is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 957, 04-06-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz,

. " , Voorwerpen, in de kerkgebouwen gevonden, gelieve men af te geven bij den koster, daarop recht hebbenden kunnen ze bij dezen terug bekomen.

Aan de Gemeente wordt bekend gemaakt dat de collecte voor de zending zal gehouden worden op Zondag 11 en Maandag 12 Juni e.k. aan het einde van alle godsdienstoefeningen.

, * . Toegelaten tot de gemeenschap der Kerk: Willem Christiaan Roeraade, Govert Flinck-

straat 308.

• . * . De predikanten zullen Maandag ten huize van Ds Sikkel vergaderen.

, *, Gecommitteerd zijn voor wijk VllJL, omvattende de buurten MM, NN, 00, en WW (bezuiden Jacob Catskade) :

praeses: dr P. J. Wijminga, Prinsengracht 253.

Ouderlingen:

A. J. Cozijnse, Prinsengracht 342, en C. M. Ingwersen, Overtoom 52, voor buurt MM (Bloemgracht even, Egelantiersgracht, Nieuwe Egelantiersstraat oneven, Nieuwe Leliestraat en dwarsstraten, Lijnbaansgracht 89—99, Marnixkade 110—114; dito straat 263—305 en 140— 146, Prinsengracht 110—150 en Westerkade 18—27);

W. van Aardenne, Rozengracht 57, en D. Ietswaard, Egelantiersgracht 26, voor buurt NN en gedeeltelijk 00 (Anjeliersstraat en dwarsstraten, Engelantiersstraat en dwarsstraten, Nieuwe Egelantiersstraat even, Lijnbaansgracht 75— 88; Maagdelievenstraat, Marnixkade 93—109, dito straat 223—261 en 124—138, Prinsengracht 16—108, Slootstraat, Tuinstraat en dwarsstraten, Kromme en Nieuwe Tuinstraat, de laatste oneven en Westerkade 10—17);

F. Reedeker, Westerstraat 239, en F. J. D. Barends, Raadhuisstraat 53, voor gedeeltelijk buurt WW (Hugo de Grootkade 2—22, le dito straat 1—11 en 2—18, 2e dito 1—9 en 2—8, Nassaukade 70—129, van Oldenbarneveldtkade 1—9 en dito straat);

W. Haaksma, Marnixkade 107, en J. F. P. Weinssen, Spuistraat 131,voor gedeeltelijk buurt OO en WW (Amaliastraat, Jacob Catskade oneven, Fagelstraat, Frederik Hendrikplantsoen en -plein, Lijnbaansgracht 63—74, Marnixkade 73—92, -plein 1 en 3 en -straat 215—221 en 108—122, Nassaukade 51—69, van Oldenbarneveldtkade even, Westerkade 1—9 en -straat oneven);

W. F. Göbel, Van Reigersbergenstraat 141, en J. C. Weisz, Prinsengracht 77, voor gedeeltelijk buurt WW (Achterweg, Frederik Hendrikstraat, Hugo de Grootkade 24 tot einde, le en 2e Hugo de Grootdwarsstraten, le Hugo de Grootstraat 13 en 20 tot einde, 2e dito 11 en 10 tot einde, 3e dito, van Houweningenstraat, van Oldenbarpeveldtkade even en van Reijgersbergenstraat).

Diakenen:

E. Vonkenberg, Nassaukade 314 (Hugo de Grootkade, Nassaukade en Jacob Catskade oneven zijde en alle daar tusschen gelegen straten en paden tot de grens der gemeente);

J. Bührmann, N. Leliestraat 142 (Egelantiersgracht beide zijden, Nieuwe Leliestraat beide zijden, Bloemgracht even zijde, Prinsengracht en Lijnbaansgracht tusschen Egelantiersgracht en Bloemgracht benevens de daartusschen gelegen dwarsstraten);

G. J. Smit, Rozengracht 236 (Westerkade, Marnixstraat en Marnixkade van de Raampoort tot het Marnixplein);

W. T. van Gelder, Prinsengracht 41 (Anjelierstraat beide zijden, Prin-engracht en Lijnbaansgracht tusschen Anjelierstraat en Tuinstraat met de daartusschen gelegen dwarsstraten) ;

T. de Bruin, Nassaukade 69 (Egelantiersstraat beide zijden, Prinsengracht en Lijnbaansgracht tusschen Egelantiersgracht en Egelantiersstraat met de daartusschen gelegen dwarsstraten);

K. Snijder, Prinsengracht 55 (Tuinstraat beide zijden, Prinsengracht en Lijnbaansgracht tus-

5 (benoorden Jacob Catskade)

! T\ T TT

| schen Tuinstraat en Egelantierstraat met de 5 daartusschen gelegen dwarsstraten); | H. C. Beckmann, 1ste Weteringdwarsstraat 56 $ | (Westerstraat oneven zijde, Prinsengracht en 5 J Lijnbaansgracht tusschen Wester- en Anjelier- $ 5 straat met de daartusschen gelegen dwars- 5 5 straten).

5 f t Gecommitteerd zijn voor wijk IX> 5 5 omvattende de buurten PP, QQ, UU, VV, WW 5 ^ (benoorden Jacob Catskade):

5 praeses: ds D. J. Karssen, Da Costakade 64. J Ouderlingen: 5

^ M. de Bruin, Marnixstraat 111, en J. Wolbers, $ 5 Anjeliersstraat 192, voor de buurt QQ; $ J. Z. Bohlander, Korte Prinsengracht 36, en 5 J J. W. Michel, Palmgracht 33, voor de buurten UU $ 5 en VV (Bickerseiland,ZandhoekenBokkinghang); $ $ H. Wouters, O. Z. Voorburgwal 300, en I. van 5 ^ Beek, Palmstraat 99, voor de buurten WW $ 5 (benoorden Haarlemmertrekvaart), en VV (Ba- $ ^ rentsz-, van Heemskerk-, van Linschoten- en 5 J Dirk Hartoghstraat, Barentszplein en Hout- $ 5 mankade van 41 tot het einde); $ J. A. Bronkhorst, Van Oldenbarneveldt- $ ^ straat 75, en J. W. Mey, Jacob Catskade 13, $ $ voor de buurten PP. en WW (tusschen ^ 5 Nassaukade 1—50, Jacob Catskade even en 5 $ De Wittenkade oneven);

5 A. Viersma 2e Nassaustraat 38, en W. Smit, $ $ Planciusstraat 33, voor buurt WW (tusschen 5 J DeWittenkade _ even, Haarlemmerweg en de $ 5 oude grens der gemeente).

Diakenen:

^ H. H. Bijtelaar, Haarlemmerdijk 85 (Brou- $ 5 wersgracht van Willemstraat tot Lijnbaans- $ $ gracht, Palmstraat, Palmgracht, Driehoekstraat, 5 ^ Lijnbaansgracht van Brouwersgracht tot Wil- $ ^ lemstraat, Goudsbloemdwarsstraat en Palm- ^ ^ dwarsstraat); ^

J A. Zeegers, Lindengracht 125 (Brouwers- $ 5 gracht en Lijnbaansgracht van Lindengracht $ $ tot Willemstraat, Willemstraat en Goudsbloem- 5 5 straat met dwarsstraten);

5 J. C. Gütt, Oude Hoogstraat 31 (Lindengracht 5 5 even, Marnixplein, Marnixstraat en Marnixkade, 5 $ van Westerstraat tot Haarlemmerpoort); ^ J. C. Breen, Prinsengracht 25 (Brouwers- $ 5 gracht even, Vinkenstraat, Haarlemmerdijk, 5 ^ Haarlemmerhouttuinen van Eenhoornsluis, Korte $ i Prinsengracht, Binnen-en Buiten Oranjestraten, $ 5 Binnen-en Buiten Dommerstraten,Wagenstraat, 5 J Kleine Houtstraat en Haarlemmerplein); 5 A. D. Kroonenburg, Heerengracht 115 ^ 5 (Bickersplein, Groote Bickersstraat, Bickers- 5 ^ gracht, Minnemoerstraat, Kleine Bickersstraat, $ i Zandhoek, Taanstraat, Vierwindenstraat en ^ 5 Vierwindendwarsstraat, Prinseneiland en Zout- 5 $ keetsgracht);

^ J. J. van Dantzig, Frederik Hendrikplant- ^ ^ soen 88 m (Planciusstraat, Houtmanstraat, ï $ Houtmankade, Nieuwe Teertuinen, Teerplein, $ 5 Groote Houtstraat, Sloterdijkstraat, Eerste en $ 5 Tweede Breeuwerstraat);

J A.W.Cramer,Gerard Schaapstraat 2 (Barentsz- $ ^ straat, Barentszkade, Barentszplein, van Lin- 5 ^ schotenstraat, Roggeveenstraat, Dirk Hartogh- ^ 5 straat, Heemskerkstraat, Houtmankade van Ba- $ $ rentszplein tot Westerdoksdijk, Westerdoksdijk); $ 5 F. L. van der Bom, Rozengracht 48 (1ste 5 ^ en 2de Spaarndammerstraat en dwarsstraten, $ 5 Polanenstraat en Spaarndammerdijk). 5 D. van Eijk, Stadhouderskade 30 (Linden- 5 $ straat oneven, Karthuizerstraat oneven, Lijn- 5 5 baansgracht en Westerstraat even, Noorder- $ $ markt tot Lindenstraat);

J J. den Besten, Prinsengracht 811 (Linden- ^ 5 gracht oneven, Lijnbaansgracht, Karthuizer- $ 5 straat even, Lindenstraat even, Noordermarkt, ^ $ Prinsengracht, Brouwersgracht tot Linden- $ ^ gracht);

^ F. J. Rietveld, Elizabeth Wolifstraat 69 $ 5 (Nassaukade van Jacob Catskade tot Nassauplein, ^ $ Haarlemmerweg tot de grens der gemeente en ^ J alle daartusschengelegen straten en grachten). J

$ , * , Gecommitteerd zijn voor wijk I, om- $ J vattende de buurten A, B, C, D, E, F, P, Q, i 5 W. X. IJ. KK. LL en ZZ fwesteliik deeli: >

Ouderlingen:

Joh. van Oostveen, Prinsengracht 478, voor de buurten C, P en Q;

A. Hein, Voetboogstraat 18, voor de buurten A, B, W, X, en IJ;

P. Moen, Lange Niezel 17, voor de buurt LL;

J. H. G. Robbers, Ruyschstraat 65, en J. L. Persenaire, Groote Wittenburgerstraat 146, voor het westelijk deel van buurt ZZ. (begrensd door 's-Gravezandestraat, Beukenweg, de spoorlijn, Marcusstraat, Binnen-Amstel en Mauritskade).

A. Klein. Rozengracht 218, voor de buurten D, E, F en KK;

Diakenen:

J. van der Tas, Leidschestraat 105, voor de buurten X en IJ;

W. P. Voorham, Oosterpark 46, voor de buurten A, B, W en ZZ.

C. F. von Meyenfeldt, Spuistraat 268, voor de buurten C, P en Q;

J. Fellinga, Ceintuurbaan 228, voor de buurten D, E, F, KK en LL;

5 Binnen-en Buiten Dommerstraten, Wagenstraat, 5

J Kleine Houtstraat en Haarlemmerplein);

5 A. D. Kroonenburg, Heerengraclit 115 $

$ (Bickersplein, Groote Bickersstraat, Bickers- 5

S rp-nor»V»+ Minno»nAAi»£'+nnn+ 1/ D;nlrr.»nr,J--n..r,+ 1?

b J. J. van Dantzig, Frederik Hendrikplant- ^ ^ soen 88 m (Planciusstraat, Houtmanstraat, $

i'rt/iA \ 'i' rr i .• c

, * , Gecommitteerd zijn voor wijk II, omvattende de buurten G, H, J, K, L (ten Zuiden van het IJ), M, N,' O, R, S, RR, SS. TT en U (westelijk deel) :

praeses : ds H. W. van Loon, Keizersgracht 239.

Ouderlingen:

J. A. van Waarden Jr., Lange Dijkstraatl3, voor het westelijk deel van buurt Ü (begrensd door Schippersgraclit, Rapenburgerplein, Rapenburgerwal, Waalseindsgracht, Oostelijke doorgang, het IJ, Oosterdoksluizen, Oosterdok en Nieuwe vaart);

P. J. Rullmann, N. Z. Voorburgwal 53, voor de buurten H en J;

J. Bouman, Kerkstraat 249, voor de buurten R, S en SS;

L. Berk, Marnixkade 59, voor de buurten K en M;

D. J. Swen, Oude Zijds Voorburgwal 198, voor de buurten N en O;

W. van Eek, De Clercqstraat 10, voor de buurten L en TT;

G. Gratz, Marnixstraat 333, voor de buurt G;

H. H. Grijn, Willemstraat 206, voor de buurt RR.

Diakenen:

A. C. Goldschmeding, Warmoesstraat 109 (het gedeelte tusschen Westerdokstraat, Korte Prinsengracht, Prinsengracht, Leliegracht, Oude Leliestraat, Singel en Droogbak).

W. F. Buré Jr., Oude Schans 38 (het gedeelte van Raadhuisstraat no. 6 tot 2, Paleisstraat zijde Paleis, Vijgendam, Damstraat, O. Z. Voorburgwal, L. Niezel, Oude Brugsteeg, Kolksteeg, N. Z. Kolk, Korte Kolksteeg, Korte Korsjespoortsteeg, Singel tot Raadhuisstraat).

C. A. Höweler, Heerengracht 55 (het gedeelte tusschen Singel, Korte Korsjespoortsteeg, Korte Kolksteeg, N. Z. Kolk, Kolksteeg, Oudebrugsteeg, L. Niezel, O. Z. Voorburgwal, Enge Kapelsteeg, Prins Hendrikkade en Stroomarkt).

H. Rootlieb, Kerkstraat 283 (het gedeelte tusschen O. Z. Voorburgwal, Enge Kapelsteeg, Prins Hendrikkade, Kromme Waal, Oude Waal, Oudeschans, Koningstraat, Gelderschekade, Stormsteeg en Korte Niezel).

J. P. Weisz, Westermarkt 21 (het gedeelte tusschen O. Z. Voorburgwal, Korte Niezel, Stormsteeg, Gelderschekade, Koningstraat, Oude Schans, Snoekjessteeg, Hoogstraat en Oude Doelenstraat).

W. F. Letterie, le Jan van der Heydenstraat 76 (het gedeelte tusschen Oude Schans oneven, Houtkoopersburgwal, Rapenburgerstraat, Schippersgracht, Prins Hendrikkade en Binnenkant met de Stationseilanden en de Westerdoksdijk).

, * „ Het Catechetisch Onderwijs in de verschillende wijken is geregeld als volgt:

In het Wijklokaal Govert Flinckstraat 191.

» praeses: ds W. II. Gispen, Spiuozastraat 10.! Onderwijzer: J. C. Levendig, Jac, v, Lennepk. JA),