is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 10, 1896, no 474, 01-03-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz

! *■ ********* ■MWMWIWW

minder; terwijl de half jaarlijksche contributiën, f - Gereformeerde'Ziekenverpleging 5 Het schrijven van een broeder, die opmerk -

in plaats van toe te nemen, weêr vrij aanzienlijk ! ji Dinsdag heeft de eerste operatie in onze B zaam maakt op vroegere besluiten des K.erke-

zijn afgenomen. Het doet mij innig leed, dat ik j Ziekenverpleging plaats gehad Toen bleek, dat 5 raads> waarbij op avonden waarop godsdiens oe-

voortdurend klagen moet; maar ik mag niet | dfHe^^ol he/klefn/en in zLh zelf zw'akke dingen gehouden werfen ker^bonwen aan anders. Er wordt niet genoeg gedaan voor deze gebruikt in zijnen dienst, als het in gehoorzaam - i vereenigmgen werden afg^taan wordt.ter ken hoogst belangrijke zaak. Lid aan Hem gebracht wordt. Alles bleek in nisgeving aangenomen, terwijl de schrijver zal

W. HOVY. | orde en de oper|tie gelukte tot nu toe. Mogen | worden ingelicht.

* -I» danfc ontvangeiu voor de Kas van Emeriti | | «**£<« ^ ^

ƒ 196.31 X. Nagekomen gift van N. N. ƒ 2.50 | iXeidZ van dezen arbrid de last zwaarder 5 vertrok, zal worden bericht, dat hij eervol is en van N. N. 50 cent; en de collecte van de * D Heere die ons tot nu toe niet beschaamd 5 onts^a^en met dankzegging voor de bewezen

Geref. Kerk alhier B ƒ 490.46. heeft dóen dtkomen zal ons ook nu ™ nTet diensten" Aan het colle^e vanL °,rPnlsten zal

A. BROUWER. $ hesrLmen U,tk°men' Zal ° °° $ worden kennis gegeven van dit besluit.

! .. 5 Eerste trap van censuur wordt toegepast op

* t * In dank ontvangen voor onze Scholen ƒ 1.— j Met hartelijken dank mochten we ontvangen: ^ Ren jjd der {jemeente, wegens overtreding van uit het busje van Mej. Harlaar en voor Kootwijks $ voor de operatiekamer door Br. Bekking L. B. { jlgt zever)de gebod.

Scholen door den Heer Hovy ƒ 5. - van P. 41 | ƒ 1.—; Br. S. ƒ 10.— ; H. B. ƒ0.50; gecollecteerd 5 Wordt besloten advies te vragen van de classe te Baarn; door den Heer Sweers uit het busje j Funenkerk H. J. K. 2 coupons groot ƒ3.— en J ^ toepassing van den tweeden trap der censuur, van X. ƒ 3.— en Mej. R. ƒ 3.—, uit het busje $ Mej. B. ƒ1.— ; door Br. Hein B. ƒ 1 50; voorbe- ^ egn j;d dg,. j(erk

van Mej. H. ƒ 2.36 en door het College van Col- ! wezen diensten door de Pleegzusters: door Br. i Voor de aanstaande vergadering der classe lectanten ƒ 0.50, ontvangen in de Funenkerk. ! Hein Mej. B. ƒ10.— en Hr. H. ƒ 10.—; en verder 5 worden gedeputeerd de BB. dr. Butgers en H. W. VAN LOON. 5 van den Zusterkrans 24 overtrekken voor kussens J q Ingwersen als primi en de BB. ds. van Loon 5 en 24 lakens. ^ en j Schaink als secundi.

* » * In dank ontvangen van de Wed. B. ƒ 10.—, | Ds. N. A. DE GAAY FORTMAN, Voorz. \ Voor het agendum wordt opgegeven: het rapwaarvan voor de Armen ƒ 5.—, Kerkelijke Kas ! w. KUYPER, Secretaris-Penninqm. 5 p0rt van de deputaten voor het fonds van emeƒ 2.50, Geref. Ziekenverpleging ƒ 1.50, Orgel Kei- 5 5 riti-predikanten, pred. weduwen en weezen. zersgrachtkerk ƒ 1.— ; en van Mejuffr. R. ƒ10.— ^ Orgel Raamkerk. J De namen der gecensureerden worden gelezen, voor de Gereformeerde Ziekenverpleging voor ^ ^ hartelijken dank ontvangen door den 5 Na de rondvraag sluit de Praeses met dankverleende hulp. j WelEd. Heer W. Hovy, van P 41, ƒ 5.—. 5 zegging de vergadering.

A' HEIN' ^ A. D. KROONENBURG, Penningmeester \

* , * Voor de Kerkelijke Kas in dank ontvangen: | Van Oldenbarneveldtstraat 3. ! Q-greformeerde Kerkte Amsterdam A,

^ro?SH' Gollectanten> het bedrag der collecte i Orgel in de Keizersgrachtkerk 5

ƒ 349.78; aan extra giften: van N. N. Keizers- $ 6 5 , ,.

grachtkerk ƒ 100.—, Dankoffer ƒ 5.—, van A. J. ! Met dankzegging ontvingen wij van Mej. de Wed. ! » Maandag 2 Maart s avonds ten IA uur, ƒ 2.50; door den heer W. Hovy, P 41 ƒ 10.—; door | B., door tusschenkomst van den heer A. Hein ƒ 1.—. 5 vergadering van den Kerkeraad in de JNieuwe

ds P. van Son, van L. B. ƒ 5.— ; door Diakenen, I Bij voortduring. blijven wij ons aanbevelen in $ Kerk.

van S. f 2.50; door de Financ. Gomm., van A. O. S. $ de belangstelling van de leden der Gemeente. Een ! . . , ~ ^ ^ . 4 «.0+01*1 am i ƒ 5.-; door den heer A. Heir, van Wed B. | bewijs dat die in het afgeloopen jaar, vooral wat ! Ironie (Ier Geref. Kerk te Amsterdam A. ƒ 2.50; aan Plaatsgelden, door den heer H. A. j de giften betreft, die in de collectezakken werden ! Geliefde Broeders en Zusters!

Höweler, Boomslootkerk, van W. M. ƒ5. —; door | ontvangen, minder was, geeft ons het feit dat het 5 dankzegging vermelden Broeders Diakenen

den heer H. Bjileveld, Keizersgrachtkerk, van B. 5 totaal bedrag dier giften ongeveer ƒ 15.— minder \ de jjier onderstaande giften, bij hen ingekomen, ƒ 12. . ! was dan het vorige jaar. , .. S ten behoeve van het tekort der armenadnrinistratie.

Namens de Financieele Commissie, Wij willen gaarne stappen doen tot verkrijging i „ , T)iahnnie lmornoemd ■

F. J. D. THEIJSE 5 van een Orgel, we hopen zelfs binnenkort een J Namens de Viahome voornoema.

^ begin te maken met de voorbereidende onder- $ BUHRMANN, Voorz. h.t,

* * * Ingekomen bij het College van Collec- ! handelingen, laat dus de belangstelling toenemen 5 C. F. VON MEIJENFELDf, Secr.

tanten: gecollecteerd Funenkerk, voor de Zending 5 en zoo 0nze taak worden vergemakkelijkt. $ Amsterdam 25 Februeri 1896

f 5.-; Planciusschool van T. ƒ 0.20, voor de | iWns de Commissie, I B- n- 1 t , T H ir R / 1

Scholen. ï ' 5 Bij Diaken J. van der las: H. K. B. ƒ 1.—,

E JANSEN Penninameexter $ J' A' Ü?IrVRIES\ Penningmeester'. i J. Gr. ƒ 2.50, A. M. ƒ 1.50. Bij Diaken C. F.

Ie Weteringdwarsstraat 39. ^ von Meijenfeldt: C. H. R. v. O. ƒ 2.50. Bij Dia-

* , * Ontvangen voor de Armen: Funenkerk, | 5 ken J. van Breevoort: Fam. B. ƒ 20.-, Mej. C. G.

Dankoffer van A. ƒ 5.—, van mej. B., voor de 5 „ , . ,, . , , ,, , . S ƒ5.—, Wed. K. ƒ 1.— , H. B. ƒ 5.—, Wed. S.

armen, ƒ 1.—, voor een tehuis voor ouden van $ Vergadering van den kerkeraad op Slonderdag > ƒ q.oO, Mej. M. S. ƒ 1.—, Mej. C. B. ƒ 5.—, Mej.

dagen ƒ 1.—, uit het busje van mej. A. S., voor $ " teöruan, s avonüs 7 uur. | J. C. ƒ 1.50, K. W. ƒ 5. -, Wed. d. B. ƒ 1. . Bij

de Idioten, ƒ 5.— ; Buiten-Amstelkerk van v. Sj J Praeses: Dr Rutgers, scriba: Ds van Loon. 5 Diaken J. B. Blanken) erg: C. W. J. ƒ 5 —, H. N. D.

ƒ 2.50; door br. A. Hein, van de Wed, B. ƒ5.— 5 De vergadering wordt geopend met de lezing $ ƒ 5.—. Bij Diaken J. F. van de Wetering: A.

F. L. VAN DEB BOM. ^ Tan Jesaia 40 : 1 11 en gebed. ^ ƒ 10.- , A. d. B. ƒ 5.- . Bij Diak. G. F. Jurjaanz:

Tegenwoordig zijn 5 predikanten en 35 ouder- i G. I. H. ƒ 2.—, J. C. v. V. ƒ 1.—, G. ƒ 1.—,

* , * In dank ontvangen voor de Zending: door S lingen. 5 W. ƒ 1.—. Bij Diaken W. van der Bend: Johs. BB. Diakenen, gecollecteerd in de Buiten Amstel- $ De BB. C. M. Ingwersen en J. C. van Vulpen, die | d. G. ƒ 2.50, G. J. B. ƒ 2.50, A. C. L. ƒ 1.—, kerk ƒ 2.50, van v. K. ƒ 0.50 en ƒ 0.15. 5 voor de eerste maal de vergadering bijwonen, $ J. M. ƒ 10,—, G. B. ƒ 1.—, D. H. ƒ 1.—, J. W.

C. G. TIMMERMEISTER. S worden welkom geheeten. 5 ƒ 2.50, H. O. ƒ 2.—, H. N. ƒ 2.50, J. L. ƒ2.—,

5 Notulen worden gelezen en goedgekeurd. j G. S. ƒ 1.50, N. N. ƒ 1.50, C. S. ƒ 2,50, J. d. B.

* „ * Met hartelijken dank vermeld ik de ont- 5 Een bericht van overlijden wordt verzonden j ƒ 5.—, J. F. S. ƒ 2.50, v. d. B. ƒ 40.—. Bij vangst van ƒ 10.—, van J. als nagift voor den | naar de betrokken wijk-commissie. 5 Diaken W. Burger G. S. ƒ 1.50, J. J. v. K. ƒ2.50, rondgang, met bestemming voor Wijk I en het i Een brief van een zuster die naar Utrecht 5 H. C. ƒ 2.50, G. P. R. ƒ 1.—, J. L. S. * 2.—, schoenenfonds. Tr. XT r\r\\t * vertrok wordt in handen gesteld van wijk VII. 5 Mej. W. v. H. ƒ 2.50, A. P. ƒ 0.50, J. V. ƒ1.—.

r. VAN LOON ^ Qp verzoek van de diaconale vergadering wordt $ d. H. ƒ 0.50, N. J. G. ƒ 1.—, J. H. ƒ 1.—, N. N.

* * Met harteliiken dank ontvaneen van een lid § de herbenoeming eener zuster-regentes van het i ƒ 1.-, H. Z. / 1.—, S. P. ƒ 1-, W. B. ƒ0.50, * "et nartellen aanK ontvangen van een lid Weeshuis geapprobeerd. 5 J. G. B. / 1,—, J. J. M. G. f 1.—, W. H. ƒ1.—,

™ Wijk V voornde behoefteen d,er Afschrift%a„ het stuk door den kerkeraad van * A. A. S. ƒ1.-, K. ƒ 1.-, J. D. ƒ 1.-, H. B.

J ' f 8oe • 5 de Keizersgracht, dezen kerkeraad toegezonden, | ƒ 1. —, C. H.—M. ƒ 2.50, N. N. ƒ 1.—. Bij Dia-

J. FELLINGA Jr. ! zal overeenkomstig den kenbaar gemaakten wensch i ken G. J. Smit: T. P. f 10.— , J. G. J. ƒ 2.50.

* * Tn dank nntvnnsen vnnr de Weeyen dnnr $ aan de diaconale vergadering worden overge- ! Bij Diaken J. Balhuizen: Mej. J. d. V. ƒ 2.50, de* Binnenmoeder van de Weezenstichting, van ! ™akt, met ..^t verzoek om in deze niets te J E. B. ƒ 10.-, A S. d V. ƒ 1.50 R ■T. f 0.50, Mei J S f 2 50 * besluiten, wijl de kerkeraad met diakenen Don- $ Mej. G. H. v. d. V. f 10.—. Mej. L. H. ƒ 0.50,

' ' ' ' „' . . . ? derdag a. s. in deze heeft te handelen. 5 J. D. ƒ 5.—, H. M. T. ƒ 1.—, W. P. ƒ 10.- ,

Namens de Commissie voor Weezenverplegmg, j Voorgelezen worden de namen van leden der $ W. H. G. ƒ 2.50, Mej. H. A. B. ƒ 1.-, Mej, A.

J. f. Wü/lbZ,, benba. j gemeente, die voor de eerste maal tot het H. $ M. S. ƒ 1.—, Mej. H' R. ƒ 0.50, Mej. J. B. ƒ 1.—,

* „ * Met hartelijken dank ontvangen voor de ! Avondmaal wenschen te komen Zondag zullen $ P. O. ƒ 2.—, J. S. ƒ 1.— , Mej. A. G. f 1.—, Kinderzendingvereeniging buurten T, U, V, W en : zij der gemeente worden voorgesteld. i Mej. G. N. ƒ1.—, J. d. B. ƒ3 —, Mej B. L. v. W. ZZ: van t. H. ƒ 0.25, van Mej. B. 0.07^, van 5 Een verzoek van de Vereeniging: Ons Chris- | ƒ 2.—, Mevr. Wed J. B. ƒ 2.50, P. d W. ƒ 1.—, Mej. E. ƒ 0.05, van Mej. V. f 0,05 en van Mej. | telijk Lager Onderwijs, om op 5 of 12 Maart, des | twee zusjes ƒ 0.25, D. A. ƒ 0.50, J. H. v. J. M. E. ƒ 0.60. 5 avonds, de Keizersgrachtkerk te mogen gebruiken, $ ƒ 1.—, B. R. f 5.— , J. M. ƒ 1.—, J. B. en Echt-

A. F. E. HANSON, Penningmeester. \ wordt toegestaan. ! genoote met bijschrift ƒ 5.—. Bij Diaken H G.