is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 10, 1896, no 494, 19-07-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdamsche Kerkbode.

Te Koop -voor ƒ 2S.

Een Maliouie Schrijftafel op pooten met kastjes en opstand, uitschuifbaar blad, lang M. 1.10. Te zien Amstel 9. (7220)

O R G B TE KOOP aangeboden, goad onderhouden en vol van toon, zeer geschikt voor pasbeginnenden. Br. fr. motto: Orgel, Logtenbero's Adv. Bur. v. Oldenbarneveldtstr. (7232)

Mej. C. P. GERNER

beveelt zich beleefd aan tot het maken van Costnmes, Mantels, Ochtendjaponnen. enz.

Adres: Wed. F. A. J. GERNER, (7234) Dapperstraat 16.

lït'iie behoeftige

DAME, geeft grondig onderricht in Orgelspelen. Br. fr., letter K., bij de Boekh. Wed. G. KaSS, Haarlemmerdijk 132. (7236)

ELZEaTZROLITISaiIIE

""" eAs)

etaalversiering.

mi. ~ 'TX,

pj

Metalen voorwerpen voor huishoudelijk gebruik, "Winkelgoederen in onoogelijken staat verkeerende of Fabrieksproducten, afgewerkt of niet, worden langs electrolytischen weg door een Dekmetaal, hetzij Goud, Zilver, Nikkel, Koper, ( uivre Poli, Brons in alle kleuren, enz. in nieuwen staat herschapen. G-roote verscheidenheid van bewerkte voorwerpen steeds ter bezichtiging-.

Slijpen, Polijsten, Schoonmaken en Reparatiën.

Maatschappij „DE BRAKKE GROND," Nes 53, AMSTERDAM.

fy^.cw < x."' 111111111111 ■ 11111111111111111111111 ■ 11111111111111111111111

Biedt . ;,aaiSier* „ H. |i Heerlijke Geidersche I

Biedt zich aan een nette Huis- { : si -

naaister, van alles op de hoogto. S = PRA5?RnTJ-8 ï

Brieven Letter L. S., Boekhande- $ = =

laar H. KOSTER, Jacob van Len- $ | Per Y* vat 40 Pond • • f 20 °0 |

nepstraat 12. (7210) < = i 'f' . 20 „ . . „ 10.50 =

. ^ = ,, Postvaatje 9 pond . „ 5.00 =

r.„ 1^ ^ Ê 100 Versche Eieren . . „ 3.80 =

ten nette Jongen $ § Franco rembours. =

gevraagd in den Boekhandel van $ Ê Aanbevelend, =

A. v. d. OEVER, N. Z. Voorburg- H D J DAMMERS, 1 wal, a/d. Nieuwe Kerk. (7206) 5 ï '7207) te Aalten. Ê

' III11 llllllllllll IIIIIIIIIIMMIII11 mi | M

„Ons Christelijk Lager Onderwijs".

VEREENIGING VAN JONGE LEDEN DER GEMEENTE

ter ondersteuning van

Vriendelijk, doch dringend noodigt het Bestuur dezer Vereeniging ALLE jongere Leden der Gemeente, (boven de 17 jaar) uit, haar te willen steunen door hun bijdragen.

' nood der Scholen iss groot! Deze Yereeniging werkt, tot leniging van dien nood, onder het jongere gedeelte der Gemeente.

Dat allen, van welken stand ook, (laartoe medewerken! . Leden van »Ons Christelijk Lager Onderwijs" mogen zijn alle ; jongelingen en jongedochters, leden der Gereformeerde' Kerk. i die zich tot een contributie van 2% of 5 cents per week ver- i binden. :

Beleefd verzoeken ondergeteekenden, onderstaand inteeken- | biljet, ingevuld, aan een hunner te willen toezenden.

H. B. WE IJL A X D Jr., Ie Van Swindenstraat 39. \

J. R. VAN HAARLEM Jr., Oude Waal 36.

J. N. BOSCH, Wyttenbachstraat 12.

JOH. REIJSE, Prinsengracht 60. \

G. WEINSSEN, Spuistraat 131. S

C. T. PIETERS, Singel 6 \

G. DE JONG, Lynbaansgracht 65.

De ondergeteekende wenscht zich als lid der Yereeniging S Ons Christelijk Lager Ond<rwys te verbinden tot eene contri- 5 butie van ^ cents J) per week. ^

Te voldoen per week, maand, 3 maanden, G maanden, jaar. 5 0 S. v. p. door te halen wat niet verlangd wordt.

Naam: Adres: Datum: \

w

Vraagt uwen Winkelier:

KROON-MOSTERD.

7148) C. OOSTERB4 AN & Co.

| Haarlemsche Brandverzekering-Uschappij,

opgericht A° 1846, PREMIE-INKOMEN per jaar f 270,000.—.

-A-fd-eeling: Jaar-, Maand- en Weekpremi».

Directie: HEEGER & Co., (4837)

Westermarkt l>, Amsterdam.

| F SWAGERMAN,

j 190. Hoedenmakersstraat 190.

Fransche en Spaansche Wijnen van: SWAAN & PETERS. Kaapsohe Wijnen van: JOH. M. PRILLEVITZ & Co. Vruchtenwijnen en Limonade» van J ZWAARDEMAKER & Co. i Men vrage Prijscouranten. (7243)

! 's HEERENLOO bij Ermelo.

: omtod.gW.n .poe- § Teg„ , Ang wol,l<m dez0

: . .. ,8 nl0SellJkgeplaatst, liefst 5 Inrichting GEVRAAGD

; mj nette lieden, zonder kinderen. 5 m Tlr

i br. fr. letter w. k. wilten- $ Twee Wascnmeiaen

1 BURG'S Boekhandel. 2eLeliedwars- $ T?"Nr

! -8t:ü^ HfüL I Keukenmeisje,

Cnn l/nnnnn L.„„. $ liefst allen van den Geref. Godsdienst.

Lull Klltt )D6 jongen $ . Franco brieven, met opgaaf waar

ir O 5 informatiën zijn te bekomen, wor-

uËTKAAGD. 5 den ingewacht bij de Directrice Mej.

Rechtboomsloot No. 9. (7235) $ J. S. MONTAGNE. (7134) '

^ —

EenSchoenmakersknecht j gevraagd:

gevraagd. 2e Jan v. d. Heijden- $ 15 Augustus of eerder eene flinke straat 58. (7230) * DIENSTBODE, Oer. G, aanbieding

5 in persoon. Zonder goede getuigen

< onnoodig aanmelden. O. Z. Yoor-

DIENSTMEISJE. ^ burgwal 17. (7209)

Wordt gevraagd lo Augustus een $

eenvoudig Dienstmeisje, niet onder * rQn f|' I. nnrrmoioio de 20 jaar, van de Gereformeerde 5 tBIl 1III1K L)S^IT!6ISJ6 Kerk, voorzien van goede getuige- $ gevraagd; zich aan te melden in nissen. Adres in persoon, Plantage J persoon bij Mevr. DE VRIES, NasMiddenlaan 64. (7201) i saukade 118&, huis. (7239)