is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 964, 23-07-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yLini^teiMifgroeselie Kerkbode.

heid die we tot heden bezaten. We zijn niet i De prov. Drenthe :ds Noordewier en ds Kuiper; $ hebben de zwanen, die boven ieder der stijlen gans'ch en al meer vrij in het maken van ons de ouderl. Brink en Poppen. $ ter zijde van den ingang, worden gezien .

leerplan en ook niet meer in de regeling van De prov. Overijsel: ds Hessels en ds Elzenga; i Het schijnt dat Zwanenburg een goed vast onze examens. Over deze dingen is vooral in 5 de ouderl. v. d. Vegt en Kinkhorst. | slot geweest is, gebouwd door één der Heeren

den laatsten tijd in het buitenland, met name $ De prov. N.-Holland : ds S. van Schelven en $ van Persijn, op de grenzen van Waterland, en in Duitschland zeer veel geschreven. Bij de $ ds Breukelaar; de ouderl. Olthof en Zeelte. 5 tegen den zin der ingezetenen, met welke hij verdeeling van de verschillende leervakken 5 De prov. Z.-Holland: ds Rudolph en ds Ren- 5 in oorlog was. De Waterlanders wilden hem konden we ons tot nu toe aan de omstandig- 5 kema; de ouderl. Muiswinkel en Singels. $ niet voor hunnen heer erkennen, en hij poogde heden aanpassen • doch dat is nu uit. Toch $ De prov. Utrecht: ds Klaarhamer en ds * hen door dit slot te breidelen. Doch zij waren mac die vrijheidsbeperking ook weer niet te 5 Gispen; de ouderl. v. der Bijl en Iliensch. 5 met de kleine Vriezen en de Kennemers in een ernstig worden opgevat Immers voorheen 5 De prov. Gelderland: (ïs Hoekstra en ds ^ verbond getreden, om den ouden adel uit te waren we ook min of meer gebonden. Regel $ Notten; de ouderl. Osmel en van Zwaluwen- i roeien en al hunne kas teelen omver te werpen; was toen vrijwel, dat onze juristen ook college ï berg. 5 en onder de sloten welke zij ten gevolge van

liepen aan de stedelijke Universiteit te Amster- 5 De prov. Zeeland : ds Littooy en dr Wage- $ dit verbond vernielden, behoorde ook Zwanendam en daar examens aflegden, zoodat men $ naar; de ouderl. Mulder en Verhage. S burg. Eindelijk sloten zij, op aandringen van

aan onze juridische faculteit wel genoodzaakt 5 De prov. N.-Brabant: dr. de Moor en ds 5 Floris V, een verdrag met Heer van Persijn, was daarmee rekening te houden. 5 Goedbloed; de ouderl. Van Drummeien en Oost. ^ doch bedongen daarbij uitdrukkelijk, dat het

Doch de vrijheidsbeperking, die besproken $ i bij hen zoo gehate Zwanenburg niet zou worden

wordt kan gemakkelijk worden gedragen, nu de $ Opperdoes Bij de Geref. kerk alhier 5 herbouwd, De Waterlanders wisten ook nader-

zaak van den effectus civilis in orde kwam. 5 werd j.1. Zondag de heer J. H. Beumer beves- ^ hand hunne vrijheid te handhaven; want zelfs Onze juridische faculteit toch werd zwaar ge- $ tigd door ds J. Fokkinga van Medemblik, die s toen later 't gezag over Waterland bij koop drukt door het feit, dat tal van studenten wel 5 daarbij sprak naar aanleiding van 1 lim. 4: $ aan de Graven kwam, werd nog gedurende hun studie voltooiden aan de Vrije Universiteit, 5 11—16. Des namiddags deed de bevestigde ^ eenen zeer geruimen tijd aan het herbouwen maar promoveerden aan de openbare Hooge- $ intrede met de woorden uit 2 Oor. 4: 7. j Van Zwanenburg niet alleen met gedacht, maar

school; zoodat tal van door ons gevormde jonge ^ , n . „ . t nrprlikint hii $ ï11611 *n Sansch Waterland geen kasteel,

mannen niet bij ons promoveerden. Dat is nu 5 .. Urk Ds. J F'van Anken predikant by ^ Pit gebouw werd weleer het Huis ter Hart geniet meer te duchten en komt aan onze juri- $ de Geref kerk alhieir, die :' 7Pnt? n°em ' ?m' ' g vjk m6n Z®1 .Tor«e tljden dische faculteit zeer zeker ten goede. Spreker $ naar de Ger. kerk te Wezep nam Zondag jX , op dle plaats ee„ hert gevangen is. verheugt zich dan ook zeer in de aanneming van 5 na een bijna langen arbeid Jtórad «n 5 Van binnen had dit gebouw verscheidene dit buitena-pwoon eematisde ontwerp dat in het 5 zlJne gemeente, met een predikatie over Han- ^ fraaie vertrekken, die tot vergaderplaats voor geheel niet den naam van «ergerlijke partijwet" $ delingen 20:22. Aan het.einde dargodsdienst- | de Hoogheemraden van Rijnland en tot woning verdient dien de vriizinniee Ders in de ver- 5 oefening sprak ouderling Butterman ds Van s van den 0pZlener dienden. In een dier verkiezingsdagen er aan gaf; mLr aanspraak heeft $ Anken eenige woorden van afscheid toe, waarna ^ trel[ken vond men eene schilderij met eene

op de instemming ook van de vrijzinnigen. Die 5 de gemeente den scheidenden leeraar Ps. 134.3 , menigte potretten, welke men voor die der

instemming is dan ook betuigd, o.a. door Mr. toezong. ^ eerste Hoogheemraden houdt. Ook werden op

Limburg, die verklaarde, dat het wetsontwerp „ Frnnpker Prof dr H Bavinck hoog- $ ZwanenburS weerkundige waarnemingen ge-

alleszins aannemelijk was. De tegenpartij heeft s *_ * Universiteit te Amsterdam $ daan.

uit deze wet slechts een wapen kunnen smeden, 5 l den da^ herdenken waarop hii voor 5 Tegenwoordig echter is het vroeger zoo aan-

door de vrijheid van Hooger Onderwijs aan te $ 9Ï ^ nredfemb^ de $ zienlijke huis niet anders dan een fabriek ge-

tasten; een vrijheid, die men niet aandurft. $ 25 C RMPini van 1880 tot 1882 als $ UJk wie ^ Soed beschouwt zal opmerken, t Is

Daarin ligt voor ons een roepstem om met alle Wnords bii de Chr Geref Kerk dus wel een beeld van verval van alle g™01"

kracht voort te arbeiden; we weten het nu $ (1.1®naar des Woords blJ de Chr" (jeret" Ker* heid. Vroeger een verblijf van groote heeren,

allen hoe nog thans in ons vaderlan.d die vrij- \ ïn' 1882 werd hij benoemd tot hoogleeraar 5 nu een 8roote werkplaats, heid gevaar loopt. i aan de Theologische School te Kampen. *

6ma heeren Brumme amP 5 q„ ^7 Dec -1902 aanvaardde hij het hooglee- i nnpw a AHKONniGIRIG

en Fabius voor het door hen gesprokene. Sterk j raarspambt aan de Vriie Universiteit. 5 BOEKAANKONDIGING.

verschil tusschen hem en deze heeren bestaat 5 ^

niet. Met Prof. Fabius is hij 't eens, dat in

5 ^ Moeders Kerkboek. Door Johanna Bree-

het vaststellen vau het studieplan eenige vrij- ^ 5 voort. Bibliotheek voor hoofd en hart.

heid wordt ingeboet, maar er blijft voldoende ^ VOOR DE KIND EREN* ^ Rotterdam. D. A. Daamen. 1905.

speelruimte. Wat spreker «ader aantoont, i ^ Eene droeve geschiedenis wordt ons in boven-

Overigens geeft het gesprokene hem geen aan- ^ Zwanenburg. staand boekske verhaald. Zij eindigt echter op

8 DèngvoLinttererebrenPgte een woord van dank $ Nu reeds eenigen tijd rijdt er geregeld S eene wijze, die de kracht toont van de liefde aan prof. Anema voor diens referaat, en deelt 5 tusschen ;Zandvoort, Haarlem en Amsterdam 5 des Heeren, die de zijnen als een brandhout /a'lsnu mede dat tot lid van het Bestuur is ^ een electrische tram. Menig lezer heeft zeker ^ Ult net vuur ruKt. gekozen de heer S. baron van Heemstra met 5 daarmee al een ritje gedaan.

groote meerderheid van stemmen. Tot lid der 5 Mooi is de weg van hier tot Haarlem niet; S ..

Commissie van toezicht op het geldelijk beheer 5 'tis grootendeels recht toe recht» aan, langs ^ Oud-leerlmgon-vereeniging „Adeodaat

werd benoemd de heer L. G. Weisz. $ een pad zonder boom of struik, met hier en S (Gods gave).

Nadat nog eenige huishoudelijke aangelegen- $ daar een mensch, een kar of een boerenhuis. 5 Maandag* vergadering jongedochtersafd. V, heden zijn geregeld, wordt de morgenvergade- 5 Maar voor het doel moet men zich wat ge- ^ Funenschool.

ring door den heer Brummelkamp met dank- $ troosten. Doordat er zoo weinig te zien is, let 5 Dinsdag: vergadering afd. I & IV, school zegging gesloten. $ men op dat weinige te beter. Zoo zal dan ook ^ Bloemstraat. °

| ^gemerkt hebben,Hm?8fen 6oude^poo^t, Ten | Donderdag: gecombineerde ledenvergadering , , , 5 statigen gevel en een tuin, zoodat men in 't § Kloveniersburgwal 100.

ÖQ Serefafmeerde kerken in Nederland, teerst aan een kasteel zou denken. Dat is het 5 Donderdag: vergadering jongedochtersafd. I

$ Huis Zwanenburg. Ü & IV «Constantia , Willemstraat 143a.

5 Zwanenburg, van ouds het Huis ter Hart, of J Zaterdag: vergadering afd. II, 2e Jan van der Beroepen: te 5 het Huis van Polanen, of ook wel het Gemeen- ^ Heijdenstraat 26.

Scherpenzeel, G. Doekes, te Heemse. ^ landshuis genaamd licht aan de Haarlemsche i __________________

Ouderkerk a/d Usel, J. F. Ankers, te Giessen- ^ ^ge g^°ete® ^ ig een vie^kant gebouw, met $ Voor onze jongelingen.

uuaKerK. ^ deftige voorpoort en steenen brug, en een rui- $ Jongelingen van 16 jaar en daarboven hebben

Utrecht. De Generale Synode der Geref. $ men hof. Van den oorsprong van dit ge- ^ toegang tot de vergaderingen der jongelingskerken zal dit jaar alhier worden gehouden, ^ bouw weten wij al zeer weinig. »Het is mij J vereenigingen op Gereformeerden grondslag, aanvangende 22 Avgustus. Op 21 Augustus, des ^ onbekend", zegt Klaas Bruin in zijn Noord- ^ die gehouden worden:

avonds te half acht ure, zal in de Westerkerk ^ Hollandsch Arkadia, »wanneer hetzelve is ge- ^ Heden Zaterdagavond 8 uur: »Timotheus", aan de Catharijnekade een bidstond gehouden ^ bouwd, maar wel, dat het op de Noord-Hol- ^ Halvemaansteeg (Schotsche Zendingskerk); worden, waarin als voorganger zal optreden $ landsche kaart genoemd wordt het Huis ter s kalvijn", Reinwardtstraat 42; »Eléazar", GoDs. H. Hoekstra, predikant der Geref. kerk te ^ Hart, en verder in de Hollandsche kronijk, dat ^ vert Flinckstraat 191; «Adeodaat", WillemArnhem B. * het blokhuis, hetwelk omtrent het Hart stond ^ straat 143a.

De Generale Synode is als volgt samenge- S in het jaar 1517 door de Geldersche "Vriezen s Morgen Zondagavond 81/4 uur: »Mijn Zoon steld, wat de primi betreft: 5 werd ingenomen en verbrand. Nog wori ie s nj-j uw hart", 3e Weteringdwarsstraat 15.

De prov. Friesland: ds Van der Munnik en 5 veel het Huis ter Hart genoemd, en za e ^ Genoemde vereenigingen staan allen onder ds De Geus; de ouderl. Bruinsma en Nauta. 5 naam van Zwanenburg, zoo ik geloot, niet aan- s ^ toezicht van den kerkeraad.

De prov. Groningen : ds Geerds en ds Ten $ gevangen zijn, dan bij de vertimmering, om- ^

Hoor ; de ouderl. Rijpstra en Ubbens. S trent het jaar 1660 geschied, en voor reden 5 s—S