is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 10, 1896, no 496, 02-08-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zondag 2 Augustus 1896. 4 10e Jaargang No. 496.

flmsterflamscne KerKQofle

Officieel Orgaan van DE GEREFORMEERDE KERKEN Alhier.

AU i. •• -f ■* c i- r ■* r\ - £

zxuuiiiiemeiuöpryH j i,—; iranco per post j 1,250 per

jaar, bij vooruitbetaling te voldoen.

Afzonderlijke nummers aan de Kiosken Cents.

KANTOOR:

Lokaal DE BRAKKE GROND.

Prijs der Advertentien

elke regel meer

J Groote letters naar plaatsruimte.

1—5 rearels 37 V» Cents: —

X Cents.

GODSDIENSTOEFENINGEN

IN DE WEEK YAN

2 tot 8 Augustus 189 6.

De Bediening van den H. DOOP zal plaats hebben Zoadagnam. in de KEIZERSGRACHTKERK, 's avonds in de RAAMKERK en FUNENKERK en "Woensdagavond in de KEIZERSGRACHTKERK.

Aan te schellen bij den Koster.

Zondag 2 Augustus.

Catechismus, Afdeeling 31.

KEIZERSGRACHTKERK . . 10 uur voorm. A. O. SCHAAFSMA, Em. Pred.

2 „ nam. P. VAN 80N.

6 , 's av. J. C. RAAMSDONK,

Pred. te Beverwijk.

RAAMKERK 10 uur voorm. J. C. RAAMSDONK.

6 „ 's av. D. J. KARSSEN.

tUNENKERK 10 uur voorm. P. VAN SON.

6 „ 'b av. N. A. DE GAAY FORTMAN.

Catechism is.

BOOMSLOOTKERK .... 10 uur voorm. D. J. KARSSEN. B UITEN-AMSTELKERK. . .10 uur voorm. N. A. DE GAAY FORTMAN. School PLANCIUSSTRAAT . 10 uur voorm. J. C. LEVENDIG, Bijbellezing.

Woensdag 5 Augustus.

KEIZERSGRACHTKERK . . 8 uur 's av. D. J. KARSSEN

Donderdag 6 Augustus.

KEIZERSGRACHTKERK . . 2% uur nam. Huwelijksbevestiging.

Aangifte voor den DOOP Dinsdagsavonds van 7>£—10 ure in de Nieuwe Kerk

Zondag 2 Augustus.

Catechismus, Afdeeling 31.

NIEUWE KERK 10 uur voorm. A. BROUWER.

H. Avondmaal. 5X „ '8 av. A. BROUWER.

OTTDF KT-P* Dankzegging. 10 uur voorm. W. H. GISPEN.

5% „ 's av. L. NEIJEN3.

PLANTAGE KERK 10 uur voorm. L. NEIJENS.

5% „ 's av. W. H. GISPEN.

Woensdag 5 Augustus.

OUDE KFTRTT uur nam- Huwelijksbevestiging.

OUDE KERK 7^ uur 's av. A. BROUWER

5

i öfficiëele

I

Berichten.

*

5 * , * Vergadering van den breeden Kerkeraad, t | Donderdag 6 Augustus, des avonds te 7 uren, ^ Praeses: Ds G. A. Renier, Scriba : Dr F. L. Rutgers. 5 Stukken en brieven, voor den Kerkeraad bestemd, J moeten minstens 24 uren vóór de vergadering bij 5 den Heer P. Goedhuys, Plantage Middellaan 64, ! bezorgd worden, om nog in behandeling te kunnen 5 komen.

| AANYBAWEN VOOB DEN H. «OOP, | HUWELIJKSBEVESTIGING eu ATTESTATIËX. J Gecommitteerden des Kerkeraads houden zitting i Donderdag 6 Augustus, des avonds van half zes 5 tot half zeven ure, in het Gebouw KEB.K! STRAAT 109, voor hen,

j die kinderen hebben aan te geven voor den H. j Doop, (met vertoon van bewijs van lidmaatschap l en geboortebewijs van den burgerlijken stand); § die attestatiën hebben in te dienen (met opgave J van adres) of aan te vragen; (laatstgenoemden 5 met inlevering van bewjjs van lidmaatschap); 5 die hun huwelijk wenschen bevestigd te zien, ^ (zooveel mogelijk 14 dagen te voren en met overJ legging van bewijs van lidmaatschap) enz. } Praeses: Ds P. van Son.

5 Hun, die zich wenschen aan te sluiten bij de | Gereformeerde Kerk, wordt bericht, dat daarvoor | gelegenheid bestaat aan de bekende adressen, ver-

5 meld in No. 495 van de Kerkbode.

^ * * * De extra collecte voor de Diaconie, zal J gehouden worden op Zondag 9 Augustus e. k., 5 aan het einde van alle godsdienstoefeningen.

5

$ * * * Opgave van de verdeeiing der kerk tusschen $ de broeders ouderlingen, opdat de leden weten i tot wien zij zich voor hun geestelijke behoeften ; hebben te wenden:

5 Wijk I.

> Buurten A en B: W. de Jong, Lijnbaansgracht 65. 5 Buurten D, E en X: J. Ingwersen, Leidschegr. 33. 5 Buurten GG en JJ: Joh. van Oost veen, Prinseni gracht 478.

* Buurten IJ, F, KK en LL: A. Hein, Voetboog ! straat 18. ö

wijk n.

! Buurten G, H, O en P: J. A. van Waarden, Lange ! Dijkstraat 13. ë

! Buurten G, N, R en RR: A. Kleeman, Singel 80. ! Buurten J, K en M: G. Ingwersen, Huidenstr. 3. ! Buurten L, Q, S en SS: W. F. H. de Jonge, N.-Zijds; Voorburgwal 42.

wijk in.

; Kattenburg: J. H. Bronkhorst, KI. Kattenburger: straat 155.

! Wittenburg: Joh. F. Stieler, Huidekoperstraat 12. | Buurt U, Kadijk, Prins Hendrikkade: J. de Haas ; Oude Schans 33.

i TTT*--t V£rTg.a.de™g van Gecommitteerden van

; Wyl£ VIII Maandag a.s., 's avonds ten 834 uur,

TFT "I 1 • 1 TTTirrri-i-rtrN/M-n . S MlKKPn PT1 hriPVPn \rr\r\V Hon Iv ü(' L' £kï»a «3 H hücfnm/1

5 . * ,

5 moeten minstens 24 uren vóór de vergadering bij 5 den Heer P. Goedhuys, Plantage Middellaan 64, | bezorgd worden, om nog in behandeling te kunnen i komen.

$ **. * VTeTrr;',de™g van Gecommitteerden van

j Wyis VIII, Maandag a.s., 's avonds ten 834 uur, J Haarlemmerdijk 38.