is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 947, 26-03-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz,

Advertentiën.

De advertentien maken geen deel \ [ uit van het officieel orgaan. \ |

Getrouwd :

TJEPKE PETERSEN

ber. pred. te Oosterzee en

BERTHA ERDMANN. die mede namens wederzijdsche familie hunnen dank betuigen voor de vele hartelijke blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. (8743)

Amsterdam, 23 Maart 1905.

Getrouwd :

FREDER1K WILHELM MAAGER Jr.

en

DIEUWERTJE DE HAAS, die, mede namens wederzijdsche familie dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden.

Amst., 16 Maart 1905. (8736)

Heden behaagde het den

Heere uit ons midden weg te nemen, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd-, Groot-, Overgrootvader en Behuwdbroeder

JAN HARSEN,

na een langdurig en geduldig lijden, in den ouderdom van 82 jaar.

Tevens betuigen wij onzen innigen dank aan de heeren J. J. de Ronde en J. C. Levendig, voor de betoonde blijken van belangstelling.

Uit aller naam, Wed. J. HANSEN— E. S. van Thulen.

Kinderen en Behuwdkinderen.

Imsterdam, 19 Maart 1905.

Den 8sten April hopen onze

geliefde Ouders

W. VAN DER MEER

en

A. E. KLIJN den dag te herdenken waarop zij

\30Ót 25 \a&ï

in den echt verbonden werden.

Dat God hen nog jaren moge sparen is de wensch van hun L dankbare Kinderen. (8699) r C. H. VAN DER MEER. te H. W. VAN DER MEER. I G. VAN DER MEER. G. W. VAN DER MEER. te W. J. VAN DER MEER. I

J. VAN DER MEER.

Zoo de Heere wil en zij leven L i hoDen onze eeliefde Broeder en P !

a Zuster te i

WILLEM VAN DKK MLLK

en

ANNA EL1ZABETH KLIJN den 8sten April a.s. hunne

25-Jarige Echtvereniging

te herdenken.

Hun liefh. Broeder en Zuster J. VAN DER MEER.

J. VAN DLK MELK— L (8700) Offenberg. r !

- I I

Zoo de Heere wil en zij leven,

hopen onze Zwager en Zuster H. SIEBBELES

en

W. F. SCHONAGEN den 6en April hunne

1272-jarige Echtvereniging

te herdenken.

Dat 's Heeren zegen in ruime mate op hen ruste.

Hunne toegenegen Zwager en

Zusters, P. F. FLEURBAAY. J. S. J. FLEURBAAY—

gCHONAGEN

en Kinderen. J. F. SCHONAGEN. Amsterdam, 23 Maart 1905. (8713)

Heden overleed in de hope

des eeuwigen levens onze geliefde Vader, Behuwd en Grootvader

JAN ANDRIES KOGH,

Weduwnaar van HenriëTTA

Cornelia Michel, eerder Weduwnaar van IJda van Huijsen,

den ouderdom van ruim

87 jaar. f8731)

I. A. KUCH. A. KOCH—Brandt en kleinkinderen. Amsterdam, 19 Maart 1905

J. H. VAN WIJK,

WIJNHANDELAAR.

Gevestigd in 1869.

i Heerengracht 281 en Bloemgracht 119.

I j Muscaat Samos per fbsch ƒ0.90

! Port. k Pnrt. n fl ƒ0 80 pn u 1 9,F»

5 Dry Madera » » » 0.80 » »1.—

^ Zachte Bordeaux per flesch » 0.50

^ Goede Medoc » » »0 60

5 St. Estéphe » » »0.75

ijSgF* Voor feesten met terugname van ongeopende flesschen (8658).

i Hiermede betuieen wii

^ hartelijken dank voor de belang5 stelling ons betoond zoowel in de ; ziekte als bij het overlijden van 5onze geliefde Zuster, Behuwdzuster "ien Nicht Mejuffrouw LUCRETIA $ NOORDELOOS.

5 Uit aller naam

\ (8745) N. NOORDELOOS.

$ Amsterdam, 21 Maart 1905. |

51855. Eben Haëzer. 1905. $ Ondergeteekende mocht 24 Maart ^ 1905 onder dankbare herinnering ! den dag herdenken van het

15ö-jarig bestaan

^zijner Scheepmakerswerf | „Met Groenland",

5 door wijlen zijn vader den heer G. ^BROERSE Az , in 1855 opgericht en 5 gevestigd 2e WittenburgerdwarsJ straat 33—35.

D. BROE3&SE Gz., Mr. Scheepmaker en Schuiten verhuurder. 5 Amsterdam. (8709)

|[|MWe pBSflBlBS.

| LEIOSCHESTRAAT 86-88. \<3>. JSameris ^Hzn.

S Grootste atelier van repa^ ratten aan alle uurwerken.

I (taos)

i—

5 (6010) \

^ ons vertre'J naar Oosterbeek $ aan alle Vrienden en Beken5 den de hartelijke groeten en

5 's Heeren Zegen toegebeden. $ H. DEN DUYN en Echtgenoote, 5 (8717) en Kinderen.

Heden is na een geduldig

lijden van ons heengegaan, onze onvergetelijke Vader, Behuwd- en Grootvader

GERRIT MULLER,

Weln. van JOHAHNA CATHARINE

WILLEMINA SCBOPBÜIISEN, in den ouderdom van ruim 70 jaar.

W. S. E. DE HAAN-

muller.

H. J. DE HAAN.

G. J. L. MULLER.

A. M. MULLER—Tenge.

J. L. MULLER.

A. MULLER—Pieket.

J. F. C. MULLER.

F. MULLER—

Heusen.

J. C. W. MULLER

en Kleinkinderen.

De teraardebestelling zal plaats hebben 27 dezer, ten 2i/a uur, op de Begraafplaats „Vredenhof". (8721)

Amsterdam, 22 Maart 1905. N. Leliestraat 151.

Q Tot onze dieDe droefheid

ontsliep heden onze geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd , Groot- en Overgrootmoeder, Mejuffrouw

GLARA GERRITSE,

geboren De Laat. in den ouderdom van ruim 82 jaren.

J. GERRITSE.

• P. GERRITSE.

L. A. GERRITSE—

de Muijnck.

M. VISSINK—

Gerritse.

G. VISSINK.

H. J. GERRITSE.

A. GERRITSE—

Admiraal.

Ha. GERRITSE.

Pa. GERRITSE.

A. DROOGERS—

Gerritse.

W. DROOGERS.

Wed. O. VAN BOVEN— Gerritse en Klein- en Achter(8718) kleinkinderen.

Amst., 21 Maart 1905.

lste Jan v. d. Heijdenstraat 80.

I

Nstte Lieden,

1! In tijdelijke geldvftrlegeuthelit verkeerende, schrijven ponder discretie. Ilr. lelt. ! D 40, a/h ilgrm IdvertenJtie-Itureau KOliHi & Co,

„^Ueerenjp-acht 226. (8714)

4 Wordt gevraagd met Mei a.s. ^een flinke (8738)

Dienstbode,

• s

^ voor den dag, uit een net gezin, _ 5 boven 18 jaar, wasch aan kant thuis.

J Zich te vervoegen Zaterdag, Maan" ^ dag en Dinsdag, 's morgens tusschen

1510 en 12 en 's avonds van 7 tot 10 Juur. D. G. GROENENDIJK— Vondelstraat 27. Overeem.

Sevraagó

$ een meisje of vrouw voor heele en

5 halve dagen om alle huiselijke ^ bezigheden te verrichten.

4 Aanbiedingen 's avonds na 7 uur (v. Oldenbarneveldtstraat 97, lste et. | (8742)

-| Sostumcs.

^ J Gevraagd een nette leerling a -\f 1.50 per md. en een net meisje 1 ^ als leerling ter vergoeding genegen

5 een nette boodschap te doen. Adres: , 5 Mej. VAN DIJCK, Frans Halsstraat

*31, le étage. (8712)