is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 10, 1896, no 479, 05-04-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Een schrijven van den kerkeraad aan de Keizers

gracht met _ bericht, dat het schrijven dezerzijds

gciunueii, mei Kan nenandeld worden vóór 8 April,

wuiui. vuur Kennisgeving aangenomen.

Naar het rapport der commissie, die de rekening der diakenen hebben nagezien, wordt deze goedgekeurd; bepaald wordt haar ter inzage te leggen

uc leueu uer gemeente, op Dinsdag 7 dezer van 8 tot 9 uren 's avonds.

Eene missive van een tot ouderling benoemden broeder, dat hij bereid is als zoodanig op te treden, wordt voor kennisgeving aangenomen.

Twee broeders, benoemd de één tot ouderling, de ander tot diaken, worden op grond van hun bezwaren ontslagen.

Het blijkt, dat de vacaturen voor ouderlingen nu alle vervuld zijn; bij de diakenen zijn evenwel nog twee vacaturen open; de kerkeraad besluit

uie voorioopig onvervuld te laten

Scholen der Geref. Kerk, Amsterdam A.

Dat eenvoudige woord lokte toen reeds —

ue unaergeieeKenae nericht de goede ontvangst 5 net was in L«01 — een protest uit; echter van een bedrag a ƒ 70. ziinde de biidraf?e nvpr ^ allpan nnrr mooi* ïv, aano itaiM».»»» —«

, ■ ' # •' -o- s "«g odiio vDiaiaiiuy Vttil lüueii

de maand Maart il. van de Stuiversvereenienn^ n t■ • , n ,

„...c UC5 jxeiKeraaus, me — i dvnoaainme Dlntf,

• Schoolhuln".

In vier maanden heeft deze Vereeniging ƒ200.

zegge Tweehonderd Gulden! aan de scholen

atgedragen.

Dit overtreft de stoutste verwachting.

Nu hale men niet de schouders op, en zegge niet: „een wonderboom van Jona, onder wiens schaduw de scholen zich een oogenblik kunnen verkwikken, maar waaraan Hp mm «an

heid, nalatigheid, traagheid en onverschilligheid

wel spoedig zal gaan knaeen nm hom

■' «J O 1 ^ * WXCHO

alle wonderboomen. weldra van Hp anrrio to

verdwijnen."

Neen, Broeders en Zusters, die zoo spreken of $

HanVfln cm IiaM 1-. ^4- r* —]j ï • r> i

C.C 11CJJI 11CL. ITIJIltt /. (1H II K m S lA

zien steeas geiijK! — noopten, dat de gemeente voor scheuring bewaard bleve en diep leedwezen betuigden over de woorden van Ds Hasebroek.

In 1857 was 't erger; toen dezelfde predikant het advies gaf om in een brief des kerkeraads aan Dr Meiiboom. die toen van

Amsterdam naar elders beroepen was. niet

van de verkleefdheid des kerkeraads te SDre-

ken, maar eene mee • gewone formule te tre-

bruiken. 't Doen van dat voorstel werd hem zóó euvel geduid, dat geheel de vergadering

De benoemde hrnpdprpn 7111 Ion nnmnnn^A

8 denken, ge hebt het. Gode zii danlr mi« Ho > ZÓÓ euvel crfidllid. dftt, crehe.el (Ia vp.rrradArinrr

worden voorgesteld. $ Heere schonk der Vereeniging mannen broeders, $ tegen hem in opstand kwam, in toorn tegen

Na de rondvraas- fa at Hp nraocac \Tf\r\f in

> die van Hem de erave en genade ontvfncrpn nm 2 1 .j > , i ,

en verlaten de diakenen de vergadering * $ niet all^n het stekje in den grond te planten $ os+DarsCTe' en net scnanaaal zoo hoog

nntnion ^ i. • * maar w nni- i 1 . . ^ nep, dat men de raam luiken aan nen T)am-

— van ue vergauering van de vorige S ü 7 \ , "V"6,U1U'6 LC en dij s -;

week worden gearresteerd. $ het gevoel hunner diepe afhankelijkheid van Hem, $ kant sluiten moest, om gerucht naar buiten

Een rapport in zake de opleiding van de aan- $ c'en was,dom van boven af te smeeken en geloovig $ te voorkomen.

staande dienaren des Woords wordt ter visie $ ,te. verbeiden- En rijt ge daardoor nog niet over- ! Nog later, in 1886 werd bijna de ^eheele

freWd nm lofor- +« 5 tlllffH. WAlnn O-a Vnnt 7a nnn —1 2 . ° 1 ^ OcucolD

eigen ^'te^b^am^ doo^to^" n* t^T * *7™* ^ 60 Uit d« met tot de Vereeniging zijt toegetreden terstond 8 kerkgebouwen verdreven ; en sinds kwam de

lid te worden, en als ge dit zijt, uwe contributie 8 breuke tot stand, waarvoor dat woord en dat

gelegd om later te behandelen.

Aan eene zuster, die naar Monnikendam vertrokken is, zal op haar verzoek, gehoord de inlichtingen der wijkgecommitteerden, eene attestatie worden afgegeven.

Voor kennisgeving wordt aangenomen een schrijven van de deputaten voor de oefening van het verband met de theol. faculteit der vrije universiteit, in zake het herderlijk toezicht op de studenten; aan het daarin vervat verzoek zal worden voldaan.

Aan den kerkeraad van Muiderberg zal worden gemeld, dat de kerkeraad niet bij machte is aan zijn verzoek om hulp voor den predikdienst te voldoen.

Een schrijven van den kerkeraad van Zetten wordt gesteld in handen van de gecommitteerden voor wijk V.

Eene missive van een lid der Hervormde kerk die toegang tot het H. Avondmaal vraagt, wordt gesteld in handen van de gecommitteerden der wijk, waarin hij woont.

In zake de Bijbellezingen in wijk IV, wordt

Ofinü Knnnlinr. lx , ' _ . i

gemaaKi aangaande de vervulling der spreekbeurten aldaar.

Na de rondvraag gaat de praeses voor in

uauKgeoeo en sluit hij de vergadering

anderen op te

geregeia ie mijven betalen en wekken uw voorbeeld te volgen.

De Penningmeester der Scholen F. H. VON MEIJENFELDT.

voorstel van Ds Hasebroek mede als wisse

1 •

dienst hebben gedaan

Hij zelf is er toen niet bii sreweest: hii was

" wo 7 ' —

een man var» Vipf. T?.avai1 • lifi hoVinnvrlA m*A+ +/^4-

, — ■ A..W. wi* j "y uuuwwiuo mou iivu

J hen, die, door datzelfde Beveil verwekt, later

S J _ i. • i i n i

in ue nisioriscne, gereiormeerde bedding zijn overgegaan; veel werkte ongetwijfeld, met name bij hem, daartoe mede.

Dit verschil niet te betreuren, hoe zon het,

Niet aan den prozaschrijver noch aan den 5 m0Pe'ijl£ zön i vooral voor wie weet, hoe beichter denken wij hierbij allereerst; maar I J;r^kelök klein de schare is, die om de zuivere

ueiyuenis van ae oanier des kruises zich

Met

Amsterdam, 5 April 1896. een woord van weemoedi erft hftrinrin-

ring worde ook hier herdacht de jl. Zondag

overieaen us j. L'. Hasebroek.

| dichter denken wij hierbij allereerst; maar,

^ £*^0^ het in dit blad past, aan den man die | geroepen was om als dienaar des Woords de ï kerke alhier te leiden.

! Hij was dienaar bij die kerke van Amster| dam, uit welker reformatie onze kerkformatie ^ in hare tegenwoordige gestalte voortkwam. ; Als zoodanig bekleedde hij in haar midden

eene belangrijke plaats ; wij betreden hier niet

- e- ; ccuo uoiaugnjKe piaais ; wij De treden hier niet Ü J . '

\ het terrein des persoonlijken levens, hoe zeer \ vermenfenng< wordt ,

trereformeerde Kerk te Amsterdam A. 1 W1J weten dat hüin dien zin door velen met i eenrphei,d ^hmderd.

5 dank aan den Heere wordt herdaeM 8 0C I belet dit ni

schaart; hoe door saamvoeging der krachten in één vast aaneengesloten corps de moed wordt gesterkt; bovenal hoe door het handhaven der breuke tusschen wie in de belijdenis één zijn, de vervulling der bede wordt tegengehouden: dat zij één zijn, gelijk wij één zijn ! Door het bestendigen van ongeoorloofde

vermenging, wordt op die manier de geboden

* * * Woensdag 8 April, 's avonds ten 7 lA uur vergadering van den Algemeenen Kerkeraad' m de Nieuwe Kerk.

Wij hebben nu het oog op de kerk in haar ^ dat ook mede door dezen heel en den invloed dien ook hii don,- $ Heere heeft voorbereid, wat

aanschouwen.

niet ons hier te gedenken.

door dezen afgestorvene de

ons oog nu mag

* * * Gecollecteerd: Plantage Kerk, voor het Suppletiefonds der Scholen, lett. G. f 0.50.

H. GROENENDIJK C.Azn.

A.

makome der Geref. Kerk te Amsterdam

Geliefde Broeders en Zusters!

Onder hartelijken dank berichten broeders Diakenen, dat sedert. Ha laatcfp nnrroof kü j

' — - v^gaai IIIJ uuuer-

staande broeders zijn ingekomen, de navolgende gitten: Bij Diaken J. Bührmann: G. f 1. — W J V

f 1 — Rn r ri ir ,

Bij Diaken J. H. Voskuijl: H. A. f 5 _

n ö)k t — j e* * J. ' i ' 1 J' '

\f 1.—.

WW f 0.25, J. v.d.S.V'r.-:JA.B.M

"y ^idKen u. f. Jurjaanz: C. P. H. A. d G

van ar i April drie maandelijks f 1.-. Bij Diaken G. J. Smit: M. v. B. ƒ2.50. Bij Diaken J. Bal-

T r r-H n J A"L'f B«Diaken

p. G. Gutt: D. K. ƒ1.-—, L. W. f 3— n H

r 3.—, K. ƒ0.50, H. W. T. H. f s ' r t'

E. ƒ 5.—. Gecollecteerd in de Nieuwe Kerk. B. ƒ 5.—.

Namens de Dialconie voornoemd ■ J. B. BLANKENBERG, Voorz. h t G. F. VON MEIJENFELDT, Secr. Amsterdam, 31 Maart 1896.

^ geheel en den invloed dien ook hij door zijn

< opneuen neeit geoetend op den gang der J gebeurtenissen.

i Zijn komen zelf was fifir)A crnbnni-tom'o

| hij beroepen werd, alleen om daardoor eene | Dezer dagen deed het bericht de ronde eener | ietwat lastige oppositie in de gemeente tot J benoeming van eenen hoogleeraar in de be-

$ S Tfen 6 1?n^eD' .. $ spiegelende wijsbegeerte, aan de rijkshooge-

5 Toch zweeg hij in zgn intreewoord niet $ school te Leiden, dat heel wat pennen in , van de Hove al noemde hij haar, naar de $ beweging heeft gebracht.

| eigenaardigheid van zijn karakter, slechts een \ Politieke mannen beklagen zich over ontrouw sop een zekeren afstand van elkander staan', aan de zedelijke gevolgen van een stilzwijgend « Voor znn ooe was het, nocr maar oon wmin ^ — 1 .i ... .1 .1 , , ö

<_i — ri \j\siu jj 111111 1 nniirrennnTOPHon • Ar>

— J O -— , \J fj V* OUOJllöUUCtUIJC-

• / 0.—, 5 ^ T» , „ T° 77"11" s ë0ölu,'ü« uunagenooiscnap ; op wetenscüappe-

' f1— 5 rTr tegenover elkander staan in geloofs- | lijke gronden wordt critiek geoefend, wijl de A. d. G. 5 e £.en)S $ benoemde nooit linivfirsitaire stndiën mnalrfa

Hij poogde met dit verschil te ontveinzen; $ en dies niet geschikt wordt geacht.

het niet te betreuren kon hij evenmin. Tranen, | Wat ons in deze zaak belang inboezemt, is o zei e ij, v oei en uit zijn oogen van- 5 alleen de vraag, van welk beginsel deze nieuwe wege de breuke, die der gemeente, het lichaam 5 hoogleeraar uit zal gaan, bij het door hem te van Christus geslagen werd. Gebeden, zoo S geven onderwijs.

voegde hij er aan toe, vloeiden uit zijn hart § En dan blijkt, dat deze man reeds meermalen en van zijn lippen, opdat God die breuke S optrad als schrijver van bijdragen voor het

hele en het, mnorst.A rrolnorl rmvic j • • i i • />. , .. °

$ 7^, 11 Tr 7 ?T; .V guuuoiijjiuri C ujascnrnt ue Dageraad; bij name aan geheel | Zoons vervulle: Vader! dat zij één zijn, gelijk ^ ons volk bekend als hec tijdschrift, dat onder

^ -y— ,

i

J zoo schoone leuze medewerkt, om een donkeren