EBEN HAEZER $ A' werkzaam voor de JohannesS stichting te Nieuwveen, zag { gaarne dat er nog Zusters werden geJ vonden, die lust en liefde gevoelden, { om mede werkzaam te zijn, of als j contribueerend lid toe te treden. $ Nadere inlichtingen worden gaarne f' 5 verstrekt door de bestuurderessen !) 5 Mej. J. J. DAVIDS, Presidente\ Da Costakade 98. '> J T d. BERG, Secretaresse,

Parkstraat 8. „ G. FORTRIDE, $ Penningmeesteresse,

^ Van Oldenbarneveldtstr. 75. (5731)

| Geref. Jongel, Vereenig. „Rehobóth/'

5 BUITENGEWONE VERGADE> RING. Zondag 20 December, des ) s avonds ure, in het Gebouw

J „Concordia," Püt. Vlamingstr. 42. Agenda:

$ l Leger des Heils. *5754)

} 2. De Zending.

| Dringend worden de ouders der ; 1,ode,n en belangstellenden uitgenoo- !

5 d°or Het Bestuur { ) — —-—

| Kinderzendingvereenig,

| Buurten T, U, V, W, en ZZ. } VERGADERING voor de JONGENS ^ op Donderdag, 2 Januari 1896' 5 des avonds te 7 ure. Oosten' ! J burger Middenstraat 60. $ VERZAMELAARS: Vrijdag, 3 Jan- ( $ uari 1896, 's avonds 7 uur, op i ; dezelfde plaats. | (6742) HET BESTUUR.

VleeschwarenU!(5745 -

Geldersche Hammen ... ƒ 0.40 Bankethammetjes .... 0 23 Geldersche Worst. ..." 0.40

Rauwe Reuzel " o.30 I

» ,, per 5 Pd. I 0.28 varkensribben (gezouten) . „ 0.20

Hamschijven o,18

Varkenskoppen o 12

Prachtig Spek . ^ o.20

V „ per 5 Pd. „ 0.18 H. H. BIJTELAAR, Prinsengr. 192.

Probeer eens

de zoo heerlijke Vanieljeboog-- S

Kransjes, Bitterkoekjes i ,K. Weespermoppen, gerezen Mos- ! ( covis en Amandel Tulbanden S V? en alle soorten Gebak !

H. SCHOORL, j p'

(5744) Wittenbnrgergracht 53. j

\ Vereemging voor Lager en meer uitgebreid Lager Onderwijs op Gereformeerden grondslag, te Amsterdam,

School Keizersgracht 41.

KERST-VACANTIE, 24 December-3 Januari.

Gelegenheid tot inschrijving van nieuwe Leerlinqen Kinder Bijbel-Oefening „OBADJA",

KERSTFEESTVIERING EN JAARVERGADERING

Maandag 30 December 1895, 's avonds 7 uur precies met Kinderen, Ouders, Begunstigers en Belangstellenden, '

Lokaal «A"Geelvinck," (Groote Zaal). ' (5719, Spreker: de Eerw. Heer Jl. A. 1)E KCIJTER.

e wij zen van Toegang 's avonds aan liet lokaal. HET BESTUUR.

Gereformeerde Zusterkrans

„DE HEERE IS MIJNE BANIER".

| UITDEEL1NG van in het afgeloopen jaar vervaardigde Kleedingstukken, 0,) J-i' 3 Januari 1896,

op de Brouwerij DE GEKROONDE VALK, (.Hoogte Kadijk).

Spreker: Ds. N. A. DE GAAY FORTMAN.

Aanvang 8 uur. HET BESTUUR.

SrtX9digdegUn8tig8terS 6,1 bela^stell-Jen worden vriendelijk s " (5741)

FmppXse?KÏÏMaer ! ji56*S5i *1ÏÏSSSX ssacr 11p- LAMERIS Wzn.

dwarsstraat 11 (5752; 5 1 HORLOGEMAKER.

j h j ophtmaw ^ wLeidschestraat81,

f5654) u V ' ^ B^'»edkoopst solied adres. (3080) (5654) Haarlemmerstraat 79. $ .7.— ;

Probeert de Reclame-Tabak 25 Ct, de 5 Ons. ^ "oröt direct gevraagd

—— I! teTg^ 1 Januari a s , een LEKR-

P DD A A IMCIIfl A 5 LÏNG of JONGSTE BEDÏENDE,

n. rnAAIVISIVIA, $ g0Id kunnende schrijven en rekenen.

' s öalaris naar bekwaamheid. Briebeveelt zich aan tot het maken en j ven Letter H, aan HöVEKER'S •epareeren van alle Schoenwerk; ook < Boekhandel, Kalverstraat 154 15732\ »an huis te ontbieden. | !

Tevens beveelt de vrouw zich aan i Ffin lonnA Warlmnn ot het wasschen en repareeren van ! JUlige YV6QUW6

' riesche Vrouwon-mutsen. ! ^'an den Ger. Godsdienst vraagt be-

Prinsengracht 45, 2 hoog j of kinderkleeding, ook niet** ong-ene •

(5736) (in den ganq) 5 ?en een Paar dagen in de week uit

{ te gaan Adres Wed. H GORT ~ | Ten Katestr No. 31, 3e Etage. (5739)

muuSiiui Issassi

S g°ed op de hoogte met het maken ruim voorzien van { van Kindergoed.3 Brieven franco

Tulbanden, Appelbollen, j £ No' 5755' Bureau yan dit

Rooillbollen, Roomsoezen, S Men verlaagt lo. Februari eene

Spritsen, Bolussen enz. j NETTE DIENSTBODE,

Beleefd aanbevelend ?oe<' kunnende koken, werken en

T -DA i g0 V00rzieD- Adres

I|. BAKKER. i Keizersgracht No. 381, na 8'A uur

f58) Confiseur. j! 8 avonda- (5730)

in Oldenbarneveldtstr. 79. j Gevraagd^

>. Prima BESSENWIJN en f een not POEDERCHOCOLADE ! n ,ClïS|3 '*

i Ceintuurbaan 241, 2e Bovenh. (5763)

£