is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 962, 09-07-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdamsche Kerkbode.

Advertentiën. |« , , . -a| ■■■■

De advertentien maken geen deel\% t0t °"Zie Ci,fpe II Heden overleed tot onze diepe fËÜOOf lOCSBl •

uit van het officieel orgaan. $ 1 vin fil den ouderdom H> droefheid onze innig g,liefde i *

—— — 1 s/3 van 64 jaar onze geliefde Echt- i 5 Zoon, Broeder en Behuwdbroe- $ n» r«„„f j

Heden werd ons een welgeschapen $ n genoot, Vader, Behuwd-Groot- R5 der, de Heer $ uerelormeerde

ZOON geboren. 51 en Pleegvader de Heer jj$ iam ubm timiicu $ Zondagsschool-Vereenininq

£ t gnSSr®^ 11FRAHCISCÜSIERARDUS MEL1INK Pin 1 ? . , ™ 1 « ™«" n

1 Juli 1905 ROEST——Vos. S in lera H»fd«.„,rOp,„b.r. II " J™ «'» ™«' |"PE ZAAIER

— 1— ia Lagere School le klasse te Am- 1$ J 'Dat hii is heengaan inde $noodlgt Ouders en Vrienden uit tot

Heden verblijdde ons de Ileere $| ^er,d^m en ^d der Provinciale 15 hope des eeuwigen Tevens, lenigt $ het houden van een boottocht

de geboorte eener welgeschapen S§ Stdten van Noord-Holland. | onze smart, UfKir TA<i<iP

DOCHTER g| Wed. C. S. MELLINK- U\ Wed. C. VAN ZUIJLEN- liaaVJJlSSe,

J. L. SCHEERES. if| Martijns. Minderman * OP WOGIlSdaiJ 12 Jllli fi lf

M. J. SCHEERES- F. H. P. MELLINK. G. J. VAN ZUIJLEN IS j " SUT , ! '

Sciireuder Goedheijt. 5 ö C. MELLINK— $ W. S. VAN ZUIJLEN— * net ingerichte salonboot van

Amst., 3 Juli 1905. $;<| Dekker. § " van Alphen $den Heer BUS' opgeluisterd door

Getrouwd • P. F G. MELLINK. $ Th. G. VAN ZUIJLEN. ' $ een Chr. Muziekgezelschap.

J H A HöWELER *1 MELLINK— i J. A. VAN ZUIJLEN— $ Kaarten tot 11 Juli verkrijgbaar

HoWELER | m a vanheR™. | c ^ ^ ïan z^—• f0.00 per persoon bij H. H. ,.\N

P. S. KEVERLING *1 (9591) Mellink. $ G. J. BRONKHORST— $DER Lichte> le Helmersstraat 148,

Waterqraafsmeer ™ NEUSDEN. 5 van Zuijlen. $ D- VAN DEN Bergh, Willem-

~~ Joure ~ 6 JUH 19°5- 1 r ' l A' BRONKHORST. straat 192, H de Vree, 2e Spaarn-

~ ' U'j C S- MELLINK. g P. A. VAN ZUIJLEN. H$dammprstr»it SS

De Heer en Mevrouw Höweler—ia H. M. WOLFF. i| C. L. VAN ZUIJLEN— Bi ' (JbO*)

Keverling betuigen mede namen $ H ï?' /?' MELLINK. I Goebel. $ n x Ï1 • ■

wederzijdsche familiebetrekkingen $|| F. G. MELLINK. tg Amst., 5 Juli 1905. (9580) BS L OU TlOl llGnrmniftin

hunnen dank voor de vele blijken i M. M. G. MELLINK. $$ P.K H ilflJJ 111H iS 1 fl

van belangstelling bij hun huwelijkt ff R- WILLEMZE Jr. i^ JJUIL IlUl UUg^UllLUJ U

°nderv0nden- <9560> I W' F- BEEHEMANS. 5 Voor de vele bewijzen van deel- ^ ^clLZraïïo'&ta^e

^ $| en Kleinkinderen. i neming ontvangen bij het overlijden $ q '

j Zoo de Heere wil en zii leven"! tl Ams{e/dam, 2 Juli 1905. i van onzen onvergetelijken Echtge-S 1 '

^ hopen onze geliefde Ouders §g auritskade 55. J "oü TLBERTU^wnïITFRS 5 Ivfet 1 Aug' gevraagd een flink

4 WILLEM WAALBEEK k\$B Geen rauwbeklag. ^ ALBERTUS WOUTERS, ifk Dag-derde-Meisje van half

wiLijJiM WAALKliLK ^1———^etuiigt dei ondergeteekende haren } 4 » 8-5 uur, netjes slaapkamers

EN $ $ oprechten dank. s aan kant ma]jeni iinnen stoppen en

(< GERRITJE VIDDER kt Den 2den Juli overleed in g^ w ,i \ tohS ^ mazen kunnende, loon ƒ 2.—; of een

; den 28en juli a.s. hunne , 5 zÜn Heere en Heiland onze WUUlEKb ^flink Werkmeisje van half 8—5

2 25 jarigeEcbtvereenjging | SErgeteliJke dcll

J te herdenken. (9605; Q F. G. MELLINK Pzn,, %\ SP»lsfaat 44. (9564) ^ f 3,58 Zich te vervoegen Maandag

1 Hunne dankbare kinderen, k ^ c'iop betreurd door onderwij- 1! $ De Familie FORMA brengt vrien- $ cavonc na uur, Overtoom 40.

S. ESWILDER. zers en leerlingen der Zondags-g gelijken dank voor de blijken van $

L. ESWILDER— > 5 school-vereeniging »De Ooste- g5 belangstelling, ontvangen na het $ Mevrouw WORMSER—HILLEN

Ji Waalbeek. njke Eilanden . overlijden van hunne geliefde Moe- 5 vraagt om zoo spoedig mogelijk in

en kleinkind, ^ \ , Uat J?e Heere de zoo zeer g 5 der. Behuwd- en Grootmoeder. $ dienst te treden,

j H Sï "rSêTdiSll'^SMMii». («7,1 üaameisie.

j plaats vervulle is ons alllr fiP ' ' |n. ben. 15 JSr. Pers verv Vrijdag

«mm.m£S1, IIAMERICAN-VRUGHTENPUODINO&,««dae 6~"a

de 'hope dfs eeuwigen levens" s5 I' BRUYNE, vice-president. Uitsluitend voor de fijne tafel. I Qevra,agd t 7^

onze geliefde Moeder, Behuwd- ifl alle goede «Stil,»... lin^^S S tTeT e"n

en Grootmoeder, Mejuffrouw } $ 12 TerscMlleillle SMen - 20 CtS- per paKKet. $ rv .

flllfl GOSINfl KLUÉN, | Het behaagde den Heere, na | A. J. POLAK, FflBRIKflNT, GRONINGEN. | latS* -^agmeiSJO,

A\ ^duwe van wijlen den Heer ^ een kortstondig doch smarte- 5 (9409) jvan 's morgens 71/2 tot 's avonds

C. J. Kloppenburg, 5 lijk lijden van ons weg te t _ $ 8 uur) niet beneden de 16 jaar, zich

in den ouderdom van 70 jaren. $ nemen onzen jongsten lieveling $ "J'/«TlHilfWt $'U perS' te verv' ie Weteringdwars-

C- C- B°ER- 1 JOHANfJES NICOLflflS, | ^ehenV en llr."'3' A Th BOERENBürK>' 5 d?n Jeugdigen leeftijd van j ^ . v

Ia; A wijnstok- i ^n/jaar- ^ ^ Dagmeid.

Kloppenburg. $ (-o94) II. J. BURGER. ^ $ Gevraagd een nette DAGMEID,

R. WIJNSTOK. 5 G. BURGER—Groes. $ $v- ^eg en van g. g. v. z., be-

C. H. WIJ J'MAN— J Tandjong Kieling j Qa ,, . )r.K $ $ kwaam het huish. zelfst. te best. en

Kloppenburg. v (O.-K. Sumatra) | ^Mel ü5- 5 (om den wasch te verrichten Zich

W. D. WIJTMAN. 5 5 ■ ~ -5 in persoon te vervoegen Dinsdag-

J. H. KLOPPENBURG. $5 t-pTlSCHE iNür^ $avond 7"8 biJ MeJ- KNECHT, Ned.

M. H. KLOPPENBURG- i i typ, i Scheepsb.-Mij., einde Conradstraat.

Mijnarends. ( Heden overleed tot onze { R W FFRHART Uniffpiir 'Nr \ (9563)

C. J. KLOPPENBURG. $ diepe droefheid na een korte „ J l1 ' . ' G X~i , , ■ ,, ft. : ^

II. C. KLOPPENBURG- 5 ongesteldheid onze geliefde 51«„„ UaarSnBden Ani-Brosse. > In een klein deftig gezin wordt met

Mink $ Zuster en Tante 5 Wagenaarstr. 36. Zondags gesloten.^ September, eene flinke

H«*jrkKKffiKBB&>. i »««iA»EBiia Dienstbode P. G. gevraagd

sum. \ Knieriem. $ geliefde echtgenoote van den 5 A PFMM A H A 7! IM * ?,le, smakeliJk kookt en netjes werkt.

\A. KLOPPENBURG * ^eer Koopmans, in den ^■wriBil-lilfi^y^^lJ (1 ^Hulp van dagmeisje. Stadhoudersen Kleinkinderen. $ ouderdom van ruim 35 jaar. 5 f^MESA" ikade 147, (huis). (9556)

I Amsterdam 2 Juli 1905 $ ^>' RUITER. 5 ^ ~"

Amsterdam, i Juli 1905. ^ H. C. DE RUITER- $ TVFRKTA7 & \ GevraaSd een

De teraardebestelling had \ (9676) Hammekool. Ln,l(r,iOTr.. 1 5 B6<1 n'Biaik j

plaats Woensdag 5 Juli »Huis \ en Kinderen. ^GRAVENSTRAAT 17. 5 -B-P«1 igilH a\y«

S Te Vraag". (9573) $ Amsterdam, 29 Juni 1905 $ HAARLEMMERSTRAAT 79 $niet onder de 18 Jaar, van goede

hmmmmmmmmmm—mmm ^ n r mmmnw /9-i getuigen voorzien, bij m«j. gutt,

(.04^4) TELEFOON 6424. i Oude Hoogstraat 31, boven. (9569)

11

4 4

é-