is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 10, 1896, no 515, 13-12-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zondag 13 December 1896.

flmsterflamscHe

10e Jaargang No. 515.

r*****************************************************************

KerRDoöB

Officieel Orgaan van DE GEREFORMEERDE KERKEN Alhier.

Abonnementsprijs f 1,—; franco per post ƒ1,25 per

jaar, bij vooruitbetaling te voldoen,

Afzonderlijke nummers aan de Kiosken Cents.

KANTOOR:

Lokaal DE BRAKKE GROND.

5 Prijs der Advertontien 1—5 regels 37^2 Cents; — i elke regel meer j^^/i'1 Cents.

a 2

GODSDIEN STOEFENIN GEN

! Groote letters naar plaatsruimte.

mwvmvkmmsfirw'mmmv'''' **-"***.

\

IN DE WEEK VAN

13 tot 19 December

Officiële

18 96.

Berichten.

, _ ____ , , , , , „ , 5*«* Vergadering van den breeden Kerkeraad,

T\« TT HA AD ,.«1 «-.Un4-n V. /-.kliAn 7/\v»rlfi fvnoTYiirrio rr s * ° . _ „ ® _ '

uv iJOUicuiiit; van utJli 11. i/uui zal uittfctlö uüuuüu > )nnhpr,jaff 17 1Wpmhpr (1p<5 avonds tp

in de KEIZERSGRACHTKERK, 's avonds in de RAAMKERK, FUNENKERK, BOOMSLOOTKERK en BUITEN-AMSTELKERK en Woensdagavond in de KEIZERSGRACHTKERK. Aan te schellen bij den Koster.

Zondag 13 December.

Catechismus, Al'deeling 50.

Aan het einde der Godsdienstoefening, Collecte voor de Theologische School en

de Vrije Universiteit.

KEIZERSGRACHTKERK . . lü uur voorin. W. DEN HENGST,

Pred. te Veen endaal. 2 „ nam. D. J. KARSSEN.

6 „ 's av. H. W. YAN LOON.

Mï.ttti, XV: 29 enz.

RAAMKERK 10 uur voorm. D. J. KARSSEN.

6 „ 's av. L. NEIJENS.

FUNENKERK. ...... 10 uur voorm. B. VAN SCHELVEN.

6 „ 's av. N. A. DE GAAY FORTMAN.

Catechismus-

BOOMSLOOTKERK . . . . 10 uur voorm. H. W. VAN LOON.

6 „ 's av. W. DEN HENGST. BUITEN-AMSTELKERK. . . 10 uur voorm. N. A. DE GAAY FORTMAN.

6 „ 'sav. P. VAN SON.

School PLANCIUSSTRAAT . 10 uur voorin. P. VAN SON.

BOOMSLOOTKERK

Dinsdag 15 December.

... 8 uur 's av. N. A. DE GAAY FORTMAN.

1 Sam. XVII: enz.

Woensdag 16 December.

KEIZERSGRACHTKERK . . . 8 uur 's av. H. W. VAN LOON.

Donderdag 17 December.

KEIZERSGRACHTKERK . . \}4 en 2}<? uur nam. Huwelijksbevestiging. Aangifte voor den DOOP Dinsdagsavonds van ll4—10 ure in de Nieuwe Kerk

Zondag 13 December.

Catechismus, Afdeeling 50.

Collecte voor het Fonds van Emeriti Predikanten en Predikants-Weduwen en Weezen,

aan net einae van iedere godsdienstoefening.

. . . . 10 uur voorm.

5)4 „ 's av. . 10 uur voorm. 5% „ '8 av. . . . . 10 uur voorm.

5>£ „ 'b av.

/ uren,

Praeses: Ds B. van Schelven, Scriba: Ds N. A.

de Gaay Fortman.

Stukken en brieven, voor den Kerkeraad bestemd, moeten minstens 24 uren vóór de vergadering bij den Heer P. Goedhuys, Plantage Middeliaan 64, bezorgd worden, om nog in behandeling te kunnen komen.

AANVRAGEN VOOR DEN H. DOOP, HUWELIJKSBEVESTIGING} eu ATTEST ATIEN.

Gecommitteerden des Kerkeraads houden zitting Donderdag 17 December, des avonds van half zes tot half zeven ure, in het Gebouw KERKSTRAAT 109, voor hen,

die kinderen hebben aan te geven voor den H. Doop, (met vertoon van trouwbewijs en bewijs van lidmaatschap der Ouders en geboortebewijs van den Burgerlijken Stand, van het kind);

die attestatiën hebben in te dienen (met opgave van adres) of aan te vragen; (laatstgenoemden met inlevering van bewijs van lidmaatschap);

die hun huwelijk wenschen bevestigd te zien, (zooveel mogelijk 14 dagen te voren en met overlegging van bewijs van lidmaatschap) enz. Praeses: Ds H. W. van Loon.

Hun, die zich wenschen aan te sluiten bij de Gereformeerde Kerk, wordt bericht, dat daarvoor gelegenheid bestaat aan de bekende adressen, vermeld in No. 514 van de Kerkbode.

* * * Vergadering van Diakenen op Dinsdag 15 December 1896, 's avonds 7 uur, Kerkstraat 109.

* * * Vergadering van den Vriendenkring (Corporatiën der Wijken iii en IV> op Vrijdag 18 December, 's avonds te 8 ure, in de Funenschool.

* * * De Thesaurier van wyk vii, verwacht de BB. Oorporatieleden a. s. Woensdag, des avonds half negen ure, in de doopkamer der Raamkerk.

* * * Vergadering van Gecommitteerden van Wijk viii, op Woensdag 16 December, des avonds te 8 ure, Haarlemmerdijk 38.

* » * Jaarvergadering van Corporatie Wijk viii met de vertegenwoordigers der andere Corporatiën, Donderdag 17 December 1896 's avonds half negen. Haarlemmerdijk 100.

NIEUWE KERK. OUDE KERK. . . PLANTAGE KERK.

A. BROUWER.

B. VAN SCHELVEN. L. NEIJENS.

W. H. GISPEN. W. II. GISPEN. A. BROUWER.

* „ * Ds van Schelven kan Maandag geen spreekuur houden.

NIEUWE KERK 7>é

Woensdag 16 December.

uur '8 av. W. H. GISPEN.

BIJBELLEZINGEN*. Maandagavond, 7 uur, Govert Flinckstraat 191.

Spreker: de heer W. de Jong. Donderdagavond, 8 uur, von Zesenstraat 50.

Spreker: de heer J. van den Brink. Donderdagavond, 8 uur, in het gebouw Gonstantia, Willemstraat.

Spreker: de heer G. Karssen,

van Naarden,