is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 10, 1896, no 475, 08-03-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Kleeding-CommJssie. | schijnsel wordt nog gewichtiger door de mede- ^ Het is noodig, dat voor onze scholen meer iieliefde Broelers en Zusters! ! deeling, dat Jniet voor het afgeloopen jaar, $ ijver en medewerking gevonden worde, daar Met hartelijken dank ontvingen wij deze week j als voor vorige jaren, er eene reserve was, $ metterdaad haar toestand, uit geldelijk oogdoor tusschenkomst van Br Sluis, lett. N. N. j waaruit kon worden geput. ^ punt, bezorgdheid begint te baren.

(tt2E°/5- Hartelijk^1 dank 'hiervoor' /eheMen" I De niet onaanzienllJke erflatingen, vroeger | Week aan week bijna vernemen wij dat, dit' helpt alweer, bovenal waar de behoeften zoo ^ der kerke tebeurt gevallen, zÜn zachtkens aan ! door de telkens herhaalde mededeeling van

groot zijn. Wie helpt verder ? Van wie kan, ver- ! ingebrokkeld; en voor dit laatste tekort was $ onzen trouwen penningmeester.

wachten wij hulp en die wil, en niet kan, geliefden, 5 niets over om het te dekken. 5 Men duidt hem dat wel eens euvel, naar

laat daar het gebed ons niet door U onthouden S Feitelijk wordt dus het jaar 1896 met een $ wij hoorden: maar wie dat doen, hebben

ZT'croó «T" hïh ''f.n0° m®(ledeele" dat wij j tekort begonnen; dat de betalingen nochtans ! zeker nooit zich verplaatst in zijn toestand, zoo gaarne eene behoeftige weduwe willen hel- « ,, ?, ' , ,6 .. , 5 , ,. „ f . ..J, , , '

pen aan een bed; is er ook soms bij de lezers $ geregeld bleven voortgaan, vond zijn oorzaak j om telkens voor allerlei onvermijdelijke beta-

of lezeressen dezer regelen iemand, die ons daar- $ daarin, dat niet alle uitgelote obligatiën werden 5 lingen te staan met eene ledige kas.

aan zou kunnen helpen. j aangeboden; daardoor bleef een bedrag van onge- 5 Op enkele schouders het gewicht dezer zaak

Als altijd stellen alle diakenen zich tot de ont- $ veer ƒ1500.— beschikbaar; dcch dat is eigenlijk ï te laten rusten, dat mag voorwaar niet zijn ;

ïoXen^van' u'w'hui? willen" laten Llen^imfen ! seen, geld' dat kan worden gebuikt. W1J1 het i en daarom is het eene 80ede gedachte van u dit verlangt, wordt u verzocht den Voorzitter } steeds gereed moet zijn voor het mogelijke 5 bovengenoemde Vereemging, om eene poging der Commisse daarmede in kennis te stellen. $ geval, dat de eigenaar de uitbetaling vordert. 5 te doen tot het wekken van belangstelling. De Commissie bestaat uit de Broeders: 5 In den loop van dit jaar dient dit tekort i Men wekke dan velen op, die dusver nog

J. van Breevoort, Kerkstraat 402. \ te worden aangezuiverd; tevens moet ge- 5 niet met heilige geestdrift voor deze zaak

t' b"\ leliestraat 142. i zorgd, dat geen nieuw tekort ontsta. $ bezield waren, om er heen te gaan; en de

J. B. Blankenberg, le Helmersstraat 87. i £ 1 ? , , , „ ' , , , , 6 ' ,

G. F. Jurjaanz, Haarlemmerdijk 88. $ "et eerste kan wel geene groote moeie- ! Heere geve aan het te spreken woord eene

W. van der Bend, Quellijnst} aat 80. \ lijkheid baren, zoo elk npar zijn vermogen $ plaats in de harten.

W. Bürger, Von Zesenstraat 89. i de helpende hand daartoe biedt. ï Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij

XABalhüTzl^£Zgracht%9. \ ,. WS hebben ,daarb® V°01'al heU °P °°g' | Daar de aankondiging in dit blad'

H G. Bömcke. Vijzelstraat 111. $ die nog m de oude meening voortleven, 5 ~——

Namens de Commissie: ? dat bijdragen voor de kerk is eene zaak 5

J. BüHRMANN, Voorz. \ van willekeur en niet van roeping; dat het ! °nze Statenvertaling.

J. 1!ALHUIZBN, Secret.-Penningm. \ daarbij gaat om eene gave, en niet om eene 5 Er verschijnen in deze dagen weer verschillende

Amsterdam. 5 Maart 1896. 5 ^„„1 ,i„ c,„u„i j „„„„ } uitgaven van onzen Bijbel. Wij noemen allereerst

« kwijting voor zijn deel van de schuld, voor i ,. 6 ,, , , ™ 1 u u j ut j

— 5 , , . , , , S die welke door de Hakkeesche drukkerij werd

Amsterdam, 8 Maart 1896 5 gemeenschappelijke rekening gemaakt en te 5 bezorgd, omdat deze ook de kantteekeningen en ' ! maken. 5 de gelijkluidende plaatsen geeft en de spelling

Eene maand geleden plaatste de Financieele ! De cijfers van ieders bijdrage kennen wij $ en de woordenkeus, naar goede regelen wijzigde, Commissie van de Kerkelijke Kas in de Kerk- ! natuurlijk niet, dewijl die geheim zijn en ^ overeenkomstig de eischen van het hedendaagsche M. b,„ 0,.,zicht OW den g»ng „ken, j blijven moeien; de »re.» i, niet enge- j Ï& SÜt 2

geduiende bet jaai loJ5. ; grond, zoo men rekent met wat men zoo nu J soms willekeurige veranderingen in den tekst,

Zij doet dat met eene nauwkeurigheid, die 5 en dan hoort, dat er menigeen schuilt onder j waar tegen wij bezwaar hebben. Van den Bijbel met dank moet worden erkend; en met eene $ de leden der gemeente, die den ouden zuur- $ welke te Groningen door Wolters wordt uitgegeven,

openheid, die een ieder in staat stelt, om zich I deesem op dit gebied nog niet uitzuiverde. $ ,onder toezK:ht va" Dr, van Vee"> kv™m ons tot

to „i j 1 5 tt i j • i. t 1 x , -i i i 5 heden toe mets onder de oogen. Inmiddels kan het

te vergewissen van den stand van zaken. ; Het gevaar dreigt zoo lichtelijk, om het i niet ondienstig zijn iets |te vermelden omtrent

Uat is goed ook; want het zijn niet hare ! maar op zijn buurman of buurvrouw te laten 5 den oorsprong van onze Statenvertaling, welke

private aangelegenheden; maar het zijn de ! aankomen, zonder zelf ook terdege de schou- ! terecht een onsterfelijke arbeid genoemd werd.

zaken van de geheele kerk ; en mitsdien heeft $ ders er onder te zetten. $ Naar aanleiding van een gravamen der Edam-

een ieder lidmaat er belang bij om te weten 5 Voor eigen behoefte — soms zelfs voor zaken ^ sche classe> b®|loot d<r. sy"ode van Do.rdrecht> . „ , , . j. , , j . .. , . , , .. ! op 19 Nov. 1618, na bijzondere aanroeping van

hoe het met die aangelegenheden gesteld is. van weelde — wordt veelszins het noodige J Gods Naam> tot het doen vervaardigen van eene

De kerk, in den zin van de organisatie tot 5 genomen; maar karig wordt afgemeten, wat j nieuwe overzetting uit de oorspronkelijke talen,

de bediening des Woords en der Sacramenten, i der kerke des Heeren ten goede komen moet. 5 onder nadere autorisatie van de Staten-Generaal;

is immers het gemeenschappelijk belang van ! Broeders en zusters, dat mag onder ons 5 ZÖ moes^ worden voorzien van kantteekeningen,

.. ,. 1 »'»> "•* ™»i •» ™»'»»»Ks

Samen zijn zij geroepen, om voor de in- ! naijver zijn, om toch geen penning, dien wij 5 strekken kan.

stelling en onderhouding van dien dienst zorg 5 zeiven afzonderen kunnen en moeten, voor 5 In de dertiende zitting wees de synode de verte dragen. 5 de rekening van anderen te laten komen. s talers aan en wel voor het O. T.: Johannes Een ieder heeft er dus belang bij om te 5 Met name rust op de jonge leden der kerk \ Bogerman, Wilhelmus Baudartius en Gerson

j ï , . , ■, i- . , S Bucerus, predikanten te Leeuwarden, Zutfen en

kunnen nagaan, of geen gevaren den gere- 5 de roeping, om ook aan deze dingen zich $ Veru (toen Gampvere geheeten); en voor het

gelden gang van zaken bedreigen. ; ernstig gelegen te laten liggen; naar men 5 N, T.: Johannes Bolandus, Hermanus Faukelius

Welnu, de cijfers ditmaal ons voorgelegd 5 zegt, ontbreken van dezen nog maar al te $ en Petrus Cornelii, predikanten te Amsterdam, zijn van zeer ernstigen aard. ! velen op de lijst dergenen, die met hun vaste $ Middelburg en Enkhuizen. Mocht een der over-

Voor de ontvangsten kwam er op voor $ bijdragen de kerk steunen. i zetters „aflijvig worden" (sterven), dan zou degene,

, i rcl-Mn ,0[ ^ , ,, , . .... 5 die na hem de meeste stemmen had verkregen,

een bedrag van f 65460.48r'; dat is in 1894 ! Daardoor wordt de reeds zoo moeielijke 5 zljn piaatstvervanger zijn.

/ 62940.11 geweest; op zich zelf genomen ! taak der beheerders van de geldmiddelen der ! Vervolgens werden uit elke provincie twee is dat dus niet onbevredigend, wijl er van $ keik noodeloos nog zwaarder gemaakt. 5 herzieners benoemd, één voor de herziening der

eene opklimming kan worden gesproken. 1 Dat zij dan de inschrijvingsbiljetten hun | vertaling van t oude en één voor die van t nieuwe • tbedr0e^ ten vorigen jare | indertijd ter hand gesteld, maar nog niet ( ^Te'n:

/ 0/4Ö8./Ö', tegenover eene som van ; teruggezonden, eens opzoeken en ingevuld ; j100gleeraar Johannes Polyander te Leiden, Petrus f 68861.905 in 1894; dat is ook weêr op ! terugbezorgen; of, zoo zij ze verloren, er i Plancius te Amsterdam, Jodocus Larenus te Vliszichzelf niet ongunstig te noemen, wijl daar- ! nieuwe aanvragen, opdat tijdig het gevaar $ singen, Sibrandus Lubberti te Franeker, Jacobus uit blijkt, dat met groote voorzichtigheid en | gestuit worde, dat anders de kerk dreigt! i «evius te Deventer en Franciscus Gomarus te

™gheid is g„dn,i,i,tre.rd gegrien j | Sn^elïïn^eESir.nïSï

loch neemt dat niets weg aan het feit, dat, 5 ^ ^ Festus Hommius te Leiden, Antonius Walaeuste

niettegenstaande vermeerderde ontvangsten; Op Donderdag a. s. hoopt de Vereeniging Ons \ Middelburg, Bernardus Fullenius te Leeuwarden,

staan tegenover verminderde uitgaven, er noch-! Christelijk Lager Onderwijs eene openbare ; Johannes Langius te Vollenhove enUbboEmmius

tans een tekort is van ongeveer f 2000.—, ! vergadering te houden in de Keizersgracht- $ te ,?ro?T'.ngeu; u . •

4,, „„ . ■ , ,, ' ' 5 . ? ., ° . , , „ ,. > De Utrechtsche overzieners werden eerst in

zegge twee duizend gulden. _ j kerk, AJs spreker zal optreden Ds Zantmge im gekoZen, omdat tijdens de zittingen der

Dat op zichzelf reeds zeer ernstig ver- 5 van Hoorn. i synode de meeste predikanten in die provincie