is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 10, 1896, no 510, 08-11-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Circulatie der Lucht, I

„kan niet genoeg bi vorderd wos „den in woon- en slaapvertrekken; „de temperatuur wordt daardoor ge „lijkmatig en aangenaam.

„Do vulkachels met een enkelen „wand, hoe solide ook bewerkt en „hoe zuiver ook afsluitende, hoopen „nog te groote hoeveelheid warmte „in zich op, zoodat de lucht in den „omtrek der kachels verzengd wordt.

„Door de kachsls met dubbelen „wand, waar de lucht in den voet „intreedt en langs de verwarmde „wanden strijkt om vanboven, uitden „goed opengewerkte» kop te ontsnap„pen, bevordert men bovengenoemd „circuleeren, koelt de wanden steeds „af door versch aangevoerde lucht, en „bij nauwkeurige waarneming, zal _men bevinden, dat niet één lucht¬

deeltje in rust is, evenals het water „in den ketel, die op 't vuur staat.

„Deze kachels worden vervaardigd „door en zijn verkrijgbaar bij

MEIJLiNK & PIERON, Rozengracht 10.

„Honderden attesten ter inzage, „waaronder van bekwame medici".

» -s&.wfïsskïk yiaaaaMMK s

Hnisbybels f 1 —, ƒ 1.50. Dr. Knyper Biblia f 1.60. Psalmboekjes 22K, 30, 50, 75, 95 ct. met en zonder N. T. Verkrijgbaar bij

J. B. REIJNDÖK.F

(7743) Martelaarsgracht 16.

P. SCHUT Jr., JOH. DRAIJER Hzn., J. A. HAAK en W. J. DRAIJER Johz., Makelaars, zullen op Maandag 23 November 1890, des avonds na zes uur, in het Verkooplokaal Frascati te A.msterdam, ten overstaan van den Notaris A. BOELE te Sloten (N.-H ) in veiling brengen :

No. 1. Een WINKELHUIS, met Bovenwoningen, Open Plaats, Tuin en Erve, aan de

Haarlemmerdijk 188

bij het Haarlemmerplein, Kad. Sectio M, No. 2837, groot 1 Are 6 Centiaren.

No 2. Een WINKELHUIS, waarin Melkaffaire, met Bovenhuizen, "Woonkelder, Open Plaats en Erve, aan de

Buiten-Brouwersstraat 4,

Kad Sectie M, No. 1970, groot 28 Centiaren

Beide perceelen zijn van Duinwateraanleg voorzien en kunnen worden bezichtigd des Dinsdags, Donderdags en op den verkoopdag van 2 tot 4 uur.

De Bewijzen van Eigendom en de Veilconditiën liggen op den gewonen tijd ter inzage ten kantore van den Notaris A. BOELE, te Sloten (N.-Iï.), en copie der Yeilconditiëu bij don Makelaar JOH. DRAIJER Hzn., Heerengracht 6, Amsterdam. (7929)

INDIA RUBBER | STEMPELS

worden steeds binnen uren geleverd door de

Stempelfabriek DE BRAKKE GROND.

1^%. EENE GROOTE KEUZE IN

^S^^ELICITATIE-KAARTJES,

Scheurkalenders,

Ruime 0RRISÏELIJKE

collectie * ^s. Prentenboeken, 11

GEBONDEN Njx .\

JONGENS- en MEISJESBOEKEN,^^^%v euz' e"Z'

Pracht- en Plaatwerken,

O 5 UZI liK, \%/\

KANTOOR- en SCH00LBEH0EFTEN, |

J. J. HILLEBRAND.

HORLOGEJMAKEJR,

iagazijn van

UURWERKEN, ttICKELEN KETTIN6E1,

enz. enz.,

Tweede Leliedwarsstraat No. 7. (7950)

GOLDSCHMEDING'8 Amerik. Orgels. GOLDSCHMEDING'8 Piano's. GOLDSCHMEDING'8 Amerik. Orgels. GOLDSCHMEDING'8 Piano's. (7956) GOLDSCHMEDING'8 Amerik. Orgels.

Crroote Sorteering-. Billijke Prijzen.

Magazijnen: WARMOESSTRAAT 141 en KEIZERSGRACHT 305.

Mcsm -rt mm m&mm

• > .V" "V - . ■ .

ORGELS.

OPRUIMING van eenige oud model en beschadigde ORGELS, tegen vermiuderde prijzen, in JURJAANZ' Orgel- en Pianomagazijn, aan den Haarlemmerdijk 86/88.(7967)

0. SWAOERMAN & Zn.,

1835 Behangers. 1896

In Tapijten en Meubelstoffen.

Solied werk; billijke prijzen.

9, Barndesteeg O.

(60911

Bijverdienste

voor jonge lieden die zich willen belasten met d.u verkoop van Sigaren aan particulieren. Conditie: betaling na verkoop. Brieven franco No. 7964, Bureau van dit Blad.

In het Weekblad joi

INCOURANTE FONDSEN

vindt men OPG AAF DER FONDSEN, die niet of niet geregel c ter Beurze verhandeld wor den, en hoe vele Maatschappijen en Yennootschappen enz. bestaan or niet, waarbij toch duizende personen en millioenen schats betrokken zijn

Door niet geregeld op de hoogte te zijn van de waarde der Fondsen, berokkent men zich vaak nadeel en om dit te voorkomen geschiedt do uitgave van

HET WEEKBLAD VOOR

INCOURANTE FONDSEN,

Prijs per Jaargang 52 Nos. ƒ 1.50 franco per post, bij vooruitbetaling

Advertentiën 25 cents per regel, groote letters naar plaatsruimte.

4dre«: lokaal „DE BRAKKE GROND", AMSTERDAM.

Wegens plaatsgebrek

te koop aangeboden,

een Geëmailleerde HAARD met nikkel. Te zien Gerard Doustraat 252, huis. (7961)

Ben NAAISTER, bekwaam in Costuum- en alle huishoudelijk werk, ook met aan kant maken der wasch, zag zich gaarne geplaatst. Br. Fr. No. 7899, Bur. v/d.Bl.

Direct gevraagd te Amersfoort een zeer bekwame

Xaukemdd,

Huiswerk verrichten. Hoog loon. Yoorzien van goede getuigen.

Brieven franco onder No 7932 Bureau van dit Blad

Gevraagd

een NET JONUMENSUH in een stil Gezin, met kost, inwoning en huiselijk verkeer.

Brieven franco onder No. 7923 Bureau van dit Blad.

Zwanenburgwal over en bij den Amstel

TF 141 li IR" ®en ruim modern 1 U nuun. BOVENHUIS, riant uitzicht, voor Christ gezin, aanv Po. Mei e.k.

Adres: W v. JAARSVELD, Zwanenburgwal 94. (7905)

TE HUUR <m2)

(iEVRAAGD tegen Mei een HUIS of BOVENHUIS omtrek Rozengracht Huurprijs pl. m. ƒ300. Fr. br. lett. X Y, bij den Boekhandelair J. F. P. WEINSSEN Jr , N. Leliestraat 53.

E HUUR:

Nieuwe Leliestraat, een EERSTE BOVENHUIS, bnvattende 2 Kamers, 2 Alkoof», groote Keuken en mooie Zolder ƒ 4 00 per week.

Te bevragen Nieuwe Leliestraat No, 81, huis. (7954)

TE H U U R:

Een ONDERHUIS. Nieuwe Leliestraat 132. Huur f 2.25 per week.

Te bevragen Lijnbaansgracht 105, bovenste schel. (7972)

Wijttenbachstraat.

HUIZEN met Tuin en Sousterrein TE HUUR, net ingericht ƒ3.75 on ƒ3.50, le Bovenhuis f 3.— Te bevragen No. 92. (7959)

Te huur geboden,

een VRIJ BOVENHUIS, Nieuwe Looierdwarsstr. No. 9, Huurprijs ƒ 18 p. m Alle werkdagen te bezichtigen. (7974)

NETTE BOVENHUIZEN te huur, omtrek Nassaukade, bevattonde Balkon, 3 Kamers, dubb. Alkoof en Keuken, verder van allo gemakken voorzien. Huurprijs ƒ 17 p. m. Te bevrag. Frederik Hendrikplantsoen 30, Huis. (7973)