is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 958, 11-06-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz

mm «mis kkh ssb 0^%™

H§§§| rookers. (0377) ^mQ§^|^£S rookers. 9HR^ rookers. bevallen . . . der Firma DEBETAZ & Co.

Magazijnen : Gravenstraat 17 en Haarlemmerstraat 79.

Denkt om het boek „WERELD EN KERKLID".

Ingenaaid ƒ2.40. In prachtband ƒ 2.90. (8412) Uitgave van W. KIRCHNER, Bloemgracht 133.

CACAO ÏTAII DER TAS IS EEN SPECIAAL FABRICAAt

Als waarborg bevat elk pak een scheikundig attest, en de onsjes (eenvoudige verpakking) zijn geplombeerd (CACAO V. D. TAS), wegens namaak van onze verpakking wat voor bet deugdelijk artikel pleit. (7967)

Prijs is f 1.00 per 5 Ons. - f 0.50 per 2'/2 Ons. - f 0.20 per Ons. - Alom verkrijgbaar.

PHOTOGRAFIE

MAl COSMAJV, Galerij 48.

UUI (l'iatiiia).

++++++++4.4.4-4.4.4.4.4. ++*++4- 4- 4-+4-++** ****** *** *****

!

goldschmedin g's

cTiano* en (Brgolfianèol, WABüftOESSTRAAT 141 en KEIZERSGRACHT 305,

AMSTERDAM.

Uo+ Parl/a^rl-n^nol is het meest gevraagde Orgel

llui i uuiiui u ws ywi

Het Packard-Orgel

Het Packard-Oi gel

onderscheidingen.

Uq9- Pap!#'IV>fi.ni,nal werd aallgekocht door Z. M. nol. I £ll»S\<ïli U UI ycl (jen Keizer van Duitschland.

Uo+ Poflfarri.Ür'nal verkrijgbaar in alle hoofdrlol r fflulia' U Ui IJ Cl plaatsen in Nederland.

van den tegenwoordigen tijd.

keeft de schoonste Soloregisters. (9398)

GATALOGUS op aanvrage GRATIS en FRAKGO.

GM\ZEKD.

6 Albumportretten met proef ƒ1.—

12 » » » »1.50

1 Cabinetportret » 1.—

Volgende exempl. per stuk. . » 0.50 6 Cabinetportr. m. pr. (7 st.). » 3.50 SAIOSIFOBMAAT. ƒ2.50, ƒ 4.—, ƒ 6.— en hooger.

Vergrooten naar oude portr. zeer billijk. —

6 Albumportretten met proef ƒ 2.— 12 » » » »3.—

1 Cabinetportret »1.50

Volgende exempl. per stuk . . » 0.75 SALONFORMAAT. ƒ3.50, ƒ6.—, ƒ9.— en hooger. Broches. Dasspelden etc. naar iedere fotogr.

Bestrijding' van bloedarmoede; bleekzuelit, malaria (binnenkoorts), ïilg-emeene zwakte en g'ebrek lait eetlust. _

Do Eclito co

Kiiiiidruppels van Dr. DE \RÏJ 2

irageii buiten op de roode doos mijn naam s—■' sn nevenstaand fabrieksmerk, worden alom verkocht a f 1.00 en ook tegen inzending van postwissel & f 1.15 franco toegezonden door de

Chemische fabriek ( * van 11. IAXXIXC}, den Haag*.

VARKEI^LACHTERIJ,

Annex fijne WORST en Y LEESCHWAREN, OVERTOOM 474.

If eemt proef ui et de

Fijne mm LEVERWORST t 40 cent ser 5 ons.

BLOEMISTERIJ

— VAN — (5900)

M. VAN DER SCHAFT Ir.,

BELL4»Il§TRlJiT 111, AHiTERDAM.

J\axvU<j exi oxtdwtioud van ïuxmv

Aanbevelend

(9123)

A. vm REE.

B. VAN DER LAND's BOEKHANDEL

P. VAN DER KAMP. (9395)

BEMBBIHBTPLEIJI 18. Telephoon 5730.

De aanbevolen Algemeene en Theologische Boekhandel

voor spoedige levering van alle BINNEN- en BÜITENLANDSCHE BOEKWERKEN. Abonnementen op en plaatsing van annonces in alle Tijdschriften en Couranten der wereld.

Reisboeken en Reislectuur.

Voorhanden o. m. alle bestaande Hollandsche Gidsen.

I..DE NEDERLANDSCHE SPAARKAS"

(Hoofdkantoor: Heerengraclit 62, Amsterd. |

~ " DOEL

Utkeering van een kapitaal na hoogstens 12 jaren door middel van stortingen vanaf ƒ 2.50 per maand gedurende 10 jaren.

Men kan ook per kwartaal, halfjaar^ B lijkseh of ineens storten.

Prospectus wordt op aanvrage gratis toegezonden. (6419) I Soliede en actieve agenten kunnen geplaatst worden.

Idameshandwerken,

^ ]J. Z. Voorburgwal 272, tegenover Het Nieuws v/d. Dag.

1 ALEXANDER BUYS,

|STouveauté voor FICHÏ en BOA. 4& „DIM WOL". |§> (7600)

S —

§ Boek- en Courantdrukkerij: de Roever Kröber & Bakels, Amsterdam.