is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 949, 09-04-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Üladz.

Advertentiën.

De advertentien maken geen deel uit van het officieel orgaan.

Heden werden wij verblijd met de geboorte van een welgeschapen ZOON.

B. WIELENGA. A. L. WIELENGA—Kropf. Amst., 7 April 1905. (8861)

Heden werden wij verblijd door de voorspoedige geboorte van een welgeschapen ZOON.

M. FORMA M. D. FORMA— (8895) JIaagsman.

Amsterdam, 1 April 1905.

Door 's Heeren goedheid werden wij heden verblijd met de geboorte van een welgeschapen Dochter MARIA GEERTRUIDA. J. KOOPMAN. M. G. KOOPMAN— Pelzer

Amsterdam, 2 April 1905. (8849)

Ondertrouwd :

BARTELD FOKKEN ISINGS EN

MARGRITHA MAGDALENA BRANTS.

Rotterdam, ) „ . ., .nnr (8867)

—x

Oldebroek,

Ondertrouwd:

HENDRIK ROELOFS Jr.

en

HANNA SOPHIA SCHOUTEN. Huwelijksbevestiging D. V. 20 April a.s. Keizersgrachtkerk te 3i/a uur.

Amst., 6 April 1905. (8853)

Ondertrouwd :

ARIE VROOM

en

JOHANNA WILHELMINA SOPHIA HUIJGENS.

Duisburg, i g Aprü lg05

Amsterdam, )

Huwelijksinzegening 20 April a.s. Oude Kerk 2i/s uur. (8886)

Den 9dan April a.s. hoopt, zoo de Heere wil, mijn geachte leermeester, de Heer (8885)

L. KUIPERS,

Rechtboomsloot 18,

zijn

82sten geboortedag

te herdenken. Dat de Heere hem nog lang spare voor Echtgenoote, Familie als ook voor mij.

JAN LUXEMBURG.

Den 7den April 11. herdachten onze geliefde Ouders

DIRK EIJLERS

en

BARENDINA SCHMIDT dat zij

vóór 4%4 l»jaar

in den echt werden verbonden.

Uit alle naam, A. D. G. EIJLERS. Amsterdam, April 1905. (8884)

ri h ft ri

Op den 21sten dezer honen

onze geliefde Ouders PIETER HENDRIK SMIT Sr.

en

ANNA MARIA ELISABETH

HEYMEL, den dag te herdenken waarop zij

vóóï 25 \aac

in het Huwelijk werden verbonden.

Hun liefhebbende Kinderen, P. H. SMIT Jr. A. SMIT—Schriel. Anst., 7 April 1905. (8854)

~V' v v v v V v v v-

Heden behaagde het den Heere van mijne zijde weg te nemen mijn innig geliefde Echtgenoot en der kinderen zorgvolle Vader

JAN WENTZEL,

in den ouderdom van ruim 35

jaar. Mij nalatende vier kin¬

deren, te jong om hun verlies te beseffen. (8840)

Wed. J. WENTZEL— Determan. Amsterdam, 4 April 1905.

in den 35 jaar.

Heden overleed in de hope des eeuwigen levens onze geliefde Zoon, Broeder, Zwager en Neef,

JAN WENTZEL,

in den ouderdom van ruim 35 jaar.

F. WENTZEL. J. WENTZEL—

de Haas. A, M. WENTZEL. M. A. WENTZEL. M. HUNOLD. M. HUNOLD—

Determan. S. KAMSTRA.

G. KAMSTRA—

Determan. J. DE HAAS. A. DE HAAS—

Mellenberg. Wed. COETIER—

Mulder.

Amst., 4 April 1905. (8841)

Heden overleed te Amsterdam, tot onze diepe droefheid, na een langdurig doch geduldig lijden, onze hartelijk geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader

KLAAS TEL,

in den ouderdom van 72 jaren.

Het vaste vertrouwen dat hij is ingegaan in de rust, die er overblijft voor het volk van God, lenigt onze diepe smart.

A. DIJK—Tel.

K. DIJK.

H. VAN DER LAAN—Tel.

B. VAN DER LAAN.

P. TEL. (8846)

G. TEL—Zondervan

en Kleinkinderen.

Amsterdam.) „ . .,

' 1 3 April 1905.

Winsum, )

Van Ostadestraat 132.

!

H

!

k. fc 'é

■*■ £ i

!!

rva langdurige ziekte is heden overleden in den ouderdom van 50 jaren onze zuster

JOHANNA ALIDA STAAL,

weduwe Marinus Griffioen. C. VAN PROOSDY. A. G. VAN PROOSDY— (8869) staal.

Amsterdam, 6 April 1905.

Uitsluitend eenige kennisgeving.

Heden ontsliep zacht en kalm,

na een Kortstondige ongesteldheid, onze lieve

REINS BELIfl,

in den aanvalligen leeftijd van bijna tien maanden.

JOH. W. GOSEN. H. GOSEN—

Wielenga. Amsterdam, 4 April 1905. Kerkstraat 110. (8836)

Hiermede vervul ik den treurigen plicht U kennis te geven, dat na eene kortstondige ongesteldheid is overleden mijn geliefde Echtgenoot, de Heer

ALBERTUS GEQRGIUS WILHELMUS EERBEEK,

in den ouderdom van 59 jaren.

Het leven was hem Christus; het sterven zijn gewin.

Mede namens de Familie, Wed. A. G. W. EERBEEK—

1(8880) A. van Rantwijk.

Amsterdam, 1 April 1905.

Gerard Doustraat 164. Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven.

Heden trof onze vereeniging gg een zware slag, daar onze B geachte Voorzitter, de Heer

A. G. W. EERBEEK,

ons door den dood werd ont- p nomen, in den ouderdom van H ruim 59 jaar.

Bijna 10 jaar was hij het k die ons leidde en voorging.

Na een leven van strijd is de ruste hem bereid. Vertrooste de Heere zijne diepbedroefde Weduwe en scnenke Hij ons den man die op waardige wijze de nu ledige plaats inneemt. (8842)

Namens de Afd. Amsterdam van den Christelijken Bond van Sigarenmakers en Tabakbewerkers in Nederland, Vakafd. van

HET BESTUUR. SB Amsterdam, 1 April 1905.

5 Voor de vele bewijzen van deel$ neming ondervonden bij het over^ lijden van onzen geliefden Vader, 5 Behuwd- en Grootvader, betuigen wij ^ onzen hartelijken dank 5 Uit aller naam.

J. A. KOCH.

A. KOCH—Brandt. 5 Amsterdam, 7 April 1905. (8872)

Voor de vele bewijzen van deelneming, hun betoond bij het overlijden van hunne geliefde Zusteren Behuwdzuster MARIA ELISABETH GROSHEIDE, betuigen de ondergeteekenden hunnen hartelijken dank.

Wed. A. A. MONNIK—

J. D. Grosheide.

G. H. A. GROSHEIDE.

J. H. E. H.. GROSHEIDE— Blokker.

Amsterdam, 7 April 1905. (8181)

Hiermede brengen wij onzen welgemeenden dank aan familie en vrienden voor de belangstelling, ons betoond bij gelegenheid onzer 121/2-jarige Echtvereeniging.

H. SIEBELES

en Echtgenoote.

Amsterdam, 7 April 1905. (8879)

PENDULtS.

Eeulg fraaie keuze

Leidschestraat 86-88 P. LAMEMS Wzn.,

(8829) Horloger.

J.-H VAN WiJK,

WIJNHANDELAAR,

Gevestigd in 1869.

Heerenpracht 281 en Bloemgracht 119.

Muscaat Samos per flesch ƒ0.90 Port a Port p. fl. ƒ0.80 en » 1.25 Dry Madera » » » 0.80 » » 1.— Zachte Bordeaux per flesch » 0.50 Goede Medoc » » »0.60

St. Estéphe » » »0.75

Voor feesten met terugname van ongeopende flesschen (8658).

Siareiiaffla „CUBA"

»v

&. Co.,

Firma DEBETAZ

Gravenstraat 17.

Haarlemmerstraat 79.

PRIMA QUALITEIT. (8813) ENORME QUANTITEIT.

Verhuisd van de CEINTUURBAAN No. 151 naar de

P. C. Hooftstraat No. 72 H. LA BREE.

(8894)

VERHUISD:

3. "ftlaxtakïfc

naar (8835)

lol» Instraal 57.

(8835)