is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 935, 01-01-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. 8,

IjCflRISTELIJK SOCIALE CONFERENTIE.

IDringend verzoek.

^rnnfprTnfif6 ^aa^se^ke, ReSelillgscommissie voor de Chr. Sociale ^ Conferentie, welke D. V gehouden wordt op 9 en 10 Januari a s in lipt J gebouw «PATRIMONIUM" alhier, wordt nachtverblijf gezocht voor vele $ afgevaardigden van buiten de stad.

L *!ler, geestv,erwant die,aan ééa of meer dezer broeders voor enkele ^ nachten logies kan en wil verschaffen, wordt beleefd en vriendelijk ^verzocht daarvan zoo spoedig mogelijk bericht te willen zenden aan ^den Secretaris der Commissie

$ (8034) A. KROOK Gzn , le Jan Steenstraat 98.

{marmeren schoorsteenmantels.

| Cir. aV J. ('OOL, Bloemgracht 77.

| Weder een Nieuwe Uitgave ZAK- EN HANDBfiBEL]

BIJBEL G.

$, l,^00, al® rffd®11anS gewenscht: met de verkorte inhoudsopgaven Jboven de hoofdstukken en de gelijkluidende plaatsen bij de verzen. In s klein formaat met duidelijke letter. (In de juiste spelling.)

Verkrijgbaar bij alle boekhandelaren en bij de Uitgevers

J. ERiKDX «& KOOX,

(7638) op het Rusland. Amsterdam.

De 53 WINKELS

GEXAAMD:

DEBOTERTOI

VAN

t TIN IMIfflCI Gi».

berichten de Ontvangst van verschillende Artikelen

voor Oudejaarsavond.

Zuivere Raapolie (Bakolie) 25 cent per kan. Krenten |2V. cent. Sucade 28 cent. Beste Sultane Kozijnen I (Rozijnen zonder pit) 10-15 en 25 cent per 5 ons. Snippers 25 cent per 5 ons. Puik best Tarwemeel 77, cent. Pakjes 1 JPabrieksmeel 87. cent. Zuiver Gruttemeel 8 cent per pond. Witte Suiker 25 cent. Gedroogde Appelen 20 cent. 1ste kwaliteit

GELB£R§€HE WORST

(zelfde soort waarmede wij al sinds jaren dat groote succes hebben) 45 cent.

(8032) Aanbevelend,

W. VAN AMERONGEN G.Azn.

in het

vele

£>. c7. bosman,

dCuis* en ïïecorafiosc/ïilóer, Leidschekacle 60. (8022)

Do IÉ- 611 KooÉotertaË JE BENDRACHT",! MeübB,f«a»te»- Ve^,^modellen

, I lt, .tK^R?r?,T^AT 345 t)/h amstelveld, stecd8 voorpatlI

levert uitsluitend EEN SOORT prima Roomboter, thans ƒ 0 75 p. i/s kiloJgs ... «« .«rn-t-r

(7206) j. w. van beonkhorst. ^Marnixkade 31. AMSTERDAM. Bloemgracht 180

PIJPEN | PIJPEN! PIJPEN Groote afslajj

voor Tabak en Sigaren \m Barnsteen en Meerschuim| van hout en van steen | van y

in, Sroote verscheidenlieid voorradig in de Sigarenmagazijnen „CUBA" der firma! ïïnïïïïïJRPAflFEïIïflEW DEBESAZ & Co., 17, gravenstraat en 79, Haarlemmerstraat. " (8089) } üUBUWMMM

B mT • n m § -Door het zachte weder ben ik in

§»*.ju tbrüju j»aaiiimcliiiic* j&irri.?w"

voor eiken tak « nijverheid, alsook voor allo huishoudelijk naaiwerk. |. ZZ'iTfjZ

Onderricht gratis — ook in het moderne borduren en stoppen. ^kwaliteit. Adres:

SINGER-MAATSCHAPPIJ.

(4^4) AMSTERDAM, Ealverstraat 62 en Ferd. Bolstraat 109. j j DB^TeK?™MlA?W—

■ 5 Amsterdam.

(4404) ajudxjuumuilj Ikaiverstraat H2 en Ferd. Bolstraat 109

Hmnnuf A M 0 *7n öirecte Terkoop aan par-

Illr f fl ï (V /| ticullereo tegen fabrieks. 1 UI lïiAiil U HU., prijzcn. (6990,