is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 959, 18-06-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdamsche Keirfethocle.

seeren; de Vrijdagavond-samenkomst wordt ^ In dank ontvangen: 5 Gereformeerde Ziekenverpleging, wel gehouden. i Voor den kerkedienst: de gewone collecte 5 Dankbaar erkennen wij het vele goede door * Het Catechetisch Onderwijs in de ver- $ f,610?3;, extra hrl collectanten 5 's Heeren zegen ons geschonken,zich openbarende schillende wijken is geregeld als volgt: | Raamkerk van W. W. C. ƒ£00.-: Keizersgracht- zoowel in de liefde der vele vrienden en vriendin de doopkamer der Funenkerk 5 kerk van Kl van u- H0-ï Funenkerk 5 dinnen, als in de liefde en harmonie der (Onderwijzer: Ph. Deys, Javastraat 54). $ L Pinkstergave ƒ1.-: ingekomen bij ^ zusters onderling hetzij hoog of laag geplaatst; Dinsdagavond: 9 uur voor jongelingen. 5 dlake" Bührmann ƒ 5.-; bij diaken Beckmann voor dit alles dank aan den Heerei. Maar toch Woensdaqavond' 5 van ' —' door rs diakenen Haarlemmer- 5 bij al dit goede ons geschonken, blijft er nog

8 uur, vooi meisjes boven 'de 14 jaar. $ poortkerk eene jaarlijksche bijdrage ƒ 5.-; door > oorzaak tot vragen, namelijk om veel dat nog

9 B B B » 16 » S 0 • Schensema van O. d. N, ƒ2.50; door br $ ontbreekt en zou kunnen strekken tot gerief, of

Donderdaaavond' \ Koekkoek catechisatiebus Keizersgrachtkerk 5 zwaren arbeid zou verlichten.

6 uur, voor meisjes beneden 14 jaar. $ ƒ ^40. ... . 5 , Bijvoorbeeld: in ons ziekenhuis ontbreekt aan

7 » i> jongens » 14 » 5 Voor den missionairen dienst: door J de lift eene machine voor waterdruk om dezelve 81/3 » » jongens boven 14 jaar. 5 diaken Beckmann van S. ƒ10.—. S te. doen werken; daarvoor is geld, ja veelgeld Zondags 's namiddags: 2 uur voor jongelieden. $ Y0?,1" kerkgebouw te Djocja: door s noodig, en zulks ontbreekt. De omstandigheden

8 » 3 » » gehuwden 5 ou"- Schensema van G. d. N. ƒ1.—; door j dwingen er echter toe om zulk eene machine

er\„A t n t j:—r t „ i i on S brs diakenen Haarlemmerpoortkerk van wed. 5 aan te schaffen.

Tri dó dfinnVavnÓ?' Hor' & & S K. ƒ1.—; ingekomen bij ds B. van Schelven ^ Zou het voor de vele vrienden en vriendinnen

Vn r nii» r"v n • ï door M. G. B. de opbrengst van den sneeuw- 5 onzer Ziekenverpleging nu zulk een bezwaar

Zondagmiddag 2—3 uur voor gehuwde vrouwen. \ bal, #*eje kleintjes maken een groote" ƒ11.60; ^ zijn de ± ƒ 1400 daarvoor benoodigd, in vrij-

^ g ^ » » mannen $ vroeger verantwoorde zamen ƒ 30.80. $ willige bijdragen ons toe te zenden?

= =— ' 5 Namens de fmancieele commissie, ï Lezers en lezeressen aan u het antwoord.

n j , Boomslootkerk. ,. 5 D. KING. ^ Wij rekenen op uwe liefde en welwillendheid.

Dinsdagavond 8i/3 uur voor jongelingen | —. i Door zulk eene machine zou niet alIeen de

n , , , Q boven 16 jaar. ^ Staat der diaconale kas van 30 Mei s zware arbeid worden verlicht, maar door de

Donderdagavond 8/2 » mannen. > tot 13 Juni 1905. UQ/flo.1( 5 regelmaat der waterdruk, vele zieken worden

Boomslootkerk. 5 ril in kas f /s j gebaat. Waar de zusters wedijveren in liefde

Onderwijzeres: mej. Harlaar, Bilderdijkstraat 1. 5 p°i' en J en hu'Pe voor de zieken, betoont gij ook

Maandagav. 7—81U uur meisjes boven 16 i. $ f ,' " • "...' * • • • ' * 8 i liefde voor onze arme kranken en zendt ons

» 81/2-91/3 » vrouwenenmeisjes. ^egaat van wijlen den heer Keff s uwe gayen yoor bovenstaand doel_ Als eerste

Donderdagav. 7—81/4 _» meisjes bened. 16j. 5 p°°* tusschenkomst van notaris . s ontving de heer Bührmann van P. f 10.

Voorbereidend catechetisch onderwijs $ U1^S " i Wie volgt?

voor kinderen in wijk VII, wordt gegeven in $ f 4295.061/3 5 De commissie van meubileering:

de school Bloemstraat 148, des Zondags van $ - $ J. BÜHRMANN, Nieuwe Leliestraat 142.

H/2 tot 3 uur. $ Ondersteuningen » 1022.70 ^ c- INGWERSEN, Paul Krugerstraat 17,

Commissie voor het Suppletiefonds voor $ Weezen » 700.— $ Watergraafsmeer.

het onderwijs van de kinderen 5 Ouden van dagen » 600.— 5

der Gemeente. $ Onkosten » 5 50 5 Vergadering des kerkeraads,

Aan belanghebbenden wordt bericht, dat den $ Saldo in kas » 1966 861/2 5 n , Juni, s av. 7 uur.

tweeden Vrijdag van iedere maand, des 3 f \ t verSadfmg. w"rdt "?et Sebed geopend,

avonds van 71/2 tot 8i/2 ure, in elk school- $ ƒ 4295.06i/a $ p legenwoord.g zijn 7 predikanten en 40 ouder-

| ' | T™'?'» de vergaderingen ™,5Mei

gelegenheid tot bespreking zal zijn $ Raamkerk van Willem zijn eerste verdienste § en 8 Jum worden gelezen en goedgekeurd.

In spoedeischende gevallen wende men zich S fX-~\ Keizersgrachtkerk, door ouderling Schen- i Op voordracht van wijk V wordt br P. S.

tot een der onderstaande adressen. * sema van G- de N- ƒ 2.50; ingekomen bij ouder- i Wijnbeek benoemd tot corporatielid.

Voor school No. 1 Kerkstraat: $ ling Munnik onder letters N. N. ƒ 2.50; en bij § Met deelneming wordt vernomen het bericht,

bij br H G VAN HARTESVELDT lè Wete ^ diaken Beekman van S. ƒ5.—. 5 dat Zondag 1.1. in een onzer weezenpaviljoenen

ringdwarsstraat 30. ' 5 Totaal ƒ II.-. 5 een jongeling overleden is.

Voor school No 2 Bloemstraat: 5 Ingekomen voor de weezen: $ Aan de familie van wijlen br J. van Altena,

» br H. WOLSAK, Marnixstraat 315. 5 Haarlemmerpoortkerk wed. K. een dankoffer ^ Jaren ,°^fe a's ouderling

Voor school No. 8 Govert Flinckstraat: 5 ƒ2.50; Keizersgrachtkerk door ouderling Schen- 5 dl®nde e,n ,°P u Juni U-te Hilversum overleed,

bij br J. P. HORCHNER, Gerard Doustraat 156. 5 sema van G. ds N. ƒ 2.50; ingekomen bij ouder- 5 zal een brief van rouwbeklag gezonden worden.

Voor school No. 4 De Wittenkade 75. $ ling Munnik onder letters N. N. ƒ250; bij $ behoord het bericht, dat eene zuster der

» br F. J. RIETVELD, Elisabeth Wolffstraat 69. S diaken Bührmann f 5- S gemeente na een langdurig hjden overleden is,

Voor school No. 5 Zeeburgerstraat: ^ diaken üuhrmann / 5. . ^ wordt door Wijk 9 medegedeeld dat de betrek-

» br J. J. BRANDTS, Kloveniersburgwal 78. $ Inaekomen voor de ouden van dagen- ' 5 r®en re. .bezocht werden.

De Commissie voornoemd 5 v ■ , . .. „ i ' 5 rekenmg en verantwoording van het

J BALHUIZEN voorzitter \ Keizersgrachtkerk, door ouderling Schensema i Petronella-Gasthuis gaat naar de deputaten

F H RTIRF Jrrrtnr' i van G- de N- '2-50; blJ ouderling Munnik s voor de medische Zending.

T7. . . ' —'■— ' .. ionder letters N. N. ƒ2.50; en bij diaken 5 De stukken van een broeder, die van Water-

Vereeniging voor lager onderwijs op ^ Bührmann ƒ 10.—. i graafsmeer kwam, worden verzonden naar

Gereformeerden grondslag. S Totaal ƒ 15.—. 5 wijk 4.

4ni^eS^?1Ur8Ver?j(^er'n® ^aanda8 19 Juni s Be financ. commissie der diaconie. \ Op een brief van den kerkeraad van Hallum

T)r TOH C RRFFN newo+nvie * in dank ontvangen op Zondag 4 Juni j.1. van i dat dezerzijds er geen bezwaar bestaat dat hij Dr JOH. O. BREEN, secretaris. ^ c } q{ c z f*_ ^ ^ zijnJde een ^ m de volle rechten der leden zal deelen omdat

, Het bestuur der vereeniging voor lager J dankoffer wegens 25-jarige echtvereeniging, § na aflezing van zijn naam er niets tegen hem

onderwijs op Gereformeerden grondslag alhier 5 Namens het college van collectanten, ï, ingebracht werd.

bericht aan belanghebbenden, dat aan alle $ M. VAN DER SLUYS, penningmeester. \ n scnrijven van Weesp B met bericht dat

scholen der vereeniging dagelijks gelegenheid i , ,, ~ ~ s eene zuster met attestatie naar hier vertrok

bestaat tot inschrijving van nieuwe leer- 5 » .» , ,r e ljken dank aan den gever, s zal beantwoord worden met de vraag om opgave

lingen, des voormiddags van 8i/a-9, en des $ ?ntving de ouderling P. Schensema, onder de i van adres

namiddags van lifo—2 ure. Daarbij moeten 5 letters G. d. N. ƒ 17.50, te verdeelen als volgt: s Uitgaande attestaties worden gelezen.

worden overgelegd de geboorte-acten der kin- 5 voor '}e / PoVAV00r de armen ƒ2.50, s Wijk IX rapporteert, dat een broeder tot de

deren en bewijzen van het lidmaatschap der 5 j00r ^ n^(Aezen ' . 7 v,00f ' „ o°-! en va,n 5 gemeenschap der Kerk toegelaten werd.

Gereformeerde Kerk van een der ouders of 5 dagen ƒ2.00, voor de 5 scholen ƒ2 00, voorde s Aan de Commissie van Beheer zal worden

voogden. $ 2 scholen ƒ1.—, voor de Zending ƒ1.—, voor ^ gevraagd het daarheen te leiden, dat de be-

De scholen zijn gevestigd' $ Jocjacarta ƒ 1. , voor de Ziekenverpleging ƒ1. . 5 strating voor de consistorie van de Funenkerk

No. 1. Kerkstraat 109; HOOffldBto H.Lankamp 5 voor friezenveen ƒ!.—. s verbeterd worde.

» 2. Bloemstraat 148; » » » A. Sweers. 5 Gereformeerde Ziekenverpleging. 5 Na de rondvraag wordt de vergadering met

» 3. Gov. Flinckstr.193;» » » II. A. Scholz. $ Met hartelijken dank ontvangen Mej. K. $ gebed gesloten.

» 4. De Wittenkade; » » » F. Lettinga. 5 ƒ 0.75; collecte Kerk van Overtoom ƒ 78.93»; $ Provinciale Synode van Noord-Holland

» 5. Zeeburgerstraat 4; » » » P. Oranje. 5 bij firma wed. P. van Eyk & Zonen, letter W. 5 gehouden te Enkhuizen on Wnnns '

Namens het bestuur : \ H. ƒ 1.75. $ dag 14 Juni'

Er ArN rSVEN' \°°n- X Ds N' A" DE GAAY FORTMAN, voorz. \ Namens de roepende Kerk,' opent ds W. H Dr JO I. C. BREEN, secret. j W. KUYPER, secr./penningm. j Oosten de vergadering. Gezongen wordt ps, 84; 6,

n