is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 10, 1896, no 516, 20-12-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. 8.

VEREENIGING j

TOT i;

werkverschaffing aan hulpbehoevende 5 Blinden. ^

Plantage-Middenlaan 64. 5

Bii het naderend KERSTFEEST ^ zou het Bestuur van bovengenoemde j Inrichting gaarne in staat gesteld ; worden, om. evenals m vorige jaren, j eene Uttdeeling te doenin Kee- ; deren en Geld aan de 150 Blinden , aan ,1e Inrichting verbonden. De , finantiëele toestand is van dien aard, , dat daarin uit de gewone ontvangsten niet kan worden voorzien.

Ondergeteekenden zijn 'aaom bereid eltte Gift voor dit doel in ontvangst te nemen, zijnde daartoe ook gelegenheid aan de Inrichting

26 Yan de ingekomen Giften zal later worden kennis gegeven.

H. OYENS, Ka toor. Leidscheo-racht 16, Voorzitter.

E. BENÉ Van oüwenalleb,

Kantoor, Huidekoper straat 17, vice-Voorzitter.

G D. CROMMELIN, Heerengracht 96, Penningmeester.

"W 110YY. N. Heerengracht 14d.

T SCHOLTEN, Heerengracht 438,

p' Th YAN HOOKN, Heeren'gracht 481.

J. SCHWARTZ, Sarphatikade 9.

p J HOOFT GRAAFLAND, 'Heerengracht 490, Secretaris.

"^KERSTBOEKJES,

Nnx%^\ xx-

\ nKK ZON D AGSSCHOOL-

\ ROOSTERS,

KERKBOEKJES \

V ^ ENZ'

met Overslag,

Muurteksten, ^

FELICITATIE-KAARTJES^S^%j^s.

ZONDAGSSCHOOL-KAARTJES, Chr. Scheurkalender

J. J. HILLEBRAND.

HORLOGIVMAKHRJ

iagazijn van

UURWERKEN, ÜIGKELEN KETTIISH,

enz» enz.»

Tweede Leliedwarsstraat No. 7. (7950)

i Zeer aanbevelenswaard is onze

\ BISSCHOP WIJN,

! SO Cent per Flesch.

1 Wed. W. G. BUDDINGH.

Oude Schans 44,

ï (8260) bij de Koningstraat.

I f. Svt&$«xaaxi,

j 190, Hoedemakersstraat 190.

[ $ Bordeaux-, SpaansclieEN (8276)

Kaapsche Wijnen.

| Bisschop Wijn, per flesch 60 c.

\\ HORIvO O E>

S ; Extra Aanbieding.

? 5 Zilïor Dames- on Heeren Remout.liorl. ƒ 6.50-

- $ Zwart Staal » » » » ,'J? '

^ Mei . - - "4-50"

\ P. HMERIS, Leidschestraat 86.

J ■■ (8202)

| S. BAKKER Kz., Banketbakker,

i beveelt zioh voor de a s. Feestdagen $ beleefd aan tot het leveren van alle

v soorten GEBAK. , ,8.269)

5 Nette bediening. - Billijke prijzen. $ Goudsbloemstraat 183, bvj de Lijn 5 baansgracht. Zondags gesloten.

"Vooï a.s.XwstyttsV. |

KERSTKRANSEN in alle grootten en prijzen, j

AMANDEL-, SCHUIM- en MARSEPEINKRANSJES. | GEURIGE BOTBRK.BAN8JES.J

12 Cent per ons.

Beleefd aanbevelend, 5

TJEd. Dienaar, 5

L. BAKKER, Confiseur. |

Van Oldenbarneveldtstraat 79. 5

Branöstoffenhandel van H. VREE |

HOOGTE KADIJK 179.

Men lette w.v.pl. op tiet Nummer. Hoofddepót der BRUINKOLEN-BRIftUETTEN Merk Z B. STEENKOLEN afgehaald 50, 60 en 70 en per

ANÏHRACITKOLEN 90, 120 » "

Bootjeskolen(Nusb) n so . •

SMEEKOLEN „ ^ 11 "

SMEEKOLEN „ IV 70 _ , .„Va¬

an meer andere soorten Brandstoffen.

Tehuis bezorgd 10 c. per HL. verhooging.

Bestellingen „orden aangenomen in Ut BrandstoffenJUagazyn

Binnen Oranjestraat 15 en 22. (sois)

haagsghe beschuitbakkerij

Ferdinand Bolstraat 5. Haarlemmerstraat 49.

VAN OUDS BEKENDE ADRES VOOB

KERSTBROOD

(Sachsische Thiiringer Weihnachtstoilen).

Van af 22 DECEMBER versch verkrijgbaar^:

f r. H M A- ^ ® '

BIJBELS TESTAMENTEN en PSALMEN

bub^oudEN „ «jffsy'iSS?—-

"""* £"™"l8d

| sisr- SAS' ITJ'SS'fVi-w i.g.bo.d... (»2)

llTVRËlMioógtTKadijk 179.

5 EIERKOLEN, afgehaald, tijdelijk . . t per

5 Prim^ ANTHRACITKOLEJi /' 0,»0 * „ g20 } i20

5(8287) „ STEESKOOL-BRIQUETTEN 100 Stuks ƒ L20.

5 Typ. DK BRAKKE QROKD.

««1 nnftl.l.rnilll» ^"'moesstraat iji Jfi' ÏSl"'" ""IsSjN sSLr | ^

GOLDSCHMEDlNB,KeizSr^l»305' PIANO'S en ORGELS. I '%1igt,c«,1.t,W 0H.0A60