is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 951, 23-04-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

PST" In een kousenwinkel met aanverwante artikelen wordt ter $ opleiding gevraagd voor kantoor- en magazijn- en winkel-$ werkzaamheden

GEEÜ MET BURGERMEISJE,

die lust en opgewektheid heeft om in den handel te worden opge-< leid en zoo mogelijk als vrouwelijke chef in de toekomst te fun- ^ geeren. Daarvoor wordt vereischt een goed handschrift met behoor- i lijke rekenkennis en beschaafd uiterlijk. Adres met eigenhandig $ geschreven brieven onder letter K. O., Bureau Kerkbode. (8966) 5

H. VAN WIJK, Wijnhandelaaar, -- Gevestigd in 1869, y

uevrcngraciii Ï« i pn Hi«cinirr»CDi JLI»,

J.

2*1 pii Bloem arracht

hliift steeds aanbevelen ziine «aehte

BORDEAUXWIJN per fleseh f O 50. MEDOC / O 60, St. ESTEPHE 5 f 0.75, EOODk PORT a PORT f O 80 en ƒ1.—. WITTE dito ƒ110.5

PKOEFFLESSCIIEN VERKRIJGBAAR. 5

(8965) ^

Hffltosclfi BranflyerzefceTlng laats#.

Opgericht A» 1846.

\ Af deeling: Jaar-, Maand- en Weekpremie.

Kantoor: Keizersgracht 576, Amsterdam.

Prospectus en inlichtingen gratis verkrijgbaar.

HH, Agenten genieten liooge provisie. (8984)

%

Dnliidnnin Hnf!nlimil7-

IJüllJüöMiü'üuijuilöliL

vv* Kcrkhoeken mp.t verEiiliIitii tlriikKlnlHne' .

Testamenten, Psalmen, Formulieren enz. met boven¬

staande sluiting, practisch en goedkoop zijn voorhanden in het van ouds bekende Bijbelmagazijn van A. VAN ROSSUMJr. & 5 ZOON, gevestigd 1*»63 Singel 34-1. Psalmboekjes i5 cent. (8598) $ am- Oude boeken worden ingeruild of opnieuw ingebonden. S

BROOD- EN BESCHUITBAKKERIJ

= <3ns beginsel=

ROZENSTRAAT 114. PRIJSCOURANT.

De 54 WINKELS

GEJflAMD :

De Boterton

VAN

W.« tap Git,

berichten de ontvangst \an

LOOÖ.OOQ

zegge (EEST IILLIOE^)

Roomversche Birtnanlandscha

EIEREN.

Om nu op tijd va,n deze ongehoorde kolossale

Prima kwaliteit Melkbrood HV2 Ct.

» » Bruinbrood 121/2 »

» » Grahambrood I&I2 *

Alle soorten Kleinbrood 2 »

» » Pain de Luxe 2^2 »

Heerlijk fijn Krentenbrood 131/2 »

Keukenbeschuit 12 a 10 Ct. 1 , , .

Tafelbeschuit 20 a 10 » 1 verpakt.

len lette s. v. p. op ons adres ROZENSTRAAT 114.

£B0P" N. B. De arbeid in bovenstaande bakkerii geschiedt enkel bii den

^ dag Zij neemt des Maandagsmorgens 5 uur een aanvang, opdat de 5 Zondag niet zooals gewoonlijk met werken wordt doorgebracht. Daarom 5 bevelen wij ons bij een ieder aan.

(8997) Hoogachtend,

F. W. HüTTER, Mr. Bakker.

B. VAN DER LAND s BOEKHANDEL.

P. VAN DER KAMP.

BEIIBR1NDTPLEIN 18. — 1ELEPUOON 5730.

De aanbevolen Algemeene en Theologische Boekhandel voor spoedige levering van alle BINNEN- en BUITENLANDSCHE BOEKWERKEN.

Belij denis-geschenken.

Boek- en Steendrnkwerk. —o— Visitekaartjes.

Ruime keuze Nieuwe TEKSTEN. (8994)

B IJ BELS en KERKBOEKEN.

I\j 111 11 u vjy uiju van uu^uiiuui uo J^uiuööaio % ;

partij Eieren af te komen hebben wij de prijzen I j beneden alle concurrentie gesteld.

Aanbevelend,

W. VAN AMERONGEN G.Azn [ |

r.S. 2den FAASCIlDACi zij» «1 onze E'alialeu tot « 12 uur geopend. (8991)

Weder een Nieuwe Uitgave ZAK- EN HANOBiJBEL, i

BIJBEL C,.

y

Zoo als reeds lang gewenscht: met de verkorte inhoudsopgaven 5 boven de hoofdstukken en de gelijkluidende plaatsen bij de verzen. In $ klein formaat met duidelijke letter. (In de juiste spelling.)

Verkrijgbaar bij alle boekhandelaren en bij de Uitgevers

«ï. BRAADT <& zoo^, |

(7638) op het Rusland, Amsterdam. S

H. J VERKRUISEN Piano- ea Omhuld,

Heerengracht 215, Amsterdam

le huis van af

* — M.V XIUUUUUIOOU CiCti IS» - ■

PIANO'S in huur a ƒ4.— per maand. (8982)

ORGELS in huur a f 2.— per maand. Termijnbetaling van af f 5.— per maand.

RUILEN. REPAREEIIEN. STEMMEN.

IIX 'T MEUBELHÜIS

zijn voorhanden Complete Ameublementen in eiken- en notenhout. Moderne genres. Smaakvolle vormen. Degelijk en scherp concurreerend

VIJZELGRACHT 7. Tel. 5366. Joh. BLOM.

(9006)