is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 10, 1896, no 516, 20-12-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. 6.

Mat l.At «Oir on de Kerstdagen zal liet eerstvolgende

O-»-

nummer van de Kerkbode ironderaag a.s. Yei»^u»u

Offtcieele Berichten, zoomede Advertentien voor «at mum- 5 mer bestemd, worden ingewacht uiterlijk totW«ensdag-|

, v o n <1 9 uur.

DE ADMINISTRATIE.

Advertentien

De Advertentien maken geen deel uit van het officieel orgaan

Door Gods goedheid voorspoedig bevallen van TWEE DOCHTERS, (ontijdig) D. SCHOUTEN,

eeliefde Echtgenoote van g P. SCHLEBAUM. Amst 17 Dec. 1896. (8290)

Heden overleed na een langdurig en smartelijk lijden, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer ALBERT JAN DE REUS. in den ouderdom van bijna 72 jaar. na. eene gelukkige Echtvereeniging van ruim 42 jaar.

Uit aller naam, "Wed A. J. DE REUS, geb. M. S. Jassen Walet. Amst., 11 Dec. 1896. (8263)_

Heden ontsliep in haren Heer en Heiland, onze innig geliefde Moeder,Behuwd-en Grootmoeder,

GRIETJE VAN GOOR, Weduwe van Gotjwke Jonkman, in den ouderdom van bijna 72

^ Het gelooi dat zij de Eeuwige rust is ingegaan, lenigt onze smart

üit aller naam, H. JONKMAN. Amsterdam, 10 Dec. 1896. (8271)

Heden overleed, ten huize van haar Sohoonzoon, in den ouderdom van 49 jaren, na een langdurig doch zeer geduldig lijden, mijn hartelijk geliefde Echtgenoote on onze innig geliefde Moeder en Behuwd Moeder, HENDRIKA SOPHIA TIMMERMEISTER,

geb. Kremer. Zij ontsliep zacht en kalm in de welgegronde hope des eeuwigen levens.

C G. TIMMERMEISTER. S. IJ. SLUIJTER,

geb. TIMMERMEISTER. D. C. P. SLUITER, v. d m. Hfli W.TIMMERMEISTER. Amst, 17 Dec. 1896. (8282,

Heden overleed na een kort doch hevig lijden, onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder

CORNELIA VAN DEN BOS,

in den ouderdom van 70 jaar, eerder Wed. van Jan Venendaal, laatst Wed. van Ernst Boere.

E. VENENDAAL. J VENENDAAL-

Schoonhoven. M. VENENDAAL. Amst., 12 Dec. 1896. (8296)

; 3

Tot mijne diepe droefheid 5

overleed heden mijne geliefde $

Echtgenoote en 3er Kinderen ï zorgdragende Moeder,

HENDRIKA SCHEVEERS $

in den ouderdom van 43 jaren. >

H. POT. 5

H. N. POT Jr. J J. C. POT.

A. POT.

M. C. POT. $

Amst., 14 Dec. 1896. (8258) 5

Den 14den December overleed 5

te Deventer, onze geliefde oudste 5 Broeder

BEREND JAN BAARSCHERS, $

Weduwnaar van Cato Tewes, ^

in den ouderdom van 80 jaar. $ Wed D. HARBERTS—

Baarschers. 5 H. BAARSCHERS.

Amsterdam, Dec. '96. (8294) J

Eenige kennisgeving.

j

Het behaagde den Heere, ; na een smartelijk lijden van ! acht dagen tot Zich te nemen, ! mijne dierbare Echtgenoote en der ; Kinderen zorgdragende Moeder, j

ELISABETH SLIS,

in den ouderdom van bijna 59 jaren. Onuitsprekelijk diep zijn wij gewond, de Heere sterke ons in dit zoo zwaar verlies.

Ons van uwe deelneming overtuigd houdende,

Mede namens mijne Kinderen en Behuwdkinderen, . Haarlemmermeer P. DE VLIEGER. Sloterweg. M. DE VLIEGER.

J. DE VLIEGER. A. DE VLIEGER— Roubos. Joh. DE VLIEGER. N. DE VLIEGERlos.

A. ZEGELde Vlieger. M. ZEGEL.

Bloemgracht 88.

Amst., 11 Deo. 1896. 8283>

Heden overleed tot onze diepp droefheid, na een langdurig doch geduldig lijden, onze geliefde Zoon

JOHANNES JACOBUS VAN

KLAVEREN,

in den ouderdom Tan ruim 15 iaren.

G P. VAN KLAVEREN. J. E. VAN KLAVEREN— Berkeveld. Marnixkade 86.

Amst , 14 Dec. 1896. (8252

———« it" '

WAUKBKTriGIfiG aan allen die ons hunue belangstelling betoond hebben bij gelegenheid onzer 25-jarige Echtvoreeniging C. Th. JURRIAANS. M. JURRIAANS (8257) VAN Jaarsveld.

van de Christ. Zangvereniging „HOSANNA"

net medewerking van den Heer C. W. EUWfi (Piano;, terwijl de WelEd ieer P. ORANJE, Hoofd der Funanschool, een woord ter inleiding zal jpreken,

op DINSDAG 22 DECEMBKB as,

[>.V. 's avonds 8 Ur&9

in het Gebouw ,,P L A N G I LT S' .

Toegang op vertoon van het Programma, dat a 2u ct. te verkrijgen is bij den Boekhandelaar ANTON VERHEIJEN, Commelinstraat 60 (8177) HET BESTUUR

Ons Christelijk Lager Onderwijs.

algemeeke VEBGADEBïXG É

op WOENSDAG, 23 December a. s., des avonds ten 8 ure,*3 in het Gebouw PATRIMONIUM. Kerkstraat 127.

HET BESTUUR.

Dringend worden alle Leden en Belangstellenden in den toestand onzer Scholen (jongere Leden der Gemeent.) tot bijwoning dezfegr3(^rSa" j dering uitgenoodigd.

8ste Jaarlijksche Uitdeeling

van Goederen aan Behoeftigen door de Vrouwenvereniging „M ART H A",

op Woensdag1, 23 December a.

des avonds ten 8 uur, in de Plantagekerk (Doklaan),

Spreker: d. KA»!. H..r D, ». *. »E MAY IWUI.

Toegang vrij. i

Apenbare lltdeeliiag

Woensdag 23 December,

door den Geref. Zusterkrans FÉ BÉ iRom. 16 : 1) Prins Hendrik Kade 116 Spreker: de WelEerw. Heer Ds. P- VAN SOA Aanvang 7}/o uur.

Contribuanten en Belangstellenden worden dringend t®^»)womng I uitgenoodigd ^

Gereformeerde Zusterkrans „DE EEERE IS MIJNE BANIER".

! UITDEELING van in het afgeloopen jaar vervaardigde Kleedmgstukken. I op Woensdag 33 December '3

op de Brouwerij DE GEKROONDE.VALK. (W'WL "

! Spreker: Ds. N. A. DE GAAY FORTMAN.

§ Aanvang 8 uur. HET BE8T0DK

Begunstigers, begunstigsters en belangstellenden worden "lendelijk. $ uitgenoodigd

| De Gereformeerde Zondagsschool „Johannes",

hoopt 25 december a. s. te half twee, hare

|= KERSTFEESTVIERING =

te doen plaats hebben, in het

Lokaal PLANCIUS, Plantage Kerklaan.

De Ouders der kinderen en belangstellenden worden vrien^ deljjk uitgenoodigd, dit feest bjj te wonen. (8291)

I VAÏTDER BEND's Kerstkransen

| Supra fine per 5 Ons f °>&°-

| Gedecoreerd . „ 5 „ „ 0,9 O

j Eenig adresi 80, Quellijnstraat 80,

(8292)j