is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 948, 02-04-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Vereeniging tot Christelijke verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders in Nederland.

Afd. ifilSÏËRUiinï.

Buitengewone Vergadering op Zaterdag 8 April, des avonds uur,

in het gebouw PATRIMONIUM, N. Heerengracht. (8802) H. A. MUNNIK, secretaris.

JoielM$ï6M£ii o* öbh Handweitstanfl

O. Ta. Achterburgwal 59.

Zang- en Muziekuitvoering

op DIXSDlCr 4 APRIL a.

in „Frascati" (ing. O. Z. Voorburgwal). Spreker: de WelEerw. Heer Ds. CHR. HUNNINGHER. U. m. zal worden uitgevoerd: „HANSKE VAN GELDER", va:

"W. F. G. NICOLAI (episode uit de dagen van Willem den Zwijger), onder leiding van den Heer L. DOORTMONT, met welwillende medewerking van de heeren H. J. BEIJLEVELT (Tenor) C. BUTTER (Bariton), G. HOPMAN (Viool) en JAC. BONSET (Piano).

Programma's tevens Bewijs van Toegang a f 0.25 en f 0.50 (gereserveerd) verkrijgbaar bij: H.H. Boekh. Hövekek & Wormser, Kalverstraat 154; Egeling's Boekhandel, Heerengracht 432; J. B. Rei.tndorp Martelaarsgracht 16; W. Hoogenkamp, Hoogte Kadijk 3, en voor zoover nog voorradig des avonds aan de Zaal. (8776)

Opening der deuren 71/3 uur. Aanvang 8 uur.

Algemeene Vergadering

der

Gureforafifirilfl Mém voor Mmrasleiii

op Vrijdag 7 April 1905, 's avonds 8 uur,

in de KEIZERSGRACHTKERK.

Als Spreker zal D. V. optreden:

Prof. Dr II. BAVINCK,

Hoogleeraar aan de Vrije Universiteit.

Ds N. A. DE GAAY FORTMAN, voorzitter. (8800) W. KUYPER, secr.-penningmeester.

Vereeniging voor Lager Onderwijs op Gereformeerden Grondslag. jaarvergadering

ep Maandag 10 April 1905, des avonds te acht ure,

in de Oude Kerk, Bloemgracht.

Agenda: 1. Openingswoord van den voorzitter. 2. Notulen. 3. Jaarverslag van den secretaris. 4. Jaarverslag van den penningmeester. 5. Rapport der commissie tot het nazien der rekening. 6. Verkiezing van twee bestuursleden, in de vacature ontstaan door de peridieke aftreding van den heer Tjeerd Kuipers en het bedanken (wegens vertrek naar elders) van den heer F. J. D. Theyse. 7. Rede van den heer Dr RIJK KRAMER over »de Eubiotiek (wellevens-kunst) van den Prediker en het christelijk onderwijs".

Namens het bestuur (8801) B. VAN SCHELVEN, voorzitter.

Dr. JOH. C. BREEN, secretaris. |py~ Vrije toegang voor alle belangstellenden.

Gebrs. VAM DER HART,

Schoen- en Laarzen makers,

Leder- en Fourniturenhandel,

bevelen zich minzaam aan tot het vervaardigen van alle schoeisel op maat. Reparatiën worden spoedig en net afgeleverd. Briefkaarten worden vergoed. (8820)

St. Willebrordusstraat 36 en Beukenplein 40.

Veiling .*1 (8790)

De perceelen Borgerstraat No. 93—95 onmiddellijk aan de Nic. Beetsstraat zijn nog te bezichtigen Maandag 3 April van 2 tot 4 uur.

Notaris- J BROENS De Makelanr?- HAVERMAN. iNotaris. j. Bttutrsb. De Makelaars. w< a. STEUNENBERG c.s.

PT MAAKT FRONT "W

VOOR AFSCHAFFING VAN NACHTARBEID.

BROOD- EN BESCHUITBAKKERIJ

OMS 8£GJNS£L

Al onze broodsoorten worden bereid van prima qualiteit meel en zuivere on afgeroomde melk.

Ook is bij ons verkrijgbaar:

Fijne Keukenbeschuit 12 a 10 Cent.

„ Tafelbesehuit 20 & 10 Cent.

Zeer nette verpakking.

Wij bevelen ons beleefd aan.

(8774) Namens de oprichters,

F. W. HÜTTER, Mr. Bakker,

£b,ï. "$uï$«sc\\ool VIOOÏ L ra U. L 0.

7© KERKSTRAAT 7©.

In de maand April kunnen nieuwe leerlingen worden toegelaten. Het schoolgeld bedraagt voor L. O. f 6.— per kwartaal, voor't Fransch wordt f 2.—, voor 't Duitsch en Engelsch ƒ 2.50 per 3 maanden in rekening gebracht. Voor de Fröbel klasse is het schoolgeld f 4.50 per kwartaal. Prospectus wordt gaarne toegezonden door het hoofd der school.

(8779) H. HASPER.

Merlaiii m Oranje II

V

Het Bestuur der Antir. Kiesvereeniging «Nederland en Oranje IX" bericht aan belangstellenden, dat de voorloopige kiezerslijst bij de volgende heeren ter inzage ligt:

1. H. M. Schaink,

lste Helmersstraat 143.

2. G. Koster, Overtoom 425.

3. A. G. Kool, Brederodestraat 24.

4. C. Ingwersen,

Jac. v. Lennepstraat 7.

5. J. H. Musch,

Van Oldenbarneveldtstraat 102.

6. L. A. de Jong,

Iïugo de Grootkade 8a.

7. Ph. B. Engelvaart,

le Hugo de Grootstraat 28.

8. J. A. Bronkhorst Jr.,

Bilderdijkstraat 86.

9. J. Karreman,

Haarlemmerweg 59. 10. J. Dooijewaard,

Fred. Hendrikplantsoen 64u. (8772) het bestuur:

H. BIJLEVELD, Voorzitter. M. J. BOENDER, Secretaris.

J. P. KROP,

Gelegenheid-dichter.

Geen muschje valt op aarde néér Zonder den wil van onzen Heer, Hij zorgt ook voor de bloemen. O! mensch geloof dus, dat uw lot Ook wordt bestuurd door onzen God, Gij moogt Hem, Vader noemen. En welk een Vader kan zijn kind Vergeten — dat hij zoo bemint? O! laat ons dus niet vreezen.

Maar vast gelooven, dat God's oog Ons blijft verzeilen van Omhoog,

Wat ook ons deel moog wezen. Dit geeft ons troost in het gemoed, Bij levenslust, en levensmoed.

t£elanuer»£racht ia».

(8783)

van JACOB CATS.

De verzen van dit keurig uitgevoerde en met zorg ver- H| zamelde bundeltje werden door bevoegde hand uitgele-HB zen, in de hedendaagsche spel- IH ling overgebracht en van aan- ^8 teekeningen voorzien.

De prijs van dit boekje af- ■■

Kiesvereeniging

Jeüerlai ca Oranje VIII".

Voor belanghebbenden ligt de kiezerslijst van district VIII ter inzage bij de heeren H. H. Bijtelaar, Haarl.dijk 85 en A. Zeegers Jr., Lindengracht 125. (8747;

Men verzuime toch niet hiervan gebruik te maken.

Namens '< Bestuur. H. H. BIJTELAAR, voorz. J. GROENEVELD, secr.

I zonderlijk is 90 ets.; in lin-1

nen gebonden ƒ 1.40. (S