is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 10, 1896, no 491, 28-06-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I _ Amsterdamsche Kerkbode.

Nederland en Indië.

Een Gedachteniswoord na 300 jaren.

Dit aan te bevelen Boekje, is & I f 0.20 verkrijgbaar ter drukkerij van D. J VAN TUIJL, 3e Hugo de Grootstraat 13.

De baten zijn voor de Zending, j Tevens de bladen „de Oranjevaan" en „de Gezant." (7081)

W. VAN JAARSVELD, ^ Manufacturen.

94. Zwanenburgwal 94. $ Iemand, vijfjaren in bovengenoemd

FABRIKANT VAN 5 vak werkzaam, zoekt verplaatsing

A TJ ; t f . .. 5 a's BEDIENDE, liefst in Amsterdam,

innen- 811 JSUltS fl**cl 310USi66fl. ^ Zondags vrij. Brieven franco onder

Beveelt zich teven» beleefd aan tot het Af- 5 ver"^BaldaiT B°ekh' H'

nemen, Bewaren, Schoonmaken, Repareeren, $ ' /,aandam (7074)

Schilderen en wederom ophangen derzelven, 5 —— —- -

tegen concnrreerende prijzen. $ Tn pL,iofolï. „ . ,,

*en phma^kwaliteit'koord'per^Meter"verkriiqbaar. "S" ! üü* ^gustus gevraagd'eene fltake

j.111111111111111 111m1111111111111111ii1111111111111ii11111111ij

I Heerlijke Geldersche I

GBASBOTER, I

E per Va vat 40 pond. . ƒ 18.50 1 | „ Jia „ 20 „ . . „ 9.50 Ê E „ Kilo postvaatje „ 4.50 = I I 100 Versche Eieren . . „ 3.60 = Franco rembours. =

Aanbevelend, =

M D. G. J. LAMMERS, \

\ I ('7047) te Aalten. s

■ lllllllllliillllllllllll iiiiiimi ■ 11111 fi

F. SWAGERMAN,

190, Hoedemakersstraat 190. FRAMBOZEN-WIJN,

per flesch f — .60.

FRAMBOZEN- EN CITROEN-LIMONADE

per heele flesch f 1.10, per V, flesch f —.60.

Ledige flesschen worden a f 0.05 vergoed. Traag Prijscourant.(7108,

■ Zuivere oplosbare CmB

B (Scheikundig onderzocht gij door den heer van Ledden- tg!

IHdlsebosch) 14 Kilo ƒ1— & 1 Kilo franco door het Rijk. SR Eenig adr. J. VAN DER TAS, Leidschestr. 105, Amsterd. igk (6282) |g

—PHB

INDIA RUBBER § STEMPELS

orden steeds binnen Jg J. uren geleverd door de

Stempelfabriek

DE BRAKKE GROND, j

——————— — — !

Een Juffrouw, lid van de Geref. ! Kerk, zoekt tegen November a. s., ; in of buiten Amsterdam, eene be- < trekking als GEZELSCHAPSJUF- i FROUW, liefst bij een eenigeDame ! van dezelfde gezindheid. Er zal ! meer op goede behandeling dan op i hoog salaris gelet worden. Brieven | le't. P, aan HöVEKER'a Boekhan- 5 del, Amsterdam. (7083) j

Er wordt gevraagd: |

Een degelijk IHENSTMEISJE, § niet onder de 20 jaar, Jacob van $

Lennepkade 33, 2e Bovenh. (7075) $ - — ——— ^

Een Kindermeisje gevraagd, i

voor 2 kinderen, liefst van den Ge- $ reformeerden Godsdienst.

Adres: Rechtboomsloot 50. (7088) |

« — — ,■ OTu.uuujfc vina jsxliui)ü , van

5 ■■■■■■■SIB — - 5 g0<lde voorzien. Conditiën

i Ifl B Si Ss I ,É f M ^8 Hb M ï 5 nader 'e bepalen. Zich te vervoegen

5 wra» m g $m %mS SS l 1 L 1 UI 1 1 5 met fl'ano° brieven onder letter H, of

* IWl SM M ËM WW JÜ ! i Sa Ir 1 Hf f 5 persoonlijk, bij den Boekhandelaar

| WIHLrt ff ft 11LL IÏILL j tL%WEimw' »,r

| is de 11ESTE aller Theesoorten, | ~ "

| Gebruikt daarvan »JE HüËiiFT minder dan ge-L Y"eVraa^: | woonlijk en gij verkrijgt een zeer smakelijk kop | SS

lüee. 5 te melden 's avonds na zes uur, le

I OVERAL, verkrijgbaar in de Origineele Engelsche ! <™«>

I Verpakking a /' 1,8© en ƒ" 1,5© per Pond. ] oevkaaod een. flinke en nette

| CORfis A. KQOLS & Co., Rotterdam,!«.

J voor Dinsdag en Zaterdag, den geJClIiporteiirs. 5 heelen dag. Langestraat 25 en 27.

| Ijverige AGENTEN en AGENTESSEN I (7082)

i gevraagd tegen hooge provisie. (69531 I Tesen augustus biedt zich aan

$ _ _ _ { > $ een TWEEDE MEID van buiten,

5 5 liefst in een klein gezin.

0. STEfcDE 5 $ Brieven franco, letter Y, aan het

| Schoen- en Laarzenmaker, j MAM fi UAMj \stZtno.

Verlengde Kinkerstraat 47, § ' InuUill CL nHIllLIIll |

$ beveelt zich beleefd aan voor alle i ^ ^ 6en BurSergezin een nette

S voorkomende werkzaamheden. (7068) 5 ilSfili1! j COMMENSAAL gevraagd, in het

j 5 wlttlflliiiyi $ centrum der stad, k ƒ7.— per

TE KOOP* 1 Hoogste onderscheidingen j ZÏet

-L «CJ J^wVy ir • ^ Op alle Wereld-tentoonstel- $ Martelaarsgracht 16 (7091 j

Wegens vergevorderden leeftijd, $ lingen, gedurende 30 jaar. $

^ eisn van ouds bekende 5 TT 5 , . _

s m/nrynr,^nl,o„:: O j •• j Hoofdagentuur: (7094) ; ; emand van Gereformeerden huize

Wagenmakerij en amederi, ^ n A «R!IYrfj $ I f™kt ^ kosthuis, bg

! vnm- / liniii n i ai a i f» I. 5 A 'leden van hetzelfde beginsel,

! «tril T . .Oude Stad, te Am- 5 V» W. OdlUuif, | P liefst in den omtrek van de Van | sterdam, russehenpersone» komen $ IImimwoIt VA, \ der Helststraat - Ruijsdaelkade

| No 7'osrB^aü" varf ditTBladan00 J > B BrieVe" af d 7°?6' aa" h6t