is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 938, 22-01-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz

Advartentiën.

De advertentien maken geen deel 5 g uit van het officieel orgaan ^ g

Door Gods goedheid werden wij^| heden verblijd met de voorspoedige^ geboorte van een welgeschapen 5g DOCHTER 50

JOHs HOOIJBERG. A. M. D. HOOIJBERG—de Best. 51 Amst., 18 Januari 1905 (8238) J§ Heden werden wij verblijd met!« de geboorte van een flinken ZOON B. D. GIMBEL. M E GIMBEL-Vowinkel. 5 Amst., ^6 Januari 1905 i8239) j!|

Ondertrouwd:

JOHANNES HENDRIK v. d. LICHTE Jr.

en 5

HENDRIKA GüTT.

Amst., 19 Januari 1905. J

Receptie 23 Januari a.s. van 2—4 5 uur Oude Hoogstraat 31. J

Huwelijksbevestiging D. V. 2 Febr. ^ ten 2i/a uur in de Geref. Kerk van 5

Overtoom. (8240) 5

_ — 5

Getrouwd: 5

JACOB RIEMER,

Machinist Kon. Packetv. Mij, 5 en 5

MARIA HELENA ROOSENSCHOON. ^ Kotta-Radja. 5

8 December 1904. (8220) 5

, — - 5

Getrouwd : 5

AREND A. II. BALS

EV (8221) 5

GERARDA II. HORSTING.

Vtrecht' } 19 Januari 1905. \

Amsterdam, * j

Getrouwd : 5

TJERK. VAN DER WOUDE $

en 5 GERARDINE MOEN, $f die, mede namens wederzijdsche familiën, hunnen hartelijken dank 5 betuigen, voor de vele bliiken van 5 belangstelling, bij hun huwelijk^ ondervonden. (8225) ï Amst., 19 Januari 1905 ;

Psalm 103 vers 1 (berijmd). ^ Zoo de Heere wil en zij leven, J hopen onze lieve Vader en Moeder 5 KAREL VAN OTEGEM

en $

GUURTJE VAN OTEGEM—steen. ^ den 5den Februari as. hunne

25-jarige Echtvereeniging j

te herdenken.

Hunne liefhebbende Kinderen, \

GEERTREUDA MARGARETHA. $ WILLEM. $

JOHANNA. 5

GUURTJE. 5

JANNETJE. §

Amst, Januari 1905. (8241)

Prinseneiland 27. J

Zoo de Heere wil hopen onze$ geliefde Ouders 5

J. VAN BALEN

en $

F. SCHOLTEN, den 28sten Januari a.s. den dag te 5 herdenken dat zij

\JÓÓ« |

in het Huwelijk werden verbonden. ^ Hopende dat de Heere hen nog 5 vele jaren moge sparen.

Hunne dankbare Kinderen \

Heden overleed te Putten (Gelderland) onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, de Heer

ALBERTUS HENDRIK B0HUEI1ER,

in den ouderdom van 76 jaren.

Uit aller naam: J E. BOllLMEIJER. Eenige en algemeene kennis¬

geving. (»Z''tf)

Amsterdam. 19 Januari 190r>

Hiermede vervullen wii den

trenrio-en nlir.ht U kennis te

geven van het overlijden onzer

geliefde Zuster en Jöenuwdzuster Mejuffrouw

SOFIA BONSET ffeinwe van den Heer M. N. LINEMAN,

in den leeftijd van ruim 67 jaar.

Uit aller faam D. BONSET. Amsterdam, 19 Jan. 1905.

Hartenstraat 27. (8240)

Heden overleed na een kort¬

stondig lijden, mijn geliefde

rsroeuer

JASPER KOOL.

Weflnwnaar van CLASINA HENLEB1KA

SLÜLLAAK, in den ouderdom van 85 jaar (8247) M. KOOL.

Amsterdam, 13 Januari 1905

Psalm 81 : 12.

TTpHpn overleed in haren

Heere en Heiland, onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, Mej. de Wed.

MEUUEESTER,

Geb. Blom,

in "den ouderdom van 87 jaar. Zij ging heen na gevoeld te

hebben thuis te zijn

Tevens mogen wij niet nalaten het Dersoneel dank te

zeggen voor al het goede dat.

onze gelietde in net nuis voor

Uuden van uagen genoten neen, zijnde Nieuwe Heerengracht.

M. E. GRAAFLAND—

Huibrechtse. E. M. NIJLAND—

Meulmeester. J. HARTING—

Meulmeester. W. J. A. BRUNS-

Meijer.

M. H. VAN STEEDEN— Tersmitten. L. POELEMAN— (8231) Brons

Amsterdam. 13 Januari 1905

Heden cine in de eeuwige

O O »_>

ruste over, na een kortstondig lijden van 14 dagen, mijne gelief Ie Echtgenoote,' Zuster, Behuwdzuster, Mejuffrouw

WILHELMINA GEERTRUIDA HESKES,

in den ouderdom van ruim 73 iaar.

Zij ging heen in de volle verzekerdheid des geloofs : een groote troost voor de nablijvenden. (8209;

l H. RAUKEMA.

Amsterdam.} Wed.M.W GUUE

( Heskes

* F. J. HESKES—

Arnhem. i O,,,,.,™., .

j iiiiUnirimuAn

l T TTT7C \I CO

rr , 7 J. nriOivDO

Zutphen. EN Famiue

Amsterdam, 16 Jan. 1905.

Mariniersplein 4l>

(8227)

H. P. NAN BALEN.

L. VAN BALEN. R. J. VAN BALEN.

Heden overleed tot. onze diepe droefheid na een langdurig, doch geduldig gedragen lijden; onze innig geliefde Dochter en Zuster

GDRNELIA,

in den ouderdom van 21 jaar. (8235) Uit aller naam.

J. P. KRUISHRINK. Amst 14 Januari 1905. Van Ostadestraat 176.

Heden overleed na een lang¬

durig en smartelijk lijden onze innig geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder

EVA DE BORST,

geb. Van Kekem. in den ouderdom van 61 jaai.

Uit aller naam.

P. DE BORST. Dapperstraat 117. (8215)

Amsterdam, 17 Jan 190o.

Psalm 32:1 (berijmd). Heden overleed zacht en

kalm in haar Heere en Heiland,

in den ouderdom van ruim

74 iaar. na 32 iaar in den

echt verbonden te zijn geweest

MARIA MORRE, Echtgenoote yan J. I. DE SWART,

Amsterdam, 17 Januari 1905.

Kleine Kattenburgerstraat 48

Heden overleed na een lang¬

durig lijden in den ouderdom van ruim 66 jaren onze geliefde Echtgenoot, Vader Behuwden Grootvader, de Heer

EVERHARDOS JOANNES HENDRIKUS

HEMMERS Sr, Wed. ACH. HEMMERS— Van Vleuten. E J II. HEMMERS Jr. S. M. HEMMERS—

Nijland. H. W. HEMMERS A. E. M. HEMMERS—

\J IQ5PTIFP

E. J. H. HEMMERS' (8233) A. C. H. HEMMERS.

Amst. 18 Januari 1905.

De Heere nam ook onze kleine

in Zijn heerlijkheid op.

levens danken wij voor de vele en treffende bewijzen van belangstelling en deelneming bij de geboorte en het sterven van onze twee kinderen ondervonden.

W. C. ROOTH M. ROOTH(8248) Sciioltz.

Ou den I7den Januari over¬

leed onze geliefde Echtgenoot. Broeder en Behuwdbroeder

REINIER VAN ARKEL,

11a een langdurig en smartelijk, doch geduldig lijden, in den ouderdom van ruim 54 jaar.

(82bb) Uit aller naam,

de Weduwe R VAN ARKEL.

H

i

Op den 15en Januari over leed te Nieuw-Loosdrecht, onze Zwager, de Heer

D. SIJBEROEN.

ichtaenoot van lei. M J. VAU OOSTVEEN-I

JOH. VAN OOSTVEEN. II. E. VANOOSTVEEN— (8261) Koers

Amsterdam, 21 Jan 1905.

Psalm 65 vers 2b (berijmd).

Hprtan hphaa^de het den

Heere van ons weg te nemen mi7p. innie- sreliefde Echtge¬

noote, Moeder, Dochter, Zuster

en behuwdzuster.

ELIZABETH VAN OVERLOOP

geb Doerbecker.

na een langdurig en smartelijk doch geduldig lijden in den ouderdom van ruim 45 jaren

Haar heengaan was vrede. TH. VAN OVERLOOP. A. C. VAN OVERLOOP C. L VAN OVERLOOP.

C. L. DOERBECKER. A. C. DOERBECKER

geb. Meulie. J. C. HEESE

geb. Doerbecker. J. HEESE.

C L DOERBECKER Jr.

D. H. DUERBECKER

geb. Roest. A. J DOERBECKER. Amst. 16 Jan. 1905.

Korte Keizerstraat 1.

Hartelijken dank aan den Eerw. Heer J. C LEVENDIG en mej. HARLAAR voor de bolangste lling tijdens de ziekte bewezen. (8263)

Voor de deelneming, ons betoond

5 bij het overlijden van onzen geliefden Vader, Behuwd- en Groot5 vader, den heer G VAN RIESSEN, 5 zeggen we bij dezen hartelijk dank. Ll 1 Wed. G. M. VAN RIESSEN— 5 ZUtfen, Blokhuis.

{.„„.„r |J- M. HOOGENBIRK5 Amster- \ van Riessen.

$ ™' Ia. J. HOOGENB1RK.

IC G S de waal > oveneen, 1 malefi.it—van riessen. $ | a. J. de waal malefijt,

en Kleinkinderen. ^ 16 Januari 1905. (8212)

5 Zie lamiüeDericütefl in ïfit Tweede Blai.