is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 10, 1896, no 499, 23-08-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Een Muziekonderwijzer ( i£

. T. I J„„.. M i.~,. U^XT A Ti ï ^

geuipi. uuur ue m. ter uo». u. j. tevens Organist te dezer stede, beveelt zich aan tot het geven van Piano-, Orgel- en Theorielessen. Briev. franco lett. H, bij den Boekh. P. W. EGELING, Singel 498. (7377)

en Heer vraagt te Amsterdam

eene GEMEUBILEERDE KAMER, met of zonder pension.

Brieven letter G. Z., Bureau „DE GETUIGE", te SNEEK. (7416)

£

OPZICHTER.

biedt zich aan, tegen bil¬

lijke conditiën, iemand, zelf

eigenaar zijnde, met opzioht van eenige Maatschappij- of

Particuliere Perceelen, ter inoasseering van Huren. Br franco lett PP, Boekh. L. C. M. WEGERIF, Wagenaarstraat 34. (7433)

Flink Dagmeisje

GEVRAAGD in oen klein gezin, zonder kinderen, Singel 445, huis, aanmelden 's middags van 6 — 9 uur. (7426)

Een flink Dagmeisje

GEVRAAGD, boven de 20 jaar, van

goede getuigen voorzien, f 2.25 per week. Zondags vrij.

Nieuwendijk 35. (7428)

Voor direct gevraagd in een klein gezin, een zeer net

DAGMEISJE

van 's morgens half acht tot half acht 's avonds. Loon f 2. —, goed kunnende werken en eenigszins koken, voorzien van getuigen. Zich aan te bieden Maandag morgen tusschen 10 en 12 uur bij Mevrouw

WOLSINK, Leidsche Kade 69. (7432)

Kost en Inwoning

GEVRAAGD in een Christelijk gezin, omtrek Biokersplein. Fr. Br. Letter A, aan H. J. WINTER, Boekh. Goudsbloemstraat 41. (7445)

TE HUUR:

Een net gemeubileerde Ruime Zitkamer met Slaapkamer, voor een of twee heeren h. b. b. h. h,, omtrek Rozengracht b/d. Prinsengracht. Br fr. Letter C. L. aan KRUISMAN & Co., AdvertentieBureau Amsterdam. (7420)

Een ACHTERKAMER

TE HUUR.

f 1.50 per week.

Bloemstraat No. 188. (7423)

W. VAN JAARSVELD,

94. Zwanenburgwal !)4. FABRIKANT VAN

Binnen- en Buiten-3aIousieën.

Beveelt zich tevens beleefd aan tot het Afnemen, Bewaren, Schoonmaken, Repareeren, Schilderen en wederom ophangen derzelven, tegen concnrreereiide prijzen.

EIGENGEMAAKT JALOUStEBAND, beste kwaliteit

en prima Kwamen huuku per meter verkrijgbaar. (7v8)

DIK'S

Engelsch Heeren Modemagazijn, TOMEJ^STJSJECc 5.

£

r-f

<=> 5? SS

50

& S

a\

^ ƒ f ^ f

J7

^ oo'

<D «7

ITE HUUR

le OOSTERPARKSTRAAT

No. 162, zeer net en modern inger. HUIS en TUIN f 4 — en BOVENHUIS f 3.25 per week, met Balkon, Veranda, etc. (voor net gezin.) (7435)

# £ . S

jfifj/aigt

cw Tb? ^

-c ci rv ,^r ,..r^

c. o ^ c? ^ ,er

kt .*? ** r-x i» <=*

kS S. » IS ^ SP 3

"=5 <£i ?-* OS

n

«r

0

Uitsluitend soliede kwaliteiten. BILLIJKE PRIJZEN 7439; RUIM ASSORTIMENT.

"Wegens sterfgeval TE KOOP een ^ jji j g jyj ^

Een net Dagmeisje

GEVRAAGD in stii Chr. gezin, leeftijd 15 & 16 jaar, brieven franco, No. 7440, bureau van dit Blad.

Meid-Huishoudster.

In een deftig gezin, wordt zoo spoedig mogelijk GEVRAAGD eene bekwame Meid-Huishoudster, van de G. G. en voorzien van eoede Be¬

tuigen. Adres franco, letter C, bureau t

„ar. .lil Ul„,l >

I MU U1U D1UU,

Affaire in

Aardappelen,

welke een burger bestaan oplevert.

Adres franoo, letter O, bureau van dit Blad.

Men vraagt te Huren

een Ongemeubileerde Kanier, die tot KANTOOR kan worden ingericht, omtrek Dam. Adres franco, letter P, bureau van dit Blad.

P. VAN EIJK

JOHANNES KRAMER & Co.

Üam 1,517, Amsterdam.

ivoopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden en Zilveren Munten en vreemde Banknoten Sluiten PROLONGATIEN en BELEENINGEN.

Nemen gelde» ft DEPOSITO met l da^r opzeggiug, tegen eene rentevergoeding van % pCt. onder de prolongatiekoerH. Bedragen tot en met Duizend dulden worden «n v<>r(«on tftriiK)>»taald. (3993)

J_l 11111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111

| Heerlijke Geldersche I

GRASBOTER,

100

«Bekwame Costuumnaaister.

In een net gezin wordt gevraagd eene bekwame Costuumnaaister, bekend met de huishouding, G. G.

Adres franco, letter D, bureau van dit Blad.

Winkeljuffrouw.

In eene drukke Garen-'en Rmwl-

zaak wordt zoo spoedig mogelijk ! GEVRAAGD, eene degelijke Win- $ keljuH'rouw. Adres franco, lett. E, 5

buroau van dit Blad.

Coiffeursbediende. j

ïn een kleine stad wordt gevraagd ' eene bekwame Coiffeursbediende. $ Reflectanten moeten bewijzen kun- J nen overleggen als te zijn bekwaam ; Salonier en bekend met postiches. 5 Adres franco, letter I, bureau van ï dit Blad 5

Door vertrek naar elders TER 5 Ë Per OVERNAME aangeboden een 5 Ë »

Salon en Slaapkamer | | Ameublement met Gordijnen, | \

een en ander goed onderhouden. 5 = Adres franco, letter R, bureau van 5 =

dit tSla i.

Ys vat, 40 pond. . f 23.50 = h» „ 20 „ . . „ 12.00 1 Postvaatje, 9 pond . „ 5.80 = Versche Eieren . . „ 4.00 § Franco rembours. =

Aanbevelend, =

Ë D. G. J. LAMMERS, Ë

= f7361) te Aalten. E

11 ■ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 rï

li Zuivere oplosbare Cacao j

■ (Soheikundig onderzooht door den heer van Ledden-

Hdlsebosch) % Kilo f\.—

1 Kilo franco door het Rijk.

Eenig adr. J. VAN DER TAS,

Leidschestr. 105, Amsterd.

(6282)

■ i

A. PAPAVER

Apotheker

. POEDEROOUEN,

»6 >i< >i< >0 >i< *

RUBBER

worden steeds binnen

24

—«3

uren geleverd door

da Btampalf abriak SE BKflKKfi BR DOT.

Typ. DE BEA.KES GROND.