is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 962, 09-07-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^Lixisteï*c1fiin@clie Kerkbode.

1 onsi J.P.'S AIAHDELTJESPÜDfflGll= AVONDCURSUS, =

met een eetlepel suiker; geroerd door 1 ons zacht gekookte rijst i KKWKEKSiC^R %Clï9T 34Ü»

en daarmee nog 5 minuten doorgekookt, geeft als het koud is het ^ lA^M. ■ ** *"

gezondste en verfrisschcBilgie nascrecht. I » .. , „ lo -

Yraag ook (9582) ^Xederl., Fraiisch, DmtMcIi, Engelsen,

A. 1. P.'s AMANDELTJESPUDDING ISoekli., Ban delsreken en enz.

met geraspte citroen. | ijt ^«r eïk vak fi.- per maand.

Alleen echt in cartons met den naam A. J. POLAK fakrikant |Aanmelding Masadag Dinsdag- en Vrydagavond 7-10.

Groningen, anders bepaald weigeren, want dan is 't bedrog. i NIEUWE LESSEN VANGEN AAN I SfcPT»

Vraag ze in alle winkels. ? Inlichtingen bij: v

In cartons van 1 ons "15 ets. Ij In cartons van 5 ons 70 ets. | H. WARNINK, Balth. Florisstraat 9.

In cartons van 2 ons 30 ets. l! In cartons van 10 ons ƒ1.35. W. VEDDER, Gerard Schaepstraat 4.

I' liilllll' II1 J. C. HOUTKAMP, le Jan Steenstraat 112.

Voor fricsehe Aardappelen l

SOLIEDE AFNEMERS GEVRAAGD. TT^t ;rn ■m/f-'wr^TTTI"IJ,T fXTTTCS

P. 1>E TltlES, St. Anna Parochie (Fr.). ,ir>, t J \ ^

(9553t zlJn voorhanden Complete Ameublementen in eiken- en notenhout. —_—5 Moderne genres. Smaakvolle vormen. Degelijk en scherp concurreerend

HORLOGERIE SUISSE, j VIJZELGRACHT?. Tel. 5366. J.OH. BLOM.5

ponnTr TiTtuc DiJnnD il® INSTITÜUT-HEEREIA (f.ll. P. LE GRAND.)

UnUU I t U! I VLnlxUUr !f AMSTERDAM - Keizersgracht 586.

| Externaat met beperkt Internaat.

Wegens verandering. ^Kleine Klassen (plm. 16 leerl.) zeer gunstige resultaten ook van

Zie de prijzen in de Etalage — | .... ... t) I7 D c mjnderbegaafden.

i Afd. A. (6 leerj.) opleiding voor Afd. B., H. B. S. en Gymnasium.

ZILVEREN DAMES- en HEERENHORLOGES vanaf ƒ 2,95. ^ Afd. B. (3 leerj.) voortgezet onderwijs; opleiding voor Examens.

WEKKERS vanaf ƒ 1.25. 5 Afd. C. (2 leerj.) Handelscursus. Boekhouden. Handelsrekenen.

REGULATEURS vanaf ƒ 7.50. j Schoolgeld ƒ 60.— — ƒ 120.— met 10 pCt. korting van het totaal

STAANDE KLOKJES met slagwerk vanaf f 6.00 5 bedrag voor 2 of meer kinderen uit één gezin.

pjy Alles onder Garantie. "VQ $ Prospectus op aanvrage.

(9431) Hoogachtend $ g'*SS&ïS*33i3sjS3EI3£i£SËdBBH9MBBE2£3£^S15H£i9HBBilESKH9I^HHI

O. II. d a m m! n

ZONDAGS GESLOTEN. $ Ö || | ffïï A A If HP M

PHOTOGRAFIE j DUÜjLDAaI! 1 ^

MA*,£®S®IAI1' G?ol®ï!l«48, ®rgal- en <?ianoRanótl.

6 Albumportretten met proef ƒ1— 6 Albumportretten met proef ƒ 2.— 5 Opgericht 1875.

'? Cabmetportret : i:-'? o.bin.irtr.t. .;?s| DAMRAK 19 Wh Centraal-Station.

Volgende exempl. per stuk. . >,0.50 Volgende exempl. per stuk . 0.75 $ lAa_LUJ.La.1V J.tf UI 11 V,CJlLJattJ UiaUlVU,

6 Cabinetportr. m. pr. (7 st.). » 3.50 , .... $ AllfIPI zijn in onze Magazijnen geëxposeerd, in

N.il.OXFOBMA.1T. SAIiOXFORM.i lT. 5 II O i HZ 8 V* groote verscheidenheid van modellen en

ƒ2.50, ƒ4.—, ƒ6.— en hooger. ƒ 3.50, ƒ6. , ƒ9. en hooger. ^ J prijzen, tot gebruik in Salon, Veree-

Veroroaten naar oude unrtr. zeer billiik.'— Broches, Dasspelden etc. naar iedere fotogr $ WHWhfcV nigingsiokaai, school, Zaaien Kerk.

•—— — _____ 5 pr CATALOGI Or AANVRAAG FRANCO.

DRINGEND VERZOEK OM GEBED. 1 Dl k llfl'o

5 W I M |1| II V Stuttgart, CARL MAND, »IEN-

Uit alle deelen des lands komen wondere tijdingen van een machtige^ ■ Bs SP® 0 m 'w 13 DORE, e. a. (9437)

werking van Gods Geest tot opwekking Zijner kinderen en tot bekeering $ Ook ORGELS en PIANO'S in eiken

van arme verlorenen. ^ gewenschten stijl en elke houtsoort.

Een bede rijst op uit veler ziel: «Heer, moge Uw Geest ook machtig ^ | §mmn m—mb—|

In vele kerken en kringen wordt er reeds korter of langer om gebeden. iDAMESHAND WERKEN,

U, die dit leest, vragen wij : «Bereid met ons in het gebed de conferentie i "

voor, die D. V. in het najaar hier zal gehouden worden, opdat de 5 ]S\ Z. V00rbUTgW8il 272, tG^GïïOVGT Het NiGUWS V/d.

harten gereed mogen zijn, den Heiligen Geest te ontvangen. | R | ^YfilinFII ^SJ

Moge het een samenbrengen zijn van alle kinderen Gods, die gezegend ^ ttlaBaJiitllUEin ™J

wenschen te worden en ten zegen willen zijn, tot eer van Zijn naam.$ Nouveauté VOOr FICHT en B O A.

Verandering yan adres. Dames leest toch! \ ^ „PU3TA WOL". |§>- (76oo)

Dg Mé- en RooioMaiÉI „DE EENDRACHT",

Haarlemmerstr. 3 gevestigd is geweest, is thans verplaatst naar $ KERKSTRAAT 345 b/h AMSTELVELD,

1W I §)V I [ \%' 1'' |W flb 1,9 14 s levert uitsluitend EEN SOORT prima Roomboter, thans ƒ 0 65 p. i/s kilo.

11 ■ KJ ww MJ rm E» HM «m. ^ j. w VAN BRONKHORST.

boven het manufacturenmagazij n van den heer C. CARRELS. i

(jngang portiek). (9309) S Boek- en Courantdrukkerij : de Roever Kröber & Bakels, Amsterdam.

(7600)