is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 948, 02-04-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

TAPIJTMAGAZIJN met BEHANGERIJ

GEBHL FORMA,

Utrechtscheitraat §S. xeie,,h. *»*».

Ontvangen de Nieuwste Dessins (879d

TAPIJTEN, GORDIJNSTOFFEN, LINOLEUM, VLOERZEILEN, TAFELKLEEDEN ENZ.

Bovenmagazijn: MEUBELEN, BEODEN en MATRASSEN.

Aan de Vrienden en Vriendinnen van het Chr. Onderwijs.

JS. s.

Te Nieuvvveen, waar door 'sHeeren goedheid de Christelijke School reeds 25 jaren tot zegen der gemeente bestaat, is de School in grooten nood. Tekort op de exploitatierekening en verbouwing zijn de oorzaken. De gemeente ± 200 zielen, meest arbeiders, geven boven vermogen, edoch hulp is dringend noodig. Br. C. LAK, die U, D.V. voor dit doel hoopt te bezoeken, zal gaarne uw bijdrage in ontvangst nemen.

Met dringende aanbeveling en broedergroete.

(8819) Het Bestuur.

DAMES en DIENSTBODEN.

Het van ouds bekende Atelier van Dames-Costuums en Dienstbodenjaponnen, vroeger gevestigd Kalverstr. en Beerenstr., is door ziekte opgeheven geweest, en nu gevestigd Haarlemmerstraat boven No. 3, bij het Singel. Zoo bekend is: goederen, des Maandags en Dinsdags gebracht, kunnen zonder passen, des Zaterdags netjes en tegen concurreerendo prijzen afgeleverd worden. (8603)

,9. HR4MËR .1 % ALLEEN RAPENBURG 33.

= HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN. =

Lampen, Gasornamenten,

Fornuizen, bikkel waren,

4ii las, I*orcelein, Aardewerk, e«z

Gegoten Fornuizen merk Godin: ! No. 276 N». 277 NQ. 278 NQ. 279 No. 280

ƒ12.-

enz.

f 9.85

ƒ14.75

ƒ10.75 ƒ12— ƒ13.

Geëmailleerde Fornuizen: maat van de bovenplaat 76 X ^2 of 72 X 47 zonder circulatie ƒ 15.25 met circulatie ƒ 16.50

Gegalvaniseerde Waschketels:

36 cM. 38 cM. 40 cM. 42 cM. 44 cM. met stoompijp londer zak ƒ2.— ƒ2.20 ƒ 2.60 ƒ2.85 / 3.10 met zak ƒ2.15 ƒ2.35 ƒ2,45 ƒ 2.70 ƒ2.95

Amerikaansehe Trappen 40 Cent per trede.

Strijktafels op schraag ƒ1.65.

Theetafels met 1 blad ƒ1.90.

„ „ 2 bladen ƒ 2.60 en duurder.

NIKtCELWAREN TEGEN FABRIEKSPRIJS.

SPECIALITEIT :

Marmer Geëmailleerd Keukengereedschap.

GOEDKOOPST ADRES VOOR (8534)

COMPLETE UITRUSTINGEN.

! OPENING

jBANKETBAKKEBIJ, MtloemyracM É39,

'"ZZZZ voorheen JE. MAEXJEX.

Hiermede bericht ondernetAAkenHfl hfit n b a r. h t a n n h I i n k.

? n a - r ï

(dat hij

Satorèaq € dlpril

^zijn BANKETBAKKERIJ hoopt te openen.

5 UEd. een prompte en nette bedienina verzekerend.

$ Beleefd aanbevelend.

$ (8817) Hoogachtend,

^ M. F. SCHERPBIER.

| Veresniging voor L. en 51. U. L. 0. op Gereformeerden grondslag

TE AMSTERDAM. StHliöL: Meixcrssrachl 41.

DE SOLIEDSTE

BINNEN-en BUITEN JALOUSIËN en MARQUIESEN

word m, tegen billijken prijs, vervaardigd aan de Jalousiën-Eabriek van (8644)

W. van Jaar§ield,

94, Zwanenburgwal b/d Amstel 94.

Inschrijving van leerlingen, ook van eerstbeginnende, tegen 1 Mei

(a.s., eiken Dinsdag en Vrijdag van 9—4 uur, aan het schoolgebouw.

Voor inlichtingen verwijzen wij naar onze advertentie in het nummer 5 van 19 Febr. j.1. en naar ons volledig prospectus, dat op aanvraag verkrijgbaar is.

(8t>22) HET BKaTUUn.

BLOEMISTERIJ

— VAN — (5900)

M. VAN DER SCHAFT Jr.,

BELLAMliTEMf 111, AMSTERDAM.

eu oudeAoud mx< Suvm. Helder Wnssclien.

DAMES! wilt gij uw Waschgoed door bronwater behandeld hebben, zendt dan briefkaart aan B. KOK-DE BRUIN, Brouwersgracht 26—28, Amsterdam. (8155)

Groet goed 4, klein 3, 2 en 1 cent per stuk. Wollen Dekens stoomen 40 en 50 ct. Katoenen Dekens 40 en 50 ct. Molton Dekens 20 en 25 ct. Alles met 8 dagen thuis. Let s. v. p. op het adres:

Brouwersgracht 36 en SS.

BoekMiiderfij

F, G. 3CÖ5TER

PRINSENGRACHT 507 b/d Runstraat.

Voor het Inbinden van BIJBEIiS, KERKBOEKEN, MUZIEK-, STUDIE- en alle andere BOEKWERKEN een solied en billijk adres. (7966) Telepii. nummer 5236.

Boek- en Courantdrukkerij: de Roever Kröber & Bakels, Amsterdam.